SlideShare a Scribd company logo

kannada bhashe patya krama

kannada bhashe patya krama

1 of 4
Download to read offline
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
¥ÀwæPÉ-I 
¨sÁUÀ-J
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ.
        I. PÀ«gÁdªÀiÁUÀð ¥ÀƪÀðzÀ PÀ£ÀßqÀ
1.1. ±Á¸À£ÀUÀ½AzÀ zÉÆgÀPÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À
1.2. gÁeÁ±ÀæAiÀÄ, zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ
II. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå
2.1. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ gÁeÁ±ÀæAiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À, ZÀA¥ÀÆ
ºÁUÀÆ UÀzÀåzÀ GUÀªÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀégÀÆ¥À,
2.2 ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÄgÁt ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À
¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ
2.3. ¥ÀÄgÁt ºÁUÀÆ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹zÀ £ÉˉÉ, «PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄ
ºÁUÀÆ ¸ÁºÀ¸À©üêÀÄ «dAiÀÄ PÁªÀåUÀ¼À »£ÉßˉÉ.
2.4 .eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÀ ±Á¸ÀÛç UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ
2.5. PÁªÀå ®PÀët bÀAzÀ¸ÀÄì, eÁÕ£À ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀi PÀÄjvÀ
1£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð, 2£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð ºÁUÀÆ ZÀAzÀægÁdgÀ PÀxÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À
III. ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå
3.1. ¨sÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ
zsÁ«ÄðPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ eÉÆvÉUÉ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ –
(«±ÉõÀªÁV zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀĪÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ)
3.2. zÉùà bÀAzsÉÆà ªÉÊ«zsÀåvÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ®PÀët-«±ÉõÀªÁV ªÀZÀ£À,
gÀUÀ¼É, µÀlà¢, QÃvÀð£É ¸ÁAUÀvÀå ºÁUÀÆ wæ¥À¢UÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹
3.3. ªÀZÀ£À ZÀ½ªÀ½: PÁAiÀÄPÀ fëUÀ¼À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀiÁV EzÀgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, ¹ÛçÃ
ªÀZÀ£ÀPÁwðAiÀÄgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À-zÁ¹ªÀÄAiÀÄå §¸ÀªÀ. C®èªÀÄ,
CPÀ̪ÀĺÁzÉë, EªÀgÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ°è PÁtĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, D£ÀĨsÁ«PÀ
D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ
3.4. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÁªÀåUÀ¼À°è ¥ÀÄgÁt ZÀjvÉæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À-
¨sÀQÛAiÀÄ »£ÉßˉÉAiÀÄ°è EªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ -ºÀjºÀgÀ, gÁWÀªÁAPÀ,
PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, CAVÃgÀ¸À, ®QëöäñÀ, £ÀAdÄAqÀPÀ«, gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð
EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹.
3.5. ¸ÀégÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ , ¸ÀƦü ¸ÀAvÀgÀ C©üªÀåQÛUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ.
3.6. F PÁ®zÀ eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÀ ¸ÀA§AzsÀ-aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç, C±Àé±Á¸ÀÛç,
¸ÀÆ¥À±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ.
1
IV. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå
4.1. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À,
4.2. ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT.
4.3. ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À GUÀªÀÄ: PÁzÀA§j, ¨sÁªÀVÃvÉ, £ÁlPÀ
4.4. ¥À²ÑªÀÄzÀ gɪÀÇå°¹¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ-¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ
4.5. PÀ£ÀßqÀzÀ°è £ÀªÀ-ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁzÀzÀ GUÀªÀÄ
4.6. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀéªÁ¢ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À
»£ÉßˉÉAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À
4.7. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸Á»wåPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ
J)£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ©) ¥ÀæUÀw²Ã® ¹) £ÀªÀå r) zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄ ¹Ûçà -ªÁzÀ
4.8. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ
§UÉ: ªÀ¸ÀÄÛ vÀAvÀæzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CªÀÅUÀ¼À «²µÀÖvÉ -¸ÀtÚPÀvÉ, PÁzÀA§j, £ÁlPÀ,
¥Àæ§AzsÀ,¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£À, PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ DvÀäPÀxÀ£À .
¨sÁUÀ-©
I. PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð
1.1. PÁªÀå PÀÄjvÀ- «ªÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå
«ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ
1.2. PÁªÀå ®PÀët
¥Àæw¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁåf£ÉõÀ£ï
¸ÀÆáwð ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁåf£ÉõÀ£ï
1.3. C®APÁgÀ ¥Àæ¸ÁÜ£À
1.4. jÃw ¥Àæ¸ÁÜ£À: jÃwUÀÆ, ±ÉÊ° (Style)UÀÆ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ
1.5. zsÀé¤ ¥Àæ¸ÁÜ£À
zsÀ餸ÀÆvÀæ
zsÀé¤ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ
1.6. gÀ¸À ¹zÁÞAvÀ :
gÀ¸ÀzÀ ªÁåSÁå£À
gÀ¸ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ ZÀZÉð
¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀ PÀÄjvÀ ««zsÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ
1.7. gÀ¸À PÀÄjvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ DzsÀĤPÀgÀ aAvÀ£É: PÀĪÉA¥ÀÄ, ¨ÉÃAzÉæ. ¥ÀÄ.w.£À.
1.8. ¥Á±ÁÑvÀå PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É:
C) ¥ÉÆèÃmÉÆãÀ j¥À©èPï
D) Cj¸ÁÖlˉï£À PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À
E) mÁæfr ªÀÄvÀÄÛ PÉxÁjè£ï
F) ¸À¨ÉèöʪÀiï PÀÄjvÀ aAvÀ£É
G) §ÄˉÉÆèãÀ ªÀiÁ£À¹PÀ zÀÆgÀ 2
1.9. DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð;
C) ««zsÀ ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ; gÀÆ¥À ¤µÉ× LwºÁ¹PÀ, ªÀiÁPïìðªÁ¢, ¹ÛçêÁ¢,
DzsÀĤPÉÆÃvÀÛgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
D) ¸Á»vÀå CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ««zsÀ £ÉˉÉUÀ¼ÀÄ;
1. PÁªÀåzÀ°è ®AiÀÄ, bÀAzÀ¸ÀÄì
2. gÀÆ¥ÀPÀ G¥ÀªÉÄ ¥ÀæwªÉÄ
3. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé±Á¸ÀÛç
4. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À
5. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd
6. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ
¥ÀwæPÉ-II 
«¨sÁUÀ –J
      I . ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå:
1.1. ZÀA¥ÀÆ:
J. ¥ÀA¥À: D¢¥ÀÄgÁt(14£Éà D±Áé¸À) ¨sÀgÀvÀ-¨ÁºÀħ° ¥Àæ¸ÀAUÀ
©. gÀ£Àß: ¸ÁºÀ¸À©üêÀÄ«dAiÀÄA (4 ªÀÄvÀÄÛ 5£Éà D±Áé¸À) zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À «ˉÁ¥À
¹. £ÁUÀªÀªÀÄð: PÀuÁðlPÀ PÁzÀA§j(¥ÀæxÀªÀÄ CªÀvÀgÀtÂPÉ)-ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À
ªÀÈvÁÛAvÀ
r. d£Àß: AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ(ªÀ¸ÀAvÀ ªÀtð£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀªÀÄwAiÀÄ ¥ÀætAiÀÄ
¥Àæ¸ÀAUÀ) D±Áé¸À 1 ªÀÄvÀÄÛ 2.
1.2. UÀzÀå: ªÀqÁØgÁzsÀ£É-²ªÀPÉÆÃmÁåZÁgÀå
J. ¨sÀzÀæ¨ÁºÀÄ ¨sÀmÁÖgÀPÀgÀ PÀxÉ
©. ZÁtPÀå j¹AiÀÄ PÀxÉ
      II. ªÀÄzsÀåPÁ°£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå:
2.1. ªÀZÀ£À: ªÀZÀ£ÀPÀªÀÄäl
¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: PÉ. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÉ.Dgï.£ÁUÀgÁeï
¥Àæ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.«
2.2. gÀUÀ¼É: ºÀA¥É ºÀjºÀgÀ «gÀavÀ GqÀÄvÀrAiÀÄ ªÀĺÁzÉëAiÀÄgÀ gÀUÀ¼É
¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: zÉëgÀ¥Àà
¥Àæ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
2.3. µÀlà¢: PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À PÀuÁðl ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀÄAdj
(«gÁl¥ÀªÀð) ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«. ¥ÀæPÀnvÀ
2.4. ¸ÁAUÀvÀå: gÀvÁßPÀgÀªÀtÂðAiÀÄ - ¨sÀgÀvÉñÀªÉʨsÀªÀ(QgÀĪÉgÀ¼À ¸ÀmÉ)
2.5. QÃvÀð£É: zÁ¸À¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ(²æÃ¥ÁzÀgÁAiÀÄgÀÄ, ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ)
¸ÀA: qÁII n.J£ï £ÁUÀgÀvÀß, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«.¥ÀæPÀnvÀ
2.6. wæ¥À¢: ¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA: qÁII Jˉï. §¸ÀªÀgÁdÄ
«¨sÁUÀ –©
      III.  DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå:
3.1. PÁªÀå: CPÀëgÀ ºÉƸÀ PÁªÀå
¸ÀA: ¦. ®APÉñï
¥Àæ: £Áå±À£Àˉï §ÄPï læ¸ïÖ
3.2. ¸ÀtÚPÀvÉ: ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼ÀÄ
¸ÀA: f.JZï. £ÁAiÀÄPÀ
¥Àæ: £Áå±À£Àˉï §ÄPï læ¸ïÖ
3.3. PÁzÀA§j: J. ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr-PÉ. ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀ
©. ªÀÄÆgÀÄzÁjUÀ¼ÀÄ- AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®
¹. PÀĸÀĪÀĨÁˉÉ-zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ
3.4. £ÁlPÀ; J. «UÀqÀ«PÀæªÀÄgÁAiÀÄ-¸ÀA¸À
©. UÀÄtªÀÄÄR-¦. ®APÉñï
¹. ²ªÀgÁwæ- ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨Ágï
3.5. DvÀäPÀxÉ: vÉgÉzÀ ªÀÄ£À-JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå
3.6. ¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£À: £À£Àß »ªÀiÁ®AiÀÄ -N.Jˉï. £ÁUÀ¨sÀƵÀt¸Áé«Ä
3.7. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É: J. PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
-qÁII JA.azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«.«.¥ÀæPÀnvÀ
©. zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÁªÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ
-f. ±ÀA.¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå
3.8. «ªÀıÉð: J. PÉgÉUɺÁgÀ-w.£ÀA.²æÃ
©. ¸ÀA¸ÀÌøw PÀºÀ¼ÉUÉ £ÁA¢-PÀĪÉA¥ÀÄ
¹. ¸Á»vÀåzÀ°è ¨ÁæºÀät ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÆzÀæ-AiÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð
r. eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀå-Q.gÀA.£ÁUÀgÁeï
E. ¹ÛçêÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçêÁ¢ «ªÀıÉð- «dAiÀÄ zÀ¨Éâ
J¥sï. DvÀäPÀxÀ£À: ªÁUÁézÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ -§¸ÀªÀgÁd PÀ®ÄÎr.
 
 
Ad

Recommended

10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdfKarnatakaOER
 
Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1Kannada vyakarana (sslc) 1
Kannada vyakarana (sslc) 1KarnatakaOER
 
Lession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgLession wise q 10th std kan cdg
Lession wise q 10th std kan cdgKarnatakaOER
 
NCF, 2005 by Suparna in Kannada
NCF, 2005 by Suparna in KannadaNCF, 2005 by Suparna in Kannada
NCF, 2005 by Suparna in KannadaKarnatakaOER
 

More Related Content

What's hot

Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Dinesh Srinivasa
 
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptShaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptKarnataka OER
 
10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development 10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development Radha Dasari
 
9th oral by MohanBio PPT
9th oral by MohanBio PPT9th oral by MohanBio PPT
9th oral by MohanBio PPTmohan bio
 
Model quest 17
Model quest 17Model quest 17
Model quest 179449592475
 
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Kiran Shaw
 
Model quest 21
Model quest 21Model quest 21
Model quest 219449592475
 
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...Bheemappa N
 
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, KannadaFAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, Kannadahhs36
 
sarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportsarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportvinutha moola
 
8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.mohan bio
 
Badatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivuBadatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivu9449592475
 
8th chapter 2 ecology by mohanbio.
8th chapter 2 ecology by mohanbio.8th chapter 2 ecology by mohanbio.
8th chapter 2 ecology by mohanbio.mohan bio
 
carbon and its components
carbon and its componentscarbon and its components
carbon and its componentsmohan bio
 
Model quest 20
Model quest 20Model quest 20
Model quest 209449592475
 

What's hot (20)

Lab manual 8th
Lab manual 8th Lab manual 8th
Lab manual 8th
 
Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2Hr ems presentation in kannada 2
Hr ems presentation in kannada 2
 
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th pptShaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
Shaktiya paryaay aakaragalu. 10th ppt
 
10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development 10th class Economics 1 chapter Development
10th class Economics 1 chapter Development
 
9th oral by MohanBio PPT
9th oral by MohanBio PPT9th oral by MohanBio PPT
9th oral by MohanBio PPT
 
Model quest 17
Model quest 17Model quest 17
Model quest 17
 
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
Critical Issues Plaguing Bangalore: B.PAC’s letter to the Karnataka CM: Kanna...
 
Sound lesson .
Sound lesson .Sound lesson .
Sound lesson .
 
Model quest 21
Model quest 21Model quest 21
Model quest 21
 
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
10th Science chapter 1, Alternate Energy Sources ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು PPT in ...
 
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, KannadaFAQs on PWDVA 2005, Kannada
FAQs on PWDVA 2005, Kannada
 
sarojinimaheshreport
sarojinimaheshreportsarojinimaheshreport
sarojinimaheshreport
 
8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.8th chapter 2 ecology.
8th chapter 2 ecology.
 
Badatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivuBadatana mattu hasivu
Badatana mattu hasivu
 
Chapter 11
Chapter 11Chapter 11
Chapter 11
 
8th chapter 2 ecology by mohanbio.
8th chapter 2 ecology by mohanbio.8th chapter 2 ecology by mohanbio.
8th chapter 2 ecology by mohanbio.
 
carbon and its components
carbon and its componentscarbon and its components
carbon and its components
 
Characteristics of group work
Characteristics of group workCharacteristics of group work
Characteristics of group work
 
KANASINA BHARATHA Weekly
KANASINA BHARATHA WeeklyKANASINA BHARATHA Weekly
KANASINA BHARATHA Weekly
 
Model quest 20
Model quest 20Model quest 20
Model quest 20
 

Viewers also liked

Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016KarnatakaOER
 
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬ ೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬ KarnatakaOER
 
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 89449592475
 
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters10th science notes all chapters
10th science notes all chaptersKarnataka OER
 
Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1KarnatakaOER
 
S.s.l.c. model q & answer 7 set
S.s.l.c. model q & answer 7 set S.s.l.c. model q & answer 7 set
S.s.l.c. model q & answer 7 set KarnatakaOER
 
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬ KarnatakaOER
 
Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)KarnatakaOER
 
ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9
ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9
ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 99449592475
 
9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBio9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBiomohan bio
 
Social science (ppt)
Social science  (ppt)Social science  (ppt)
Social science (ppt)danammazalaki
 
Sslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-mediumSslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-mediummohanavaradhan777
 
Junior school math quiz final
Junior school math quiz finalJunior school math quiz final
Junior school math quiz finalITfC-Edu-Team
 
Middle school math quiz
Middle school math quizMiddle school math quiz
Middle school math quizITfC-Edu-Team
 
Mathematics high school level quiz - Part I
Mathematics high school level quiz - Part IMathematics high school level quiz - Part I
Mathematics high school level quiz - Part IITfC-Edu-Team
 

Viewers also liked (15)

Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016Kannada 9th qp 2016
Kannada 9th qp 2016
 
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬ ೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
೯ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೫ ೧೬
 
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8
ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 8
 
10th science notes all chapters
10th science notes all chapters10th science notes all chapters
10th science notes all chapters
 
Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1Kannada qpd mqp with ans pdf1
Kannada qpd mqp with ans pdf1
 
S.s.l.c. model q & answer 7 set
S.s.l.c. model q & answer 7 set S.s.l.c. model q & answer 7 set
S.s.l.c. model q & answer 7 set
 
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೪ ೨೦೧೫ ೧೬
 
Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)Blou print 9th kannada(1)
Blou print 9th kannada(1)
 
ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9
ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9
ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ 9
 
9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBio9th oral SA1 by MohanBio
9th oral SA1 by MohanBio
 
Social science (ppt)
Social science  (ppt)Social science  (ppt)
Social science (ppt)
 
Sslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-mediumSslc social-5-model-question-papers-english-medium
Sslc social-5-model-question-papers-english-medium
 
Junior school math quiz final
Junior school math quiz finalJunior school math quiz final
Junior school math quiz final
 
Middle school math quiz
Middle school math quizMiddle school math quiz
Middle school math quiz
 
Mathematics high school level quiz - Part I
Mathematics high school level quiz - Part IMathematics high school level quiz - Part I
Mathematics high school level quiz - Part I
 

Similar to kannada bhashe patya krama

Hr ems presentation in kannada
Hr ems presentation in kannadaHr ems presentation in kannada
Hr ems presentation in kannadaDinesh Srinivasa
 
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)KarnatakaOER
 
8th chapter 5. study of cells by MohanBio
8th chapter 5. study of cells by MohanBio8th chapter 5. study of cells by MohanBio
8th chapter 5. study of cells by MohanBiomohan bio
 
8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbiomohan bio
 
Malaria press repo
Malaria press repoMalaria press repo
Malaria press reposanthosh77
 
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.mohan bio
 
Indian indipendence movement
Indian indipendence movementIndian indipendence movement
Indian indipendence movementRadha Dasari
 
Chapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bioChapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan biomohan bio
 
Flip Chart - PWDVA 2005
Flip Chart - PWDVA 2005Flip Chart - PWDVA 2005
Flip Chart - PWDVA 2005hhs36
 
Indian indipendence movement pdf
Indian indipendence movement pdf Indian indipendence movement pdf
Indian indipendence movement pdf Radha Dasari
 
Model quest 14
Model quest 14Model quest 14
Model quest 149449592475
 
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುenvironmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುKarnataka OER
 
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ 9449592475
 
Carbon and its compounds
Carbon and its compounds Carbon and its compounds
Carbon and its compounds siraggjc
 
Acn breast feeding week-2010
Acn breast feeding week-2010Acn breast feeding week-2010
Acn breast feeding week-2010Sanil Varghese
 
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...basavaraj bn
 
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014bjpkarnataka
 

Similar to kannada bhashe patya krama (20)

Hr ems presentation in kannada
Hr ems presentation in kannadaHr ems presentation in kannada
Hr ems presentation in kannada
 
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
Circle of influence by Prof MK Sridhar, Bangalore University (in Kannada)
 
Democracy
DemocracyDemocracy
Democracy
 
Calc list
Calc listCalc list
Calc list
 
8th chapter 5. study of cells by MohanBio
8th chapter 5. study of cells by MohanBio8th chapter 5. study of cells by MohanBio
8th chapter 5. study of cells by MohanBio
 
8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio8th Study of Cells by mohanbio
8th Study of Cells by mohanbio
 
Malaria press repo
Malaria press repoMalaria press repo
Malaria press repo
 
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
8th chapter 6. classification of organism by MohanBio.
 
Study of cells 8th
Study of cells 8thStudy of cells 8th
Study of cells 8th
 
Indian indipendence movement
Indian indipendence movementIndian indipendence movement
Indian indipendence movement
 
Chapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bioChapter 7 microbes by mohan bio
Chapter 7 microbes by mohan bio
 
Flip Chart - PWDVA 2005
Flip Chart - PWDVA 2005Flip Chart - PWDVA 2005
Flip Chart - PWDVA 2005
 
Indian indipendence movement pdf
Indian indipendence movement pdf Indian indipendence movement pdf
Indian indipendence movement pdf
 
Model quest 14
Model quest 14Model quest 14
Model quest 14
 
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುenvironmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
environmental problems. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ುಗಮ
 
Carbon and its compounds
Carbon and its compounds Carbon and its compounds
Carbon and its compounds
 
Acn breast feeding week-2010
Acn breast feeding week-2010Acn breast feeding week-2010
Acn breast feeding week-2010
 
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
1 Kalika Chetarike_Diagnostic Assessment Tool_Mathematics_Instruction for Tea...
 
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
BJP MANIFESTO IN KANNADA LOKSABHA ELECTIONS 2014
 

More from KarnatakaOER

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyKarnatakaOER
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019KarnatakaOER
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsKarnatakaOER
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018KarnatakaOER
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1KarnatakaOER
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised finalKarnatakaOER
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperKarnatakaOER
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefitsKarnatakaOER
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefitsKarnatakaOER
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaKarnatakaOER
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)KarnatakaOER
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016KarnatakaOER
 
10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paperKarnatakaOER
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paperKarnatakaOER
 
New ss ranker digest
New ss ranker digestNew ss ranker digest
New ss ranker digestKarnatakaOER
 

More from KarnatakaOER (20)

Anuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture storyAnuradha and lakshmi picture story
Anuradha and lakshmi picture story
 
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019 ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
ಪ್ರಭಾವವಲಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿವಲಯ, feb 6, 2019
 
Introduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schoolsIntroduction to Voice Broadcast System for schools
Introduction to Voice Broadcast System for schools
 
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 20182. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
2. Presentation on planned program TCoL h ms workshop july 13, 2018
 
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
Ejipura school 8 std_ kannada_fa 4 qp revised_mar1
 
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paperEjipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
Ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
5.t g school 9 std fa 4 question and answer paper_revised final
 
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
4.ejipura school 9 std fa 4 kannada question and answer paper
 
Free and open source software benefits
Free and open source software benefitsFree and open source software benefits
Free and open source software benefits
 
Ubuntu software benefits
Ubuntu software benefitsUbuntu software benefits
Ubuntu software benefits
 
Lab manual 9th
Lab manual 9thLab manual 9th
Lab manual 9th
 
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from KarnatakaSTEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
STEM summit at CIET -Experiences from Karnataka
 
ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)ICT integration in education : training handout (maths and science)
ICT integration in education : training handout (maths and science)
 
Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016Social science english medium notes 2016
Social science english medium notes 2016
 
10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper10 social science preparatory question paper
10 social science preparatory question paper
 
social science question paper
social science question papersocial science question paper
social science question paper
 
10 ss prepratory
10 ss prepratory10 ss prepratory
10 ss prepratory
 
Mcq question paer
Mcq question paerMcq question paer
Mcq question paer
 
New ss ranker digest
New ss ranker digestNew ss ranker digest
New ss ranker digest
 
Itfc presentation
Itfc presentationItfc presentation
Itfc presentation
 

Recently uploaded

張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版逸 張
 
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .N老師
 
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版逸 張
 
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案inthehousematt2
 
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheoryゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheoryssusere0a682
 
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】黑客 接单【TG/微信qoqoqdqd】
 
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2ivy7890
 
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdfA Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdfOH TEIK BIN
 

Recently uploaded (12)

張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 程式語言 - 試閱版
 
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx         .
觀念1常見的化學反應(2下CH1).pptx .
 
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
黑客修改大学成绩,英国挂科diploma改成绩认证degree【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客改成绩实测案例!终于可以找黑客修改挂科分数了,这是多么让人期待和欣喜的消息啊!【TG/微信qoqoqdqd】
 
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
黑客入侵网站修改成绩,留学挂科不要紧,把成绩单修改一下,谁还不是个学霸了!【TG/微信qoqoqdqd】
 
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
張逸 - 研究所 / 轉學考計算機概論 、公職計算機概要 - 基本計概 - 試閱版
 
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
報一 桃竹苗大矽谷推動方案-國發會 報一 桃竹苗大矽谷推動方案報一 桃竹苗大矽谷推動方案
 
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheoryゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
ゲーム理論 BASIC 演習101 -一対一マッチング- Gametheory
 
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
黑客改雅思成绩确实靠谱,黑客修改雅思考试成绩,黑客修改国外大学成绩【微信tytyqqww】
 
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
怎么找黑客改大学成绩.黑客大佬,能不能帮我改一下毕业设计分数呀?真的非常需要!【TG/微信qoqoqdqd】
 
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
113上半季課程簡介-臺北市政府資訊局主辦臺師大承辦臺北市民數位服務計畫免費數位課程主題申請V2
 
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdfA Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
A Free eBook ~ Developing the Character (Eng. & Chi.).pdf
 

kannada bhashe patya krama

 • 1. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ¥ÀwæPÉ-I  ¨sÁUÀ-J PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ.         I. PÀ«gÁdªÀiÁUÀð ¥ÀƪÀðzÀ PÀ£ÀßqÀ 1.1. ±Á¸À£ÀUÀ½AzÀ zÉÆgÀPÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À 1.2. gÁeÁ±ÀæAiÀÄ, zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ II. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå 2.1. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ gÁeÁ±ÀæAiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À, ZÀA¥ÀÆ ºÁUÀÆ UÀzÀåzÀ GUÀªÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀégÀÆ¥À, 2.2 ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÄgÁt ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 2.3. ¥ÀÄgÁt ºÁUÀÆ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹zÀ £ÉˉÉ, «PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁºÀ¸À©üêÀÄ «dAiÀÄ PÁªÀåUÀ¼À »£ÉßˉÉ. 2.4 .eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÀ ±Á¸ÀÛç UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ 2.5. PÁªÀå ®PÀët bÀAzÀ¸ÀÄì, eÁÕ£À ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀi PÀÄjvÀ 1£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð, 2£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð ºÁUÀÆ ZÀAzÀægÁdgÀ PÀxÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À III. ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå 3.1. ¨sÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ eÉÆvÉUÉ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ – («±ÉõÀªÁV zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀĪÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ) 3.2. zÉùà bÀAzsÉÆà ªÉÊ«zsÀåvÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ®PÀët-«±ÉõÀªÁV ªÀZÀ£À, gÀUÀ¼É, µÀlà¢, QÃvÀð£É ¸ÁAUÀvÀå ºÁUÀÆ wæ¥À¢UÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹ 3.3. ªÀZÀ£À ZÀ½ªÀ½: PÁAiÀÄPÀ fëUÀ¼À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀiÁV EzÀgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, ¹Ûçà ªÀZÀ£ÀPÁwðAiÀÄgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À-zÁ¹ªÀÄAiÀÄå §¸ÀªÀ. C®èªÀÄ, CPÀ̪ÀĺÁzÉë, EªÀgÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ°è PÁtĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, D£ÀĨsÁ«PÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ 3.4. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÁªÀåUÀ¼À°è ¥ÀÄgÁt ZÀjvÉæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À- ¨sÀQÛAiÀÄ »£ÉßˉÉAiÀÄ°è EªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ -ºÀjºÀgÀ, gÁWÀªÁAPÀ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, CAVÃgÀ¸À, ®QëöäñÀ, £ÀAdÄAqÀPÀ«, gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹. 3.5. ¸ÀégÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ , ¸ÀƦü ¸ÀAvÀgÀ C©üªÀåQÛUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ. 3.6. F PÁ®zÀ eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÀ ¸ÀA§AzsÀ-aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç, C±Àé±Á¸ÀÛç, ¸ÀÆ¥À±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ. 1
 • 2. IV. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå 4.1. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À, 4.2. ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT. 4.3. ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À GUÀªÀÄ: PÁzÀA§j, ¨sÁªÀVÃvÉ, £ÁlPÀ 4.4. ¥À²ÑªÀÄzÀ gɪÀÇå°¹¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ-¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 4.5. PÀ£ÀßqÀzÀ°è £ÀªÀ-ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁzÀzÀ GUÀªÀÄ 4.6. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀéªÁ¢ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À »£ÉßˉÉAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À 4.7. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸Á»wåPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ J)£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ©) ¥ÀæUÀw²Ã® ¹) £ÀªÀå r) zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄ ¹Ûçà -ªÁzÀ 4.8. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ §UÉ: ªÀ¸ÀÄÛ vÀAvÀæzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CªÀÅUÀ¼À «²µÀÖvÉ -¸ÀtÚPÀvÉ, PÁzÀA§j, £ÁlPÀ, ¥Àæ§AzsÀ,¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£À, PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ DvÀäPÀxÀ£À . ¨sÁUÀ-© I. PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð 1.1. PÁªÀå PÀÄjvÀ- «ªÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ 1.2. PÁªÀå ®PÀët ¥Àæw¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁåf£ÉõÀ£ï ¸ÀÆáwð ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁåf£ÉõÀ£ï 1.3. C®APÁgÀ ¥Àæ¸ÁÜ£À 1.4. jÃw ¥Àæ¸ÁÜ£À: jÃwUÀÆ, ±ÉÊ° (Style)UÀÆ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 1.5. zsÀé¤ ¥Àæ¸ÁÜ£À zsÀ餸ÀÆvÀæ zsÀé¤ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ 1.6. gÀ¸À ¹zÁÞAvÀ : gÀ¸ÀzÀ ªÁåSÁå£À gÀ¸ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ ZÀZÉð ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀ PÀÄjvÀ ««zsÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ 1.7. gÀ¸À PÀÄjvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ DzsÀĤPÀgÀ aAvÀ£É: PÀĪÉA¥ÀÄ, ¨ÉÃAzÉæ. ¥ÀÄ.w.£À. 1.8. ¥Á±ÁÑvÀå PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É: C) ¥ÉÆèÃmÉÆãÀ j¥À©èPï D) Cj¸ÁÖlˉï£À PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À E) mÁæfr ªÀÄvÀÄÛ PÉxÁjè£ï F) ¸À¨ÉèöʪÀiï PÀÄjvÀ aAvÀ£É G) §ÄˉÉÆèãÀ ªÀiÁ£À¹PÀ zÀÆgÀ 2
 • 3. 1.9. DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð; C) ««zsÀ ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ; gÀÆ¥À ¤µÉ× LwºÁ¹PÀ, ªÀiÁPïìðªÁ¢, ¹ÛçêÁ¢, DzsÀĤPÉÆÃvÀÛgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. D) ¸Á»vÀå CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ««zsÀ £ÉˉÉUÀ¼ÀÄ; 1. PÁªÀåzÀ°è ®AiÀÄ, bÀAzÀ¸ÀÄì 2. gÀÆ¥ÀPÀ G¥ÀªÉÄ ¥ÀæwªÉÄ 3. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé±Á¸ÀÛç 4. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À 5. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd 6. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ ¥ÀwæPÉ-II  «¨sÁUÀ –J       I . ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå: 1.1. ZÀA¥ÀÆ: J. ¥ÀA¥À: D¢¥ÀÄgÁt(14£Éà D±Áé¸À) ¨sÀgÀvÀ-¨ÁºÀħ° ¥Àæ¸ÀAUÀ ©. gÀ£Àß: ¸ÁºÀ¸À©üêÀÄ«dAiÀÄA (4 ªÀÄvÀÄÛ 5£Éà D±Áé¸À) zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À «ˉÁ¥À ¹. £ÁUÀªÀªÀÄð: PÀuÁðlPÀ PÁzÀA§j(¥ÀæxÀªÀÄ CªÀvÀgÀtÂPÉ)-ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ªÀÈvÁÛAvÀ r. d£Àß: AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ(ªÀ¸ÀAvÀ ªÀtð£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀªÀÄwAiÀÄ ¥ÀætAiÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ) D±Áé¸À 1 ªÀÄvÀÄÛ 2. 1.2. UÀzÀå: ªÀqÁØgÁzsÀ£É-²ªÀPÉÆÃmÁåZÁgÀå J. ¨sÀzÀæ¨ÁºÀÄ ¨sÀmÁÖgÀPÀgÀ PÀxÉ ©. ZÁtPÀå j¹AiÀÄ PÀxÉ       II. ªÀÄzsÀåPÁ°£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå: 2.1. ªÀZÀ£À: ªÀZÀ£ÀPÀªÀÄäl ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: PÉ. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÉ.Dgï.£ÁUÀgÁeï ¥Àæ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.« 2.2. gÀUÀ¼É: ºÀA¥É ºÀjºÀgÀ «gÀavÀ GqÀÄvÀrAiÀÄ ªÀĺÁzÉëAiÀÄgÀ gÀUÀ¼É ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: zÉëgÀ¥Àà ¥Àæ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2.3. µÀlà¢: PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À PÀuÁðl ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀÄAdj («gÁl¥ÀªÀð) ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«. ¥ÀæPÀnvÀ 2.4. ¸ÁAUÀvÀå: gÀvÁßPÀgÀªÀtÂðAiÀÄ - ¨sÀgÀvÉñÀªÉʨsÀªÀ(QgÀĪÉgÀ¼À ¸ÀmÉ) 2.5. QÃvÀð£É: zÁ¸À¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ(²æÃ¥ÁzÀgÁAiÀÄgÀÄ, ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ)
 • 4. ¸ÀA: qÁII n.J£ï £ÁUÀgÀvÀß, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«.¥ÀæPÀnvÀ 2.6. wæ¥À¢: ¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA: qÁII Jˉï. §¸ÀªÀgÁdÄ «¨sÁUÀ –©       III.  DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå: 3.1. PÁªÀå: CPÀëgÀ ºÉƸÀ PÁªÀå ¸ÀA: ¦. ®APÉÃ±ï ¥Àæ: £Áå±À£Àˉï §ÄPï læ¸ïÖ 3.2. ¸ÀtÚPÀvÉ: ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA: f.JZï. £ÁAiÀÄPÀ ¥Àæ: £Áå±À£Àˉï §ÄPï læ¸ïÖ 3.3. PÁzÀA§j: J. ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr-PÉ. ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀ ©. ªÀÄÆgÀÄzÁjUÀ¼ÀÄ- AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ® ¹. PÀĸÀĪÀĨÁˉÉ-zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ 3.4. £ÁlPÀ; J. «UÀqÀ«PÀæªÀÄgÁAiÀÄ-¸ÀA¸À ©. UÀÄtªÀÄÄR-¦. ®APÉÃ±ï ¹. ²ªÀgÁwæ- ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨Ágï 3.5. DvÀäPÀxÉ: vÉgÉzÀ ªÀÄ£À-JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå 3.6. ¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£À: £À£Àß »ªÀiÁ®AiÀÄ -N.Jˉï. £ÁUÀ¨sÀƵÀt¸Áé«Ä 3.7. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É: J. PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À -qÁII JA.azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«.«.¥ÀæPÀnvÀ ©. zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÁªÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ -f. ±ÀA.¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå 3.8. «ªÀıÉð: J. PÉgÉUɺÁgÀ-w.£ÀA.²æà ©. ¸ÀA¸ÀÌøw PÀºÀ¼ÉUÉ £ÁA¢-PÀĪÉA¥ÀÄ ¹. ¸Á»vÀåzÀ°è ¨ÁæºÀät ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÆzÀæ-AiÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð r. eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀå-Q.gÀA.£ÁUÀgÁeï E. ¹ÛçêÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçêÁ¢ «ªÀıÉð- «dAiÀÄ zÀ¨Éâ J¥sï. DvÀäPÀxÀ£À: ªÁUÁézÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ -§¸ÀªÀgÁd PÀ®ÄÎr.