Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

kannada bhashe patya krama

1,613 views

Published on

kannada bhashe patya krama

Published in: Education
  • Login to see the comments

kannada bhashe patya krama

  1. 1. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ ¥ÀwæPÉ-I  ¨sÁUÀ-J PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæ.         I. PÀ«gÁdªÀiÁUÀð ¥ÀƪÀðzÀ PÀ£ÀßqÀ 1.1. ±Á¸À£ÀUÀ½AzÀ zÉÆgÀPÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÁæaãÀvÉAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À 1.2. gÁeÁ±ÀæAiÀÄ, zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ II. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå 2.1. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ gÁeÁ±ÀæAiÀÄzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À, ZÀA¥ÀÆ ºÁUÀÆ UÀzÀåzÀ GUÀªÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀégÀÆ¥À, 2.2 ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀĺÁPÁªÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀÄgÁt ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 2.3. ¥ÀÄgÁt ºÁUÀÆ ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄUÉƽ¹zÀ £ÉˉÉ, «PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁºÀ¸À©üêÀÄ «dAiÀÄ PÁªÀåUÀ¼À »£ÉßˉÉ. 2.4 .eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÀ ±Á¸ÀÛç UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ 2.5. PÁªÀå ®PÀët bÀAzÀ¸ÀÄì, eÁÕ£À ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀAiÀi PÀÄjvÀ 1£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð, 2£Éà £ÁUÀªÀªÀÄð ºÁUÀÆ ZÀAzÀægÁdgÀ PÀxÉUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À III. ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå 3.1. ¨sÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀQÛ ¸Á»vÀåzÀ eÉÆvÉUÉ EªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ – («±ÉõÀªÁV zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¨sÀQÛ ZÀ¼ÀĪÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ) 3.2. zÉùà bÀAzsÉÆà ªÉÊ«zsÀåvÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ®PÀët-«±ÉõÀªÁV ªÀZÀ£À, gÀUÀ¼É, µÀlà¢, QÃvÀð£É ¸ÁAUÀvÀå ºÁUÀÆ wæ¥À¢UÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹ 3.3. ªÀZÀ£À ZÀ½ªÀ½: PÁAiÀÄPÀ fëUÀ¼À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀiÁV EzÀgÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, ¹Ûçà ªÀZÀ£ÀPÁwðAiÀÄgÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À-zÁ¹ªÀÄAiÀÄå §¸ÀªÀ. C®èªÀÄ, CPÀ̪ÀĺÁzÉë, EªÀgÀ C©üªÀåQÛAiÀÄ°è PÁtĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, D£ÀĨsÁ«PÀ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ 3.4. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À PÁªÀåUÀ¼À°è ¥ÀÄgÁt ZÀjvÉæUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À- ¨sÀQÛAiÀÄ »£ÉßˉÉAiÀÄ°è EªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ -ºÀjºÀgÀ, gÁWÀªÁAPÀ, PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À, CAVÃgÀ¸À, ®QëöäñÀ, £ÀAdÄAqÀPÀ«, gÀvÁßPÀgÀªÀtÂð EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹. 3.5. ¸ÀégÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ , ¸ÀƦü ¸ÀAvÀgÀ C©üªÀåQÛUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ. 3.6. F PÁ®zÀ eÁÕ£À «µÀAiÀÄPÀ ¸ÀA§AzsÀ-aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÊzÀå±Á¸ÀÛç, C±Àé±Á¸ÀÛç, ¸ÀÆ¥À±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ. 1
  2. 2. IV. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå 4.1. £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» DzsÀĤPÀvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À, gÁ¶ÖçÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À, 4.2. ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ EªÀÅUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT. 4.3. ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À GUÀªÀÄ: PÁzÀA§j, ¨sÁªÀVÃvÉ, £ÁlPÀ 4.4. ¥À²ÑªÀÄzÀ gɪÀÇå°¹¸ÀA ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ-¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 4.5. PÀ£ÀßqÀzÀ°è £ÀªÀ-ªÀiÁ£ÀªÀvÁªÁzÀzÀ GUÀªÀÄ 4.6. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV gÀÆ¥ÀUÉÆAqÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ C¹ÛvÀéªÁ¢ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼À »£ÉßˉÉAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥À 4.7. PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀĺÀvÀézÀ ¸Á»wåPÀ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ J)£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ©) ¥ÀæUÀw²Ã® ¹) £ÀªÀå r) zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄ ¹Ûçà -ªÁzÀ 4.8. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ §UÉ: ªÀ¸ÀÄÛ vÀAvÀæzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ CªÀÅUÀ¼À «²µÀÖvÉ -¸ÀtÚPÀvÉ, PÁzÀA§j, £ÁlPÀ, ¥Àæ§AzsÀ,¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£À, PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ DvÀäPÀxÀ£À . ¨sÁUÀ-© I. PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð 1.1. PÁªÀå PÀÄjvÀ- «ªÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ 1.2. PÁªÀå ®PÀët ¥Àæw¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁåf£ÉõÀ£ï ¸ÀÆáwð ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁåf£ÉõÀ£ï 1.3. C®APÁgÀ ¥Àæ¸ÁÜ£À 1.4. jÃw ¥Àæ¸ÁÜ£À: jÃwUÀÆ, ±ÉÊ° (Style)UÀÆ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ 1.5. zsÀé¤ ¥Àæ¸ÁÜ£À zsÀ餸ÀÆvÀæ zsÀé¤ ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ 1.6. gÀ¸À ¹zÁÞAvÀ : gÀ¸ÀzÀ ªÁåSÁå£À gÀ¸ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ ZÀZÉð ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸Á£ÀĨsÀªÀ PÀÄjvÀ ««zsÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ 1.7. gÀ¸À PÀÄjvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ DzsÀĤPÀgÀ aAvÀ£É: PÀĪÉA¥ÀÄ, ¨ÉÃAzÉæ. ¥ÀÄ.w.£À. 1.8. ¥Á±ÁÑvÀå PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É: C) ¥ÉÆèÃmÉÆãÀ j¥À©èPï D) Cj¸ÁÖlˉï£À PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸ÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À E) mÁæfr ªÀÄvÀÄÛ PÉxÁjè£ï F) ¸À¨ÉèöʪÀiï PÀÄjvÀ aAvÀ£É G) §ÄˉÉÆèãÀ ªÀiÁ£À¹PÀ zÀÆgÀ 2
  3. 3. 1.9. DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀå «ªÀıÉð; C) ««zsÀ ¥ÀAxÀUÀ¼ÀÄ; gÀÆ¥À ¤µÉ× LwºÁ¹PÀ, ªÀiÁPïìðªÁ¢, ¹ÛçêÁ¢, DzsÀĤPÉÆÃvÀÛgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. D) ¸Á»vÀå CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ««zsÀ £ÉˉÉUÀ¼ÀÄ; 1. PÁªÀåzÀ°è ®AiÀÄ, bÀAzÀ¸ÀÄì 2. gÀÆ¥ÀPÀ G¥ÀªÉÄ ¥ÀæwªÉÄ 3. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé±Á¸ÀÛç 4. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£À 5. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd 6. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉ ¥ÀwæPÉ-II  «¨sÁUÀ –J       I . ¥ÁæaãÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå: 1.1. ZÀA¥ÀÆ: J. ¥ÀA¥À: D¢¥ÀÄgÁt(14£Éà D±Áé¸À) ¨sÀgÀvÀ-¨ÁºÀħ° ¥Àæ¸ÀAUÀ ©. gÀ£Àß: ¸ÁºÀ¸À©üêÀÄ«dAiÀÄA (4 ªÀÄvÀÄÛ 5£Éà D±Áé¸À) zÀÄgÉÆåÃzsÀ£À «ˉÁ¥À ¹. £ÁUÀªÀªÀÄð: PÀuÁðlPÀ PÁzÀA§j(¥ÀæxÀªÀÄ CªÀvÀgÀtÂPÉ)-ªÉʱÀA¥ÁAiÀÄ£À ªÀÈvÁÛAvÀ r. d£Àß: AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉ(ªÀ¸ÀAvÀ ªÀtð£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀªÀÄwAiÀÄ ¥ÀætAiÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀ) D±Áé¸À 1 ªÀÄvÀÄÛ 2. 1.2. UÀzÀå: ªÀqÁØgÁzsÀ£É-²ªÀPÉÆÃmÁåZÁgÀå J. ¨sÀzÀæ¨ÁºÀÄ ¨sÀmÁÖgÀPÀgÀ PÀxÉ ©. ZÁtPÀå j¹AiÀÄ PÀxÉ       II. ªÀÄzsÀåPÁ°£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå: 2.1. ªÀZÀ£À: ªÀZÀ£ÀPÀªÀÄäl ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: PÉ. ªÀÄgÀļÀ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÉ.Dgï.£ÁUÀgÁeï ¥Àæ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «.« 2.2. gÀUÀ¼É: ºÀA¥É ºÀjºÀgÀ «gÀavÀ GqÀÄvÀrAiÀÄ ªÀĺÁzÉëAiÀÄgÀ gÀUÀ¼É ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: zÉëgÀ¥Àà ¥Àæ: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 2.3. µÀlà¢: PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À£À PÀuÁðl ¨sÁgÀvÀ PÀxÁªÀÄAdj («gÁl¥ÀªÀð) ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«. ¥ÀæPÀnvÀ 2.4. ¸ÁAUÀvÀå: gÀvÁßPÀgÀªÀtÂðAiÀÄ - ¨sÀgÀvÉñÀªÉʨsÀªÀ(QgÀĪÉgÀ¼À ¸ÀmÉ) 2.5. QÃvÀð£É: zÁ¸À¸Á»vÀå ¸ËgÀ¨sÀ(²æÃ¥ÁzÀgÁAiÀÄgÀÄ, ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ)
  4. 4. ¸ÀA: qÁII n.J£ï £ÁUÀgÀvÀß, ªÉÄʸÀÆgÀÄ «.«.¥ÀæPÀnvÀ 2.6. wæ¥À¢: ¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA: qÁII Jˉï. §¸ÀªÀgÁdÄ «¨sÁUÀ –©       III.  DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå: 3.1. PÁªÀå: CPÀëgÀ ºÉƸÀ PÁªÀå ¸ÀA: ¦. ®APÉÃ±ï ¥Àæ: £Áå±À£Àˉï §ÄPï læ¸ïÖ 3.2. ¸ÀtÚPÀvÉ: ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA: f.JZï. £ÁAiÀÄPÀ ¥Àæ: £Áå±À£Àˉï §ÄPï læ¸ïÖ 3.3. PÁzÀA§j: J. ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr-PÉ. ²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀ ©. ªÀÄÆgÀÄzÁjUÀ¼ÀÄ- AiÀıÀªÀAvÀ avÁÛ® ¹. PÀĸÀĪÀĨÁˉÉ-zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ 3.4. £ÁlPÀ; J. «UÀqÀ«PÀæªÀÄgÁAiÀÄ-¸ÀA¸À ©. UÀÄtªÀÄÄR-¦. ®APÉÃ±ï ¹. ²ªÀgÁwæ- ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨Ágï 3.5. DvÀäPÀxÉ: vÉgÉzÀ ªÀÄ£À-JZï. £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå 3.6. ¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£À: £À£Àß »ªÀiÁ®AiÀÄ -N.Jˉï. £ÁUÀ¨sÀƵÀt¸Áé«Ä 3.7. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É: J. PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À -qÁII JA.azÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð, ªÉÄʸÀÆgÀÄ.«.«.¥ÀæPÀnvÀ ©. zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÁªÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ -f. ±ÀA.¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå 3.8. «ªÀıÉð: J. PÉgÉUɺÁgÀ-w.£ÀA.²æà ©. ¸ÀA¸ÀÌøw PÀºÀ¼ÉUÉ £ÁA¢-PÀĪÉA¥ÀÄ ¹. ¸Á»vÀåzÀ°è ¨ÁæºÀät ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÆzÀæ-AiÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð r. eÁ£À¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ¸Á»vÀå-Q.gÀA.£ÁUÀgÁeï E. ¹ÛçêÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÛçêÁ¢ «ªÀıÉð- «dAiÀÄ zÀ¨Éâ J¥sï. DvÀäPÀxÀ£À: ªÁUÁézÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ -§¸ÀªÀgÁd PÀ®ÄÎr.    

×