Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kannada 9th qp 2016

3,325 views

Published on

9th standard kannada questio paper

Published in: Education
  • Login to see the comments

Kannada 9th qp 2016

  1. 1. ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, gÀÆ¥À£ÀUÀÄr, §¼Áîj ¥ÀƪÀðªÀ®AiÀÄ MA¨sÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë-2016 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ:90 CªÀ¢ü:3:00 ¨sÁUÀ-‘J’ F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 8*1=8 1. gÀ»ÃªÀÄ£ÀÄ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀA¸ÉÜ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 2. gÀ»ÃªÀÄ£À°è ºÁ¸Áå¸ÀàzÀªÁV vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ UÀÄt AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 3. gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï CªÀgÀ d£Àä ¢£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ºÉ¸Àj¤AzÀ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ? 4. PÁzÁqÉÆÃzÀÄ AiÀiÁjUÉ EµÀÖªÁzÀ «ZÁgÀ? 5. £ÀA©AiÀÄtÚ£À ¥ÀƪÀð d£ÀäzÀ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? 6. C©ügÀÄaAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÉãÀÄ? 7. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ªÁ¸ÀÄÛUÀ¼À »jªÉÄAiÉÄãÀÄ? 8. ¥ÀÄlÖ ºÀQÌ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀlÄÖvÀÛzÉ? F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ/£Á®ÄÌ ªÁPÀÌzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 2*10=20 9. ²PÀëtzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÁzsÁPÀȵÀÚ£ïgÀªÀgÀÄ K£ÀÄ ºÉýzÁÝgÉ? 10. £ÀqÀĪÀÄUÀ WÀmÉÆÃvÀÌZÀ£À gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£É? 11. ªÀÈzÀݪÀiÁºÉñÀégÀ£À£ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ ªÀtÂð¹zÁÝ£É? 12. EA§¼À AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀvÁ¬Ä¹ gÀPÀÛ »ÃgÀÄvÀÛzÉ? 13. zsÁå£À ¨ÉøÀgÀªÁzÁUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀ« ºÉüÀÄvÁÛ£É? 14. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁ¶PÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ ºÉÆUÀ¼À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ« §AiÀĸÀĪÀ£ÀÄ? 15. §£ÀzÀªÀÄä£À ºÀ½îAiÀÄ zÉêÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀ «ZÁgÀªÁV ZÀZÉð £ÀqÉ¢vÀÄÛ? 16. ªÀ¸ÀÄ«ÄvÀæ£ÀÄ ªÉÊzÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁæ¸ÀÄ (vÀPÀÌr) KPÉ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ? 17. PÀ« AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß E®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ? 18. ±Á¯ÉAiÀÄ ¹ÜwUÀwAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉýPÉUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ¨sÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁégÀ¸ÀåªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 3*3=9 19. “ªÀÄĤßÃvÀ£ÀÄ ¥ÉüÀÄÝzÀĪÉÆïÉAiÀÄ ªÀiÁvÀĪÉÆAzÁzÀÄ” 20.“N¢AiÉÆà E®è PÀA§zÀ eÉÆÃr DmÁ DrÛAiÉÆÔ 21. “§°¤vÉÆÛqÉ ªÀÄĤªÉA” PÉÆnÖgÀĪÀ PÀ«UÀ¼À ¸ÀܼÀ ,PÁ®, PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÁPÀå gÀÆ¥ÀzÀ°è §gɬÄj. 2*3=6 22.²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ 23. gÁWÀªÁAPÀ PÉÆnÖgÀĪÀ UÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹j. 1*4=4 MA¨sÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë-2016 1
  2. 2. 24.ºÉÆ£Àß ___________________ ________________________ ________________________ ________________ ºÀZÀÑ ºÀ¹gÀÄ CxÀªÁ ªÀÄgÀzÀ ___________________ ________________________ ________________________ ____________________ jêÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢ CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ ªÀiË®åªÀ£ÁßzsÀj¹ ¸ÁgÁA±À §gɬÄj. 1*4=4 25. eÁw-PÀÄ®-ªÀÄvÀ-zsÀªÀÄð¥Á±ÀUÀ¼À PÀrzÉÆUÉzÀÄ JzÉ »VÎ ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ; AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀUÀ¼ÁZÉAiÀÄ°è ¯ÉÆÃPÀ¯ÉÆÃPÁAvÀzÀ° D ºÁqÀÄ UÀÄqÀÄUÀ¨ÉÃPÀÄ; PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JAlÄ -ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 2*4=8 26. AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ªÉʲµÀÖöå ºÁUÀÆ ¥ÀƪÀðgÀAUÀzÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gɬÄj. CxÀªÁ «ÃgÀUÁ¸ÉAiÀÄ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÄtÂvÀ ºÉÃUÉ EgÀÄvÀÛzÉ ? «ªÀj¹j. 27. ©¢j£À ««zsÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß “©¢gÀÄ £Á£ÁjUÀ®èzÀªÀ¼ÀÄ” ¥ÀzÀåzÀ°è ºÉÃUÉ ªÀtÂð¸À¯ÁVzÉ? CxÀªÁ zÉêÀgÀÄ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è vÀ£Àß ¨sÀPÀÛjUÉ MzÀVzÀ£ÉAzÀÄ ªÁ¢gÁdgÀÄ ªÀtÂð¹zÁÝgÉ ? 28. PÉÆnÖgÀĪÀ UÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢ CxÉÊð¹PÉÆAqÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gɬÄj. 1*4=4(2+2) ವಚನ ಸಸಾಹಿತತ, ದಸಾಸ ಸಸಾಹಿತತ ಎಎಂಬಬುದಬು ಕನನ್ನಡ ಸಸಾಹಿತತದ ಎರಡಬು ಕಣಬುಣ್ಣುಗಳಿದಎಂತತ. ಉಳಳ್ಳವರಬು ಶಿವಸಾಲಯ ಮಸಾಡಬುವರಬು ನಸಾನತನೇನಬು ಮಸಾಡಲಯತ ಎಎಂದಬು ಭಕಕ್ತಿಯ ಸರಳ ಮಸಾಗರ್ಗವನಬುನ್ನ ಬಸವಣಣ್ಣು ತತತನೇರಿದರತ, ಸಬುಲಭ ಪಪೂಜತಯ ಮಸಾಡ ಬಲವಿಲಲ್ಲದವರಬು ಎಎಂಬಬುದಸಾಗಿ ಪಪುರಎಂದರ ದಸಾಸರಬು ಅದನತನ್ನನೇ ಸಮರರ್ಗಸಿದರಬು. ವಚನಗಳಳು ಅಎಂದಿನ ಕಸಾಲದ ಸಸಾಮಸಾಜಿಕ, ಧಸಾರರ್ಗಕ ಮತಬುಕ್ತಿ ಆರರ್ಗಕ ಪರಿಸಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗತಗಿನ ಯನೇಚನಸಾಧಸಾರತಗಳಳು. ಇನತನ್ನ ಮಬುಖತವಸಾಗಿ, ವಚನಗಳಳು ಅಎಂದಿನ ಸಸಾಮಸಾಜಿಕ ಕಸಾಕಎಂತಿಯ ಪಕಕಕಯೆಗತ ಕನನ್ನಡ ಹಿಡಯಬುತಕ್ತಿ ªÉ. ವಚನಗಳಳು ಜಸಾತಿ, ಮತ, ಧಮರ್ಗಗಳ ಮರಬು-ಪರಿಶಿನೇಲನತಗತ ದಸಾರಿ ಮಸಾಡಕತತಟಟªÉ. ವಚನ ಸಸಾಹಿತತದ ಪಕಮಬುಖ ಹರಿಕಸಾರರತಎಂದರತ ಬಸವತನೇಶಶ್ವರ, ಅಲಲ್ಲಮಪಕಭಬು ಮತಬುಕ್ತಿ ಕನನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಸಾ ಲತನೇಖಕಯಸಾದ ಅಕಕ ಮಹಸಾದತನೇವಿ ಇವರಲಲ್ಲದತ ಜತನೇಡರದಸಾಸಿಮಯತ , ¹zÀÞgÁªÀÄ, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀtÚ, ªÀÄÄPÁÛAiÀÄPÀÌ, ಅಎಂಬಿಗರ ಚಚೌಡಯತ ಇನತನ್ನ ಮೊದಲಸಾವ ವಚನಕಸಾರರಬು ವಚನ ಸಸಾಹಿತತಕತಕ ಉತಕ್ತಿಮ ಕಸಾಣಿಕತ ನನೇಡದಸಾದ್ದಾರತ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 1) ªÀZÀ£À¸Á»vÀåPÉÌ PÁtÂPÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ? 2) ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀªÉãÀÄ ? ¨sÁUÀ-‘©’ MA¨sÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë-2016 2
  3. 3. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÆtð ºÉýPÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.CªÀÅUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ GvÀÛgÀPÁÌVAiÉÄà PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°è PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀÆtð §gɬÄj. 6*1=6 29.ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°è£À ¸ÀégÀ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå JµÀÄÖ? J) 34 ©) 5 ¹) 9 r) 13 30. UÀgÀ¼À ¥ÀzÀzÀ CxÀð: J) CQÌ ©) ºÀƪÀÅ ¹) CªÀÄÈvÀ r) «µÀ 31. ` CgÀªÀÄ£É ’ EzÀÄ F ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ. J) PÀªÀÄðzsÁgÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸À ©) QæAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁ¸À ¹) CA²¸ÀªÀiÁ¸À r) vÀvÀÄàgÀĵÀ ¸ÀªÀiÁ¸À 32. C£ÀÄPÀÆ® ¥ÀzÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀzÀ C) §ºÀÄPÀÄ® ©) C£Á£ÀÄPÀÆ® ¹) ¥ÀæwPÀÆ® r) ¸ÀAPÀÄ® 33. ¥ÀæxÀªÀÄ «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄ : J) G ©) C£ÀÄß ¹) EAzÀ r) C°è 34.‘«zÁå¨sÁå¸À’ F ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? J) ¯ÉÆÃ¥À¸ÀA¢ü ©) DUÀªÀĸÀA¢ü ¹) ¸ÀªÀtð¢ÃWÀð¸ÀA¢ü r) DzÉñÀ¸ÀA¢ü F PɼÀV£À ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ ¸ÀA§A¢üà ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 4*1=4 35.PÁqÀĪÉÄÃqÀÄ: eÉÆÃqÀÄ£ÀÄr : : ¸ÀgÀ¸ÀgÀ :__________________ 36.¨ÉlÖ : gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ : : PÀÄgÀÄqÀ : ___________ 37.¯ÉÆûvÁ±Àé : ºÀj±ÀÑAzÀæ : : WÀmÉÆÃvÀÌZÀ : ______ 38.DPÁ±À : DUÀ¸À : : gÁd : ______ 39.F PɼÀV£À ¥ÀzÀå ¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ UÀt «¨sÁUÀ ªÀiÁr. bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1*3=3 UÀÄgÀÄ«AzÀÄ ¨É¸À¸É ©üPÀëUÉ §gÀÄwgÉ ¦rvÀAzÀgɪÀÄä£Á zɸÉUÉ ¨sÀAiÀÄA CxÀªÁ C°èUÀ°èUÉ PÀªÀÄ® PÉƼÀUÀ¼ÀÄ C°èUÀ°èUÉ ºÀjªÀ vÉÆgÉUÀ¼ÀÄ C°èUÀ°èUÉ ªÉÄgɪÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÀªÀå PÀ¯Áåt 40. F PɼÀV£À ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ ®PÀët §gÉzÀÄ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹. 1*3=3 MA¨sÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë-2016 3
  4. 4. ¹ÃvÉAiÀÄ ªÀÄÄR CgÀ½vÀÄ CxÀªÁ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄRZÀAzÀæ CgÀ½vÀÄ ¨sÁUÀ-‘¹’ 41.F PɼÀV£À UÁzÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gɬÄj. 1*3=3 C) Cw D¸É UÀwUÉr¹vÀÄ D) zÉñÀ¸ÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄ ; PÉÆñÀ N¢ £ÉÆÃqÀÄ E) ºÁ¹UÉ EzÀݵÀÄØ PÁ®Ä ZÁZÀÄ 42.¤ªÀÄä£ÀÄß ªÉÄʸÀÆj£À «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄAvÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¹PÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÆgÀÄ ¢£À gÀeÉ PÉÆÃj ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄjUÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 1*4=4 CxÀªÁ ¤ªÀÄä ºÀÄlÄÖ ºÀ§âPÉÌ §gÀĪÀAvÉ DºÁ餹 ¤ªÀÄä UɼÉAiÀÄ/UɼÀwAiÀiÁzÀ §¼ÁîjAiÀÄ zÀÄUÁðA©PÁ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹ ²ªÀ/²ªÁ¤UÉ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gɬÄj 43. PɼÀV£À MAzÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÁPÀåUÀ½UÉ PÀrªÉÄ E®èzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. 1*4=4 C) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ D) ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ E) ¸ÀéZÀѨsÁgÀvÀ PÁgÀåPÀæªÀÄ -----*****----- MA¨sÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉë-2016 4

×