Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kannada 10th mqp 5 tmb

1,489 views

Published on

10th standard kannada question paper

Published in: Education
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kannada 10th mqp 5 tmb

 1. 1. ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É,gÀÆ¥À£ÀUÀÄr §¼Áîj ¥ÀƪÀð ªÀ®AiÀÄ ºÀvÀÛ£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀiÁzÀj ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ-5 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ - ¹j PÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ:100 CªÀ¢ü:03: 00 ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄÄ J. ©. ªÀÄvÀÄÛ ¹ JA§ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ.¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÃgÀªÀÇ, ¸ÀàµÀÖªÀÇ DVzÀÄÝ, CAPÀUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ «¸ÁûÀÛgÀ«gÀ° ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÀÆ GvÀÛgÀPÁÌV «ÄøÀ°lÖ eÁUÀzÀ°è GvÀÛgÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ RqÁØAiÀÄ. «¨sÁUÀ - ‘J’ F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 9*1=9 1. CªÉÄÃjPÁzÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß gÀAf¹zÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 2. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À gÁdå¨sÁgÀ PÁ®zÀ°è AiÀiÁgÉƼÀUÉ ¸ÀAªÁzÀ £ÀqɬÄvÀÄ? 3. zsÀªÀiÁð¢üÃPÀgÀtgÀÄ ªÀlĪÀÈPÀëzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀPÉÌ KPÉ §AzÀgÀÄ? 4. UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀĪÀÅzsÀ£Àå JAzÀÄ ºÉýzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 5. ºÀ®UÀ°AiÀÄ £Á®égÀÄ «ÃgÀ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 6. eÉÆÃr ¥ÁjªÁ¼ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á¼ÀÄwÛzÀݪÀÅ? 7. ºÀÄ°UÉ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀªÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 8. CeÁÕ£À vÀÆ®V¸À®Ä PÀªÀ¬Äwæ K£ÁUÀ§AiÀĹzÁÝgÉ? 9. C²é¤ zÉêÀvÉUÀ¼À ªÀgÀ§®¢AzÀ d¤¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ-£Á®ÄÌ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛgÀ §gɬÄj. 10*2=20 10. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ £ÀqɹzÀ ¸À¨sÉUÉ AiÀiÁgÀ£É߯Áè DºÁ餹zÀ£ÀÄ? 11. ¸ÀºÁ£À¨sÀÆwUÁV EgÀ¨ÉÃPÁzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 12. ªÀÈPÀë¸ÁQë PÀvÉAiÀi°è ¤ÃªÀÅ zsÀªÀÄð§Ä¢Þ ªÉÄZÀÑ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ> 13. ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀÄ ªÀÄÆZÉðAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹j? 14. ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀÄ zÀAUÉ ºÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 15. ¸ÀAPÀlPÉÌ UÀr E®è KPÉ? 16. JAl£Éà MUÀn£À GvÀÛgÀ ‘PÉÆPÀÌgÉ’ JA§ÄzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹. 17. ªÉÊeÁÕ¤PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ CxÀðgÀ»vÀªÁUÀÄvÀÛªÉ? 18. ¨sÀvÀgÀ ZÀPÀæªÀwðUÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɸÀ®Ä KPÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀ°°è? 19. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è zÉñÀzÀ ¥ÀæUÀw ¹ÜgÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ? F PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ½UÉ ¸ÀAzÀ¨sÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁégÀ¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß §gɬÄj. 4*3=12 20. “EzÀÄ ¥ÀÆtðªÁV PÉʬÄAzÀ¯Éà vÀAiÀiÁgÁzÀ §mÉÖ” 21. “DzÀ±Àð ¥ÀÄgÀĵÀgÉƧâgÀÄ ¢ªÁ£ÀÄgÁzÀzÀÄÝ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÄtå «±ÉõÀªÉà ¸Àj”
 2. 2. 22. “¤µÉÖà E®èzÀ ¨sÀPÀÛ ¥ÀlÖtzÀ°èzÀÝqÀÆØ CzÀÄ £ÀlÖqÀ«” 23. “eÁ£ÀQAiÀÄ ªÀÄUÀ¤zÀPÉ ¨ÉzÀgÀĪÀ£É” F ¸Á»w/PÀ«UÀ¼À ¸ÀܼÀ, PÁ®, PÀÈw, ¥Àæ±À¹Û/©gÀÄzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÁPÀågÀÆ¥ÀzÀ°è §gɬÄj. 2*3=6 24. zÉêÀ£ÀÆgÀ ªÀĺÁzÉêÀ 25. PÀĪÀiÁgÀªÁå¸À F PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀ ¥ÀÆtðUÉƽ¹ §gɬÄj 1*4=4 26. AiÀÄÄUÀ AiÀÄÄUÀUÀ¼À _________________ _________________________________ __________________________________ ________________ £ÉÆÃr¢gÁ ? (4 ¸Á®Ä) CxÀªÁ ¤Ã®ªÉÄÃWÀ_________________________ _________________________________ _________________________________ ________________ £ÉÆÃr¢gÁ ? (4 ¸Á®Ä) F PɼÀV£À ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢ CxÀðªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CqÀPÀªÁVgÀĪÀ ªÀiË®åªÀ£Áߢüj¹ ¸ÁgÁA±À §gɬÄj. 1*4=4 27. ªÀÄvÀUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÀxÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ ºÉƸÀ JZÀÑgÀzÉƼÀÄ §zÀÄPÉÆÃt ¨sÀAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÉƼÀÄ PÀA¢zÀ PÀuÉÆÚ¼ÀÄ £Á½£À PÀ£À¸À£ÀÄ ©vÉÆÛÃt. F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ JAlÄ/ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹. 2*4=8 28. gÁªÀÄ£À ¸ÁéUÀvÀPÁÌV ±À§j ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ¹zÀÝvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ gÁªÀÄ®PÀëöätgÀ£ÀÄß G¥ÀZÀj¹zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹j. CxÀªÁ ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ£À zÀ±Àð£À¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è «ªÀj¹. 29. zÀÄAiÉÆÃððzsÀ£À£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀÄgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ¸ÀA¢üUÁV ¥Áæyð¹zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. CxÀªÁ ¸ÀA¢üAiÉÄà GavÀªÉAzÀÄ zÀÈvÀgÁµÀÖç£ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀªÀÄyð¹zÀ£ÀÄ?
 3. 3. PɼÀV£À UÀzsÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀ §gɬÄj. 2*2=4 30. CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÝ PÀªÀ¬Äwæ. ±ÀgÀt ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ, ¸Áé©üªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæwÃPÀªÁVzÁÝgÉ. ¹ÛçêÁ¢ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ ¤dªÁzÀ ¥Àæw¥ÁzÀQ. aPÀ̪ÀAiÀĹì£À¯Éèà ¸ÀPÀ® ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß vÀåf¹zÀ CPÀÌ. JzÀÄj¹zÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ, ¸ÁPÁëvï ²ªÀ (ªÀÄ°èPÁdÄð£À)£À£ÀÄß ¥Àw JAzÀÄ ¹éÃPÀj¹ ¯ËQPÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢PÀÌj¹, PÉñÁA§gÉAiÀiÁV, ºÀ®ªÁgÀÄ ¨sÀQÛjUÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÁÝgÉ. ²ªÀ±ÀgÀuÉ CPÀ̪ÀĺÁzÉë d¤¹zÀÄÝ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè. ²SÁj¥ÀÄgÀ-²gÁ¼À PÉÆ¥ÀàzÀ £ÀqÀÄªÉ EgÀĪÀ ‘GqÀÄvÀr’ JA§ UÁæªÀÄzÀ°è vÀAzÉ ¤ªÀÄð®±ÉnÖ, vÁ¬Ä ¸ÀĪÀÄw. PÀ¯ÁåtzÀ PÁæAwAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀgÀÄ. ‘ZÀ£ÀߪÀÄ°èPÁdÄð£À’ JA§ CAQvÀzÀ°è C£ÉÃPÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ: 1. CPÀ̪ÀĺÁzÉë d£À£ÀzÀ §UÉÎ w½¹j. 2. CPÀÌ£À fêÀ£À ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹. «¨sÁUÀ - ‘©’ F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CxÀªÁ C¥ÀÆtð ºÉýPÉUÀ½UÉ £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹. GvÀÛgÀPÁÌVAiÉÄà PÉÆnÖgÀĪÀ eÁUÀzÀ°èAiÉÄà PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀÆtð GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 10*1=10 31. PÀA§¤ ¥ÀzÀzÀ°è K¥ÀðnÖgÀĪÀ ¸ÀA¢ü: J) DUÀªÀĸÀA¢ü ©) ªÀÈ¢Þ¸ÀA¢ü ¹) DzÉñÀ ¸ÀA¢ü r) UÀÄt¸ÀA¢ü. 32. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀĺÁ¥ÁæuÁPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀASÉå. J) 34 ©) 10 ¹) 25 r) 9. 33. QæAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁ¸À ¥ÀzÀ«zÀÄ: J) ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄ ©) gÁªÀÄ®PÀëöät ¹) £ÀqÀÄgÁwæ r) ¥ÉªÀÄðgÀÄ. 34. ‘¥ÀÆeÁj’ JA§ ¥ÀzÀªÀÅ £ÁªÀÄ¥ÀzÀzÀ F ¥ÀæPÁgÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ: J) gÀÆqsÀ£ÁªÀÄ ©) ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ ¹) CAQvÀ£ÁªÀÄ r) C£ÀéxÀðPÀ£ÁªÀÄ. 35. MAzÀÄ ¥ÀÆtð QæAiÀiÁ ¥ÀzÀzÉÆA¢UÉ £ÉÃgÀªÁV CxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆlÖgÉ. C ªÁPÀåªÀÅ: J) «Ä±ÀæªÁPÀå ©) ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÁPÀå ¹) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå r) ¥Àæ±ÁßxÀðPÀ ªÁPÀå. 36. QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ ªÀÄÆ® gÀÆ¥ÀPÉÌ »ÃUÉ£ÀÄߪÀgÀÄ: J) £ÁªÀÄ¥ÀæPÀÈw ©) PÀªÀÄð¥ÀzÀ ¹) zsÁvÀÄ r) ¸ÀªÀð£ÁªÀÄ. 37. ‘C£Á£À¸ÀÄ’ ¥ÀzÀªÀÅ PÀ£ÀßqÀPÉÌ F ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ §A¢zÉ: J) ¥ÉÆÃZÀÄðVÃ¸ï ©) GzÀÄð ¹) ¥À¶ðAiÀÄ£ï r) »AzÀƸÁÛ¤. 38. MAzÀÄ ¥ÀÆtð QæAiÉĬÄAzÀ PÀÆrzÀ ªÁPÀåzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è F aºÉß §¼À¸ÀÄvÁÛgÉ: J) ¥ÀÆtð«gÁªÀÄ ©) C®à«gÁªÀÄ ¹) CzsÀð«gÁªÀÄ r) GzÀÝgÀt. 39. F PɼÀV£À «¨sÀQÛ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À°è ‘PÀªÀÄðPÁgÀPÀ’ «¨sÀQÛ J) ¢éwÃAiÀÄ ©) vÀÈwÃAiÀÄ ¹) µÀ¶× r) ¸À¥ÀÛ«Ä. 40. ¸ÀA§AzsÁxÀðPÁªÀåAiÀiPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ EzÀÄ: J) CºÀÄzÀÄ ©) CzÀĪÉà ¹) CAiÉÆåà r) CxÀªÁ.
 4. 4. ªÉÆzÀ¯ÉgÀqÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀAvÉ ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÀzÀPÉÌ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §gɬÄj. 4*1=4 41. ¨ÉÃUÀ£É : ¸ÁªÀiÁ£Àå DªÀåAiÀÄ :: CAfPÉ:____________ 42. ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä : ¢égÀÄQÛ :: ¸Àw ¥Àw :__________ 43. C¨ÉÆâÃzÀgÀ : «µÀÄÚ :: WÀl¸ÀA¨sÀÆvÀ :________ 44. «eÁÕ¥À£É : ©£Áßt :: ªÀAzsÁå :___________ F PɼÀV£À ¥ÀzÀå ¨sÁUÀPÉÌ ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁQ, UÀt «¨sÁUÀ ªÀiÁr, bÀAzÀ¹ì£À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß §gɬÄj. 1*3=3 45. K£ÀÄ ºÉüÉÊ PÀtð avÀÛ UÁè¤ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀPÉ PÀÄAwà ¸ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¨É¸ÀPÉʹPÉÆA§ÄzÀÄ ¸ÉÃgÀzÉ ¤£ÀUÉ CxÀªÁ “CwPÀÄn® ªÀÄ£ÀA zsÀ£À®Ä §ÞvɬÄAzÀA zÀĵÀÖ§Ä¢Þ £ÀÄrzÀ ¥ÀĹAiÀÄA” PɼÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À°ègÀĪÀ C®APÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ ®PÀëtzÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀÄ£Àé¬Ä¹ 46. £ÀÄrzÀgÉ ªÀÄÄwÛ£À ºÁgÀzÀAwgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ‘ªÀiÁjUËvÀtªÁAiÀÄÄÛ £Á½£À ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀªÀÅ’ «¨sÁUÀ –‘¹’ 47. PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ UÁzÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¹ §gɬÄj. 1*3=3 Ø ±ÀQÛVAvÀ AiÀÄÄQÛ ªÉÄÃ®Ä Ø ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¹j ªÉƼÀPÉAiÀÄ°è Ø PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÀpt, PÉqÀĸÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀ 48. ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è DZÀj¹zÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀn¸À®Ä PÉÆÃj ‘PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀ’ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀjUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. CxÀªÁ ¤ÃªÀÅ PÀ®§ÄgÀV ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀvÀÛ£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ºÉêÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¹PÉÆAqÀÄ zÁªÀtUÉgÉ J¸ï.¦.¤d°AUÀ¥Àà §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ºÉƸÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀzÀÝwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 49. F PɼÀV£À «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀ£ÀÄß ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ªÁPÀåUÀ½UÉ PÀrªÉĬĮèzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. 1*5=5 Ø ¸ÀéZÀÒ ¨sÁgÀvÀ C©üAiÀiÁ£À Ø gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁªÉÊPÀåvÉ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À ¥ÁvÀæ. Ø ªÀÄPÀ̼À «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ

×