Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hindi action plan madhusudana k sir

Ad

xÉÏZÉlÉå qÉåÇ MüqÉeÉÉåU NûɧÉÉåÇ MüР̢ürÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ
Ì¢ürÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ 2015-16
¢ü.xÉÇ.
mÉWûcÉÉlÉå
aÉrÉå
xÉqÉxrÉÉLÆ
xÉqÉxrÉ...

Ad

ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ
xÉÏZÉlÉå MüÐ mÉëÌ
¢ürÉÉ qÉåÇ NûɧÉ
ÌlÉUÇiÉU AprÉÉxÉ
xÉå SÕU UWûlÉÉ
 ÍxÉZÉÉlÉå MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ qÉåÇ NûɧÉ
Mü¤ÉÉ...

Ad

aÉÑhÉÉiqÉMü ÍvɤÉÉ AÉæU TüÍsÉiÉÉÇvÉ E¨ÉqÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL rÉÉåeÉlÉÉLÆ
10 uÉÏÇ Mü¤ÉÉ
uÉÉÌwÉïMü Ì¢ürÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ 2015-16
Ìu...

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Ebtekar 1 P2,3
Ebtekar 1 P2,3
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 7 Ad
1 of 7 Ad

More Related Content

More from KarnatakaOER (20)

Hindi action plan madhusudana k sir

  1. 1. xÉÏZÉlÉå qÉåÇ MüqÉeÉÉåU NûɧÉÉåÇ MüР̢ürÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ Ì¢ürÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ 2015-16 ¢ü.xÉÇ. mÉWûcÉÉlÉå aÉrÉå xÉqÉxrÉÉLÆ xÉqÉxrÉÉAÉåÇ Måü ÍsÉL xÉÇpÉuÉlÉÏrÉ MüÉUhÉ ÌlÉuÉÉUhÉ rÉÉåeÉlÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ MüР̢ürÉÉLÆ ÎeÉqqÉåSÉU Ï AuÉÍkÉ 1 2 3 4 5 6 7 1 NûɧÉÉåÇ qÉåÇ sÉbÉѨÉqÉ xÉÉåmÉÉlÉ Måü AkrÉrÉlÉ lÉ WûÉålÉÉ  mÉëÉjÉÍqÉMü xjÉU MüÉ xÉÏZÉlÉå qÉåÇ SÉåwÉ UWûiÉå WæÇ|  ÌmÉdsÉå Mü¤ÉÉAÉåÇ qÉåÇ xÉÏZÉlÉå MüР̢ürÉÉ AmÉÔhÉï WûÉåiÉå WæÇû| NûɧÉÉåÇ MüÉå mÉWûcÉÉlÉMüU ElÉMüÉå mÉëirÉåMü OûÉåsÉÏ oÉlÉÉMüU xÉÏZÉlÉå Måü ÍsÉL AuÉxÉU SålÉÉ|  WûU UÉåeÉ vÉÑ® sÉåZÉlÉ ÍsÉZÉlÉå Måü ÍsÉL SålÉÉ  oÉÉåkÉlÉ AuÉÍkÉrÉÉåÇ qÉåÇ erÉÉSÉ krÉÉlÉ SålÉÉ|  xÉÏZÉlÉå Måü ÍsÉL AÉiqÉÌuɵÉÉxÉ SålÉÉ, mÉëÉåixÉÉÌWûiÉ MüUlÉÉ  mÉëÌiÉpÉÉvÉÉsÉÏ NûɧÉÉåÇ xÉå ÍqÉsÉMüU xÉÏZÉlÉå MüÐ mÉëÉåixÉÉÌWûiÉ MüUlÉÉ ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü ÌlÉUÇiÉU 2 NûɧÉÉåÇ MüÉå AkrÉrÉlÉ qÉåÇ CcNûÉ lÉ WûÉålÉÉ  ÌmÉNûsÉå Mü¤ÉÉAÉåÇ qÉåÇ xÉÏZÉlÉå MüР̢ürÉÉ AmÉÔhÉï WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ ÌuÉwÉrÉ MüÉå lÉ xÉqÉfÉÉiÉå WæÇû| ÍxÉZÉÉlÉå MüР̢ürÉÉ MüÉå xÉUsÉ MüUlÉÉ xÉWûÉrÉMü xÉÉqÉÌaÉërÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ ÍxÉZÉÉlÉå MüР̢ürÉÉ MüÉå AÉMüwÉïMü oÉlÉÉlÉÉ  ÍxÉZÉÉlÉå qÉåÇ xÉWûÉrÉMü xÉÉqÉaÉëÏ MüÉå EmÉrÉÉåÌaÉiÉ MüUlÉÉ  mÉWûcÉÉlÉå aÉL xÉÏZÉlÉå Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüqÉeÉÉåU NûɧÉÉåÇ MüÉå xÉUsÉ mÉvlÉÉåÇ MüÉå mÉÔNûMüU E¨ÉU SålÉå MüÉ mÉëÉåixÉÉÌWûiÉ MüUlÉÉ ÍvɤÉMü ÌlÉUÇiÉU 3 mÉWûcÉÉlÉå aÉrÉå xÉÏZÉlÉå Måü  Mü¤ÉÉAÉåÇ MüÉå AÌlÉrÉÍqÉiÉ aÉæUWûÉeÉUÏ WûÉåiÉå WæÇû| AÌlÉrÉÍqÉiÉ aÉæUWûÉeÉUÏ MüÉå  NûɧÉÉåÇ MüÉå WûUUÉåeÉ xMÔüsÉ MüÉå pÉåeÉlÉå Måü ÍsÉL mÉÉsÉMüÉåÇ MüÉå ÍvɤÉMü ÌlÉUÇiÉU
  2. 2. ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ xÉÏZÉlÉå MüÐ mÉëÌ ¢ürÉÉ qÉåÇ NûÉ§É ÌlÉUÇiÉU AprÉÉxÉ xÉå SÕU UWûlÉÉ  ÍxÉZÉÉlÉå MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ qÉåÇ NûÉ§É Mü¤ÉÉ xÉå oÉÉWûU UWûMüU AlrÉ MüÉrÉÉåïÇ qÉåÇ qÉalÉ UWûiÉå WæÇû| UÉåMülÉÉ oÉÏcÉ oÉÏcÉ qÉåÇ Mü¤ÉÉ xÉå oÉÉWûU lÉ eÉÉlÉå Måü ÍsÉL lÉ AuÉxÉU SålÉÉ xÉÔÍcÉiÉ SålÉÉ|  mÉWûcÉÉlÉå aÉrÉå xÉÏZÉlÉå Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüqÉeÉÉåU WûÉålÉå MüÉ NûɧÉÉåÇ MüÉå erÉÉSÉ iÉÉæU mÉU Ì¢ürÉÉAÉåÇ qÉåÇ UWûlÉå Måü ÍsÉL mÉëoÉÇkÉ MüUlÉÉ| 4 mÉWûcÉÉlÉå aÉrÉå xÉÏZÉlÉå Måü ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ MüqÉeÉÉåU WûÉålÉåuÉÉsÉÏ NûɧÉÉåÇ MüÉå xÉÏZÉlÉå MüР̢ürÉÉ NûÉåQûMüU AlrÉ MüÉrÉÉåïÇ mÉU ÂÍcÉ WûÉålÉÉ  LMü WûÏ pÉÉuÉlÉÉ MüР̢ürÉÉAÉåÇ MüÉå SålÉÉ xÉÏZÉlÉå qÉåÇ MüqÉ WûÉålÉåuÉÉsÉÏ MüqÉeÉÉåU NûɧÉÉåÇ MüÉå AsÉaÉ OûÉåsÉÏ qÉåÇ aÉÌiÉÌuÉÍkÉrÉÉåÇ qÉåÇ sÉaÉ eÉÉlÉå MüÐ urÉuÉxjÉÉ MüUlÉÉ  xÉÏZÉlÉå MüÐ aÉÌiÉÌuÉÍkÉrÉÉåÇ qÉåÇ krÉÉlÉ SåMüU uÉÉiÉÉuÉUhÉ MüÉå ÌlÉqÉÉïhÉ MüUlÉÉ ÍvɤÉMü ÌlÉUÇiÉU
  3. 3. aÉÑhÉÉiqÉMü ÍvɤÉÉ AÉæU TüÍsÉiÉÉÇvÉ E¨ÉqÉ WûÉålÉå Måü ÍsÉL rÉÉåeÉlÉÉLÆ 10 uÉÏÇ Mü¤ÉÉ uÉÉÌwÉïMü Ì¢ürÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ 2015-16 ÌuÉwÉrÉ : iÉ×iÉÏrÉ pÉÉwÉÉ ÌWûlSÏ qÉWûÏlÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ ÎeÉqqÉåSÉUÏ 1 2 3 qÉD 2015  2014-15 uÉÉð mÉUϤÉÉ MüÐ TüÍsÉiÉÉÇvÉ MüÉå ÌuÉzsÉåwÉhÉ MüUlÉÉ  uÉÉÌwÉïMü Ì¢ürÉÉ rÉÉåeÉlÉÉ MüÐ iÉærÉÉUÏ  uÉÉÌwÉïMü mÉÉPû rÉÉåeÉlÉÉ MüÐ iÉærÉÉUÏ  LxÉ.ÌQû.LqÉ.xÉÏ. xÉÍqÉÌiÉ AÉæU mÉÉåwÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ  xÉWûÍvɤÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ – MüÉrÉï rÉÉåeÉlÉÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü eÉÔlÉ 2015  NûɧÉÉåÇ MüÉå AprÉÉxÉ/mÉRûÉlÉå MüÐ iÉUÏMüÉ, vÉÑ®sÉåZÉlÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ SålÉÉ  xÉåiÉÑoÉÇkÉ MüÉrÉï¢üqÉ  mÉÔuÉï mÉUϤÉhÉ  mÉËUWûÉU oÉÉåkÉlÉ  mÉU mÉUϤÉhÉ  mÉUϤÉÉ MüÐ ÌuÉvsÉåwÉhÉ MüUlÉÉ  NûɧÉÉåÇ qÉåÇ AkrÉrÉlÉ Måü ÍsÉL OûÉåsÉÏ oÉlÉÉlÉÉ 1. xÉÏZÉlÉå qÉåÇ MüqÉeÉÉåU NûÉ§É 2. xÉÏZÉlÉå qÉåÇ qÉkrÉqÉ uÉaÉÏïrÉ NûÉ§É 3. xÉÏZÉlÉå qÉåÇ mÉëÌiÉpÉÉvÉÉsÉÏ NûÉ§É  WûU LMü ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÉ uÉærÉÌ£üMü AÉæU vÉæ¤ÉÍhÉMü ÌuÉwÉrÉÉåÇ Måü TüÉCsÉ ZÉÉåsÉlÉÉ ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü eÉÑsÉÉD 2015  mÉëÌiÉÌSlÉ mÉëvlÉÉå¨ÉU xÉÏZÉlÉå MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ MüÉå mÉëÉUÇpÉ MüUlÉÉ  oÉWÒûÌuÉMüsmÉÏrÉ mÉëvlÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉëWû mÉëÉUÇpÉ MüUlÉÉ ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü
  4. 4.  CMüÉD mÉUϤÉÉåÇ MüÉ ÌuÉvsÉåwÉhÉ, AÉæU mÉËUWûÉU oÉÉåkÉlÉ  mÉëjÉqÉ UcÉlÉÉiqÉMü MüÉrÉï (aÉÌiÉÌuÉÍkÉ-1)  ÌuÉvÉåwÉ AuÉÍkÉ MüÉå mÉëÉUÇpÉ MüUlÉÉ  NûɧÉÉåÇ qÉåÇ xmÉkÉÉï pÉÉuÉ AÇÌMüiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉAÉåÇ MüÉå oÉlÉÉlÉÉ  mÉëjÉqÉ UcÉlÉÉiqÉMü MüÉrÉï (aÉÌiÉÌuÉÍkÉ-2)  20 AÇMüÉåÇ MüÉ mÉëjÉqÉ EmÉsÉÎokÉ mÉUϤÉÉ  mÉÉåwÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ MüÉå AÉrÉÉåeÉlÉ MüUlÉÉ AÉæU ExÉqÉåÇ NûɧÉÉåÇ Måü xÉÏZÉlÉå MüÐ mÉëaÉÌiÉrÉÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï MüUlÉÉ  xÉWûÍvɤÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ – MüÉrÉï rÉÉåeÉlÉÉ AlÉѸÉlÉ mÉëaÉÌiÉ MüÐ cÉcÉÉï MüUlÉÉ qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü AÉaÉxiÉ 2015  ÌlÉoÉÇkÉ AÉæU qÉÑWûÉuÉUåÇ MüÉå xÉÇaÉëÌWûiÉ MüUuÉÉlÉÉ  mÉëÌiÉÌSlÉ mÉ§É ÍsÉZÉlÉå MüÐ AprÉÉxÉ  urÉÉMüUhÉÉÇvÉÉåÇ MüÉ mÉëzlÉ MüÉå¹Mü oÉlÉÉlÉÉ / mÉëvlÉÉå¨ÉU mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉiÉÉ MüUlÉÉ  xÉmiÉÉWû qÉåÇ LMü ÌuÉvÉåwÉ aÉ×WûmÉÉPû SålÉÉ  ̲iÉÏrÉ UcÉlÉÉiqÉMü MüÉrÉï (aÉÌiÉÌuÉÍkÉ-3) ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü ÍxÉiÉÇoÉU 2015  ̲iÉÏrÉ UcÉlÉÉiqÉMü MüÉrÉï (aÉÌiÉÌuÉÍkÉ-4)  mÉëÌiÉÌSlÉ vrÉÉqÉmÉOû mÉU LMü-LMü urÉÉMüUhÉÉÇzÉÉåÇ MüÉå ÍsÉZÉlÉå MüÐ mÉëÌ¢ürÉÉ MüÉå mÉëÉUÇpÉ MüUlÉÉ  20 AÇMüÉåÇ MüÉ Ì²iÉÏrÉ EmÉsÉÎokÉ mÉUϤÉÉ  AkÉï uÉÉÌwÉïMü mÉUϤÉÉ Måü ÍsÉL mÉÔuÉï iÉærÉÉUÏ  mÉëvlÉ mȨ́ÉMüÉ Måü ÌuÉlrÉÉxÉ AÉæU lÉÏsÉÉ lɤÉÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ mÉËUcÉrÉ MüUuÉÉlÉÉ  NûɧÉÉåÇ Måü OûÉåsÉÏ MüÉå ÌuÉwÉrÉ MüÉå oÉÉðOûlÉÉ AÉæU AkrÉrÉlÉ MüUuÉÉlÉÉ  MüÌOûlÉ AÇvÉÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ SålÉÉ  AkÉï uÉÉÌwÉïMü mÉUϤÉÉ Måü AÉrÉÉåeÉlÉ ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü A£ÔüoÉU 2015  AkÉï uÉÉÌwÉïMü mÉUϤÉÉAÉåÇ Måü E¨ÉU mȨ́ÉMüÉAÉåÇ MüÉ ÌuÉvsÉåwÉhÉ MüUlÉÉ  xÉqÉÑSÉrÉS¨É vÉÉsÉÉ MüÉrÉï¢üqÉ Måü xÉpÉÉ qÉåÇ LxÉ.ÌQû.LqÉ.xÉÏ AÉæU mÉÉåwÉMüÉåÇ Måü xÉÉjÉ NûɧÉÉåÇ Måü ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü
  5. 5. vÉæ¤ÉÍhÉMü mÉëaÉÌiÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï MüUlÉÉ  xÉWûÍvɤÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ – MüÉrÉï rÉÉåeÉlÉÉ AlÉѹÉlÉ Måü mÉëaÉÌiÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï MüUlÉÉ lÉuÉÇoÉU 2015  NûɧÉÉåÇ MüÐ OûÉåÍsÉrÉÉåÇ MüÉ mÉÑlÉïÌuÉÇaÉQûlÉ MüUlÉÉ  vÉæ¤ÉÍhÉMü E¬åzrÉÉåÇ Måü ÍsÉL NûÉ§É S¨ÉMü rÉÉåeÉlÉÉ MüÉrÉï mÉëÉUÇpÉ  lÉÏsÉlɤÉÉ AÉkÉÉËUiÉ mÉëvlÉÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ SålÉÉ  uÉærÉÌ£üMü xÉqÉrÉ xÉÉËUhÉÏ MüÐ UcÉlÉÉ  iÉ×iÉÏrÉ UcÉlÉÉiqÉMü MüÉrÉï (aÉÌiÉÌuÉÍkÉ-5)  xÉWûÍvɤÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ – MüÉrÉïrÉÉåeÉlÉÉ AlÉѹÉlÉ mÉëaÉÌiÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï MüUlÉÉ ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü ÌSxÉÇoÉU 2015  lÉÏsÉÉ lɤÉÉ AÉkÉÉËUiÉ mÉëvlÉÉAÉåÇ MüÉ xÉÇaÉëWû  mÉUϤÉÉ pÉrÉ SÕU MüUlÉå Måü ÍsÉL ÌuÉvÉåwÉ EmÉlrÉÉxÉ MüÉrÉï ¢üqÉ  lÉÏsÉÉ lɤÉÉ AÉkÉÉËUiÉ urÉÉMüUhÉÉÇvÉÉåÇ MüÉ mÉëvlÉ mȨ́ÉMüÉ UcÉlÉÉ MüÉ MüÉrÉï  MüÌPûlÉ AÇvÉÉåÇ MüÉå mÉWûcÉÉlÉMüU, MüÉåwPèMü MüÐ iÉærÉÉUÏ MüUlÉÉ  iÉ×iÉÏrÉ UcÉlÉÉiqÉMü MüÉrÉï (aÉÌiÉÌuÉÍkÉ-6)  20 AÇMüÉåÇ MüÉ iÉ×iÉÏrÉ EmÉsÉÎokÉ mÉUϤÉÉ  xÉWûÍvɤÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ – MüÉrÉïrÉÉåeÉlÉÉ AlÉѹÉlÉ mÉëaÉÌiÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï MüUlÉÉ ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü eÉlÉuÉUÏ 2016  mÉëqÉÑZÉ AÇvÉÉåÇ MüÉ xÉÔcÉÏ oÉlÉÉ SålÉÉ, AÉæU WûqÉåvÉÉ mÉÉxÉ qÉåÇ UZÉMüU mÉëÌiÉÌSlÉ AuÉsÉÉåMülÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL qÉÉaÉïSvÉïlÉ SålÉÉ  NûɧÉÉåÇ MüÐ OûÉåÍsÉrÉÉåÇ Måü oÉÏcÉ MÔüOûmÉëvlÉ MüÉrÉï¢üqÉ  cÉiÉÑjÉï UcÉlÉÉiqÉMü MüÉrÉï (aÉÌiÉÌuÉÍkÉ-7)  xÉWûÍvɤÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ – MüÉrÉïrÉÉåeÉlÉÉ AlÉѹÉlÉ mÉëaÉÌiÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï MüUlÉÉ ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü TüUuÉUÏ  AlrÉ vÉÉsÉÉ ÍvɤÉMüÉåÇ xÉå mÉÉš mÉÑxiÉMü AÉæU mÉUϤÉÉ ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü
  6. 6. 2016 Måü oÉÉUå qÉåÇ qÉÉaÉïSvÉïlÉ SålÉå MüÐ urÉuÉxjÉÉ MüUlÉÉ  cÉiÉÑjÉï UcÉlÉÉiqÉMü MüÉrÉï (aÉÌiÉÌuÉÍkÉ-8)  20 AÇMüÉåÇ MüÉ cÉiÉÑjÉï EmÉsÉÎokÉ mÉUϤÉÉ  xÉÏZÉlÉå qÉåÇ MüqÉeÉÉåU NûɧÉÉåÇ Måü ÍsÉL ÌuÉvÉåwÉ rÉÉåeÉlÉÉ MüÐ iÉærÉÉUÏ  xMÔüsÉ xiÉU mÉU mÉÔuÉï mÉUϤÉÉ MüÐ AÉrÉÉåeÉlÉ MüUlÉÉ  mÉUϤÉÉ Måü E¨ÉU mȨ́ÉMüÉAÉåÇ MüÉ ÌuÉvsÉåwÉhÉ MüUMåü xÉÔcÉÏ oÉlÉÉlÉÉ  mÉÉåwÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ Måü AÉrÉÉåeÉlÉ oÉlÉuÉÉMüU NûɧÉÉåÇ Måü ÍvɤÉÉ mÉëaÉÌiÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï MüUlÉÉ  xÉWûÍvɤÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ – MüÉrÉïrÉÉåeÉlÉÉ AlÉѹÉlÉ mÉëaÉÌiÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï MüUlÉÉ qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü qÉÉcÉï 2016  UÉerÉ xiÉU MüÐ mÉÔuÉï ÍxÉ®iÉÉ mÉUϤÉÉ  ÍvɤÉMü AÉæU NûɧÉÉåÇ xÉå E¨ÉU mȨ́ÉMüÉAÉåÇ MüÉ ÌuÉvsÉåwÉhÉ MüÉrÉï  ÌuÉvsÉåwÉhÉ ÌuÉwÉrÉ Måü AÉkÉÉU mÉU mÉËUWûÉU oÉÉåkÉlÉ MüÉrÉï  mÉUϤÉÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ UåÌQûrÉÉå MüÉrÉï¢üqÉ MüÉå xÉÑlÉÉlÉÉ  mÉUϤÉÉ qÉåÇ AcNåû AÇMü mÉëÉmiÉ WûÉålÉå xÉå ÍqÉsÉlÉåuÉÉsÉå mÉëÉåixÉÉÌWûiÉ rÉÉåeÉlÉÉAÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ SålÉÉ  AlrÉ xMÔüsÉ NûɧÉÉåÇ xÉå xÉÇuÉÉS MüÉrÉï¢üqÉ  mÉUϤÉÉ MüÐ ÍxÉ®iÉÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ eÉÉlÉMüÉUÏ SålÉÉ  xÉWûÍvɤÉMüÉåÇ MüÉ xÉpÉÉ – MüÉrÉïrÉÉåeÉlÉÉ AlÉѹÉlÉ mÉëaÉÌiÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ cÉcÉÉï MüUlÉÉ ÌuÉwÉrÉ ÍvɤÉMü qÉÑZrÉ ÍvɤÉMü UÀÄuÁvÀäPÀ PÀ°PÉ ºÁUÀÆ
  7. 7. 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ ¸ÁªÀðwæPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±À GvÀÛªÀÄ¥Àr¸À®Ä PÉÊUÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À ªÁ¶ðPÀ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É 2015-16 «µÀAiÀÄ : vÀÈwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ »A¢

×