Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blou print 9th kannada(1)

1,517 views

Published on

9th standard kannada question paper blue print

Published in: Education
  • Be the first to comment

Blou print 9th kannada(1)

  1. 1. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1ªÁPÀå CAPÀ-1 CAPÀ-1 CAPÀ-2 CAPÀ-3 CAPÀ-3 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 1 3 1*3=3 2 2 1*2=2 3 3 1*3=3 4 3 1*1=1 2*1=2 5 3 1*1=1 2*1=2 6 3 1*1=1 2*1=2 7 3 1*3=3 8 2 2*1=2 9 4 4*1=4 26 1*5=5 2*4=8 3*2=6 1*3=3 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 1*1=1 1*3=3 2 4 4*1=4 3 4 4*1=4 4 4 2*1=2 5 4 4*1=4 6 4 1*1=1 1*3=3 24 1*2=2 2*1=2 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 4*1=4 9£Éà vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ-90 1. UÀzÀå¨sÁUÀ §ºÀÄDAiÉÄÌ 2-3 ªÁPÀå ¸ÀAzÀ¨sÀð PÀ« ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀAoÀ¥ÁoÀ ¥ÀzÀå ¸ÁgÁA±À C¥ÀpvÀ UÀzÀå 8-10 ªÁPÀå C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À PÀæ.¸ÀA. UÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀAxÁºÁé£À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ¨ÉqÀV£À vÁt dAiÀÄ¥ÀÄgÀ DzÀ±Àð ²PÀëPÀÀ ¸ÀªÉÃð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ ºÀgÀ°Ã¯É EwºÁ¸ÀzÀ ZÀPÀÌr CZÀÑjAiÀÄ fë EA§¼À d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ªÉʨsÀªÀ UÀzÀå MlÄÖ 2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ PÀæ.¸ÀA ¥ÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §°AiÀĤvÉÆÛqÉ ªÀÄĤªÉA gÀªÀÄå¸À馅 ºÉƸÀºÁqÀÄ ¹jAiÀĤ£ÉßãÀ §tÂڥɣÀÄ ¸ÁxÀðPÀ gÀPÀëuÉ PÁªÀå ¸ÀAUÀªÀÄ ¥ÀzÀå MlÄÖ 3. ¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
  2. 2. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 2 2*1=2 2 2 2*1=2 3 2 2*1=2 4 2 2*1=2 5 1 1*1=1 9 1*1=1 2*4=8 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 10 1*10=10 2 3 1*3=3 3 3 1*3=3 4 3 1*3=3 5 4 4*1=4 6 4 4*1=4 27 1*10=10 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 1*10=10 1*8=8 1*10=20 3*3=9 3*2=6 4*1=4 4*1=4 4*1=4 4*2=8 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 PÀæ.¸ÀA ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæeÁ¤µÉ× ¨sÀÆ«ÄV½zÀ §ÈºÀ¸Ààw ¥ÀæeÁÕ¥Àw ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¥ÀÄlÖºÀQÌ ¥ÀzÀå MlÄÖ 4.C¥ÀpvÀ UÀzÀå PÀæ.¸ÀA C¥ÀpvÀ UÀzÀå C¥ÀpvÀ UÀzÀå 5. ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É PÀæ.¸ÀA. «µÀAiÀÄ ªÁåPÀgÀt C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É MlÄÖ

×