Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå ...
2 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå ...
3 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå ...
4 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå ...
5 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå ...
6 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå ...
7 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå ...
8 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå ...
9 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå ...
10 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
11 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
12 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
13 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
14 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
15 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
16 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
17 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
18 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
19 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
20 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
21 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
22 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
23 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
24 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå...
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
10th notes of lesson ravee pdf
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10th notes of lesson ravee pdf

491 views

Published on

10th notes of lesson ravee pdf

Published in: Education
 • Be the first to comment

10th notes of lesson ravee pdf

 1. 1. 1 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÁoÀ n¥Ààt ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃUÀð½î - 570026 ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw
 2. 2. 2 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw - ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ – PÀ£ÀßqÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ 1. D°¸ÀĪÀ UÀ滸ÀĪÀ ¤gÀUÀð¼À ºÁUÀÆ ¸ÀàµÀÖªÁV ¸ÀégÀ¨sÁgÀzÉÆA¢UÉ NzÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¸ÀÈd£À²Ã® C©üªÀåQÛ (ªÀiËTPÀ - °TvÀ) ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ. 3. ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß zÉÆõÀgÀ»vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV §¼À¸ÀĪÀ ¥ËærüªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ. 4. QæAiÀiÁvÀäPÀ ¸ÁAzÀ©üðPÀ ¨sÁµÁA±À, C®APÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ bÀAzÉÆà ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀAvÀºÀAvÀªÁV ¸ÀgÀ¼À jÃwAiÀÄ°è ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 5. ¨sÁµÉAiÀÄ ¸ÀàµÀÖvÉ ºÁUÀÆ vÁwÛ÷éPÀªÁV UÀ滸ÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¨sÁµÁA±À, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ ¥ÁoÀ¨ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è QæAiÀiÁvÀäPÀªÁV PÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ. 6. ¥ÀzÀ¨sÀAqÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉaѹPÉÆAqÀÄ, ¸ÀàµÀÖ GZÁÑgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ªÁPÀå§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. 7. eÁÕ£Ádð£É, ¸Á»vÁå©ügÀÄa, aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀPÁÌV ¸ÀévÀAvÀæªÁV NzÀ®Ä ¸ÀªÀÄxÀðgÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 8. ¸ËAzÀAiÀÄð/¥ÀæeÉÕ, PÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß fêÀAvÀªÁVj¸ÀĪÀÅzÀÄ. 9. £ÁqÀÄ, £ÀÄr, ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ §UÉÎ DwäÃAiÀÄ C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 10. PÀÈw-PÀvÀÈð«£À «²µÀÖ ¥ÀjZÀAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÄRå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 11. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀæeÉÕ, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ºÁUÀÆ fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄRåªÁV UÀªÀĤ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 12. °AUÀ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, eÁvÀåwÃvÀvÉ, «±Àé±ÁAw, ¸ÀºÀ¨Á¼Éé, ¸ÁéªÀ®A§£É, DvÀäUËgÀªÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉƼÀî®Ä ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ. 13. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀivÀÄÛ ªÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 14. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ aAw¹ PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ. 15. ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ. 16. UÁæ«ÄÃt fêÀ£À, ¥ÁæzÉòPÀvÉ ºÁUÀÆ PÀ¯ÉUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 17. ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ DyðPÀ, £ÉÊwPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÀ鴃 :- ¥ÀoÀåªÀ¸ÀÄÛ gÀZÀ£Á ¸À«Äw, r. J¸ï. E. Dgï. n., ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.
 3. 3. 3 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 1 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw UÀzÀå¥ÁoÀ - 1. ±À§j (VÃvÀ£ÁlPÀ) ¯ÉÃRPÀgÀÄ :- ¥ÀÄ. w. £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄð PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. ¯ÉÃRPÀgÁzÀ ²æà ¥ÀÄ. w. £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄð CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁoÀzÀ D±ÀAiÀÄ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. £ÁlPÀ – VÃvÀ£ÁlPÀUÀ¼À ®PÀëtzÀ §UÉÎ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 3. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ VÃvÀ£ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ VÃvÀ£ÁlPÀPÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀgÀÄ. 4. D¢ ªÀĶÁPÁªÀå ‘gÁªÀiÁAiÀÄt’zÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ´ÀAQë¥ÀÛªÁV ¶ÉøÀĪÀgÀÄ. 5. UÀzÀå¥ÁoÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 6. gÁªÀÄ£ÀÄ ªÀÄvÀAUÁ±ÀæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 7. ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀĤUÁV ºÀA§°¸ÀÄvÀÛ ºÁqÀĪÀ ºÁqÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀgÀÄ. 8. gÁªÀÄ zÀ±Àð£À¢AzÀ ¸ÀAvÀ¸ÀUÉÆAqÀ ±À§jAiÀÄ G£ÁäzÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 9. ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ®PÀëöätjUÉ ¤ÃrzÀ DwxÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÉÄüÀzÀªÀgÀÄ ºÁrzÀ ºÁqÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀgÀÄ. 10. ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀĤAzÀ ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 11. ‘vÁ¹zÀªÀ£ÀÄ ¨Á¹AiÀiÁ£ÀÄ’ JA§ ªÀiÁw£À ªÀĶÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað´ÀĪÀgÀÄ. 12. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯É – UÀÄtÂvÁPÀëgÀUÀ¼ÀÄ - ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀgÀÄ. 13. PÀ£ÀßqÀ CAPÉUÀ¼À §UÉÎ CjAiÀÄĪÀgÀÄ. 14. ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£Á «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 15. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * £ÁlPÀ – VÃvÀ£ÁlPÀUÀ¼À ®PÀët w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ½UÉ EgÀĪÀ ©ü£ÀßvÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀAvÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ VÃvÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ VÃvÀ£ÁlPÀPÁgÀgÀ §UÉUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * gÁªÀiÁAiÀÄtzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉüÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ. * «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥À¢ÃPÀgÀt ¸Á»vÀå * PÀ£ÀßqÀ VÃvÀ£ÁlPÀUÀ¼ÀÄ 1. VÃvÀ£ÁlPÀzÀ ®PÀët w½¹. 2. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ VÃvÀ£ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 3. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ VÃvÀ£ÁlPÀPÁgÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 4. gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ PÁªÀåªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ ªÀĺÀ¶ð AiÀiÁgÀÄ? PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ ¯ÉÃRPÀgÁzÀ ²æà ¥ÀÄ. w. £ÀgÀ¹AºÁZÁAiÀÄð CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼À UÀnÖ NzÀÄ, ªÀiË£À NzÀÄ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀĤUÁV * ‘°À§j’ VÃvÀ£ÁlPÀ ªÀÄÆ® PÀÈw * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ–PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ * vÀ¥À²Ã®Ä ¥ÀnÖ 1. ¥ÀÄ. w. £À CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 2.’°À§j’ VÃvÀ £ÁlPÀzÀ DPÀgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 3. ¥ÀÄ. w. £À. CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 4. ¥ÀÄ. w. £À. CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 5. ªÀÄvÀAUÁ±ÀæªÀÄzÀ°è ªÁ¸À«zÀÝ vÀ¥À¹é¤ AiÀiÁgÀÄ? 6. gÁªÀÄ£ÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ ±ÉÆÃQ¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ? 7. ‘¨sÀÆ«ÄeÁvÉ’ JAzÀgÉ
 4. 4. 4 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ºÀA§°¸ÀĪÀÅzÀÄ, gÁªÀÄ®PÀëöätgÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß £É£ÉzÀÄ ±ÉÆÃPÀvÀ¥ÀÛgÁV ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÁAvÀé£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, gÁªÀÄ®PÀëöätjAzÀ ªÀÄvÀAUÁ±ÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ. 2. gÁªÀĤUÁV ºÀA§°¹ ±À§jAiÀÄÄ ºÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁªÀÄ£ÀÄ ±À§jAiÀÄÄ vÀ£ÀUÁV ºÀA§°¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ D±ÀÑAiÀÄðUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ, ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ£À Cwy ¸ÀvÁÌgÀPÁÌV ¹zÀÞvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ gÁªÀÄ£À ªÀåQÛvÀézÀ ªÀtð£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁªÀÄ£ÀÄ ±À§jAiÀÄ D±ÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ. 3. ªÉÄüÀzÀªÀgÀÄ ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ£À£ÀÄß ¸ÀvÀÌj¹zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÁqÀĪÀÅzÀÄ, ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ£À G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr, CAvÀ¸ÀÄìR C£ÀĨsÀ«¹ G£ÁäzÀ¢AzÀ £Àwð¹ ºÁqÀĪÀÅzÀÄ. gÁªÀÄ£ÀÄ ±À§jAiÀÄ ¸ÀvÁÌgÀPÁÌV PÀÈvÀdÕvÉ ¸ÀªÀĦð¸ÀĪÀÅzÀÄ. 4. gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À§j ªÀÄvÀAUÀ ªÀÄĤUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ºÉÆUÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ, ±À§jAiÀÄÄ ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ vÀ£Àß §AiÀÄPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁªÀĤUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ, gÁªÀÄ£ÀÄ ±À§jAiÀÄ C©üõÀÖ ¹¢ÞAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ºÀgÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ. ±À§jAiÀÄÄ J®èjUÀÆ £ÀªÀĸÀÌj¹ ºÉÆêÀÄPÀÄAqÀzÀ°è ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÀÄ. gÁªÀĤAzÀ ±À§jAiÀÄ ªÀåQÛvÀézÀ UÀÄtUÁ£À, gÁªÀÄ®PÀëöätgÀÄ ¹ÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 5. PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. 6. ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£Á «zsÁ£À w½¹, ¥Àæ§AzsÀ gÀa¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ±À§j D±ÀæªÀÄzÀ avÀæ. * gÁªÀÄ®PÀëöätgÀÄ ±À§jAiÀÄ D±ÀæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ avÀæ. * ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ®PÀëöätgÀ£ÀÄß ¸ÀvÀÌj¸ÀÄwÛgÀĪÀ avÀæ. * ±À§jAiÀÄÄ ºÉÆêÀÄPÀÄAqÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀÄwÛgÀĪÀ avÀæ. * ±À§j «ÃrAiÉÆà ¥ÀæzÀ±Àð£À * PÀ£ÀßqÀ ªÀtðªÀiÁ¯ÉAiÀÄ ¥Àl. * ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAUÀæºÀ ¥ÀĸÀÛPÀ AiÀiÁgÀÄ? 8. ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ£À Cwy ¸ÀvÁÌgÀPÁÌV AiÀiÁªÀ jÃw ¹zÀÞvÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ? 9. ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ£À ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛ¼É? 10 ‘´Ë«Äwæ’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 11. ±À§jAiÀÄÄ gÁªÀÄ£À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÌj¹zÀ¼ÀÄ? 12. ±À§jAiÀÄ Cwy ¸ÀvÁÌgÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ gÁªÀÄ£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 13. ±À§jUÉ ªÀÄvÀAUÀ ªÀÄĤUÀ¼ÀÄ K£ÉAzÀÄ ºÉýzÀÝgÀÄ? 14. ±À§jAiÀÄ §AiÀÄPÉ K£ÀÄ? 15. ±À§jAiÀÄ PÉÆÃjPÉUÉ gÁªÀÄ£ÀÄ K£ÉAzÀÄ GvÀÛj¹zÀ£ÀÄ? 16. ±À§jAiÀÄÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÄQÛ ¥ÀqÉzÀ¼ÀÄ? 17. ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀ JAzÀgÉãÀÄ? 18. ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ºÀAvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. ‘vÁ¹zÀªÀ£ÀÄ ¨Á¹AiÀiÁ£ÀÄ’ JA§ ªÀiÁw£À ªÀĺÀvÀÛ÷é PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¥ÀoÀå¨sÁUÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1.’ªÀÄvÀAUÁ°ÀæªÀÄzÀ¯è’ ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ «¨sÀQÛ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉëÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 5. 5. 5 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 2 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀzÀå¥ÁoÀ - 1. JªÀÄä £ÀÄrUÉüï (ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ZÀA¥ÀÆ PÁªÀå) PÀ« :- D¢PÀ« ¥ÀA¥À PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. D¢ ªÀĺÁPÀ« ¥ÀA¥À CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀåzÀ D±ÀAiÀÄ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ZÀA¥ÀÆ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 3. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ZÀA¥ÀÆ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀgÀÄ. 4. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ gÀavÀªÁzÀ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ gÀa¹zÀ PÀ«UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀgÀÄ. 5. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀĶÁPÁªÀå ‘ªÀĶÁ¨sÁgÀvÀ’zÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ´ÀAQë¥ÀÛªÁV ¶ÉøÀĪÀgÀÄ. 6. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 7. ¥ÀzÀå¥ÁoÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 8. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£ÀÄ AiÀÄÄzÀÞ ©qÁgÀzÀ°è ±ÉÆÃPÀvÀ¥ÀÛ£ÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 9. ±ÉÆÃPÀvÀ¥ÀÛ£ÁzÀ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£ÀÄ ¸ÀAvÉʸÀ®Ä §AzÀ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÀÄß UËgÀ«¹zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀgÀÄ. 10. zsÀÈvÀgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ UÁAzsÁjAiÀÄgÀÄ ªÀÄUÀ£À C¥ÀÄàUɬÄAzÀ C£ÀĨsÀ«¹zÀ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÀgÀÄ. 11. zsÀÈvÀgÁµÀÖç£ÀÄ ¥ÁAqÀªÀgÉÆqÀ£É ¸ÀA¢ü ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄUÀ¤UÉ w½¹zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 12. zsÀÈvÀgÁµÀÖç£ÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¥ÁAqÀªÀgÉÆqÀ£É ¸ÀA¢ü ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉý, DrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 13. UÁAzsÁjAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ ªÀiÁwUÉ C£Àħ®ªÁV ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉýzÀ §Ä¢ÞªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÀgÀÄ. 14. bÀAzÀ¸ÀÄì - ¥Áæ¸À - ¥ÁzÀ – AiÀÄw – UÀt – CPÀëgÀUÀtUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 15. ªÀÈvÀÛ¥ÀzÀåUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ - ®PÀëtUÀ¼À §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 16. ªÀÄvÉÛèsÀ«QæÃrvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀA¥ÀPÀªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ ®PÀët w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 16. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ZÀA¥ÀÆ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À ®PÀët w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ZÀA¥ÀÆ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ PÀ«UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À ºÁUÀÆ gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀ §UÉÎ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ºÉüÀĪÀÅzÀÄ / ºÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ. * ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ZÀA¥ÀÆ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼ÀÄ PÀÈw. * ¸ÀAQë¥ÀÛ PÀ£ÀßqÀ ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ. 1. ZÀA¥ÀÆ PÁªÀåzÀ ®PÀëtªÉãÀÄ? 2. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ZÀA¥ÀÆ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 3. ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÀ«UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 4. ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ ªÀĺÁPÁªÀåªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ ªÀĺÀ¶ð AiÀiÁgÀÄ? 5. PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ AiÀÄÄzÀÞPÉÌ PÁgÀt K£ÀÄ? PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ D¢ ªÀĺÁPÀ« ¥ÀA¥À CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀzÀ«AUÀqÀuÉ ªÀiÁr, NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß ¥ÀzÀ «AUÀqÀuÉ ªÀiÁr, NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¥ÀA¥À CªÀgÀ PÁ®à¤PÀ avÀæ. * ¥ÀA¥À CªÀgÀ ‘«PÀæªÀiÁdÄð£À «dAiÀÄA’ PÀÈw. * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ–PÀ£ÀßqÀ 1. ¥ÀA¥À CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 2. ¥ÀA¥À CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 4. ¥ÀA¥À CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 2.’JªÀÄä £ÀÄrUÉÃ¸ï’ ¥ÀzÀåzÀ DPÀgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
 6. 6. 6 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiË£ÀªÁV N¢, ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è PËgÀªÀgÀ ¥ÀPÀë¢AzÀ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ªÀÄrzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ±ÉÆÃPÀvÀ¥ÀÛ£ÁzÀ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ©qÁgÀPÉÌ zsÀÈvÀgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ UÁAzsÁjAiÀÄgÀ DUÀªÀÄ£À. vÀ£Àß §½UÉ §AzÀ vÀAzÉvÁ¬ÄAiÀÄjUÉ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À UËgÀªÀ¢AzÀ £ÀªÀĸÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ. zsÀÈvÀgÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ UÁAzsÁjAiÀÄgÀÄ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ C¦àPÉÆAqÀÄ D²ÃªÀð¢¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄUÀ£À C¥ÀÄàUɬÄAzÀ D£ÀAzÀ ºÉÆAzÀĪÀÅzÀÄ. 2. zsÀÈvÀgÁµÀÖç£ÀÄ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À¤UÉ ¥ÁAqÀªÀgÉÆqÀ£É ¸ÀA¢üªÀiÁr PÉƼÀÄîªÀAvÉ §Ä¢ÞªÁzÀªÀ£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛ PÁgÀt ¸À»vÀ DrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. 3. UÁAzsÁjAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ ªÀiÁwUÉ C£Àħ®ªÁV zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À¤UÉ ºÉýzÀ §Ä¢ÞªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. 4. bÀAzÀ¸ÀÄì CPÀëgÀUÀt - ªÀÈvÀÛ¥ÀzÀåUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ - ®PÀët ¥ÀjZÀAiÀÄ. 6. ªÀÄvÉÛèsÀ«QæÃrvÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀA¥ÀPÀªÀiÁ¯Á ªÀÈvÀÛ ®PÀëtzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ. ¤WÀAlÄ * ¥ÀA¥À£À §UÉV£À «ÃrAiÉÆà ¥ÀæzÀ±Àð£À * ¥Àæ¸ÁÛgÀ ºÁPÀ®Ä PÀ¥ÀÄà ºÀ®UÉAiÀÄ §¼ÀPÉ 3. ‘GvÀÛªÀiÁAUÀ’ ¥ÀzÀzÀ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 4. ‘¥ÀªÀ£À£ÀAzÀ£À’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 5. ‘PÀÄgÀÄPÀĸÀ£ÀAzÀ£À’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 6. ‘UÁArë’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 7. ‘WÀl´ÀA¨sÀÆvÀ’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 8. ‘UÀAUÉAiÀÄ ¥ÉªÀÄðUÀ’ AiÀiÁgÀÄ? 9. PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ AiÀÄÄzÀÞ JµÀÄÖ ¢£À £ÀqɬÄvÀÄ? 10. PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è PËgÀªÀgÀ ¥ÀPÀëzÀ°è ªÀÄrzÀ ¥ÀæªÀÄÄR «ÃgÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 11. vÀ£Àß §½UÉ §AzÀ vÀAzÉvÁ¬Ä AiÀÄjUÉ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£ÀÄ ºÉÃUÉ £ÀªÀĸÀÌj¹zÀ£ÀÄ? 12. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À£À£ÀÄß C¦àPÉÆAqÁUÀ zsÀÈvÀgÁµÀÖç UÁAzsÁjAiÀÄjUÉ DzÀ C£ÀĨsÀªÀ K£ÀÄ? 13. ‘ªÀķèsÀÄd’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 14. zsÀÈvÀgÁµÀÖç£ÀÄ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À¤UÉ ºÉýzÀ §Ä¢ÞªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 15. UÁAzsÁjAiÀÄÄ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À¤UÉ K£ÉAzÀÄ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÀ¼ÀÄ? 17. ‘bÀAzÀ´ÀÄì’ JAzÀgÉ K£ÀÄ? 18. CPÀëgÀUÀt JAzÀgÉ K£ÀÄ? 19. CPÀëgÀUÀ¼À°è JµÀÄÖ «zsÀUÀ½ªÉ? 20. ‘ªÀÄvÉÛèsÀ«QæÃrvÀ ªÀÈvÀÛ’ ¥ÀzÀåzÀ ®PÀët K£ÀÄ? C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. zsÀÈvÀgÁµÀÖç£ÀÄ zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À¤UÉ ‚¥ÁAqÀªÀgÉÆqÀ£É ´ÀA¢ü ªÀiÁrPÉÆÃ‛ JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀjAiÉÄÃ? vÀ¥ÉàÃ? JAzÀÄ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¥ÀzÀå¨sÁUÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. ‘¥ÉªÀÄðUÀ’ ¥ÀzÀ AiÀiÁªÀ ´ÀªÀiÁ´ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ? 2. ‘PÀdÓ’ ¥ÀzÀzÀ vÀvÀìªÀÄgÀÆ¥À K£ÀÄ? 3. ‘¥ÀUÀ­Ä’ ¥ÀzÀzÀ ¶ÉÆ´ÀUÀ£ÀßqÀ gÀÆ¥À AiÀiÁªÀÅzÀÄ> 4. ‘£ÀÄrUÉÃ¸ï’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 7. 7. 7 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 3 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw UÀzÀå¥ÁoÀ – 2. CªÉÄjPÀzÀ°è UÉÆgÀÆgÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ :- UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. ¯ÉÃRPÀgÁzÀ ²æà UÉÆÃgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁoÀzÀ D±ÀAiÀÄ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. ¥ÀæªÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ ®PÀët ºÁUÀÆ «zsÀUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 3. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæªÁ¸À ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀgÀÄ. 4. ¸ÀܽÃAiÀÄ, zÉòÃAiÀÄ ºÁUÀÆ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀæªÁ¸À ¸Á»vÀåUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀgÀÄ. 5. ‘CªÉÄjPÀzÀ¯è UÉÆgÀÆgÀÄ’ ¥ÀæªÁ´À ´Á·vÀåzÀ «±²ÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀgÀÄ. 6. UÀzÀå¥ÁoÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 7. ‘ªÉÊeÁÕ¤PÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¸À §¸ÀPÉAiÀÄ §UÉÎ w¹zÀÄPÉƸÀÄîªÀÅzÀÄ CUÀvÀå’ JA§ÄzÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀgÀÄ. 8. UÉÆgÀÆgÀÄ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀqÉzÀ «zÀÄåvï M¯É CªÀUÀqÀªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 9. «zÀÄåvï M¯ÉAiÀÄ CªÀUÀqÀ¢AzÀ ¥ÁgÁUÀ®Ä UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 10. UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §½¬ÄzÀÝ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 11. CªÉÄjPÀzÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyðUÀ¼ÉÆqÀ£É UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ £ÀqɹzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 12. zÉñÀ £ÉÆÃqÀÄ: PÉÆñÀ NzÀÄ – JA§ UÁzÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀgÀÄ 13. ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ – ¸ÀA¢üAiÀÄ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆqÀ£É «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 14. ¢égÀÄQÛ – eÉÆÃqÀÄ£ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÉÆqÀ£É «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 15. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀzÀ ®PÀët w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è EgÀĪÀ ªÉÊ«zsÀåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀAvÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀ §UÉUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * zÉñÀ £ÉÆÃqÀÄ; PÉÆñÀ NzÀÄ – UÁzÉAiÀÄ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ. * «µÀAiÀÄ ¸ÀA¥À¢ÃPÀgÀt ¸Á»vÀå * ¥ÀæªÁ¸À ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÀÄ 1. ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtªÀ£ÀÄß w½¹. 2. ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀzÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß w½¹. 3. PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 4. PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À gÀZÀ£ÁPÁgÀgÀ£ÀÄߺɸÀj¹. PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ ¯ÉÃRPÀgÁzÀ r. J¸ï. dAiÀÄ¥ÀàUËqÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£ÀªÁV * ‘CªÉÄjPÀzÀ¯è UÉÆgÀÆgÀÄ’ ¥ÀæªÁ´À PÀxÀ£À ªÀÄÆ® PÀÈw * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ–PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ * vÀ¥À²Ã®Ä ¥ÀnÖ 1. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 2. ‘CªÉÄjPÀzÀ¯è UÉÆgÀÆgÀÄ’ UÀzÀå¥ÁoÀzÀ DPÀgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 3. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 4. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï CªÀjUÉ
 8. 8. 8 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 N¢, CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£ÀzÀ Cj«gÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¯ÉÃRPÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ, «zÀÄåvï M¯É¬ÄAzÀ DzÀ CªÀUÀqÀ, UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀ ºÉAqÀw ¨sÀAiÀÄUÉƼÀî®Ä PÁgÀt, CªÀUÀqÀ¢AzÀ ¥ÁgÁUÀ®Ä UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß. 2. ªÀÄ£ÉAiÀÄ §½¬ÄzÀÝ ¥ÉæöʪÀÄj ±Á¯ÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨sÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ NrzÀÄÝ, «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀgÀÄ UÉÆgÀÆgÀgÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtªÀ£ÀÄß PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ «ÃQë¹zÀÄÝ, UÉÆgÀÆgÀgÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtzÀ ªÀtð£É, 3. UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²PÀëPÀjUÉ UÁA¢üÃf ªÀÄvÀÄÛ SÁ¢ §mÉÖAiÀÄ §UÉUÉ ¤ÃrzÀ «ªÀgÀuÉ, ±Á¯ÉUÉ UÉÆgÀÆgÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ DUÀªÀÄ£À, ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯Éà UÉÆgÀÆgÀjUÉ vÁªÀÅ §AzÀ PÁAiÀÄðzÀ £É£É¥ÀÄ, ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ²PÀëPÀgÀ°è PÉÆÃjPÉ, «zÁåyðAiÀÄÄ «zÀÄåvï M¯ÉAiÀÄ£ÀÄß D¥sï ªÀiÁr, ¨sÀAiÀÄ ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÉÆgÀÆgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ £Á®ÄÌ ¢£À ±Á¯ÉUÉ ¨sÉÃn¤Ãr «zÁåyðUÀ¼À£ÀÆß ²PÀëPÀgÀ£ÀÆß gÀAf¹zÀÄÝ. 4. ¸ÀA¢üUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «zsÀUÀ¼À §UÉUÉ GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ «ªÀgÀuÉ. 5. ¢égÀÄQÛ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃqÀÄ£ÀÄrUÀ¼À §UÉUÉ GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ «ªÀgÀuÉ * DzsÀĤPÀ «zÀÄåvï M¯ÉAiÀÄ avÀæ * UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÀÄé CAiÀÄåAUÁgÀgÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtzÀ avÀæ. * UÁA¢üÃf CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ.. * PÀ£ÀßqÀ ªÁåPÀgÀt ¥ÀĸÀÛPÀ zÉÆgÉvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 5. ¥Á±ÁÑvÀågÀ°è ªÀÄPÀ̼Á¢AiÀiÁV J®ègÀÆ w½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 6. UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ CªÉÄjPÀzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ? 7. CªÉÄjPÀ, PÉ£ÀqÀUÀ¼À°è ¨ÉAQAiÀÄ C¥ÁAiÀÄ ºÉZÀÄÑ KPÉ? 8. UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ UÁ§jUÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 9. UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀÆÌ°£ÀvÀÛ ºÉeÉÓ ºÁPÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 10. UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨sÀAiÀÄUÉƼÀî®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 11. UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ SÁ¢ §mÉÖAiÀÄ §UÉUÉ ¤ÃrzÀ «ªÀgÀuÉ K£ÀÄ? 12. ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉUÉ UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁªÁUÀ eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ? 13. UÉÆgÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ ²PÀëPÀgÀ°è K£ÉAzÀÄ PÉÆÃjPÉÆAqÀgÀÄ? 14. CªÉÄjPÀzÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß gÀAf¹zÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 15. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¢üUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 16. ‘eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄ’ F ¥ÀzÀzÀ°è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 17. ‘£ÀlÖ£ÀqÀĪɒ ¥ÀzÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ? C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. ‘zÉðÀ £ÉÆÃqÀÄ; PÉÆðÀ NzÀÄ’ JA§ ªÀiÁw£À ªÀĺÀvÀÛ÷é PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¥ÀoÀå¨sÁUÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. F ¥ÁoÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ¯ÉÆÃ¥À ¸ÀA¢üAiÀiÁVgÀĪÀ LzÀÄ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ §gɬÄj. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 9. 9. 9 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 4 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀzÀå¥ÁoÀ – 2. ºÀQÌ ºÁgÀÄwzÉ £ÉÆÃr¢gÁ PÀ« :- zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. ªÀgÀPÀ« zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀåzÀ D±ÀAiÀÄ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 3. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÀ«UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀgÀÄ. 4. ¥ÀzÀå¥ÁoÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 5. PÁ®¥ÀQëAiÀÄÄ ZÀ®£À²Ã®ªÁzÀÄzÀÄ, «±ÀéªÁå¥ÀPÀªÁzÀÄzÀÄ, ªÉÃUÀUÀwAiÀÄļÀîzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¥ÀæUÀw²Ã®ªÁzÀÄzÀÄ JA§ PÀ«AiÀÄ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀgÀÄ. 6. PÁ®¥ÀQëAiÀÄ ¨sËwPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß §tÚUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀAPÉÃw¹gÀĪÀ PÀ«AiÀÄ ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 7. PÁ®¥ÀQëAiÀÄ vÀgÀvÀªÀÄ gÀ»vÀ ¸ÀªÀÄzÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ«AiÀÄÄ ªÀtÂð¹gÀĪÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 8. PÁ®ZÀPÀæzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæPÀÈwPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 9. PÁ®¥ÀQëAiÀÄÄ AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀzÀ®Æè d£ÀjUÉ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß vÀÄA© ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÀgÀ¸ÀĪÀÅzÀÄ JA§ PÀ«AiÀÄ D±ÁªÁzÀªÀ£ÀÄß ªÉÄZÀÄѪÀgÀÄ. 10. CªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀgÀÄ. 11. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * PÀ£ÀßqÀ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À ®PÀët w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß PÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ / ºÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÀ«UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À zsÀ餸ÀÄgÀĽ * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ 1. ‘zÉêÀgÀÄ gÀÄdÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ’ ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 2. ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ ®PÀët w½¹. PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiË£ÀªÁV N¢, ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. ªÉÆzÀ® ZÀgÀtzÀ°è PÀ«UÀ¼ÀÄ ‚PÁ­¥ÀQëAiÀÄÄ ZÀ­£À±Ã­ªÁzÀÄzÀÄ, * zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ * zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ CªÀgÀ ¸ÁPÀëöåavÀæ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ–PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ * ‘¶ÀQÌ ¶ÁgÀÄwzÉ £ÉÆÃr¢gÁ?’ 1. zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 2. zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 3. zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 4. ‘¶ÀQÌ ¶ÁgÀÄwzÉ £ÉÆÃr¢gÁ’ ¥ÀzÀåzÀ DPÀgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 5. zÀ. gÁ. ¨ÉÃAzÉæ CªÀgÀ PÁªÀå£ÁªÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 6. ‘UÁªÀÅzÀ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 7. ‘ªÀÄ£ÀéAvÀgÀ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 8. ‘JªÉ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 9. ‘aPÉÌAiÀÄ ªÀiÁ®É’ JAzÀgÉãÀÄ? 10. ºÀQÌAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ ªÉÃUÀzÀ°è ºÁgÀÄwzÉ? 11. PÁ®¥ÀQëAiÀÄÄ
 10. 10. 10 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 «±ÀéªÁå¥ÀPÀªÁzÀÄzÀÄ, §ºÀĪÉÃUÀªÁzÀÄzÀÄ ¶ÁUÀÆ ¥ÀæUÀw±Ã­ªÁzÀÄzÀÄ‛ JAzÀÄ ªÀtÂð¹gÀĪÀÅzÀgÀ «ªÀgÀuÉ. 2. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ZÀgÀtzÀ°è PÀ«UÀ¼ÀÄ ‘PÁ­¥ÀQëAiÀÄ ¨sËwPÀ gÀÆ¥À’ªÀ£ÀÄß CAzÀgÉ ¨sÀÆvÀ, ªÀvÀðªÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¨sÀ«µÀåvï PÁ®zÀ ZÀ®£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀtÂð¹gÀĪÀÅzÀgÀ «ªÀgÀuÉ. 3. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ZÀgÀtzÀ°è PÀ«UÀ¼ÀÄ PÁ®¥ÀQëAiÀÄ vÀgÀvÀªÀÄgÀ»vÀªÁzÀ ¸ÀªÀÄzÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀtÂð¹gÀĪÀÅzÀgÀ «ªÀgÀuÉ. 4. £Á®Ì£ÉAiÀÄ ZÀgÀtzÀ°è PÀ«UÀ¼ÀÄ PÁ®ZÀPÀæzÀ°è £ÀqÉ¢gÀĪÀ ¨sÀƪÀÄAqÀ®zÀ gÁdQÃAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁæPÀÈwPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀtÂð¹gÀĪÀÅzÀgÀ «ªÀgÀuÉ. 5. LzÀ£ÉAiÀÄ ZÀgÀtzÀ°è PÀ«UÀ¼ÀÄ PÁ®¥ÀQëAiÀÄÄ AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÀzÀ®Æè d£ÀjUÉ ZÉÊvÀ£ÀåªÀ£ÀÄß vÀÄA© ªÀÄÄA¢£À d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ºÀgÀ¸ÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ªÀtÂð¹gÀĪÀÅzÀgÀ «ªÀgÀuÉ. 6. CªÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀzÀåzÀ zsÀ餸ÀÄgÀĽ * CªÀåAiÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖ «±ÀéªÁå¥ÀPÀªÁzÀÄzÀÄ ºÉÃUÉ? 12. ºÀQÌAiÀÄÄ JµÀÄÖ ºÉÆwÛ£ÉƼÀUÉ UÁªÀÅzÀ UÁªÀÅzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁVgÀÄvÀÛzÉ? 13. ºÀQÌAiÀÄ UÀjUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ §tÚUÀ½ªÉ? 14. ¨sÀÆvÀPÁ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀAPÉÃw¸ÀĪÀ §tÚUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 15. ºÀQÌAiÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 16. PÁ®¥ÀQëAiÀÄÄ C£ÀAvÀªÁzÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀ« ºÉÃUÉ ºÉýzÁÝgÉ? 17. ºÀQÌAiÀÄÄ AiÀiÁgÀ £ÉwÛAiÀÄ£ÀÄß PÀÄQÌzÉ? 18. PÁ®¥ÀQëAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß vÉð¹ ªÀÄļÀÄV¹zÉ? 19. ºÀQÌAiÀÄÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ºÀgÀ¹zÉ? 20. PÁ®¥ÀQëAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß vÉgɹzÉ? 21. PÁ®¥ÀQëAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÀgÀ ºÀuɧgɺÀªÀ£ÀÄß MgÀ¹zÉ? 22. CªÀåAiÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? 23. CªÀåAiÀÄzÀ°è JµÀÄÖ «zsÀUÀ½ªÉ? 24. ¸ÁªÀiÁ£Àå CªÀåAiÀÄPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ PÉÆr. C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß gÁUÀªÁV ºÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¥ÀzÀåzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß §gɸÀĪÀÅzÀÄ. 3. ¥ÀzÀåzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. ‘´ÀÆAiÀÄðZÀAzÀæ’ AiÀiÁªÀ ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ DVzÉ? 2. ‘¶ÉÆ´ÀUÁ­’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 11. 11. 11 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 5 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw UÀzÀå¥ÁoÀ – 3 fêÀ£ÀzÀ馅 ¯ÉÃRPÀgÀÄ :- «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁoÀzÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. ªÉÊZÁjPÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ®PÀët w½zÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄR ªÉÊZÁjPÀ ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀgÀÄ. 3. UÀzÀå¥ÁoÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 4. ²æøÁªÀiÁ£Àå¤UÀÆ ¸ÁzsÀPÀ¤UÀÆ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 5. ‚vÀ£ÀßAvÉ ¥ÀgÀgÀ §UÉzÉÆqÉ PÉÊ®Á´À ©£ÁßtªÀÄPÀÄÌ‛ JA§ ´ÀªÀðdÕ£À £ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj´ÀĪÀgÀÄ. 6. ‚CAvÀfÃð«UÉ G¹zÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƸÀÄîªÀÅzÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ÷¸ÀªÀÄ´ÉåAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ‛ JA§ «²ÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj´ÀĪÀgÀÄ. 7. CAvÀfÃð«AiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 8. ‚´Áé£ÀĨsÀÆw ¶ÁUÀÆ ´À¶Á£ÀĨsÀÆwUÀ¸ÀÄ fêÀ£ÀgÀxÀzÀ JgÀqÀÄ ZÀPÀæUÀ¸ÀÄ‛ JA§ÄzÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀgÀÄ. 9. QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ PÁ®gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 10. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÉÊZÁjPÀ ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ªÉÊZÁjPÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀÄt®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ 1. ‘zÉêÀgÀÄ’ ªÉÊZÁjPÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£À AiÀiÁgÀ PÀÈwAiÀiÁVzÉ? 2. ªÉÊZÁjPÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ®PÀëtUÀ¼ÉãÀÄ? PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£ÀªÁV N¢, CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. ‚vÀ£ÀßAvÉ ¥ÀgÀgÀ §UÉzÉÆqÉ PÉÊ®Á´À ©£ÁßtªÀPÀÄÌ‛ JA§ ´ÀªÀðdÕ£À £ÀÄr. ‚DvÁä£ÁA ´ÀªÀð ¨sÀÆvÉòÀÄ; ´ÀªÀð ¨sÀÆvÁ¤ZÁvÀä¤‛ JA§ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ £ÀÄr. CAvÀfÃð«UÉ G½zÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉå. * «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ * «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï CªÀgÀ ¸ÁPÀëöåavÀæ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ–PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ * §£ïð PÀ«AiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ. * ¸ÀªÀðdÕ£À PÁ®à¤PÀ avÀæ * ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ ¥ÀĸÀÛPÀ 1. «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 2. «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 3. «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr. 4. ‘fêÀ£ÀzÀȳ֒ UÀzÀå¥ÁoÀzÀ DPÀgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 5. «. PÀÈ. UÉÆÃPÁPï CªÀgÀ PÁªÀå£ÁªÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 6. ‘´Áé£ÀĨsÀÆw’¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 7. ‘¥ÀgÁAvÀBPÀgÀt’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 8. ‘ªÉÆUÀ´Á®É’ ¥ÀzÀzÀ vÀvÀìªÀÄ gÀÆ¥ÀªÉãÀÄ? 9. §£ïìð K£ÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É? 10. CAvÀfÃð«UÉ G½zÀªÀgÀ AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ KPÉ? 11. PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ£À §UÉUÉ M§â
 12. 12. 12 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ£À §UÉUÉ »jAiÀÄ ¸Á»w ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. 2. PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ£À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ, ¸ÁzsÀPÀ£À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀfÃð«AiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÀÄ. 3. UÀȺÀ¸ÁܱÀæªÀÄzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷é. PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀfÃð«UÀ¼ÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀvÀåUÀ¼ÀÄ, ªÁåªÀºÁjPÀ eÁuÉä ºÁUÀÆ PÀªÀÄð PÀıÀ®vÉ, ¸Áé£ÀĨsÀÆw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwUÀ¼À «ªÀgÀuÉ, ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwUÁV vÉgÉ¢gÀ¨ÉÃPÁzÀ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ. M¼ÀUÀtÂÚ£À ªÀĺÀvÀÛ÷é. 4. QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ PÁ®gÀÆ¥ÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ. zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ®¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀævÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ DSÁåvÀ ¥ÀævÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀĵÀ, ªÀZÀ£À, °AUÀUÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀ QæAiÀiÁgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ. 5. ªÁåªÀºÁjPÀ ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À (ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄzÀÄ) * ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À vÀÆUÀÄ¥Àl. »jAiÀÄ ¸Á»wAiÀÄÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 12. PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ£À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÉãÀÄ? 13. ¸ÀªÀiÁdzÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÉãÀÄ? 14. ¸ÁzsÀPÀ£À PÀvÀðªÀåUÀ¼ÉãÀÄ? 15. CAvÀfÃð«AiÀÄ PÀvÀðªÀåUÀ¼ÉãÀÄ? 16. PÀ¯ÉÆÃ¥Á¸ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀfÃð«UÀ¼ÀÄ CjAiÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 17. ¸Áé£ÀĨsÀÆw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw JAzÀgÉãÀÄ? 18. zsÁvÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? 19. ¨sÀÆvÀPÁ® ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 20. ªÀvÀðªÀiÁ£À PÁ® ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 21. ¨sÀ«µÀåvÁÌ® ¸ÀÆZÀPÀ ¥ÀævÀåAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? «ªÀj¹. 2. ‘ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðtzÀ¯è ªÀiË­åUÀ¸À ¥ÁvÀæ’ PÀÄjvÀÄ ZÀZÉð. 3. ¥ÁoÀzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, «ªÀj¹. * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. ‘UÀȶÀ´ÁÜ°ÀæªÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 2. ‘UÀvÀåAvÀgÀ’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 3. ‘zÁvÀÈ’ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀ gÀÆ¥ÀªÉãÀÄ? ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 13. 13. 13 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 6 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀzÀå¥ÁoÀ – 3. ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀÄ d£À¥ÀzÀ ¯ÁªÀt PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀåzÀ D±ÀAiÀÄ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. ¯ÁªÀtÂUÀ¼À ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÁªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀgÀÄ. 3. ºÀ®UÀ° ¨ÉÃqÀgÀ zÀAUÉUÉ PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 4. ¥ÀzÀå¥ÁoÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 5. ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀÄ MAzÉqÉAiÀÄ°è PÀ¯ÉvÀÄ PÉÊUÉÆAqÀ wêÀiÁð£ÀªÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀgÀÄ. 6. ©ænµï ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÀ®UÀ° ¨ÉÃqÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀiÁrzÀ ¦vÀÆjAiÀÄ §UÉÎ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 7. ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀÄ ©ænµïgÉÆqÀ£É ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 8. ©ænµï ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÀ®UÀ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀAqÉwÛ §AzÀÄ ®Æn ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 9. ºÀ®UÀ°¨ÉÃqÀgÀ £ÁAiÀÄPÀgÁzÀ dqÀUÀ, ºÀ£ÀĪÀÄ, ©üêÀÄ, gÁªÀÄ, ¨Á®gÀ ±ËAiÀÄðªÀ£ÀÄß ªÉÄZÀÄѪÀgÀÄ. 10. ºÀ®UÀ°AiÀÄÄ ¸ÀªÀð£Á±ÀªÁzÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÁªÀtÂPÁgÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 11. zÉñÀå ªÀÄvÀÄÛ C£ÀåzÉñÀå ¥ÀzÀUÀ¼À §UÉUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 12. vÀvÀìªÀÄ- vÀzÀãªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. 13. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÁªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß / d£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼À£ÀÄß PÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ / ºÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. * d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß / ¯ÁªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À zsÀ餸ÀÄgÀĽ * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ 1. d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 2. ¯ÁªÀt JAzÀgÉãÀÄ? 3. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÁªÀtÂUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀiË£ÀªÁV N¢, ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. «¯Áw ¸ÀPÁðgÀ ºÀÄPÀÄA, ºÀ®UÀ° ¨ÉÃqÀgÀ gÀºÀ¸Àå ¸À¨sÉ, PÉÊUÉÆAqÀ wêÀiÁð£À. DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¸ÉzÀÄPÉƼÀî®Ä §AzÀ PÁgÀPÀÆ£À£À ªÉÄÃ¯É ºÀ®UÀ° ¨ÉÃqÀgÀ zÁ½. 2. ©ænµï C¢üPÁjAiÀÄÄ PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀ ºÀ®UÀ°AiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä * ºÀ®UÀ° ¨ÉÃqÀgÀ avÀæUÀ¼ÀÄ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ–PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ * ‘¶À­UÀ¯ ¨ÉÃqÀgÀÄ’ ¥ÀzÀåzÀ zsÀ餸ÀÄgÀĽ 1. ‘¶À­UÀ¯ ¨ÉÃqÀgÀÄ’ ¥ÀzÀåzÀ DPÀgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 2. ‘«®Áw’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 3. ‘PÀĪÀÄQ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 4. ‘ªÀÄ´À­vÀÛ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 5. ‘PÁgÀPÀÆ£À’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 6. ‘ZÀmÉÃPÁgÀgÀÄ’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 7. ‘¶É§­PÀ’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 8. ‘PÁgÀ ´Á¶Éç’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 9. PÀÄA¥Àt ¸ÀPÁðgÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ºÀÄPÀÄA K£ÀÄ? 10. ºÀ®UÀ° ¨ÉÃqÀgÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ wêÀiÁð£À K£ÀÄ? 11. ©ænµï C¢üPÁj zÀAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ PÁUÀzÀ §gÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ?
 14. 14. 14 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¸ÉÊ£ÀåªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ºÀ®UÀ° ¨ÉÃqÀjAzÀ ¥ÀæwzÁ½, ºÉ§®Pï ¸ÁºÉç£À ¸ÀAzsÁ£À, ºÉ§®PÀ£À ªÀiÁvÀ£ÀÄß £ÀA§zÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀÄ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀgÉ ¤ÃrzÀÄÝ. 3. ©ænµï C¢üPÁj¬ÄAzÀ ºÀ®UÀ°AiÀÄ£ÀÄß ®Æn ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÉʤPÀjUÉ DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, dqÀUÀ, gÁªÀÄ, ©üêÀÄ, ºÀ£ÀĪÀÄ, ¨Á®gÀÄ ©ænµï ¸ÉÊ£ÀåzÉÆqÀ£É «ÃgÁªÉñÀ¢AzÀ ºÉÆÃgÁr «ÃgÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ. ©ænµï ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÀ®UÀ°AiÀÄ£ÀÄß ®Æn ªÀiÁr, ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀaÑzÀÄÝ. ºÀ®UÀ° £Á±ÀzÀ §UÉUÉ ¯ÁªÀtÂPÁgÀ£À C©ü¥ÁæAiÀÄ. 4. zÉñÀå ªÀÄvÀÄÛ C£ÀåzÉñÀå ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ. 5. vÀvÀìªÀÄ-vÀzÀãªÀ ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ * C£ÀåzÉñÀå – zÉñÀå ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀnÖ 12. ©ænµï ¸ÉʤPÀgÀÄ ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃUÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀgÀÄ? 13. ºÉ§®Pï ¸ÁºÉç£ÀÄ ºÀ®UÀ°AiÀÄ ¨ÉÃqÀjUÉ ºÉýzÀ §Ä¢ÞªÀiÁvÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? 14. «ÃgÁªÉñÀ¢AzÀ ºÉÆÃgÁr «ÃgÀ ªÀÄgÀtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀ ºÀ®UÀ° ¨ÉÃqÀgÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ‛ ¶É´Àjµ. 15. ¯ÁªÀtÂPÁgÀ£ÀÄ £É£ÉAiÀÄĪÀ zÉêÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 15. C£ÀåzÉñÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 16. vÀvÀìªÀÄ-vÀzÀãªÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß gÁUÀªÁV ºÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¥ÀzÀåzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß §gɸÀĪÀÅzÀÄ. 3. ¥ÀzÀåzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. ‘E´ÀªÁ´À’ ¥ÀzÀzÀ UÁæAyPÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß w½¹. 2. ‘ªÀÄÄAUÉÊ’ ¥ÀzÀzÀ¯è EgÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ¸À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 15. 15. 15 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 7 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw UÀzÀå¥ÁoÀ – 4 zsÀªÀÄð¸ÀªÀÄzÀ馅 - ±Á¸À£À PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. ‘zsÀªÀÄð´ÀªÀÄzÀȳ֒ °Á´À£À gÀZÀ£Á PÁ­ ¶ÁUÀÆ °Á´À£ÀzÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. ±Á¸À£À ¸Á»vÀåzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß w½zÀÄ, PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¥Àæ¹zÀÞ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀgÀÄ. 3. ±Á¸À£ÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 4. ‘zsÀªÀÄð´ÀªÀÄzÀȳ֒AiÀÄ ªÀĶÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað´ÀĪÀgÀÄ. 5. gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ §ÄPÀÌgÁAiÀÄgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀĪÀiÁqÀĪÀgÀÄ. 6. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ J®è zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ eÁwAiÀĪÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 7. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ eÉÊ£À zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ²æêÉʵÀÚªÀ zsÀªÀÄðzÀªÀgÀ £ÀqÀÄ«£À ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß §UɺÀj¹zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 8. eÉÊ£À zsÀªÀÄðzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ K¥ÁðqÀÄUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀgÀÄ. 9. ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À §¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 10. ªÁPÀå gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 11. ªÁåªÀºÁjPÀ ¥ÀvÀæ gÀZÀ£Á «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀgÀÄ. 12. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * ±Á¸À£ÀUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛ÷é ªÀÄvÀÄÛ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¥Àæ¹zÀÞ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ±Á¸À£ÀªÁzÀ ºÀ°är ±Á¸À£ÀzÀ §UÉÎ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ¥Éà CgÀ¨sÀlÖ£À ±Á¸À£ÀzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ * ««zsÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼À avÀæ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀ 1. ±Á¸À£À JAzÀgÉãÀÄ? 2. ±Á¸À£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR «zsÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 3. zÉÆgÉvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆzÀ® ±Á¸À£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 4. PÀ¥Éà CgÀ¨sÀlÖ£À ±Á¸À£ÀzÀ°è PÀ£ÀßrUÀ£À ªÀtð£ÉAiÀÄÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÆr §A¢zÉ? PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ ‘zsÀªÀÄð´ÀªÀÄzÀȳ֒ °Á´À£À gÀZÀ£Á »£É߯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£ÀªÁV N¢, CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ * ±Á¸À£À ¸Á»vÀå MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À * ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ gÀvÀßPÉÆñÀ 1. ‘zsÀªÀÄð´ÀªÀÄzÀȳ֒ °Á´À£À gÀZÀ£Á PÁ® ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀܼÀ w½¹. 2. ‘zsÀªÀÄð´ÀªÀÄzÀȳ֒ °Á´À£ÀzÀ DPÀgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 3. F ±Á¸À£ÀªÀÅ §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À AiÀiÁªÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw©A©¸ÀÄvÀÛzÉ? 4. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À PÁ®zÀ°è AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ zsÀªÀÄðzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÀ®ºÀ GAmÁVvÀÄÛ? 5. ‘¥Á²ÀAqÀ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 6. ‘¨sÀªÀåd£ÀAUÀ¸ÀÄ’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ? 7. ‘¨sÀPÀÛgÀÄ’ JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ?
 16. 16. 16 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. ²æÃgÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄð ¥ÀjZÀAiÀÄ, §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ, eÉÊ£ÀjUÀÆ ²æêÉʵÀÚªÀjUÀÆ £ÀqÉzÀ ¸ÀAªÁzÀzÀ «ªÀgÀuÉ, «ªÁzÀ §UɺÀj¸À®Ä J®è zsÀªÀÄðzÀ, J®è eÁwAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRgÀ£ÀÄß ¸À¨sÉUÉ DºÁé£À ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. 2. ¸À¨sÉAiÀÄ°è PÉÊUÉÆAqÀ wêÀiÁð£À, §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ ¸ÀªÀðzsÀ«ÄÃAiÀÄjUÀÆ ºÉýzÀ §Ä¢ÞªÀiÁvÀÄ, eÉÊ£ÀzsÀªÀÄðzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÁV ªÀiÁrzÀ K¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ, ±Á¸À£À ºÁQ¸ÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ ¸ÀÆZÀ£É, gÁeÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀªÀjUÉ gÁdzÉÆæûUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ ²PÉëAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ wêÀiÁð£À. 3. ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. 4. ªÁPÀågÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå 2. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå 3. «Ä±ÀæªÁPÀå 5. ªÁåªÀºÁjPÀ ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À (ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀÄzÀÄ) * ²æÃgÁªÀiÁ£ÀÄeÁ ZÁAiÀÄðgÀ PÁ®à¤PÀ avÀæ * ¯ÉÃR£À aºÉßUÀ¼À vÀÆUÀÄ¥Àl 8. AiÀÄwgÁd gÁd JAzÀÄ PÀgɬĹPÉÆAqÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 9. §ÄPÀÌgÁAiÀĤUÉ EzÀÝ ©gÀÄzÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 10. §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ ¸ÀAzsÁ£À ¸À¨sÉUÉ AiÀiÁgÀ£Éß®è DºÁ餹zÀÝ£ÀÄ? 11. ²æêÉʵÀÚªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è eÉÊ£ÀgÀ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ §ÄPÀÌgÁAiÀÄ£ÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 12. eÉÊ£ÀgÀÄ ¨ÁV®Ä UÀlÖ¼ÉAiÀiÁV JµÀÄÖ ºÀt ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ? 13. ªÉʵÀÚªÀ CAUÀgÀPÉë JAzÀgÉãÀÄ? 14. gÁeÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃjzÀªÀ£À£ÀÄß K£ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀÅzÀÄ? 15. GzÀÞgÀt aºÉßAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ? 16. ªÁPÀåzÀ ªÀÄÆgÀÄ «zsÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 17. ¸ÀAAiÉÆÃfvÀ ªÁPÀå JAzÀgÉãÀÄ? 18. «Ä±ÀæªÁPÀåPÉÌ MAzÀÄ GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr. 19. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå JAzÀgÉãÀÄ? C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. ±Á¸À£ÀzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß w½¹ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. 2. ºÀ°är ±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹j. 3. ¥ÁoÀzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, «ªÀj¹. * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. ‘´ÀéµÛ’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ´ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 2. ‘ZÀgÀuÁA§Äd’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 3. ‘gÁAiÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ vÀvÀìªÀÄ gÀÆ¥ÀªÉãÀÄ? ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 17. 17. 17 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 8 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀzÀå¥ÁoÀ – 4. ªÀZÀ£À ¸ËgÀ¨sÀ - eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀtÚ PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÁzÀ eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀtÚ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀåzÀ D±ÀAiÀÄ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ «±ÉõÀvÉUÀ¼À §UÉÎ CjvÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄR ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀgÀÄ. 3. ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ «±ÉõÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀa¸ÀĪÀgÀÄ. 4. ¥ÀzÀå¥ÁoÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 5. ¸Àw-¥ÀwUÀ¼À ¨ÁAzsÀªÀåzÀ §UÉV£À eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 6. ¤µÉ×AiÀÄļÀî ¨sÀPÀÛ£À §UÉV£À eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 7. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À ¸Àé¨sÁªÀzÀ §UÉV£À §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 8. ªÀÄ£À±ÀÄê¢ÞAiÀÄ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀiÁw£À°è «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 9. £ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÉAiÀÄ §UÉV£À §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 10. C®APÁgÀUÀ¼À «zsÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 11. G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀzÀ ®PÀëtªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 12. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ±ÀgÀtgÀ §UÉUÉ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ªÀZÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥Àæ¹zÀÞ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ / ºÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À zsÀ餸ÀÄgÀĽ * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ * ««zsÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ PÁ®à¤PÀ avÀæUÀ¼ÀÄ 1. ‘ªÀZÀ£À ´Á·vÀå ¥ÀæPÁgÀ’ JAzÀgÉ K£ÀÄ? 2. ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄÆr§gÀ®Ä PÁgÀtªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 2. ºÀ£ÉßgÀqÀ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ±ÀgÀtgÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÁzÀ eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀtÚ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼À ªÀiË£ÀªÁV N¢, ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- * ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÁzÀ eÉÃqÀgÀzÁ¹ªÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀtÚ CªÀgÀ PÁ®à¤PÀ avÀæUÀ¼ÀÄ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ–PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ * ‘ªÀZÀ£À ´ËgÀ¨sÀ’ 1. eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 2. eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄÄå CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 3. §¸ÀªÀtÚ CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 4. §¸ÀªÀtÚ CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 5. ‘ªÀZÀ£À ´ËgÀ¨sÀ’ ¥ÀzÀåzÀ DPÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 6. ‘CAzÀt’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 7. ‘´ÉÆtUÀ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 8. ‘ªÀÄÈqÀ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 9. ‘CªÀÄÈvÀ’ ¥ÀzÀzÀ «gÀÄzÁÞxÀðPÀ ¥ÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 10. ‘ªÀÄPÀðl’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ?
 18. 18. 18 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 1. ¸Àw¥ÀwUÀ¼ÀÄ MAzÁzÀªÀgÀ ¨sÀQÛAiÀÄ ªÀĺÀvÀÛ÷é, ¸Àw¥ÀwUÀ¼ÀÄ MAzÁUÀzÀªÀgÀ ¨sÀQÛ¬ÄAzÀ DUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀ, ¤µÉ×AiÀÄļÀî ¨sÀPÀÛ£À «±ÉõÀvÉ. 2. ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄ£À¹ì£À ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß zÉêÀgÀ PÀqÉUÉ wgÀÄV¸À®Ä ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ. 3. zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁt®Ä ªÀÄ£À±ÀÄê¢ÞAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, £ÀÄr ªÀÄvÀÄÛ £ÀqÉUÀ¼ÀÄ MAzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ¨sÁªÀ. 4. C®APÁgÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ ±À¨ÁÝ®APÁgÀUÀ¼ÀÄ - CxÁð®APÁgÀUÀ¼ÀÄ 5. G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀzÀ ®PÀëtªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¥ÀzÀåzÀ zÀ餸ÀÄgÀĽ * §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À vÀÆUÀÄ¥Àl. (PÀ¼À¨ÉÃqÀ . . . ._) 11. AiÀiÁgÀ ¨sÀQÛAiÀÄÄ ²ªÀ¤UÉ »vÀªÁVgÀĪÀÅzÀÄ? 12. ¤µÉ×AiÀÄļÀî ¨sÀPÀÛ £ÀlÖqÀ«AiÀÄ°è EzÀÝgÀÆ CzÀÄ CªÀ¤UÉ K£É¤¸ÀĪÀÅzÀÄ? 13. §¸ÀªÀtÚ CªÀgÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ºÉÆð¹zÁÝgÉ? 14. ªÀÄ£À¹ì£À ¸Àé¨sÁªÀ JAvÀºÀÄzÀÄ? 15. ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÉÆqÀAiÀĤ®è JAzÀÄ §¸ÀªÀtÚ CªÀgÀÄ ºÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 16. C®APÁgÀzÀ JgÀqÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 17. G¥ÀªÀiÁ®APÁgÀzÀ ®PÀëtªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ w½¹. C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. ªÀZÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁUÀªÁV ºÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2. ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß §gɸÀĪÀÅzÀÄ. 3. ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è §gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. ‘£ÀlÖqÀ«’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ¸ÀªÀiÁ¸À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 2. ‘´ÉÆtUÀ’ ¥ÀzÀzÀ vÀvÀìªÀÄ gÀÆ¥À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 19. 19. 19 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 9 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw UÀzÀå¥ÁoÀ – 5. ¨sÁUÀå²°à ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå - r. J¸ï. dAiÀÄ¥ÀàUËqÀ PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. ¯ÉÃRPÀgÁzÀ qÁ. r. J¸ï. dAiÀÄ¥ÀàUËqÀ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁoÀzÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. ¨sÁgÀvÀzÀ K½UÉUÁV zÀÄrzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹, CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 3. ¥ÁoÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 4. ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÀ d£Àä ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è £ÉºÀgÀÄ CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 5. ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ ¨Á®å fêÀ£À ºÁUÀÆ «zÁå¨sÁå¸ÀzÀ §UÉÎ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 6. ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ JAf¤AiÀÄgÁV ªÀÄÄA¨ÉÊ ºÁUÀÆ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¥ÁæAvÀåUÀ¼À°è ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 7. ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄRå JAf¤AiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¢ªÁ£ÀgÁV ¸À°è¹zÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 8. ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è ²PÀët PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ PÉëÃvÀæUÀ½UÉ ¤ÃrzÀ ªÀĺÀvÀÛ÷éªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 9. ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ DyðPÀ ¨É¼ÉªÀtÂUÉUÁV PÉÊUÉÆAqÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 10. ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ gÀa¹zÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀjUÉ ¸ÀAzÀ UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ. 11. ¸ÀªÀiÁ¸ÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 12. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¨sÁgÀvÀzÀ K½UÉUÁV zÀÄrzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. * dªÀºÀgÀ¯Á¯ï£ÉºÀgÀÄ, ¯Á¯ï§ºÀÄzÀÆÝgï ±Á¹Ûç, ¸ÀzÁðgï ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉïï, ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ * dªÀºÀgÀ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ, ¯Á¯ï §ºÀÄzÀÆÝgï ±Á¹Ûç, ¸ÀzÁðgï ªÀ®è¨sÀ¨Á¬Ä ¥ÀmÉïï CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ 1. ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ LzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 2. dªÀºÀgÀ ¯Á¯ï £ÉºÀgÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ JµÀÖ£ÉAiÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ DVzÀÝgÀÄ? 3. ‘¨sÁgÀvÀzÀ GQÌ£À ªÀÄ£ÀIJÀå’ JAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ? 4. ‘eÉÊ dªÁ£ï; eÉÊ Q´Á£ï’ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ ¯ÉÃRPÀgÁzÀ r. J¸ï. dAiÀÄ¥ÀàUËqÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ * r. J¸ï. dAiÀÄ¥Àà UËqÀ CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ * ¢ªÁ£ï ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ PÁAiÀÄð ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀÈw 1. r. J¸ï. dAiÀÄ¥ÀàUËqÀ CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 2. r. J¸ï. dAiÀÄ¥ÀàUËqÀ CªÀgÀÄ gÀa¹zÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 3. r. J¸ï. dAiÀÄ¥ÀàUËqÀ CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 4. ¨sÁUÀå²°à ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå UÀzÀå¥ÁoÀzÀ DPÀgÀ PÀÈw
 20. 20. 20 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£ÀªÁV N¢, CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ d£Àä ±ÀvÀªÀÄ£ÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è £ÉºÀgÀÄ DrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ ¨Á®å fêÀ£À, «zÁå¨sÁå¸À. 2. ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÁæAvÀåzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ JAf¤AiÀÄgÁV ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ¥ÁæAvÀåzÀ°è ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄRå JAf¤AiÀÄgÁV ªÀiÁrzÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. 3. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ JAf¤AiÀÄgï UÀ½UÉ ¤ÃrzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ¢ªÁ£ÀgÁV ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÉëÃvÀæ ¤ÃrzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, PÉÊUÁjPÁ PÉëÃvÀæPÉÌ ¤ÃrzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ. 4. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ DyðPÀ ¨É¼ÉªÀtÂUÉUÁV PÉÊUÉÆAqÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ gÀa¹zÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ¸ÀAzÀ UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ. 5. ¸ÀªÀiÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ gÀvÀßPÉÆñÀ * ¸ÀªÀiÁ¸ÀzÀ «zsÀUÀ¼À ¥ÀnÖ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 5. ‘°ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 6. ‘ªÀÄ£ÀéAvÀgÀ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 7. ‘d®Á°ÀAiÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 8. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ d£Àä ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ J°è dgÀÄVvÀÄ? 9. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀPÉÌ ‘ªÉÆÃPÀëUÉÆAqÀA’ JAzÀÄ ¶É´ÀgÀÄ §gÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 10. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ J°è JAf¤AiÀÄgÁV vÀªÀÄä ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ? 11. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀÄÄR C£ÉéõÀuÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 12. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄRå JAf¤AiÀÄgÁV ªÀiÁrzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 13. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ JAf¤AiÀÄgïUÀ½UÉ K£ÉAzÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ? 14. ²PÀëtzÀ §UÉUÉ «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÉãÀÄ w½¹? 15. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀjUÉ ¸ÀAzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 16. ¸ÀªÀiÁ¸ÀzÀ°è JµÀÄÖ «zsÀ? CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ? C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. ¨sÁgÀvÀ gÀvÀß ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹. 2. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ¢ªÁ£ÀgÁVzÁÝUÀ ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr. 3. ¥ÁoÀzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, «ªÀj¹. * ¨sÁgÀvÀgÀvÀß ¥Àæ±À¹Û ¥ÀÄgÀ¸ÀÌøvÀgÀÄ PÀÈw. * ¢ªÁ£ï ¸Àgï. JA. «±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ PÁAiÀÄð ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À «ÃrAiÉÆà ¥ÀæzÀ±Àð£À * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. ‘¢ªÁ£À’ ¥ÀzÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ §A¢zÉ? 2. ‘PÁAiÀÄð’ ¥ÀzÀzÀ vÀzÀãªÀªÉãÀÄ? 3. ‘vÀ®É£ÉÆêÀÅ’ ¥ÀzÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ? 4. ¢éUÀÄ ¸ÀªÀiÁ¸ÀzÀ ®PÀët w½¹. 5. ‘ªÀÄ£ÀéAvÀgÀ’ ¥ÀzÀzÀ¯ègÀĪÀ ¸ÀA¢üAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ w½¹. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 21. 21. 21 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 10 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀzÀå¥ÁoÀ – 5. ¸ÀAPÀ®àVÃvÉ qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. PÀ«UÀ¼ÁzÀ qÁ. f.J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀzÀåzÀ D±ÀAiÀÄ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÀ«UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀgÀÄ. 3. ‚zÀÈqsÀ¤zsÁðgÀ¢AzÀ PÁAiÀÄð¥ÀæªÀÈvÀÛgÁzÀgÉ C´ÁzsÀåªÁzÀÄzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ E­è‛ «²ÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀgÀÄ. 4. ¥ÀzÀå¥ÁoÀzÀ°è §A¢gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 5. ¦æÃwAiÀÄ ºÀtvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁqÀĪÀ DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ §UÉUÉ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 6. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁqÀĪÀ DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ §UÉUÉ w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 7. ªÀÄ£ÀÄdgÀ £ÀqÀĪÀt ¸ÉÃvÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁqÀĪÀ DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ §UÉUÉ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 8. ªÀÄvÀUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÀxÀUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀ ¸ÀAPÀ®à ªÀiÁqÀĪÀ DªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ §UÉUÉ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 9. QæAiÀiÁ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ CxÀðgÀÆ¥ÀUÀ¼À §UÉÎ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 10. PÀvÀðj ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄðt ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉUÉ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 11. «¨sÀQÛ ¥ÀævÀåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉ ¸À»vÀ w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 12. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * PÀ£ÀßqÀ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À ®PÀët w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß PÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ / ºÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÀ ¥Àæ¹zÀÞ PÀ«UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ ¨sÁªÀVÃvÉUÀ¼À zsÀ餸ÀÄgÀĽ * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ 1. ‘eÉÆÃUÀzÀ µj ¨É¸ÀQ£À¯’ ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 2. ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ ®PÀët w½¹. 3. ‘JzÉ vÀÄA© ¶ÁrzÉ£ÀÄ’ ¨sÁªÀVÃvÉAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ gÁµÀÖçPÀ« f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼À ªÀiË£ÀªÁV N¢, ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. ¸ÀÄvÀÛ®Ä PÀ«AiÀÄĪÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÉƼÀUÉ * f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ * f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀ ¸ÁPÀåavÀæ * ‘JzÉ vÀÄA© ¶ÁqÀĪɣÀÄ’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£À * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ–PÀ£ÀßqÀ ¤WÀAlÄ 1. f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 2. f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À CAQvÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 3. f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 4. f. J¸ï. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà CªÀjUÉ ¸ÀAzÀ UËgÀªÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 5. ‘´ÀAPÀ­àVÃvÉ’ ¥ÀzÀåzÀ DPÀgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 6. ‘§gÀqÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 7. ‘ªÀ´ÀAvÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ’ JAzÀgÉãÀÄ? 8. ‘¥ÀxÀ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 9. ‘´ÀA°ÀAiÀÄ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 10. ‘¨sÀgÀªÀ´É’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 11. ¦æÃwAiÀÄ ºÀtvÉAiÀÄ£ÀÄß J°è
 22. 22. 22 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¦æÃwAiÀÄ ºÀtvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀAPÀ®à. ©gÀÄUÁ½UÉ ºÉÆAiÀiÁÝqÀĪÀ ºÀqÀUÀ£ÀÄ JZÀÑgÀzÀ° ªÀÄÄ£ÀßqɸÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à. 2. PÀ®Ä¶vÀªÁzÀ £À¢Ãd®UÀ½UÉ ªÀÄÄAUÁj£À ªÀļÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à, §gÀqÁVgÀĪÀ PÁqÀĪÉÄÃqÀÄUÀ½UÉ ªÀ¸ÀAvÀªÁUÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à. 3. ©zÀÄÝzÀ£ÀÄß ªÉÄïɩ⹠¤°è¹ ºÉƸÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖªÀ ¸ÀAPÀ®à, ªÀÄ£ÀÄdgÀ £ÀqÀĪÀt CqÀØUÉÆÃqÉUÀ¼À PÉqÀªÀÅvÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à. 4. ªÀÄvÀUÀ¼É®èªÀÇ ¥ÀxÀUÀ¼ÀÄ J£ÀÄߪÀ JZÀÑgÀzÉƼÀÄ §zÀÄPÀĪÀ ¸ÀAPÀ®à, ¨sÀAiÀÄ-¸ÀA±ÀAiÀÄzÉƼÀÄ PÀA¢zÀ PÀuÉÆÚ¼ÀÄ £Á½£À PÀ£À¸À£ÀÄß ©vÀÄÛªÀ ¸ÀAPÀ®à. 5. zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «zsÀUÀ¼À£ÀÄß (¸ÀPÀªÀÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀªÀÄðPÀ zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ) GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. 6. PÀvÀðj ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄðt ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉÎ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ w½¸ÀĪÀÅzÀÄ. 7. CxÀðgÀÆ¥À QæAiÀiÁ¥ÀzÀUÀ¼À §UÉÎ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ‘´ÀAPÀ­àVÃvÉ’ ¥ÀzÀåzÀ zsÀ餸ÀÄgÀĽ ºÁUÀÆ «ÃrAiÉÆà * ¸ÀPÀªÀÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀªÀÄðPÀ zsÁvÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÀZÀѨÉÃPÀÄ? 12. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß JZÀÑgÀzÀ° £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ? 13. AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAUÁj£À ªÀļÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? 14. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ¸ÀAvÀªÁUÀÄvÀ ªÀÄÄlÖ¨ÉÃPÀÄ? 15. ºÉƸÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ? 16. AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÉqÀªÀÅvÀ ¸ÉÃvÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? 17. AiÀiÁªÀ JZÀÑgÀzÀ°è §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ? 18. £Á½£À PÀ£À¸À£ÀÄß J°è ©vÀÛ¨ÉÃPÀÄ? 19. zsÁvÀÄUÀ¼À JgÀqÀÄ «zsÀUÀ¼ÁªÀŪÀÅ? 20. PÀªÀÄðt ¥ÀæAiÉÆÃUÀ JAzÀgÉãÀÄ? 21. QæAiÀiÁ¥ÀzÀzÀ CxÀðgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 22. ‘¶ÀZÉÆÑÃt’ EzÀÄ AiÀiÁªÀ QæAiÀiÁgÀÆ¥ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ DVzÉ? C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. ‘´ÀAPÀ­àVÃvÀ’ ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß gÁUÀªÁV ºÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ. 2. ‘´ÀAPÀ­àVÃvÀ’ ¥ÀzÀåzÀ ´ÁgÁA°ÀªÀ£ÀÄß §gɸÀĪÀÅzÀÄ. 3. ‘´ÀAPÀ­àVÃvÀ’ ¥ÀzÀåzÀ¯è §gÀĪÀ ´ÀgÀ¸À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. ‘ªÀÄÄAUÁgÀÄ’ ¥ÀzÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀiÁ¸ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ? 2. ‘PÁqÀĪÉÄÃqÀÄ’ ¥ÀzÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ AiÀiÁVzÉ? 3. ‘ªÀ´ÀAvÀªÁUÀÄvÀ’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»
 23. 23. 23 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ WÀlPÀ – 11 10 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw UÀzÀå¥ÁoÀ – 6. JzÉUÉ ©zÀÝ CPÀëgÀ - zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ PÀ°PÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ¢üUÀ¼ÀÄ : ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ¢£ÁAPÀ : ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ : PÀ°PÁA±ÀUÀ¼ÀÄ : 1. ¯ÉÃRPÀgÁzÀ zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁoÀzÀ D±ÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀgÀÄ. 2. ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ½UÉ §°AiÀiÁUÀzÉ ªÉÊZÁjPÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JA§ CjªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 3. UÀzÀå¥ÁoÀzÀ°è §gÀĪÀ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 4. ªÀÄ£É ªÀÄAZÀªÀÄä£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀgÀÄ 5. §ÄzÀÞ, §¸ÀªÀ, ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À, UÁA¢ü, L£ï¸ÉÖöÊ£ï, CA¨ÉÃqÀÌgï, mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiï, ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï, ¥ÀA¥À, PÀĪÀiÁgÀ ªÁå¸À, ¨ÉÃAzÉæ, PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ªÉÊZÁjPÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀgÀÄ. 6. §ÄzÀÞ£À PÁgÀÄtåªÀ£ÀÄß C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ PÀxÉAiÉÆqÀ£É ºÉÆð¹, CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 7. vÀ¢ÞvÁAvÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À ¸À»vÀ CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀgÀÄ. 8. ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀgÀÄ. 9. C¨sÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¸ÀĪÀgÀÄ. ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄPÀÆ°¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ §¼À¸ÀĪÀ PÀ°PÁ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ½UÉ §°AiÀiÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ DUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ZÀað¸ÀĪÀÅzÀÄ. * ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£Á ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ. 1. ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ JAzÀgÉãÀÄ? CªÀÅ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 2. ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉUÉ §°AiÀiÁUÀÄ ªÀÅzÀjAzÀ DUÀĪÀ C£ÁºÀÄvÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 3. ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹j. PÀ°PÁ ZÀlĪÀnPÉ * ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ / ¸ÀAzÀ±Àð£À «zsÁ£À¢AzÀ ¯ÉÃRPÀgÁzÀ ²æà zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀÅzÀÄ. * G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ NzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß NzÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * ¤WÀAl£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ¸ÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ªÀiË£ÀªÁV N¢, CxÉÊð¹PÉƼÀÄîªÀ ZÀlĪÀnPÉ. * «ªÀgÀuÉ – ZÀZÉð - ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ «zsÁ£À¢AzÀ ¥ÁoÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ * ²æà zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀ ¨sÁªÀavÀæ * JzÉUÉ ©zÀÝ CPÀëgÀ DPÀgÀ PÀÈw * ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀ * PÀ£ÀßqÀ gÀvÀßPÉÆñÀ 1. ²æà zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀ PÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ w½¹. 2. ²æà zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀÄ gÀa¹zÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 3. ²æà zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀjUÉ zÉÆgÉvÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. 4. ‘JzÉUÉ ©zÀÝ CPÀëgÀ’ UÀzÀå¥ÁoÀzÀ DPÀgÀ PÀÈw AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 5. ‘DAzÉÆí£À’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 6. ‘DvÀðvÉ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 7. ‘PÉëÆèsÉ’ ¥ÀzÀzÀ CxÀðªÉãÀÄ? 8. ‘eÁUÀwÃPÀgÀt’ JAzÀgÉãÀÄ? 9. ªÀÄ£É ªÀÄAZÀªÀÄä£À PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß
 24. 24. 24 ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À. ¥Ëæ. ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ|| ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. ¸ÀAZÁj ªÁt ¸ÀASÉå : 94489 58498 * G¥ÀWÀlPÀUÀ¼ÀÄ :- 1. PÀ« ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ªÀÄ£É ªÀÄAZÀªÀÄä£À PÀxÉ. 2. §ÄzÀÞ, §¸ÀªÀ, ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À, UÁA¢ü, L£ï¸ÉÖöÊ£ï, CA¨ÉÃqÀÌgï, mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiï, ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï, ¥ÀA¥À, PÀĪÀiÁgÀ ªÁå¸À, ¨ÉÃAzÉæ, PÀĪÉA¥ÀÄ CªÀgÀ°è PÀAqÀħgÀĪÀ ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. 3. C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀvÀå PÀxÉ. §ÄzÀÞ£À PÁgÀÄtå J®ègÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå. 4. vÀ¢ÞvÁAvÀUÀ¼À£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ¸À»vÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. 5. ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢ §gÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß GzÁºÀgÀuÉAiÀÄ ¸À»vÀ «ªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. * PÀ« ¹zÀÞ°AUÀAiÀÄå CªÀgÀ avÀæ * PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ «±ÀéPÉÆñÀ. * §ÄzÀÞ, §¸ÀªÀ, ¥ÀgÀªÀĺÀA¸À, UÁA¢ü, L£ï¸ÉÖöÊ£ï, CA¨ÉÃqÀÌgï, mÁ¯ï¸ÁÖAiÀiï, ±ÉÃPïì¦AiÀÄgï, ¥ÀA¥À, PÀĪÀiÁgÀ ªÁå¸À, ¨ÉÃAzÉæ, PÀĪÉA¥ÀÄ, C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ CªÀgÀ avÀæUÀ¼ÀÄ zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀjUÉ ºÉýzÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 10. ªÀÄ£É ªÀÄAZÀªÀÄä AiÀiÁgÀÄ? 11. ªÀÄ£É ªÀÄAZÀªÀÄä vÀ£ÀUÉ UÀÄrAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖzÀAvÉ vÀ£Àß ¨sÀPÀÛjUÉ ºÉüÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 12. eÁwAiÀiÁUÀzÉ zsÀªÀÄðªÁzÀgÉ ªÀĺÉÆãÀßvÀ zsÀªÀÄðªÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 13. C±ÉÆÃPÀ ¥ÉÊ CªÀgÀÄ ºÉýzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀvÀåPÀxÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 14. vÀ¢ÞvÁAvÀUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 15. ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢ JAzÀgÉãÀÄ? CzÀgÀ DªÀ±ÀåPÀvÉ K£ÀÄ? C£ÀéAiÀÄ ZÀlĪÀnPÉ 1. §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ 5 ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹. 2. CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ fêÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV §gɬÄj. 3. ‘§ÄzÀÞ£ÀÄ PÀgÀÄuÁªÀĬĒ JA§ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. 4. ¥ÁoÀzÀ°è §gÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁåPÀgÀuÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹, «ªÀj¹. * §¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ * CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀ fêÀ£À ZÀjvÉæ. * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ 1. ‘ªÀĶÉÆãÀßvÀ’ ¥ÀzÀzÀ¯è DVgÀĪÀ ¸ÀA¢ü AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 2. ‘¥ÀÄtåzÀAvÉ’ ¥ÀzÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉ DVzÉ? 3. ‘mɯ«²À£ï’ ¥ÀzÀªÀÅ AiÀiÁªÀ ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ §A¢zÉ? ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ZÀlĪÀnPÉ * »ªÀiÁä»w * UÀȺÀ¥ÁoÀ * C¨sÁå¸ÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * ¤AiÉÆÃfvÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ * WÀlPÀ ¥ÀjÃPÉë * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ * ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ * ¥Àæ±ÁߪÀ½ * ªÀiËTPÀ ¥ÀjÃPÉë * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À * °TvÀ ¥ÀjÃPÉë ²PÀëPÀgÀ ¸À» ªÀÄÄRå²PÀëPÀgÀ ¸À»

×