RFID met zelfbediening
                Bibliotheek Maaseik

• RFID met zelfbediening in Maaseik
→ W at?
→ W...
RFID met zelfbediening
                    Bibliotheek Maaseik

• W at is RFID?
→ Radio fr equency iden...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Technische kenmerken/voordelen van RFI...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• W aarom de keuze voor zelfbediening?
K...
RFID met zelfbediening
                  Bibliotheek Maaseik

• Uitgangspunten
Concr noden:‘sense of ur
...
RFID met zelfbediening
                  Bibliotheek Maaseik

• Uitgangspunten
Verwachtingen van de over...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Uitgangspunten
Verwachtingen van de kla...
RFID met zelfbediening
                 Bibliotheek Maaseik

• Uitgangspunten
Snelle digitale ontwikkelin...
• Uitgangspunten
 En laten we bij dit alles voor onze cor
                al    e-business
 niet uit ...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Uitgangspunten
 Samenvattend:er wor v...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Uitgangspunten
 De hamvr zetten we he...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Uitgangspunten
 Mogelij oplossingen
 ...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Voordelen van zelfbediening
 Voor de ...
RFID met zelfbediening
                  Bibliotheek Maaseik

• Voordelen van zelfbediening
 Voor de kla...
RFID met zelfbediening
                 Bibliotheek Maaseik

• Voordelen van zelfbediening
 Voor de klant...
RFID met zelfbediening
                    Bibliotheek Maaseik

• Voordelen van zelfbediening
 Voor de...
RFID met zelfbediening
                    Bibliotheek Maaseik

• Voordelen van zelfbediening
 Voor de...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Aanpak van de implementatie
Heel belang...
RFID met zelfbediening
                 Bibliotheek Maaseik

• Aanpak van de implementatie
 Hoe het per ...
RFID met zelfbediening
                  Bibliotheek Maaseik

• Aanpak van de implementatie
 Hoe het pe...
Competentiespel                         !"

 #      $                  ...
RFID met zelfbediening
                  Bibliotheek Maaseik

• Aanpak van de implementatie
 W at doen ...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Aanpak van de implementatie
 W at doen...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Aanpak van de implementatie
 W at doe...
RFID met zelfbediening
                   Bibliotheek Maaseik

• Aanpak van de implementatie
 De startf...
RFID met zelfbediening
                 Bibliotheek Maaseik

• Aanpak van de implementatie
 Onder tussen…...
RFID met zelfbediening
                  Bibliotheek Maaseik

• Aanpak van de implementatie
 Onder tusse...
RFID met zelfbediening
               Bibliotheek Maaseik

• Vragen of opmerkingen?   Karla De Greeve...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zelfbediening in de bib van Maaseik: wat, waarom en hoe

1,058 views

Published on

presentatie over de implementatie van zelfbediening met RFID-technologie in de bibliotheek van Maaseik

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zelfbediening in de bib van Maaseik: wat, waarom en hoe

 1. 1. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • RFID met zelfbediening in Maaseik → W at? → W aarom? → Hoe?
 2. 2. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • W at is RFID? → Radio fr equency identification → Identificatie met behulp van r adiogolven
 3. 3. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Technische kenmerken/voordelen van RFID → Ieder item wor ‘getagd’= van een chip voor dt zien → Gebr uiksgemak:de chip wor gemakkelij her dt k kend, het maakt niet uit waar in het boek hij aangebracht is → Identificatie en beveiliging in één systeem → Stapelver king mogelij wer k
 4. 4. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • W aarom de keuze voor zelfbediening? Kritische bedenkingen! → W or het niet onper dt soonlijk? → Ver liezen we het contact met de klant niet? → W at gaat het per soneel nog doen? → Per soneelbesparing?
 5. 5. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Uitgangspunten Concr noden:‘sense of ur ete gency’! → ver wachtingen van de over heid → ver wachtingen van de klanten / gebr sgr uiker oepen → snelle digitale ontwikkelingen
 6. 6. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Uitgangspunten Verwachtingen van de overheid → nieuwe taken in het decr eet → nieuwe pr ecten/acties oj ‘versus’ → te weinig tij en middelen om deze taken waar te d maken
 7. 7. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Uitgangspunten Verwachtingen van de klanten / gebr sgr uiker oepen → vlotte en snelle bediening → Deskundige begeleiding op maat → Ruime openingsur en → Specifieke doelgr oepen eisen extr aandacht op: a senior j en,minder mobielen,… en, onger
 8. 8. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Uitgangspunten Snelle digitale ontwikkelingen → Per soneel en gebr s ler omgaan met nieuwe uiker en technologieën;dr empels wegnemen → Digitale collecties:digitale muziek,e-boeken → W eb 2. communities zoals facebook,blogs, 0: nieuwsbr ieven op maat
 9. 9. • Uitgangspunten En laten we bij dit alles voor onze cor al e-business niet uit het oog verliezen! →Klassieke leesbevor ing der →Kwaliteitsvolle collecties →Klanten die gewoon op zoek zij naar een goed boek! n
 10. 10. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Uitgangspunten Samenvattend:er wor veel ver dt wacht van de bibliotheken → Te weinig per soneel voor al deze taken? → Uitbr eiding openingsur onmogelij zonder en k per soneelsuitbreiding?
 11. 11. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Uitgangspunten De hamvr zetten we het beschikbar per aag: e soneel wel efficiënt in? →Inefficiëntie van de bibliotheekinrichting: baliefuncties in dr volledig gescheiden afdelingen ie →Meer dan 60 % van de tij dsbesteding bestaat uit routinematige balietaken + catalogr afie
 12. 12. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Uitgangspunten Mogelij oplossingen ke →Schaalver oting:Pr gr ovinciaal Bibliotheeksysteem + samenwer en netwer ver king king stevigen →Zelfbediening met RFID:centr aliser baliever , ing keer her ichting bib om r inr uimtegebr aan te pakken ek
 13. 13. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Voordelen van zelfbediening Voor de klanten →Uitbr eiding van de openingsur is mogelij zonder en k personeelsuitbreiding →Uitbr eiding van de dienstverlening is mogelij zonder k personeelsuitbreiding
 14. 14. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Voordelen van zelfbediening Voor de klanten →Scheiding van het leenver en complexer keer e balietaken ( matie,inschr vingen,pr infor ij oblemen oplossen, ) … →Reductie van wachttijden →Meer pr ivacy
 15. 15. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Voordelen van zelfbediening Voor de klanten → Gebr uiksgemak → Imago van de bib:technologisch ‘mee’ → Kinder vinden dit leuk ( stimuler en = end) → J en vinden de bib moder en dus ‘cool’ onger n
 16. 16. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Voordelen van zelfbediening Voor de organisatie → Het beschikbar per e soneel kan efficiënter ingezet wor ( den optimalisatie van de tij dbesteding) → W e bieden het per soneel interessanter/uitdagender wer aan ( k taakver ij r king)
 17. 17. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Voordelen van zelfbediening Voor de or ganisatie → De ver antwoor kheid ligt bij de gebr ,minder delij uiker discussies over mogelij ‘fouten’ ke → Er gonomie ( manipulaties wor ver den plaatst naar de gebr ) uiker → Inventar isatie/ plaatsbepaling:assistentie bij afvoer
 18. 18. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Aanpak van de implementatie Heel belangr k ij Het personeel moet van in het begin méé zij met het n ver ! haal!! → Ver ander r weer ing oept stand op → Zeker heden vallen weg → Angst:wat wor van mij ver dt wacht,kan ik dit aan?
 19. 19. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Aanpak van de implementatie Hoe het per soneel er betr bij ekken in de voor eidende fase? ( aar 2008 - zomer 2009) ber naj →Ger uststellen,over tuigen van de voordelen ( essanter wer kansen om competenties te tonen) inter k, →Per soneelsver gader ingen:‘wat’ ‘waar ‘hoe’ , om,
 20. 20. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Aanpak van de implementatie Hoe het personeel er betr bij ekken in de voor eidende fase? ber → Spelen van het competentiespel geeft inzicht in noodzakelij competenties en doet nadenken over ke eigen vaardigheden en opleidingsnoden → Plaatsbezoek aan RFID-bibliotheken:Br en Peer ee
 21. 21. Competentiespel !" # $ % $ & o ( * + , # - . / 0 + & + 1 &1 % + + 2 & 3 + + ! o $ ' ( ) ) % &' () ) % &
 22. 22. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Aanpak van de implementatie W at doen we met het personeel tij de dens omschakeling? (zomer 2009 – december 2009) → 3 maanden nodig om alle collecties te conver en ter ( aanbr chip engen) → wor kshop over wij ziging wer ocessen en kpr problemen bespreekbaar stellen
 23. 23. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Aanpak van de implementatie W at doen we met het personeel tij de dens omschakeling? (zomer 2009 – december 2009) → Nieuwe dienstrooster en aangepaste takenpakketten s voor eiden met ieder per ber soneelslid individueel → Doel:optimale inzet van competenties die we in huis hebben
 24. 24. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Aanpak van de implementatie W at doen we met het per soneel tij de dens omschakeling? ( zomer 2009 – december 2009) → wor kshop communicatie:hoe de ver nieuwing communicer naar het publiek? W elke vr en agen mogen we ver wachten en hoe gaan we daar mee om?
 25. 25. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Aanpak van de implementatie De startfase (december 2009 – maar 2010) t → 4 zelfbedieningsbalies + betaalautomaat → Extr aandacht voor goede begeleiding klanten a → Over wegend positieve reacties = opsteker voor personeel ( inr her ichting bib,nieuwe leeszaal met koffie,mooie peuterhoek in jeugdafdeling, ) …
 26. 26. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Aanpak van de implementatie Onder tussen… → 1 j 2010:openingsur uitgebr ( 35/45 uli en eid van uren/week) → 1 j 2010:nieuwe dienstr uli ooster klaar ( s GPS)
 27. 27. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Aanpak van de implementatie Onder tussen… → september 2010:Eén zelfbedieningsbalie naar Neer en ver oeter huisd → concr etiser takenpakketten:wor aan gewer ing dt kt! →r egelmatig her evaluer aanpassingen en
 28. 28. RFID met zelfbediening Bibliotheek Maaseik • Vragen of opmerkingen? Karla De Greeve ( oktober 2010) 13

×