Opstellen van eens troomdiagram

335 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Opstellen van eens troomdiagram

 1. 1. Opstellen van eenstroomdiagram16-5-2013
 2. 2. Stroomdiagram• Professioneel handelen=verantwoordhandelen– verifieerbaar & controleerbaar– Methodische ipv onmiddellijk, intuïtief• Systematische weergavehulpverleningsproces16-5-2013 - p.2
 3. 3. Stroomdiagram• Verschillende knooppunten:– SOS: specifieke opvoedingssituatie– AS: analyse van de situatie– VIM: verkenning van ingreepmogelijkheden– Keuze– Toepassing– Evaluatie– Verbetering opvoedingssituatie16-5-2013 - p.3
 4. 4. Stroomdiagram• Specifieke opvoedingssituatie (SOS)– opvoedingssituatie op een bepaaldmoment– onwenselijke situatie voor opvoeder– Voor verbetering vatbaar– functioneren van kind als deel van detotale opvoeding16-5-2013 - p.4
 5. 5. Stroomdiagram• Specifieke opvoedingssituatie (SOS)Vereiste houding en communicatievaardigheden:– Contact leggen– Aandacht schenken– Doelgericht luisteren– Focus op communicatie over probleemgebied– Letten op non-verbale communicatie16-5-2013 - p.5
 6. 6. Stroomdiagram• Analyse van de situatie (AS)= AS waar het hulpverleningsprocesom draait– Het probleem wordt naar een concreteduidelijke vraag vertaald– Achtergrondinfo wordt in beeld gebracht– Beleving (gevoelens) van de verschillendepartijen wordt in beeld gebracht– Concreet maken waaraan precies kangewerkt worden & prioriteiten stellen16-5-2013 - p.6
 7. 7. Stroomdiagram• Analyse van de situatie (AS)Vereiste houding en communicatievaardigheden- hypothese (vermoeden, interpretatie)formulerenvb. ‘Ik vermoed dat…’, ‘Zou er dit of dat aan dehand kunnen zijn?’- conclusie formulerenvb. ‘Hier lijkt sprake van een slaapprobleem ener bestaan bruikbare tips om dit als ouder aan tepakken.’16-5-2013 - p.7
 8. 8. Stroomdiagram• Verkenning van ingreepmogelijkheden(VIM)– Verschillende mogelijkheden overlopenals hulpverlener en taxeren op hunwaarde voor een bepaalde case: past ditmiddel in deze context?– Doel= juiste middel inzetten op de juistetijd, op de juiste wijze, in de juistecontext– Doelen stellen & deeldoelen– Mogelijke consequenties overlopen16-5-2013 - p.8
 9. 9. Stroomdiagram• Verkenning van ingreepmogelijkheden(VIM)Vereiste houding en communicatievaardigheden– Inschakelen andere deskundigen om totmogelijkheden te komen– Inschakelen ouders/kind om af te stemmen of ditmiddel meest gepast is in deze context– Inschakelen ouders/kind om af te stemmen of zij hetzien zitten om voorgestelde stappen te ondernemen– Ouders en kind ‘bekrachtigen’16-5-2013 - p.9
 10. 10. Stroomdiagram• Keuze en toepassing– Actieve keuze = samen met hulpvrager– Voorbereiden actie– Geven van duidelijke en concreteinstructies– Toepassen gebeurt meestal door dehulpvrager zelf16-5-2013 - p.10
 11. 11. Stroomdiagram• Evaluatie en verbetering– Tijdens de voortgang van het proces: actiesvan hulpvrager in verbinding met de gekozenmethode en de context– Na het beëindigen van het proces:tevredenheid alle partijen over proces enproductVb. Heeft de beoogde verandering plaatsgevonden? Waardoor wel/niet? Wordt deverandering als verbetering ervaren? Door wiewel/niet?16-5-2013 - p.11
 12. 12. Stroomdiagram• Evaluatie en verbeteringVereiste houding en communicatievaardigheden– Bereid zijn om kritisch naar het eigen functioneren tekijken– Mislukkingen kunnen aanvaarden– Uitgaan van het geloof dat ouders altijd het beste voorhebben met hun kind– Vooroordelen en veroordelen ten allen tijde vermijden– Een goede kennis hebben over de opvoedingswerkelijkheiden een groot aantal technieken en methoden kennen– Inzicht hebben in de sociale kaart en kunnensamenwerken met anderen16-5-2013 - p.12
 13. 13. StroomdiagramEen voorbeeld:16-5-2013 - p.13
 14. 14. Stroomdiagram: SOSDe moeder van Amanda is wanhopig. Amanda iseen schattige baby maar ze huilt voortdurend, al3 maanden. De mama is er zo door gestresseerddat ze moest stoppen met de borstvoeding. Zeheeft van alles geprobeerd, o.a. laten huilen tothet vanzelf overging maar het zusje van Amandawordt er dan wakker van. ‘s Nachts wordtregelmatig de luier ververst en de fles gegeven.De papa neemt die taak op zich omdat de mamadoodzenuwachtig is en denkt dat ze het verkeerdaanpakt. Dan slaapt Amanda wel even, maarnooit langer dan 3 uur. De dokter en deverpleegster van Kind & Gezin verzekeren hetgezin dat met de voeding alles in orde is.16-5-2013 - p.14
 15. 15. Stroomdiagram: SOS• Amanda is een baby van een 3talmaanden oud, die gezond gevoedwordt• Amanda huilt veel, ook ‘s nachts• De moeder vindt de situatieonwenselijk voor zichzelf, voor Amandaen haar zusje• De moeder denkt dat het huilen zoukunnen verminderen16-5-2013 - p.15
 16. 16. Stroomdiagram: AS: directAls je naar Amanda kijkt dan ziet het ereen gezonde baby uit die niets ontbeertqua verzorging. Amanda kijkt welontevreden. Betrokken arts enverpleegster sluiten fysieke oorzaken uit.De zwangerschap en geboorte zijn goedverlopen maar nu staat het huilen demama nader dan het lachen. Het gezindoet het goed samen maar de mama iswel teleurgesteld dat het 2e kind geenjongen geworden is. Ook voor de papageldt dit: hij had graag een naamgenoot.16-5-2013 - p.16
 17. 17. Stroomdiagram: AS: algemeen (1)Niet blij met de baby komt vaker voor.Partners kunnen elkaar negatiefbeïnvloeden door gebrek aan blijdschap.Het idee ‘het zal wel over gaan’ helptmeestal niet als je in een neerwaartsespiraal zit van gemengde gevoelens enschuld tegenover elkaar.Slechte behuizing, financiëleproblemen, gezondheidsproblemen, eenmoeilijke zwangerschap… kunnen eendomper zijn op de blijdschap. Ook familieen vrienden kunnen een domper zetten.16-5-2013 - p.17
 18. 18. Stroomdiagram: AS: algemeen (2)Een postnatale depressie kan ook alleblijdschap wegnemen en desastreus zijn voorde moeder-kind relatie. Moeders denken weleens meer: als ik hem bovenaan de trap naarbeneden laat vallen, dan is hij dood. Zeschamen zich daar dikwijls diep over endurven er niet over praten.Door snelle prikkelbaarheid worden moederswel eens krampachtig in deverzorging, voeding,… en wordt debasisveiligheid aangetast. Het kind voelt dekrampachtigheid van de moeder en wordtonzeker en huilt…16-5-2013 - p.18
 19. 19. Stroomdiagram: AS (samenvatting)- Gebrek aan blijdschap- Postnatale depressie- Basisveiligheid kind in gedrang- Partnerrelatie in gedrang16-5-2013 - p.19
 20. 20. Stroomdiagram: VIM- Het huilen van de baby en de onzekerheidmaken de ouders minder krachtig om hetprobleem aan te kunnen pakken =>- Begrip tonen, een luisterend oor en invoelendgesprek.- Uitleggen dat eigen gevoelens van ouders eenimpact kunnen hebben op het slaapgedrag vanhet kind MAAR niet beschuldigend. Kan snel zooverkomen bij moeder die depressie heeft,dus eventueel mee wachten.- Een gesprek met lotgenoten is minderbedreigend dan in relatie met een professional.- Een cursus waar men leert positieve ennegatieve gevoelens te uiten, enz.16-5-2013 - p.20
 21. 21. Stroomdiagram: VIM- Het huilen van de baby en de onzekerheidhebben een negatief effect op debasisveiligheid en het hechtingsgedrag vande baby =>- Van de baarmoeder naar een bedje en isolatiein de babykamer kan voor een baby een grotestap zijn.- Uit onderzoek blijkt dat dragen in eendraagzak een positief effect heeft op huilendebaby’s. Als ouders een baby dragen tijdenshuishoudelijke activiteiten krijgt de relatietussen ouder en kind groeimogelijkheden.- Baby’s met een moeilijk temperament kunnendit moeilijk tonen in een draagzak.16-5-2013 - p.21
 22. 22. Stroomdiagram: VIM- Met het kind spelen, knuffelen, het op schootnemen, meenemen in bad en in bed; er samenvan genieten.- Een weekschema opstellen, eventueel metbehulp van iemand anders, waarin ook tijdvoor rust, tijd voor jezelf wordt ingepland.- Het is onnodig dat de moeder al gestresseerdraakt van de minste kreun die een baby geeftdus kan, om dit af te leren, de babyfoon somsbeter af of de moeder de boodschap krijgenom telkens een kwartier te wachten vooraleerte reageren.- Het kan helpen dat partners elkaaraflossen, niet voor een uurtje, maar bv. dehele dag of nacht en dat ook anderen wordeningeschakeld16-5-2013 - p.22
 23. 23. Stroomdiagram: VIM (samenvatting)- Praten en steun krijgen- Dragen- Spelen- Leren omgaan met huilen- Afwisselen- Afleiding16-5-2013 - p.23
 24. 24. Stroomdiagram: Keuze en toepassingAan de ouders wordt voorgesteld om tepraten over de invloed van de kwestievan de sekse van het kind, op demoeder-kind relatie. De ouders vindenhet een goed idee om Amanda rond tedragen in een draagzak, thuis en buiten.Ze willen ook meer met het kind spelenen Amanda een tijdje op de schoothouden na de voeding. De moederprobeert ook tijd in te plannen voorzichzelf.16-5-2013 - p.24
 25. 25. Stroomdiagram: EvaluatieOm de 14 dagen wordt het procesbekeken. Na een aantalgesprekken, wordt de frequentieverminderd. De beginsituatie wordt inbeeld gebracht en de veranderingenworden daar tegenover geplaatst. Erwordt ook aandacht besteed aan hoede ouders alles hebben ervaren en hoeze alleen verder kunnen gaan.16-5-2013 - p.25

×