Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi závěrečný úkol

229 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi závěrečný úkol

  1. 1. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI: ZÁVĚREČNÝ ÚKOL KAROLÍNA KOVÁŘOVÁ (413842)ARGUMENTACETéma integrace Evropy jsem si vybrala proto, že je to téma stále aktuální a podle mého názoru jeo něm třeba vědět alespoň základní informace. Z vlastní zkušenosti vím, že toto téma není proučení zrovna atraktivní, nicméně je potřeba o něm mít alespoň obecné povědomí. Právě protojsem se rozhodla vytvořit sumarizaci nejdůležitějších kroků, které vedly k vzniku Evropské unie.Tvoření této práce mi tak pomohlo osvěžit si své znalosti a doplnit je dalšími.KLÍČOVÁ SLOVAEvropská unie, historie, integraceANOTACEText Evropská integrace pojednává o sjednocování Evropy z historického hlediska skrze smlouvya dohody uzavřené mezi evropskými státy, a společenství, která na základě těchto smluv vznikla.Cílem textu je podat stručný a jasný chronologický přehled událostí a jejich objektivní vysvětlení.
  2. 2. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI: ZÁVĚREČNÝ ÚKOL KAROLÍNA KOVÁŘOVÁ (413842)EVROPSKÁ INTEGRACEZÁKLADNÍ INFORMACE O EVROPSKÉ UNIIEvropská unie čítá 27 členských států. Jde o svazek politické a hospodářské podstaty, uzavřenýmezi státy, které se nacházejí na evropskémkontinentu. V současné době jsou v Evropskéunii začleněny tyto státy (v abecedním pořadí):Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr,Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta,Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko,Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,Slovinsko, Spojené království, Španělskoa Švédsko.HISTORIE EVROPSKÉ INTEGRACE – ORGANIZACE A SMLOUVYEvropská unie začala vznikat ve 2. polovině 20. století, krátce po skončení druhé světové války.Důvodem jejího vzniku byla snaha o sjednocení válkou rozvrácené Evropy, díky kterému by bylov budoucnu možné předejít dalším válečným konfliktům podobného formátu. Počáteční spojenímělo za cíl spojit evropské země po hospodářské stránce. Závislost vzájemně obchodujících státůby se tak stala příčinou udržení míru – žádnému státu se nevyplatí útočit na zemi, na níž jeekonomicky závislý.Následkem druhé světové války se evropské státy rozdělily na východní a západní. Iniciativak hospodářskému sjednocení vzešla ze strany západních států. Prvním krokem k vytvoření uniebylo roku 1949 založení Rady Evropy.Zakládající členské státy (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko)podepsaly v roce 1951 Pařížskou smlouvu, která dala vzniknout Evropskému společenství uhlía oceli (ESUO). Šlo o první krok k integraci Evropy na základě propojení těžkého průmyslu.Po Pařížské smlouvě následoval roku 1957 vznik Evropského hospodářského společenství (EHS),které bylo založeno na základě podepsání Římských smluv. Tento další krok k prohloubeníintegrace spočíval v propojení trhů členských států. Vznikl tak jakýsi společný mezinárodní trh,v rámci kterého se, bez ohledu na hranice států, mohlo volně pohybovat nejen zboží, ale také lidéa s nimi spojené služby a kapitál. To znamená, že byla v rámci EHS zrušena cla i kvótyna importované zboží, obyvatelé členských států měli možnost svobodně měnit bydliště,či pracovat nebo podnikat, majíce stejné podmínky jako původní obyvatelstvo.Po podpisu Římských smluv vzniklo společně s Evropským hospodářským společenstvím takéEvropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Úkolem a cílem tohoto společenstvíbylo podpořit rozvoj nukleárního průmyslu. Mezi dalšími cíli Euratomu byla mimo jinéi kooperace členských států v oblasti vědy a výzkumu nebo jednotná opatření vůči třetím,tj. nečlenským zemím.Roku 1965 došlo ke spojení všech dosavadních společenství (ESUO, EHS a Euratom). Členskéstáty podepsaly Slučovací smlouvu, jejímž výsledkem bylo sjednocení výše zmíněných organizacív jedinou, a to v Evropská společenství (ES). S tímto sjednocením nutně přišly i úpravy pravidel
  3. 3. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI: ZÁVĚREČNÝ ÚKOL KAROLÍNA KOVÁŘOVÁ (413842)fungování a nejrůznějších opatření. Evropská společenství měla také nové společné orgány, a toRadu a Komisi. Hlavním cílem ES se stalo dovršení snah o utvoření vnitřního trhu do roku 1992.Kvůli tomuto snažení vešla v platnost opatření Bílá kniha a Jednotný evropský akt. Obě opatřeníspolu velmi úzce souvisela, neboť definovala výše zmíněný záměr o sloučení vnitřního trhu. Bílákniha definovala tři druhy překážek, které vzniku vnitřního trhu brání, a to překážky fyzické,technické a daňové. V Jednotném evropském aktu byl obsažen návrh fungování trhu a vznikSchengenského prostoru. Akt také podpořil úlohu Evropského parlamentu a poskytl mu většíkompetence.V následujících letech probíhalo rozšiřování Evropských společenství o nové členy. VelkáBritánie, Dánsko a Irsko se k ES připojily v důsledku ropných šoků v 70. letech, kdy nabídka ropybyla podstatně převýšena poptávkou po ní proto, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)záměrně omezila těžbu ropy za účelem ovlivňování její ceny.EVROPSKÁ UNIEEvropská unie vznikla roku 1992, na základě Evropských společenství, po podepsáníMaastrichtské smlouvy. Smlouva vešla v platnost o rok později, čímž započalo plné fungováníspolečného vnitřního trhu mezi všemi členskými státy. Zpočátku fungovala Evropská unieparalelně s Evropskými společenstvími (z důvodu působení v odlišných záležitostech), pozdějidošlo k jejich úplnému splynutí.Maastrichtská smlouva ustanovila tři pilíře Evropské unie. Jedná se o vymezení tří základních polípůsobnosti, ve kterých má působit politika EU. První pilíř odpovídá Evropským společenstvím,tj. definuje záležitosti jednotné politiky v určitých odvětvích (zemědělství, hospodářství, vědaa výzkum, vzdělání, kultura, obchodní politika, doprava, aj.). Principem druhého pilíře jekolektivní politika zahraniční a bezpečnostní, cožv praxi znamená, že členské státy Evropské uniejednají ve společné shodě, dokonce jsou některájejí stanoviska závazná pro všechny země. Cílemdruhého pilíře je zachování míru a rozjíveníkooperace mezi jednotlivými zeměmi. Třetí pilířpokrývá problematiku spolupráce soudnía policejní.Pilíře EU již v současné době neexistují. Bylyzrušeny Lisabonskou smlouvou, která bylapodepsána roku 2007, vešla však v platnost ažo dva roky později. V této smlouvě byly obsaženyadministrativní úpravy, které měly přispětk efektivnějšímu fungování Evropské unie.
  4. 4. KURZ PRÁCE S INFORMACEMI: ZÁVĚREČNÝ ÚKOL KAROLÍNA KOVÁŘOVÁ (413842)ZDROJEPETRŽELOVÁ, Jana. Evropská unie k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. 1. vyd. Brno:Computer Press, 2011, 117 s. ISBN 9788025133736 - Týká se přímo problematiky - Přehledný - SrozumitelnýHistorie Evropské unie [online]. 2009 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_cs.htmZákladní informace o Evropské unii [online]. 2009 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_cs.htm - Oficiální stránky EU jsou podle mého názoru tím nejspolehlivějším zdrojem informací - Přehledné stránky

×