2008 12-17 Presentation Annual General Meeting (in Swedish)

333 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2008 12-17 Presentation Annual General Meeting (in Swedish)

 1. 1. Välkommen!Finn JohnssonStyrelseordförandeChristian W. JanssonVD och koncernchefJonas FriiAdvokat och styrelsenssekreterare
 2. 2. Punkt 3• Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. 3. Punkt 4• Godkännande av dagordning
 4. 4. Dagordning1. Stämmans öppnande2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Godkännande av dagordning5. Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2007/2008 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007/2008. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten9. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen10. Fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman13. Bestämmande av arvoden14. Val av styrelse15. Rutiner och instruktion för valberedningen16. Ersättningspolicy för bolagsledningen17. Övriga ärenden18. Stämmans avslutande
 5. 5. Punkt 5• Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter
 6. 6. Punkt 6• Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. 7. Punkt 7• Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
 8. 8. Valberedning Bolagsstämma Revisor Styrelse Revisionsutskott Löneutskott VD och koncernledning
 9. 9. Revisionsutskottet• Jan Samuelsson, styrelseledamot• Pernilla Ström, styrelseledamot
 10. 10. Ersättningsutskottet• Finn Johnsson, styrelseordförande• Amelia Adamo, styrelseledamot
 11. 11. Valberedningen• Kristian Lundius, Pegatro Ltd• Ulf Strömsten, Catella• KG Lindvall, Robur• Finn Johnsson, Styrelseordförande (adjungerad)
 12. 12. Punkt 8• Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2007/2008 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007/2008
 13. 13. Om KappAhlChristian W. Jansson VD och koncernchef
 14. 14. Attraktiv kundgrupp• KappAhl säljer mode för helafamiljen, men riktar sig särskilttill kvinnor mellan 30 och 50 årsom handlar till hela familjen• En växande grupp• Stabil konsumtion• Hög lojalitet
 15. 15. Året i siffror1 september 2007 till 31 augusti 2008− Nettoomsättning 4 622 (4 473) MSEK, en ökning på 3.3 procent− Rörelseresultat 651 (618) MSEK, en ökning på 5.3 procent− Bruttomarginal 62.4 (61.1) procent och rörelsemarginal på 14.1 (13.8) procent− Årets resultat 437 (659) MSEK, eller 5.82 (8.78) SEK per aktie− Kassaflöde från den löpande verksamheten 730 (669) MSEK
 16. 16. Resultaträkning 1 september 2007 till 31 augusti 2008MSEK 2007/08 2006/07Nettoomrättning 4 622 4 473Kostn för sålda varor -1 740 -1 738Bruttoresultat 2 882 2 735Försäljningskostnader -2 106 -1 985Administrationskostnader -136 -142Övriga rörelsekostnader 11 10Rörelseresultatet 651 618Finansiella intäkter 27 23Finansiella kostnader -80 -97Resultat före skatt 598 544Skatt -161 115Årets Resultat 437 659
 17. 17. Försäljning per land 1 september 2007 till 31 augusti 2008MSEK 2007/08 2006/07 Förändring SEK Valuta 1,315 effekt 679Sverige 2 520 2 514 0,2% 0,2% 278Norge 1 314 1 270 3,5% -0,7% 107Finland 559 520 7,5% 5,8%Polen 229 169 35,5% 21,8%Totalt 4 622 4 473 3,2% Polen Finland 5% (4%) 12% (12%) Sverige Norge 55% (56%) 28% (28%)
 18. 18. Kassaflöde 1 september 2007 till 31 augusti 2008MSEK 2007/08 2006/07Kassaflöde från löpande verksamheten 687 693före förändringar av rörelsekapitalFörändringar i rörelsekapital 43 -24Kassaflöde fr löpande verksamheten 730 669Kassaflöde fr investeringsverksamheten -692 -277Kassaflöde efter investeringar 38 392Förändring upptagna lån/checkräkning 782 -111Inlösen aktier -825 -188Övrigt från finansieringsverksamheten -23 -106Årets kassaflöde -28 -13
 19. 19. Stark butiksexpansion - fakta om expansion det senaste året Strategin inriktad på butiksexpansion Mål 20-25 nya butiker årligen Utmaningen att hitta bra lediga lägenKöpcentra och mindre och medelstora städer Investering i ombyggnader
 20. 20. Butiksexpansion- Per siste november 2008:306 butiker och 53 nya, varav 23 iPolen • Nuvarande butiker • Kommande butiker
 21. 21. Vår väg framåt– Bibehålla den goda bruttomarginalen– Intensifiera butiksexpansionen– Fortsätta utveckla försäljning i befintliga butiker– Etablera KappAhl på en femte marknad
 22. 22. Sammanfattning helåret 2007/08 – Ytterligare ett mycket framgångsrikt år – Ökad försäljning – Bästa resultatet hittills – Lyckade marknadsföringsaktiviteter – Ytterligare förbättrad bruttomarginal, en av branschens bästa – Marknadsutvecklingen framöver, minskad efterfrågan och svårbedömd framtid beroende på konjunktur
 23. 23. Första kvartalet 2008/2009 september – november 2008• Nettoomsättningen MSEK 1 266 (1 247), ökning med 1.5 procent• Rörelseresultatet MSEK 176 (206), minskning med med 14.6 procent• Bruttomarginalen 64.3 (63.9) procent, rörelsemarginalen 13.9 (16.5) procent• Vinst efter skatt MSEK 113 (138), motsvarande SEK 1.51 (1.84) per aktie• Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 127 (196)
 24. 24. Resultaträkning första kvartalet MSEK 2008/09 2007/08 Nettoomrättning 1 266 1 247 Kostn för sålda varor -452 -450 Bruttoresultat 814 797 Försäljningskostnader -605 -558 Administrationskostnader -33 -33 Övriga rörelsekostnader - - Rörelseresultatet 176 206 Finansiella intäkter 3 3 Finansiella kostnader -22 -18 Resultat före skatt 157 191 Skatt -44 -53 Årets Resultat 113 138
 25. 25. Sammanfattning första kvartalet ! Efterfrågan minskar ! Vi har tagit marknadsandelar ! Fortsatt stark bruttomarginal ! Resultateffekterna från nya butiker kommer att öka, expansionen fortsätter enligt plan ! Balanserat lager
 26. 26. Vi tror inte på att sälja en livsstil. Du har ju redan en. Vi tror inte på dyra kollektioner för några få.Snarare på mode som passar dig. Vi tror inte på evig ungdom. Däremot på att människor mognar, blir klokare och ännu vackrare. Ta det som en komplimang.
 27. 27. Punkt 9• Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 28. 28. Punkt 10• Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen
 29. 29. Punkt 11• Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 30. 30. Punkt 12• Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman
 31. 31. Punkt 13• Bestämmande av arvoden
 32. 32. Punkt 14• Val av styrelseledamöter
 33. 33. Punkt 15• Val av revisorer
 34. 34. Punkt 16• Instruktioner och rutiner för valberedningen
 35. 35. Punkt 17• Ersättningspolicy
 36. 36. Innehåll ersättningspolicy• Fast lön• Bonus Maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön.• Pension• Uppsägning och avgångsvederlag För ledande befattningshavare och KappAhl gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer inte.• Oförändrad jämfört med vad förra stämman antog
 37. 37. Punkt 18• Övriga ärenden
 38. 38. Punkt 19• Stämmans avslutande
 39. 39. God Jul &Gott Nytt År!

×