Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Research r4i

29,803 views

Published on

งานวิจัยเด่นที่จะสร้างธุรกิจให้แตกต่าง
ด้านสุขภาพ การออกแบบ สิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกล

Published in: Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Research r4i

 1. 1. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 1 update 19/5/2558 รายละเอียดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในเป้าหมาย ด้านสุขภาพ 1.นวัตกรรมเจิร์มการ์ด (GermGuard) สารสกัดจากเปลือกมังคุดพิชิตเชื้อโรคสาหรับประยุกต์ใช๎เป็นวัสดุทาง การแพทย์ ได้รับรางวัล :รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2558 โดย ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล และคณะ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นวัตกรรมเจิร์มการ์ด เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สารสกัดธรรมชาติ จากเปลือกมังคุดเป็นองค์ประกอบสาคัญในการผลิต ซึ่งเป็นที่ทราบ กันดีอยู่แล้วว่า “มังคุด” หรือ “ราชินีแห่งผลไม้” ด้วยคุณประโยชน์ ทางการแพทย์ที่โดดเด่นของสารสกัดจากเปลือกมังคุดร่วมกับนาโนเทคโนโลยี ทาให้เจิร์มการ์ด “GermGuard” เป็นนวัตกรรม ใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหลายชนิด เช่น วัสดุปิดแผล แผ่นกรองอากาศ วัสดุขั้นสูง ฯลฯ 2.นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลสจากซังข๎าวโพด เพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสาหรับอุตสาหกรรมเภสัช ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2558 โดย รศ.ดร.ศิริกัลยาสุวจิตตานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพด เพื่อการขึ้นรูป เม็ดยา สาหรับอุตสาหกรรมเภสัช เป็นการนาเอาวัสดุเหลือทิ้งทาง การเกษตรมาเพิ่มมูลค่าโดยกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากซังข้าวโพด ได้แก่ Micro Crystalline Cellulose (MCC) จุลผลึกเซลลูโลสที่ผลิตได้มีคุณภาพเทียบเท่ากับของต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการทดแทน และลด การนาเข้าจากต่างประเทศ 3.สมุนไพรปูดเบญกานีในรูปแบบยาเตรียมภายนอกสาหรับแผลติดเชื้อเรื้อรังในผู๎ป่วยเบาหวาน ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2558 โดย ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สถานวิจัยความเป็นเลิสด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112 ปูดเบญกานี (Quercus infectoria nutgall) เป็นสมุนไพรในตารับยา ไทย มีลักษณะกลม แข็ง รสฝาด ใช้รักษาโรคผิวหนัง โรคในช่อง ปาก โรคริดสีดวงทวาร และ อาการท้องเสีย สารสาคัญในการออกฤทธิ์ ได้แก่ flavonoid, ellagic acid, gallic acid และ tannin จากการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานของคณะผู้วิจัย (ผลงานตีพิมพ์ในฐาน ISI 16 เรื่อง และ สิทธิบัตร 2 เรื่อง) พบว่าสารสกัดปูดเบญกานีด้วยเอทานอลมีฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทุกชนิดที่ ทาการทดสอบ ผลงานวิจัยที่รายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านเชื้อE. coli O157:H7 ซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่มีความสาคัญยิ่ง
 2. 2. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 2 update 19/5/2558 4.วัสดุทางการแพทย์ปลอดเชื้อด๎วยเทคโนโลยีอนุภาคระดับนาโนเมตรของเงิน ได้รับทุนจาก :วช. ได้รับรางวัลจาก : รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี 2557 โดย นายชุติพันธ์เลิศวชิรไพบูลย์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 วัสดุทางการแพทย์ปลอดเชื้อด้วยเทคโนโ,ยีอนุภาคระดับนาโน เมตร ของเงิน เป็นการศึกษาวิจัยแผ่นปิดแผลประสิทธิภาพสูงจากซิลเวอร์นา โนสีฟ้า บนแผ่นนาโนไบโอเซลลูโลส โดยคณะผู้วิจัยเป็นคนไทยทั้งหมด เพื่อให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์ โดยผลิตภัณฑ์แผ่นปิดประสิทธิภาพสูงจากซิลเวอร์นาโนสีฟ้าบนแผ่นนาโนไบโอเซลลูโลสนี้ ยังเป็นผลิตภัณฑ์แรกของโลกที่ได้นานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีจากซิลเวอร์นาโนและไบโอเซลลูโลส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาให้ต้นการผลิตต่า ส่งผลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับแผลเบาหวาน แผลไฟไหม้รุนแรง และ แผลติดเชื้อทั่วไปสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงได้ 5.ไอโซนาร์: เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสาหรับผู๎พิการทางสายตา ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2558 โดย นายสุรพล วรภัทราทร สานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เครื่องบอกเตือนสิ่งกีดขวางสาหรับผู้พิการทางสายตาเป็นเครื่องบอก เตือนสิ่งกีดขวางในระดับเอวถึงระดับศีรษะได้อย่างแม่นยา เมื่อใช้ร่วมกับไม้ เท้า นาทางของผู้พิการซึ่งใช้ในการตรวจสอบสิ่งกีดขวางระดับพื้นล่างใช้งาน ได้ ทุกสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้านสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องมีขนาดเล็ก น้าหนักเบา สามารถชาร์จไฟได้ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆ ,อุปกรณ์มีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่า 6.Mild Scrub รักษ์ผิว รักษ์โลก ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2553 โดย นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผลิตภัณฑ์รังไหมสครับที่สามารถใช้ได้ทั้งกับการขัดผิวหน้า ผิว กายและเส้นผมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายในประเทศ ซึ่งเกิด จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในชนบทสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเหนือ สิ่งอื่นใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นยังจะสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ ได้อีกจากวัตถุดิบเดียวกันนับเป็นการใช้วิชา การบูรณาการมาช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
 3. 3. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 3 update 19/5/2558 7.ชุดถอดประกอบต๎นกาลังสาหรับรถนั่งคนพิการ ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี2555 โดย ผศ.ดร.บรรยงค์รุ่งเรืองด้วยบุญและคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นนวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นสาหรับคนพิการที่เกิดจากการ รวม Scooter เข้ากับ Manual Wheelchair โดยสามารถใช้การ ถอดประกอบเพื่อเลือกที่จะใช้งานเป็น Manual Wheelchair หรือ เป็น Power Wheelchair สามารถเดินทางได้ทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่า จะเป็นถนนโรยด้วยกรวดพื้นดินการข้ามลูกระนาดสนามหญ้าและ ทางลาดชัน 8.การพัฒนายาเม็ดจากสารสกัดกระเจี๊ยบแดงเพื่อใช๎รักษาผู๎ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2555 โดย รศ.ดร.อรุณพรอิฐรัตน์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การสกัดกระเจี๊ยบแดงด้วยการต้มด้วยน้าทาแห้งด้วยเครื่องบแห้ง แบบพ่นฝอยจุดเด่นของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่ได้คือเป็นสารสกัด ที่ไม่ต้องเติมสารดูดความชื้นซึ่งยังไม่มีผู้ใดผลิตมาก่อนโดยเฉพาะ ยาเม็ดกระเจี๊ยบแดงที่ระบุใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งช่วยลดการเกิด ภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ 9.รถเข็นคนพิการไฟฟ้าควบคุมด๎วยศีรษะ ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2555 โดย ดร.เดชฤทธิ์มณีธรรมและคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เป็นรถเข็นคนพิการที่ใช้ศีรษะในการควบคุมทิศทางมีลักษณะ เหมือนรถเข็นทั่วไปทางานด้วยระบบ ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ สารกึ่งตัวนาชนิดหนึ่งที่ใช้จับความเอียงของมุมที่เราเรียกว่า“ไจ โรสโคป”นามาต่อสัญญาณไว้กับอุปกรณ์ที่สามารถสวมหรือครอบ อยู่บนศีรษะได้สัญญาณนี้จะถูกสั่งการโดยผู้พิการเองโดยได้กาหนดไว้ ๔ แบบคือการก้มศีรษะ รถเข็นก็จะเดินหน้า การเงย ศีรษะไปด้านหลัง รถเข็นก็จะถอยหลัง การเอียงศีรษะไปด้านขวาหรือด้านซ้ายรถก็จะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายตามต้องการและ มีระบบเซ็นเซอร์ที่ส่งสัญญาณไปกระทบวัตถุด้านหน้าที่รถวิ่งเข้าหาก่อนถึงวัตถุประมาณ 1 เมตรรถจะหยุดการทางานเพื่อ ความปลอดภัยของผู้ใช้
 4. 4. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 4 update 19/5/2558 10.ถุงเท๎าลอกผิวที่ตายแล๎วในผู๎ป่วยเบาหวาน ได้รับรางวัล Special Prize จาก Hong Kong Polytechnic University โดย รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ และคณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรคเบาหวานจัดเป็นปัญหาสุขภาพทั่วโลกและปัญหาที่สาคัญประการ หนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานคือการเกิดบาดแผลโดยเฉพาะบาดแผลที่เท้าในบาง กรณีปัญหาอาจรุนแรงมากจนทาให้ผู้ป่วยต้องตัดนิ้วหรือตัดเท้าทิ้งไปเพื่อป้องกัน การลุกลาม มาตรฐานการรักษาและป้องกันปัญหาที่เท้าของผู้ป่วยจะทาให้ผู้ป่วย เกิดความเจ็บปวดแล้ว ยังอาจเกิดการติดเชื้อ รวมถึงเสียค่าใช้จ่ายสูงด้วย ถุง ลอกเท้านี้ตนเองบ้านนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการที่ผู้ป่วยสามารถทาการลอกผิวที่ตายแล้วด้วยยังมีประสิทธิภาพใน การลอกผิวหนังที่ตายแล้วได้โดยไม่มีผลกระทบต่อผิวหนังส่วนดีอื่น ๆอีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดรวมถึงลดโอกาสใน การติดเชื้อได้ด้วยนอกจากนี้ถุงเท้าที่ใช้ยังผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% ทาให้ย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ 11.วัสดุปิดแผลที่เคลือบด๎วยชั้นออกฤทธิ์สาหรับรักษาบาดแผลลึก ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย รศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ และคณะ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บาดแผลลึกมักจะสมานได้ยากใช้เวลานานก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และสูญเสียอิเล็คโตรไลท์ในร่างกายได้ ด้วยเหตุนี้หากมีสารเร่งการหายของบาดแผล ในวัสดุปิดแผลก็จะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้โปรตีนไหมทั้งเซริซินและไฟโบ รอินมีคุณสมบัติในการเข้ากับเซลล์ผิวหนังได้ดีและสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ที่เป็นปัจจัยสาคัญของการสมานแผลโดยในวัสดุ ปิดแผลนี้จะนาโปรตีนไหมทั้ง 2 ชนิด ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์มาขึ้นรูปในลักษณะ 3 มิติ เพื่อเพิ่มการระบายอากาศให้แก่บาดแผลและเพิ่มคุณสมบัติในการดูดซับสารคัด หลั่งชั้นออกฤทธิ์นี้จะถูกเชื่อมต่อกับแผ่นโปรตีนเส้นไหมซึ่งผ่านการเคลือบด้วยไขเพื่อลดการ ติดบาดแผลขณะใช้โปรตีนไหม ทั้ง 2 ชนิดจะค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาจากแผ่นเพื่อกระตุ้นการหายของบาดแผลอย่างต่อเนื่องโดยวัสดุปิดแผลนี้สามารถปิด ทิ้งไว้ได้นานถึง14 วันโดยไม่ต้องเปลี่ยนและเมื่อลอกออกก็ยังไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดจากการติดผิวหนังรวมถึงไม่ ทาลายเนื้อเยื่อเกิดใหม่ของบาดแผลอีกด้วย 12.ผลิตภัณฑ์ควบคุมการเจริญของผมและขนจากสมุนไพรไทย ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคุมการเจริญเติบโตของผมและขนจากสมุนไพรไทย ชื่อสะหยุ โดยสารสกัดสะหยุมีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจนซึ่งเกิดจากกลไกการยับยั้งเอนไซม์ steroid 5-alpha reductase แอนโดรเจนมีบทบาทในการพัฒนาการทางเพศ การที่มี แอนโดรเจนสูงอาจทาให้เกิดภาวะขนดก ตามลาตัวและในทางกลับกัน อาจเกิดภาวะ
 5. 5. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 5 update 19/5/2558 ศีรษะล้านจากฮอร์โมนเพศชาย(androgenic alopecia) ดังนั้นสารที่มีฤทธิ์ต้านแอนโดรเจน อาจนามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ ชะลอการเจริญของขนรักแร้และผลิตภัณฑ์รักษาศีรษะล้าน 13.เครื่องอํานฉลากยาสาหรับผู๎มีปัญหาทางด๎านการมองเห็นโดยใช๎อาร์เอฟไอดี ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา และคณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องอ่านฉลากยาควบคุมการทางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex- M3 MB9BF506 ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และมีราคาถูกอ่านแท็ก RFID ที่ทาหน้าที่เป็น ฉลากยาออกมาเป็นเสียงพูดเก็บข้อมูลไฟล์เสียงด้วย micro SD cardภายในและโอน ถ่ายข้อมูลด้วยพอร์ต USB โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเขียนด้วยภาษา Java และใช้ ฐานข้อมูล MySQL มีฐานข้อมูลเก็บประวัติผู้ป่วยและฐานข้อมูลยา สามารถอ่านชื่อยา สรรพคุณออกมาเป็นเสียงพูดได้เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็นเนื่องจาก การ รับประทานยาผิดหรือยาที่หมดอายุแล้ว 14.เครื่องสาอางลดริ้วรอยจากสารสกัดใบชาในอนุภาคระดับไมโครเมตร ได้รับรางวัล Special prize จาก Poland รศ.ดร.เนติ วระนุช และคณะ ศูนย์เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชา(Camellia sinensis) มีสารสาคัญกลุ่ม polyphenol ที่มีฤทธิ์ ทาง ชีวภาพที่หลากหลายซึ่งรวมถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นการพัฒนาชา เป็น ผลิตภัณฑ์สาหรับดูแลผิวหน้าขั้นตอนการดาเนินงานนั้นประกอบด้วย การ พัฒนาตารับในห้องปฏิบัติการและการทดสอบประสิทธิภาพทางคลินิกเทคโนโลยีการกักเก็บสารชนิดไม่มีประจุที่ละลายน้าได้ และเสื่อมสลายง่ายด้วยความร้อนไว้ในอนุภาคไคโตซานขนาดต่ากว่า 5 ไมโครเมตร ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความคงตัวและ การนาส่งเข้าสู่ผิวหนังของสารออกกฤทธิ์ให้แก่ตารับผลิตภัณฑ์สาหรับดูแลผิวหน้าผลการทดสอบทางคลินิกพบว่าผลิตภัณฑ์ สาหรับดูแลผิวหน้ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มความยืดหยุ่น ลดริ้วรอยและลดความเข้มสีผิวของผิวหน้า นอกจากนี้ยังพบว่า ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 15.ชุดดีเอ็นเอเซนเซอร์แบบแถบสาหรับตรวจสอบหนอนพยาธิฟิลาเรียในคน ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย รศ.ดร.โกสุม จันทร์ และคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Human Filariasis DNAsensor Kit เป็นชุดทดสอบที่ใช้ในการตรวจหา DNA ของ หนอนพยาธิฟิลาเรีย ชนิด Brugia malayi ซึ่งก่อให้เกิดโรคเท้าช้างในคน Human Filariasis DNAsensor Kit มีความไว และความจาเพาะสูง ทั้งยังเป็นวิธีที่ง่าย ราคาถูก และรวดเร็ว สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยและเฝ้าระวังการระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยง
 6. 6. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 6 update 19/5/2558 16.เครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมจากหลอดเลือดเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย อ.วัชรา แก้วมหานิล และคณะ มหาวิทยานเรศวร สามารถตรวจความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมจากการอุดตันของหลอดเลือดแดง แคโรติดทั้งซ้ายและขวารวม 4 เส้นซึ่งเป็นเส้นเลือดหลักที่นาเลือดไปเลี้ยง สมอง โดยใช้เทคโนโลยี ดอปเลอร์อุลตราซาวน์ร่วมกับการประเมินสรรถ ภาพสมองและภาวะซึมเศร้านามาประมวลผลร่วมกันด้วยกันโดยใช้ระบบเส้นใยประสาทเทียม ทาให้สามารถระบุโอกาสเสี่ยง โรคสมองเสื่อมที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอุดตันทั้งที่แสดงและไม่แสดงอาการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยา ก่อนที่จะมีความรุนแรงจนเกิดโรคอัลไซเมอร์ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้ดังนั้นการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคสมอง เสื่อมจากหลอดเลือดได้อย่างรวดเร็วและรักษาได้อย่างทันท่วงทีจะทาให้ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ในที่สุด 17.แอนโทไซยานินจากข๎าวโพดข๎าวเหนียวสีมํวง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย ผศ.ดร.จันทนีอุริยะพงศ์สรรค์ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใหม่ ร่วมกับรสชาติ สุขภาพความ สะดวกสบายและความหลากหลายในการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพโภชนา เภสัช สุขภาพและผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากข้าวโพด ข้าวเหนียวสีม่วง พันธุ์ KKU ที่มีสารแอนโทไซยานินสูง ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงพันธุ์ผสม เปิดหนึ่งพันธุ์และพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวสองพันธุ์ได้พัฒนาจากวิธีการแบบมาตรฐานพันธุ์เหล่านี้มีสารแอนโทไซยานินสูงในส่วน ของต้นเปลือก ไหม เมล็ด และซัง และมีความเหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง แอนโทไซยานินเป็นเม็ดสีที่มีสี ต่างๆตั้งแต่สีส้ม แดง ม่วงและฟ้าที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ง สีม่วง เข้มนั้นเป็นการแสดงออกของ cyanidin-3-glucoside, pelargonidin-3-glucoside, and phenolic compoundsซึ่งแสดงฤทธิ์ ต้านออกซิเดชันสูงให้ค่าความเข้มข้นที่สามารถต้านออกซิเดชันได้ร้อยละ 50 (EC50) เท่ากับ 72.20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (เมื่อ เทียบกับวิตามินซี 18.ขนมจีนกึ่งสาเร็จรูปและน้ายาผงคืนรูปเร็ว ได้รับรางวัล Special Prize จากประเทศไต้หวัน โดย ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เส้นขนมจีนแห้งมีสารกาบาจากการหมักแป้งและสารอื่นๆที่ดีต่อสุขภาพเช่นแครอท ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอรรีและ อื่นๆน้ายาผงปลาแซลมอนมีโอเมก้า 3 จากเนื้อปลาแซลมอนมีสมุนไพรมากมายที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้สูง ขนมจีนแห้ง มี 12 ชนิดและน้ายามี 9 ชนิด นอกจากนี้ยังมีผักแห้งใส่ลงไปด้วย เพียงกดน้าร้อนปิดฝาทิ้งไว้ 3 นาที ทานได้เลย
 7. 7. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 7 update 19/5/2558 19.เสื้อสาหรับการตรวจภาพรังสีเต๎านม ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย ผศ.จิณพิชญ์ชามะมม และคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การตรวจภาพเต้านมด้วยรังสี มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโรคมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอก ในระยะเริ่มแรกโดยให้ผู้ป่วยถอดเสื้อผ้าที่ใส่มาโรงพยาบาลออก ทั้งหมดแล้วเปลี่ยนใส่ เสื้อผ้า ของโรงพยาบาล เมื่อถึงเวลาตรวจ เจ้าหน้าที่จะเรียกเข้าไปในห้องพร้อมให้ ถอดเสื้อ ออกทั้งหมดทาให้ร่างกายส่วนบนเปลือยทั้งหมดซึ่งผู้ป่วยจะค่อนข้างอายและ รู้สึกไม่มั่นใจฉะนั้นหากมีเครื่องมือที่ช่วยปกปิดร่างกายและเปิดเผยเฉพาะส่วนที่ ต้องการตรวจได้จะถือเป็นการช่วยพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของผู้ป่วยสตรีได้ซึ่งถือเป็น เรื่องที่สาคัญมากในสังคมไทย 20.น้ายาหยอดหูน้ามันหอมระเหยสาหรับรักษาโรคชํองหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข ได้รับรางวัล Special Prize จากประเทศมาเลเซีย โดย ผศ.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด และคณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นน้ายาหยอดหูชนิดใสที่มีส่วนประกอบของน้ามันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรค ช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข/ใช้หยดหูเพื่อรักษาโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข 21.เตียงปรับระดับเพื่อการจัดทําสาหรับทารกและเด็กเล็ก ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ อาจารย์สุภาวดี ทับกล่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Pediatric Posture-Gyro คือเตียงที่สามารถปรับระดับ สูง-ต่า ซ้าย-ขวา ในองศา ที่ กาหนดไว้ เพื่อใช้ในการจัดท่านอนทารก/เด็กเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย เสมหะ (postural drainage position) ลดการรบกวนทารกส่งผลให้เกิดการลดการใช้ออกซิเจน ในทารกเตียงนี้ใช้สาหรับทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทนอกจากนั้นสามารถใช้ กับทารกที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหาร ลดการเกิดการไหลย้อนของกรด/น้าย่อยในกระเพาะอาหาร เตียงนี้เคลื่อนย้ายง่าย สามารถติดตั้งบนชุดเตียงทั่วไป โดยในเตียงจะมีที่นอนซึ่งออกแบบให้รองรับตัวเด็กและป้องกันการเลื่อนไถล ในขณะใช้งาน ทารกจะถูกยึดโดย pedi-belt ซึ่งจะยึดทารกไว้ในขณะที่เตียงถูกปรับ ป้องกันตัวเด็กเลื่อนไถลไปตามมุมองศาที่เตียงถูกปรับ
 8. 8. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 8 update 19/5/2558 22.Always Fresh: น้ายาซักล๎างสูตรเข๎มข๎นต๎านเชื้อแบคทีเรียและป้องกันการเกิดกลิ่นอับ ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Always Fresh เป็นนวัตกรรมน้ายาซักล้างทาความสะอาดสูตรเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพต้านเชื้อแบคทีเรียและป้องกัน การเกิดกลิ่นอับบนเครื่องนุ่งห่มด้วยเทคโนโลยีซิลเวอร์ที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่ามีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิด อันตราย ซิลเวอร์ไอออนทาหน้าที่กาจัดเชื้อแบคทีเรียระหว่างการซักล้างทาความสะอาดและป้องกันการเกิดกลิ่นอับระหว่าง การสวมใส่ ทาให้คุณรู้สึกสดชื่นและมั่นใจตลอดวันที่ร้อนอบอ้าว 23.Tooth Minerals: ยาสีฟันที่มีสํวนผสมเบต๎าไฮดรอกซีอาปาไทต์ซํอมแซมฟันและป้องกันฟันผุ ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย ผศ.ดร. คเณศ วงษ์ระวี และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Tooth Minerals เป็นนวัตกรรมยาสีฟันที่มีประสิทธิภาพซ่อมแซมฟันผุและป้องกันการสึกกร่อนของฟันด้วย โครงสร้างระดับนาโนเมตรของเบต้าไฮดรอกซีอาพาไทต์ที่สลายตัวกลายเป็นสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตระหว่างการแปรง ฟัน ช่วยซ่อมแซมฟันที่สึกหรอและเคลือบผิวฟันป้องกันฟันผุ ประสิทธิภาพที่โดดเด่นนี้มีสาเหตุมาจากความสามารถในการ ละลายที่ดีกว่าของเบต้า ไฮดรอกซีอาพาไทต์เทียบกับไฮดรอกซีอาพาไทต์ที่มีจาหน่ายเชิงพาณิชย์ 24.Milky Way ®: แผํนปิดหน๎าอกจากสมุนไพรเพื่อเพิ่มน้านมให๎แกํคุณแมํ ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย รศ.ภญ.ดร. พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Milky Way® แผ่นปิดหน้าอกเพื่อกระตุ้นน้านมให้กับคุณแม่ที่ให้นมบุตร เป็นแผ่นที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติ 100% สามารถกระตุ้นการสร้าง น้านม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ง่ายและไม่มีผลข้างเคียง อีกทั้งยังมี คุณสมบัติกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหนังกระชับ สามารถลดปัญหาการมีน้านมน้อยทาให้ทารกได้รับน้านมมารดาอย่าง เต็มที่เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังอยู่ในรูปของ แผ่นแปะเฉพาะที่ ทาให้มารดาที่ให้นมบุตรไม่จาเป็นต้องรับประทาน ยาหรืออาหารเสริมเพื่อกระตุ้นน้านมซึ่งอาจเป็นอันตรายจากการส่งผ่านมายังทารกได้ 25.ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทานายอาการแพ๎ยาในกลุํมคาร์บามาซิพีน ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสถณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทานายอาการแพ้ยากันชัก ในกลุ่มคาร์บามาซิพีน เป็นชุดตรวจดีเอ็นเอเพื่อระบุลักษณะ
 9. 9. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 9 update 19/5/2558 ทางพันธุกรรมที่ชื่อHLA-B*15:02 ซึ่งเป็นลักษณะบ่งชี้การแพ้ยารุนแรง ชนิดสตีเวนจอร์นสันซินโดรม การแพ้ยาลักษณะ ดังกล่าวจะทาให้ผู้ป่วยมีผิวหนังหลุดลอก พิการและเสียชีวิตได้ การตรวจคัดกรองจะทาก่อนการให้ยาเสมอ หากผลการตรวจ คัดกรอง พบลักษณะHLA-B*15:02 ผู้ป่วยจะต้องห้ามใช้ยาคาร์บามาพีน เพื่อป้องกันการแพ้ยาที่อาจเกิดตามมาแต่หากผล ตรวจเป็นลบ ผู้ป่วยก็สามารถใช้ยาได้ 26.นาโนอิมัลชันโลชันบารุงผิวของสารสกัดจากนามันราข๎าวสังข์หยดและทานาคา ได้รับรางวัล :รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ โดย รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวจากสารสกัดทานาคาผสานไวตามิน อี จากน้ามันราข้าวสังข์ หยด พัฒนาเป็นนาโนอิมัลชันโดยใช้นาโนเทคโนโลยี ทาให้มีอานุภาคขนาดเล็ก สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดี มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ ต้านแสงยูวี เอ-บี ยับยั้ง การกระตุ้นการสร้างเม็ดสี เมลานิน กระตุ้นการสร้างโปรคอลลาเจน ให้ความชุ่มชื้นต่อผิวลดการเหี่ยวย่น และต้านการแก่เกินวัยของผิว นอกจากนี้ยัง สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ประกอบด้วย ซีรั่มเดย์ครีมไนท์ครีม ครีมรองพื้น-กันแดด 27.กระเป๋าสุขใจHappy Bag ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย อาจารย์ศิริจิตรจันทร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กระเป๋าสุขใจใช้ใส่ขวดรองรับสิ่งคัดหลั่งที่ออกจากสายที่ต่อจาก ตัว ผู้ป่วย กระเป๋า 1 ใบสามารถขยายเป็น 2 ใบได้ ถ้ามีสาย 2 สาย 2 ขวด ขวดจะไม่ล้ม สามารถปรับสายได้ตามความสูงของผู้ป่วย และเห็นลักษณะสิ่งคัดหลั่งได้ชัดเจน มีที่เก็บกระเป๋าเงินและ โทรศัพท์มือถือได้ เมื่อเลิกใช้จัดเก็บได้สะดวก ช่วยลดความวิตกกังวลและความกลัวเมื่อผู้ป่วยเคลื่อนไหว ช่วยให้ผู้ป่วย สามารถทากิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวก เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ถ้าผู้ป่วยกลัวหรือไม่กล้า เคลื่อนไหว 28.ระบบคัดกรองผู๎ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอยํางอัตโนมัติด๎วยสัญญาณ ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย รศ.ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณ transcranial Doppler ultrasound (TCD) สามารถตรวจจับสิ่งหลุดอุดหลอด เลือดด้วยค่าความไว 99% และค่าความจาเพาะ 90% สามารถใช้เป็นระบบ สนับสนุนแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหน่วยแพทย์ห่างไกลที่ขาดแคลนบุคลากร
 10. 10. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 10 update 19/5/2558 29. ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารในรูปแบบ Immunomagnetic separation รํวมกับ real-time PCR โดยใช๎ ชุด primers ที่จาเพาะ ได้รับรางวัล : สวทช. โดย ดร.อรประไพคชนันทน์ เชื้อ Listeria monocytogenes เป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคลิสเทอริโอซิสที่ก่อให้เกิด อันตรายทั้งกับมนุษย์และสัตว์ได้ โดยหน่วยงานที่ควบคุมด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารทั้งภายในและต่างประเทศได้มี ข้อกาหนดว่า ต้องไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อดังกล่าวในตัวอย่างอาหาร (zero tolerance policy) ดังนั้นวิธีการตรวจวินิจฉัย ที่มีความจาเพาะเจาะจง มีความไวสูง และรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นอย่างมากในการตรวจสอบเชื้อชนิดนี้ สาหรับวิธีการ immunomagnetic separation (IMS) โดยใช้ magnetic beads 30. ระบบตรวจนับเซลล์แบบอัตโนมัติด๎วยภาพจาก CMOS เซนเซอร์ ได้รับรางวัล : สวทช. โดย นายอังคาร จารุจารีต การนับจานวนเซลล์เป็นการตรวจสอบคุณภาพคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความจาเป็นมากใน ภาคอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นการตรวจสอบผลผลิตที่ได้พัฒนาขึ้น มาตัวอย่างเช่น ในกระบวนการผลิตยาจาเป็น ที่จะต้องอาศัยการนับจานวนเซลล์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของยา โดยตรวจสอบจากปริมาณของเซลล์ที่ลดลงไป ซึ่งใน ปัจจุบันมีเครื่องมือนับอัตโนมัติเข้ามาจาหน่ายภายในประเทศไทยมากขึ้น แต่เนื่องจากมีราคาสง มีขนาดใหญ่ และต้องอาศัย ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลการนับ ทาให้ไม่คุ้มค่าในการลงทุนกับบริษัทที่มีการใช้งานในจานวนครั้งที่ไม่มาก 31.การพัฒนาเครื่องดืมโพรไบโอแอคทีฟจากข๎าวกล๎องที่มีปริมาณสารกาบาสูง ได้รับรางวัล : ได้รับการสนับสนุนจาก สวก. โดย ดร.ชลัท ศานติวรางคณา สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล การวิจัยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาเครื่องดื่มโพรไบโอแอคทีฟจากข้าวกล้อง โดยการหมักน้านมข้าวกล้องจากข้าว ที่มีสารกาบาสูงด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอทิค (probiotic) ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารกาบาได้สูง อย่างไรก็ตามข้อมูล ปริมาณสารกาบาในข้าวกล้อง และความสามารถในการผลิตกาบาของโพรไบโอทิคยังไม่มีการศึกษามากนัก ดังนั้นการวิจัย ในปีแรกมีเป้าหมายคือ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวไทยและสายพันธุ์แบคทีเรียแลคทิคที่เหมาะสมสาหรับการผลิตเครื่องดื่มดังกล่าว ซึ่งความจาเป็นเบื้องต้น คือการพัฒนาเทคนิคการตรวจปริมาณสารกาบาที่สะดวก รวดเร็ว และแม่นยา สาหรับตัวอย่าง จานวนมากเพื่อให้สามารถตรวจวัดปริมาณสารกาบาในข้าวสายพันธุ์ต่างๆ และปริมาณสารกาบาที่ผลิตโดยโพรไบโอทิคสาย พันธ์ต่างๆ สนใจการนาไปใช้งาน ติดต่อ 02-017-5555 ต่อ 561 (กันต์) สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 11. 11. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 11 update 19/5/2558 ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร 1.บรรจุภัณฑ์ฉลาด สาหรับทุเรียน ได้รับรางวัล :รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2558 โดย รศ.วรภัทรลัคนทินวงศ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นการคิดค้นบรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาคุณภาพทุเรียนปอกเปลือกพร้อมบริโภคสด ลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบ Active and Intelligent ที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับทุเรียนตัดแต่ง พร้อมบริโภคอีกทั้งสามารถเก็บรักษาเนื้อทุเรียนสายพันธ์หมอนทอง ชะนี พวงมณี ก้านยาว ได้นานประมาณสองเดือน มีตัวดูดซับกลิ่นจากเปลือกทุเรียน 2.เครื่องตรวจวัดอะฟลาทอกซินแบบรวดเร็วขนาดพกพาราคาถูก พร๎อมชุดน้ายาแลมป์เคมีไฟฟ้า ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2558 โดย ดร.อดิสรเตือนตรานนท์และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นเครื่องตรวจกรอง (Screening Test )สารอะฟลาทอกซินที่ปนเปื้อน ในผลิตผลทางการเกษตรผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ อาหารอาหารสัตว์โดยให้ผลการตรวจวัดรวดเร็วขนาดเล็กพกพาสะดวก และมีต้นทุนการผลิตต่าโดยนาเทคนิคการตรวจวัดแบบปฏิกิริยา เคมีไฟฟ้า ของขั้วไฟฟ้าเคมีมาใช้ในการตรวจวัดสารอะฟลาทอกซิ นเป็นครั้งแรกในโลก กระแสไฟฟ้าที่วัดได้จากปฏิกิริยาดังกล่าวจะถูก คานวณเป็นความเข้มข้นของสารอะฟลาทอกซินและแสดงผลผ่าน จอแสดงผลบนตัวเครื่องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3.ยางสกิมคุณภาพสูง ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดย ดร.ปณิธิวิรุฬห์พอจิต และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ น้ายางสกิมซึ้งเกิดจากกระบวนการผลิตน้ายางข้น เป็นยางที่มีความเข็มข้นต่าและมี องค์ประกอบของส่วนที่ไม่ใช้เนื้อยางปริมาณมากทาให้การเก็บรวบรวมเนื้อยางออกจากน้า ยางสกิมเป็นสิ่งที่กระทาได้ยาก ปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมน้ายางจาเป็นต้องใช้กรด กามะถันเข้มข้นเพื่อทาให้อนุภาคยางเสียเสถียรภาพและจับตัวกันเป็นก้อนแต่อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าว ทาให้ยางสกิมที่มีคุณภาพต่า และก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนาใช้สาร GRASS 1.0 ขึ้น ซึ้ง การใช้สาร GRASS 1.0 สามารถช่วยให้การเก็บรวบรวมเนื้อยางจากน้ายาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 12. 12. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 12 update 19/5/2558 4.บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด ได้รับรางวัล :รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2558 โดย รศ.ดร.อนงค์นาฏสมหวังธนโรจน์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการเลือกผ่านแก๊ส ต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาพืช ผลสด นอกจากนี้ได้มี การประยุกต์ใช้ฟิล์มพลาสติกชีวภาพที่พัฒนาขึ้นในสูตรที่ทาให้การซึมผ่านของ แก๊สต่างๆ ต่าในการเก็บรักษากล้วยตาก แทนการใช้ซองพลาสติกหลายชั้น โดย ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถขึ้นรูปด้วยเครื่องเป่าฟิล์มพลาสติก ที่มีอยู่ ในโรงงานเป่าฟิล์มทั่วไปในปัจจุบัน ทาให้ผู้ประกอบการที่สนใจผลิตไม่ต้องลงทุน ด้านเครื่องจักรใหม่ 5."เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นในโรงเห็ดระบบปิด ได้รับรางวัล :รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจาปี 2558 โดย นายสุรศักดิ์ผาสุขรูป และคณะ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในโรงเห็ดระบบปิดช่วยลด ปัญหาในการเพาะเห็ด โดยใช้โรงเห็ดระบบปิดเข้ามาแทนที่จะ ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และสเปร์ น้าให้โรงเพาะเห็ดผ่านระบบ ควบคุมความชื้น และ สเปรน้าให้โรงเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ โดยมี กล่องควบคุมจะทาหน้าที่ในการสั่งงานตามสภาพอากาศที่ เปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม 6.ระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศภายในโรงเรือนแบบอัจฉริยะและประหยัดพลังงาน ได้รับรางวัล :รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจาปี 2558 โดย ผศ.ดร. ธีรยศเวียงทองและคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระบบควบคุมสภาพภูมิอากาศโรงเรือนแบบอัตโนมัติที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น นั้น สามารถควบคุมสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ก๊าซ และ แสง ให้เป็นไปตามต้องการได้เป็นระบบที่มีคุณลักษณะเด่นด้าน ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและ ประหยัดพลังงาน โดยการเก็บเกี่ยวพลังงานรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้ โดยไม่ต้องสร้างขึ้นเองซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถทาได้ทั้งแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือแบบออฟไลน์ก็ได้
 13. 13. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 13 update 19/5/2558 7.เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๏ส ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี2548 โดย นายยุทธนาตันติวิวัฒน์และคณะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นเครื่องผนึกถุงแบบสุญญากาศและเติมแก๊ส ช่วยอานวยความสะดวกในการบรรจุ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารแห้ง ขนมอบ กรอบ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ และรักษา กลิ่น สี รส ให้อยู่ได้นาน ผนึกได้ทั้ง ถุงพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ ตั้งแต่ความหนา 80–200 ไมครอน กว้าง 10-45 เซนติเมตร 8.หวดหุงข๎าวเหนียวที่ใช๎สาหรับหม๎อหุงข๎าวไฟฟ้า ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดย นายรัชภัฏพรพันธุ์ เป็นการนาหวดที่ทามาจากไม้ไผ่ที่มีในธรรมชาติและท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้อยู่ใน อดีตมาดัดแปลงปรับปรุงให้สามารถใช้กับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปได้ ด้วย การคานวณความสูงของฐานและความกว้าง และน้าที่ใช้ในการนึ่งให้เหมาะสมเป็น การเปลี่ยนวิธีการนึ่งข้าวเหนียวจากวิธีการเดิมๆที่ทามาในอดีตให้มีรูปแบบการนึ่ง แบบใหม่ 9.ระบบตรวจวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห๎ง (%DRC) ในน้ายางแบบกึ่งอัตโนมัติ ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2557 โดย นายประเสริฐศรประสิทธิ์ และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเครื่องสาหรับตรวจวัดเนื้อยางแห้งในน้ายางแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อหาปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ายางดิบโดยใช้สมบัติเชิงแสง (ความขุ่น) ของน้ายาง ในการวัดซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ ปริมาณเนื้อยางที่สารแขวนลอยอยู่ในน้าเมื่อแสงผ่านน้าความเข้ม แสงที่ผ่านออกมา จะมีค่าคงที่แต่เมื่อมีอนุภาคแขวนลอยอยู่ในของเหลวนั้นแสงที่ชนกับอนุภาคเหล่านั้นจะเกิดการกระจาย ออกไปทุกทิศทางแสงที่ผ่านออกมาจะมีความเข้มเปลี่ยนไปซึ่งความเข้มแสงที่เปลี่ยนไปนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ ขนาด ชนิด และสมบัติเชิงแสงของอนุภาคอนุภาคของยางที่แขวนลอยจะมีขนาดโดยเฉลี่ย 1 ไมโครเมตรเมื่อฉายแสงที่ความยาวคลื่น ในช่วงที่มองเห็นด้วยตาเปล่าผ่านน้ายางแสงจะถูกดูดกลืนสะท้อนและกระจายออกไปบางส่วนทาให้ความเข้มแสงก่อนและ หลังผ่านน้ายางไม่เท่ากันและปริมาณของแสงที่สูญหายไปแปรผันตรงกับปริมาณของเม็ดยางในน้ายางจึงสามารถหา เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง
 14. 14. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 14 update 19/5/2558 10.ผลิตภัณฑ์แผํนนาโนคาร์บอน “กราฟีน ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2557 โดย ดร.มนตรีสว่างพฤกษ์ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุกราฟีนหรือแผ่นคาร์บอนที่มีความหนา เพียงแค่หนึ่งอะตอม มีโครงสร้างอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคาร์บอน อะตอมแบบวงหกเหลี่ยม(Hexagonal configuration)จัดเรียงเป็นผลึก คล้ายรูป รังผึ้งอะตอมคาร์บอนแต่ละอะตอมยึดกันไว้ด้วยพันธะโควาเลนต์ ในแนวระนาบ 2 มิติ กราฟีนมีพื้นที่ผิวเชิงทฤษฎีสูง 2,625 ตารางเมตรต่อกรัม นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าวัสดุกราฟีนมีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียได้ดีและสามารถยับยั้ง เชื้อราได้ดีเช่นกัน 11.น้ายางโปรตีนต่าและการใช๎เป็นวัตถุดิบชนิดใหมํสาหรับเภสัชภัณฑ์และเครื่องสาอางหลายชนิด ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2557 โดย ผศ.ดร.วิวัฒน์พิชญากร และคณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการเตรียมน้ายางข้นที่ไม่มีการเติมสารแอมโมเนียเป็นสารเพิ่มความคงสภาพ โดยเปลี่ยนมาเป็นการเตรียมน้ายางโปรตีนต่าจากวัตถุดิบเริ่มต้นที่เป็นน้ายางสดใช้ โซเดียมโดดีซิลซัลเฟตเป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางและสาร กันเสียกลุ่มพาราเบนเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพทาให้สามารถรักษา ความคงสภาพของน้ายางสดได้ในระหว่างกระบวนการเตรียมน้ายางโปรตีนต่าและได้น้ายางโปรตีนต่าที่มีความปลอดภัย สามารถนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆที่สามารถใช้ในคนได้อย่างปลอดภัย 12.วัสดุปูสระเก็บกักน้าจากน้ายางข๎นชนิดครีม ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย รศ.อาซีซัน แกสมาน และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยี “การเคลือบสระน้าจากน้ายางธรรมชาติร่วมกับวัสดุ เสริม” เพื่อป้องกันน้าซึมลงสู่ผิวดินหรือสาหรับกักเก็บน้าไว้ใช้ ประโยชน์สามารถ ใช้เคลือบบ่อหรือสระน้าได้ทุกประเภท เช่น สระกักเก็บน้าในภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะเขตพื้นที่นอกชลประทานที่ขาดแคลนน้าทาเกษตรในช่วงหน้าแล้งบ่อเพาะ สัตว์ น้า บ่อเลี้ยงปลา กุ้ง บ่อบาบัดน้าเสียและกักเก็บนาใช้สาหรับโรงงานอุตสาหกรรมบ่อตกแต่งหรือบ่อเอนกประสงค์ ใน หน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาหรือบ้านเรือนทั่วไปองค์ความรู้สาคัญจากงานวิจัยประกอบด้วยสูตรหรือส่วนผสมของน้า ยางพาราชนิดครีมที่ผสมสารเคมีชนิดต่างๆลงไปสาหรับใช้เป็นวัตถุดิบปูหรือเคลือบสระและกรรมวิธีการปู / เคลือบสระด้วยวิธี ฉีดพ่น ซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างจากการปูสระโดยใช้ยางแผ่นหรือพลาสติกทั่วไปซึ่งต้องผ่านกรรมวิธีรีดแผ่นภายในโรงงานก่อน และต้องขนย้ายวัสดุปูที่มีขนาดและน้าหนักมากเทคโนโลยีเคลือบสระนี้ใช้วัตถุดิบจากน้ายางธรรมชาติร่วมกับสารเคมีจานวน
 15. 15. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 15 update 19/5/2558 หนึ่งที่ไม่ก่อมลพิษเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ายางธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร เทคโนโลยีผ่านการทดสอบทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของน้าที่กักเก็บในบ่อ 13.ระบบรักษาสภาพน้ายางธรรมชาติไร๎แอมโมเนีย ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2557 โดย ดร.สุรพิชญลอยกุลนันท์ และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นระบบการรักษาสภาพของน้ายางใหม่สาหรับทดแทนการใช้แอมโมเนีย ซิงก์ออกไซด์ และ เททระเมทิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ เพื่อให้ได้น้ายางที่มีความ เป็น พิษต่า มีสมบัติคงที่ ปราศจากไอระเหยของแอมโมเนีย มีค่าความเป็น กรด-ด่าง (pH) ที่เป็นกลาง ทาให้สามารถปรับความเป็นกรด-ด่างได้ตาม ความเหมาะสมกับกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ลดการสูญเสียเนื้อยางที่ปนอยู่กับกากตะกอนขี้แป้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ายางข้น 14.เครื่องอบแห๎งลาไยประสิทธิภาพสูงสาหรับวิสาหกิจชุมชน ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2557 โดย รศ.ดร.ชัชวาลตัณฑกิตติ และคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเครื่องอบลาไยแห้ง โดยใช้รูปแบบระบบการอบแห้งลาไยแบบปิด ใช้ก๊าซ ตัวกลางในการอบแห้งที่สะอาด มีการนาความร้อนทิ้งวนกลับมาใช้ใหม่ใช้ ระบบความร้อนรวมศูนย์ที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้แก๊สหุงต้ม มี การควบคุมการอบแห้งที่แม่นยาจากเซนเซอร์อย่างง่าย 15.เครื่องอบแห๎งอเนกประสงค์โดยใช๎ไมโครเวฟรํวมกับสเปาเต็ดเบดและลมร๎อน ได้รับรางวัล Special Prize จากประเทศอียิปต์ โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโชและคณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระบบเครื่องอบแห้งอเนกประสงค์โดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับสเปาเต็ดเบดและลมร้อน (CMHS) กาเนิดความร้อนด้วยแมกนีตรอน จานวน 1 ตัว(800 วัตต์)ที่ความถี่ 2450 MHz โดยมีคาวิตี้ขนาด 30 x 30 x 19 cm. ทามาจากแก้วที่ไม่ดูดซับคลื่นและ ด้านล่างใช้วัสดุโพลีโพพีลีนเป็นช่องทางผ่านของวัสดุที่ใช้อบแห้งและมีระบบลมร้อน ร่วมด้วย ระบบนี้จะมีการหล่อน้าเพื่อช่วยในการดูดซับคลื่นรอบๆ ตัวสเปาเต็ดเบด และป้องกันความ
 16. 16. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 16 update 19/5/2558 16.ชุดเครื่องมือแปรรูปมะคาเดเมีย ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2557 โดย ดร.สนองอมฤกษ์ และคณะ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ เป็นเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดมะคาเดเมีย มีลักษณะเป็นชุดเกลียวลาเลียงเมล็ดมะคา เดเมีย เข้าชุดบีบอัดทาให้เปลือกแยกออกจากกะลาซึ่งแรงบีบสามารถควบคุมได้โดยใช้ ขันนอตตัวบนจะกดที่สปริงเมื่อเมล็ดถูกบีบแตกออกมาจากเปลือกจะตกลงมาข้างล่าง เปลือกจะแยกออกจากกะลาไปอีกทางหนึ่งส่วนเครื่องกะเทาะกะลาเมล็ดมะคาเดเมีย แบบใช้แรงงานคนซึ่งเป็นตัวแท่นสามารถยึดติดกับโต๊ะเพื่อให้สะดวกในการกะเทาะตัวแทนมีใบมีด 2 ชุด ใบมีดชุดบนจะทา หน้าที่กดอัดกะลาให้แตก ส่วนใบมีดชุดล่างเป็นใบมีดอยู่กับที่เพื่อรองรับแรงกดอัดทาให้กะลาแยกออกจากกัน ซึ่งใบมีดทั้ง 2 ชุดมีรัศมีความโค้งเหมาะสมกับเมล็ดมะคาเดเมียที่ขนาดแตกต่างกันได้ 17.เทคนิคการเลือกความยาวคลื่นไฮเปอร์สเปคตรัมเพื่อตรวจสอบคุณภาพไกํสดด๎วยความเร็ว ได้รับรางวัล : รางวัลจากเวทีนานาชาติ โดย รศ.ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขั้นตอนวิธีในการคัดเลือกภาพความยาวคลื่นไฮเปอร์สเปคตรัมที่สาคัญ เพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบคุณภาพไก่สดโดยความยาวคลื่นที่คัดเลือก 5-8ความยาวคลื่นจะถูกนาไปใช้กับกล้องมัลติสเปกตรัมในโรงชาแหละไก่ เพราะมีราคาถูกกว่าและทางานรวดเร็วกว่ากล้องไฮเปอร์สเปคตรัมผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตรวจหาเนื้อ งอกผิวหนังของไก่สดและมูลไก่ปนเปื้อนบนไก่ระหว่างชาแหละได้อย่างแม่นยาซึ่งสามารถนาไปใช้ลดการปนเปื้อนเชื้อโรคใน อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18.ยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน ได้รับรางวัล : รางวัลเวทีนานาชาติ โดย รศ.ดร.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์จากน้ายางพารา (ยางธรรมชาติ) ที่มีกลิ่นหอมยาวนานกว่า 2-3 ปีโดย กลิ่นหอมสามารถกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ของยางพาราได้ เทคโนโลยีที่ใช้คือการ สร้างอนุภาคเก็บกลิ่นขนาดไมโครที่มีความจุกลิ่นสูงและผิวอนุภาคเข้ากันได้ดีกับ น้ายางพารา
 17. 17. www.nia.or.th/r4i โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม หน้าที่ 17 update 19/5/2558 19.กระติบไฟฟ้า ได้รับรางวัล : รางวัลเวทีนานาชาติ โดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กระติบไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนที่เป็นหม้อชั้นนอกที่เป็นเซรามิกทาหน้าที่เป็น ฐานรองรับตัวหม้อภายในตัวหม้อชั้นนอกจะบรรจุวงจรควบคุมไฟฟ้าซึ่ง ประกอบด้วยตัวปรับกระแสไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่วงจร ควบคุมไฟฟ้าจะทาให้หลอไฟฟ้าสว่างแสดงให้เห็นว่ากระติบไฟฟ้าทางานและ ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังแผ่นความร้อนและถ่ายเทความร้อนไปยังหม้อชั้นในที่มี น้าบรรจุอยู่เมื่ออุณหภูมิน้าสูงขึ้นจะทาให้น้าเดือดกลายเป็นไอและระเหยไปยังชุด ปรับแรงดันไอน้าเปลี่ยนสภาวะจากไอน้าธรรมดากลายเป็นไอน้ายิ่งยวด(Super Steam) และไอน้ายิ่งยวดนี้จะพุ่งขึ้นสู่กระติบ ข้าวทั้งชั้นในและกระติบข้าวชั้นนอกและไอน้ากระจายไปทั่วกระติบชั้นในทาให้ข้าวสารเหนียวที่อยู่ในกระติบสุก นุ่มและมีกลิ่น หอมน่ารับประทาน 20.ปลาส๎มอบแผํนปรุงรสสาเร็จรูป ได้รับรางวัล : รางวัลเวทีนานาชาติ โดย ดร.สุธีรา วัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปลาส้มเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่นิยมในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ การรับประทานปลาส้มต้องผ่านกระบวนการปรุงสุกเสียก่อนจึงไม่เป็นที่นิยมมากนัก ในหมู่ผู้บริโภคส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนเมืองที่มีชีวิตประจาวันที่เร่งรีบทางคณะ ผู้จัดทาจึงได้จุดประกายความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มอบแผ่นปรุงรส สาเร็จรูป ที่สามารถพกพาได้สะดวกและรับประทานได้ง่ายและยังมีรูปแบบการ บริโภคที่หลากหลายเช่นสามารถบริโภคได้ทันทีหรืออาจนาไปบริโภคคู่กับอาหาร ชนิดอื่นเช่นสลัดหรือโจ๊กเป็นการเพิ่มความ 21.ภาชนะเซรามิกซ์จากวัสดุเหลือทิ้ง ได้รับรางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี2550 โดย ดร.ผกามาศแซ่หว่อง และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นการนาวัสดุเหลือทิ้งและต้องกาจัดทิ้ง คือเถ้าแกลบและไลม์มัดมาใช้ในการ ผลิตภาชนะเซรามิกส์ในรูปแบบต่างๆทาให้ลดต้นทุนในการผลิต ลดการใช้ วัตถุดิบ จากธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่วัสดุเหลือทิ้ง สามารถ ส่งออกจาหน่ายภายในประเทศและส่งออกจาหน่ายต่างประเทศได้ดี เนื่องจาก ประเทศตะวันตกและญี่ปุ่นมีความนิยมที่ทาจากวัสดุเหลือทิ้ง

×