Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บทที่ 1 ความหมายและบทบาทของสารสนเทศ

343 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่ 1 ความหมายและบทบาทของสารสนเทศ

 1. 1. บทที่ 1 ความหมาย และบทบาท ของเทคโนโลยี สารสนเทศ
 2. 2. เทคโนโลยี (Technology ) หมาย ถึง การนำาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อให้สิ่ง ต่าง ๆ มีประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม เช่น ชิป (Chip ) ที่ถูกสร้างมาจากทราย โดย สกัดเอาสาร ซิลิกอนจากทรายแล้วผ่านกรรมวิธี การผลิตจนเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและสามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก
 3. 3. สารสนเทศ (Information ) หมายถึง ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ผ่าน การประมวลผลซึ่งสามารถนำามาใช้ประโยชน์ ต่อไปได้
 4. 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT ) หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการ เก็บวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสารสนเทศทำาให้ สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้หลาก หลายมากขึ้น
 5. 5. เทคโนโลยีสารสนเทศความหมายที่ กว้าง สามารถจะพบกับสงิ่ที่อยู่รอบๆ ตัว ที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอยู่ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูล 2. การประมวลผล ข้อมูลที่เก็บมาได้จะถูกนำา มาประมวลผลตามมาต้อก งกาดังร นี้ เช่น แยกแยะข้อมูลเป็นกลุ่ม เรียงลำาดับ ข้อมูล คำานวณ หรือจัดการคัดแยกข้อมูลที่ จัดเก็บนั้น 3. การแสดงผลลัพธ์ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี ในการแสดงผลลัพธ์มีมาก สามารถแสดงเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ ตลอด จนการพิมพ์ออกกระดาษ
 6. 6. 4. การทำาสำาเนา เมื่อมีข้อมูลจัดเก็บในสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การทำาสำาเนาทำาได้ง่าย และได้เป็นจำานวนมาก เช่น เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จานบันทึก ซีดีรอม 5. การสอื่สารโทรคมนาคม เป็นวิธีการที่จะส่ง ข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือกระจายไป ยังปลายทางครั้งละมากๆ เช่น โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ และเครือข่าย คอมพิวเตอร์
 7. 7. บทบาทความสำาคัญของเทคโนโลยี 1. ช่วยลดต้นสทาุนร สเพนิ่มเผทลศผลิต เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำางาน ในการประกอบธุรกิจได้ นำาคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำาให้เกิด ระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝาก-ถอน เงินสดผ่าน เครื่อง ATM ได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้บริการได้ดี ขึ้น 2. ช่วยเปลี่ยนรูปแบบการ บริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการ พัฒนาระบบข้อมูล และการใช้ข้อมูลได้ ดีขึ้น การบริการต่าง ๆ ทำาได้กว้างขึ้น เช่น ผู้บริโภคสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้าน การสอบถามข้อมูลผ่านโทรศัพท์ และ คอมพิวเตอร์
 8. 8. 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจำาเป็น สำาหรับการดำาเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในองค์การ ประเทศมีระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบเวชระเบียนในโรง พยาบาล ระบบจัดเก็บข้อมูลภาษี ในองค์การทุกระดับ เห็นความสำาคัญที่จะนำาเทคโนโลยีมาใช้ 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุก ระดับ ดังจะเห็นได้จาก การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้ตารางคำานวณ อุปกรณ์สื่อสารแบบต่าง ๆ
 9. 9. ความเป็นอยู่มีเครื่องอำานวยความสะดวก ภายในบ้าน มีการติดต่อสื่อสารได้สะดวก ขึ้น ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและ การกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำาให้เกิดการกระจายไปทุกหนทุกแห่ง เช่นการกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่าง ไกล 3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนใน โรงเรียน การเรียนการสอนใน คอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยใน การเรียนรู้ เช่น วีดีทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วย จัดการศึกษา จัดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงเข้ามามีบทบาทมากตารางสอน คำานวณ
 10. 10. 4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม เช่น การดูแลรักษาป่า จำาเป็นต้องใช้ข้อมูล มี การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูล สภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำาลอง รูปแบบสภาวะแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การ เก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพนำ้าในแม่นำ้าต่าง ๆ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกัน ประเทศ เช่นมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธ ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำางาน 6. การผลิตในอุตสาหกรรม และการพณิช ยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้า
 11. 11. ขข้้อมมูลูลสสาารสนเเททศ ข้อมูล ข้อสนเทศ
 12. 12. ล งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการติดวามหมายและการประเมินผล
 13. 13. เเชช่น่น ตัวเลข 1,2,3,... ตัวอักษรหรือคำา ก ข คน วิสัญลักษณ์ X
 14. 14. สนเเททศ ถึงข้อมูลที่มีความหมายซึ่งสามาใช้ประโยชน์หรือผลสรุปที่เกิดจาระมวลผลข้อมูลที่เหมาะสมและถู
 15. 15. เเชช่น่น ตัวเลข 1,2,3,... ตัวอักษรหรือคำา ก ข คน วิสัญลักษณ์ X ต้องเกิดจากการประมวลผ
 16. 16. ความหมายของการ ประมวลผล ระมวลผลข้อมูล หมายถึงการปรุงแต่งมาในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ข้อมูลที่เป็นตัวเลข 1 + 2 = 3 ก คือ การประมวลผล ส่วนผลลัพธ์ที่ได้ ถึงสารสนเทศ
 17. 17. การปรุงแต่งข้อมูลให้ออกมาเป็นสารเสนเทศอาจยู่ในรูปแบบของการ บวก ลบ คูณ หาร หรือ ถ้าข้อมูลเป็นตัวอักษรก็จะอยู่ในรูปแบบของ การเรียงตัวอักษรที่สามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ เพราะข้อมูลที่เป็นตัวอักษรไม่สามารถนำามาคำานวข้อ มูล การประมวลผล =สารสนเทศ คือการปรุง แต่งเช่น บวก ลบ คูณ หาร ผลลัพธ์ทีได้ จากการ ประมวลผล
 18. 18. อยย่า่าง ((EExxaammppllee)) ระเบียนประวัติ อ แดง แข่งขัน เพศ ชาย นเดือนปีเกิด 12 ม.ค.2510
 19. 19. ระะเเภภทของแแหหลล่ง่งขข้อ้อ22??
 20. 20. 1.ข้อมูลที่เป็น ตัวเลข (Numeric 2.ข้อมูลdทaี่เปta็น) อักขระ (Character data)
 21. 21. 11..ขข้้อมมูลูลทที่เี่เปป็น็นตตัวัวเเลลข ((NNuummeerriicc ddaattaa)) ข้อมูลที่ใช้แทนจำำนวนที่ มำรถนำำไปใช้ในกำรคำำนวณ
 22. 22. 22..ขข้อ้อมมููลทที่เี่เปป็น็นออักักขรระะ ((CChhaarraacctteerr ddaattaa)) คือ ข้อมูลที่ไม่สำมำรถ นำำไปคำำนวณได้ แต่จะนำำไปเรียงลำำดับได้
 23. 23. ดเก็บขข้อ้อมมููลใในนรรูปูปแแบบบทที่เี่เหหมมำำะะรร้้ำำงของกกำำรจจัดัดเเกก็บ็บขข้้อมมูลูลททั่วั่วไไปป ปรระะกกขรระะ (Character) ซึ่งหมำยถึงอักขระแต่อำจเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือเครื่องหมำยตัวอักขระเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูล
 24. 24. ดเก็บขข้อ้อมมููลใในนรรูปูปแแบบบทที่เี่เหหมมำำะะรร้้ำำงของกกำำรจจัดัดเเกก็บ็บขข้้อมมูลูลททั่วั่วไไปป ปรระะกมูลูล (Field) หมำยถึง หน่วยข้อมูลหน่วยหนึ่นควำมหมำยหนึ่ง เขตข้อมูลแต่ละเขตประตัวอักขระตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
 25. 25. ดเก็บขข้อ้อมมููลใในนรรูปูปแแบบบทที่เี่เหหมมำำะะรร้้ำำงของกกำำรจจัดัดเเกก็บ็บขข้้อมมูลูลททั่วั่วไไปป ปรระะกนขข้้อมมูลูล (Record) หมำยถึง กลมุ่ของเขเกี่ยวข้องกัน ระเบียนข้อมูลประกอบด้วยเขตั้งแต่ หนึ่ง เขตข้อมูลขึ้นไป
 26. 26. ดเก็บขข้อ้อมมููลใในนรรูปูปแแบบบทที่เี่เหหมมำำะะรร้้ำำงของกกำำรจจัดัดเเกก็บ็บขข้้อมมูลูลททั่วั่วไไปป ปรระะกแแฟฟ้้มขข้้อมมูลูล ( File ) หมำยถึง เบียนของระเบียนข้อมูลแบบเดียว ซึ่งประกระเบียนข้อมูลตั้งแต่หนึ่งระเบียนขึ้นไป
 27. 27. ตตัวัวอยย่ำ่ำง ระวัติของนักเรียนทงั้ห้อง แแฟฟ้ม้มขข้้อมมูลูล ระวัติของนักเรียนแต่ละคน มูลแต่ละค่ำในระเบียนประวัติ รระะเเบบียียนขข้้อมมูลูล เเขขตขข้้อมมูลูล
 28. 28. ระบบสารสนเทศ เป็นการดำาเนินงานทางสารสนเทศ ย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน
 29. 29. ระกอบที่สำาคัญของระบบสารสนเทศ มี กร จะเป็นผู้ดำาเนินการในการทำางานทั้ง
 30. 30. ระกอบที่สำาคัญของระบบสารสนเทศ มี นการปฏิบัติ เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงารจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะสารสนเทศได้
 31. 31. ระกอบที่สำาคัญของระบบสารสนเทศ มี งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือ ยในการจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ประมวลผล คัดเลือก คำานวณ หรือ พ์รายงานผลตามที่ต้องการ
 32. 32. ระกอบที่สำาคัญของระบบสารสนเทศ มี ซอฟต์แวร์ คือลำาดับขั้นตอนคำาสั่ง ที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำางาน ตามประสงค์ที่วางไว้
 33. 33. ระกอบที่สำาคัญของระบบสารสนเทศ มี มูล เป็นวัตถุดิบที่จะทำาให้เกิดสารสนเทศ มูลที่เป็นวัตถุดิบจะต่างกันขึ้นกับสารสนเทต้องการ
 34. 34. โดยจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process) จะต้องมี การวางแผนในการทำางานเป็นไปตาม ลำาดับขั้นตอนและต่อเนื่องสัมพันธ์กันทั้ง บุคลากรและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สารสนเทศมีความถูกต้อง สมบูรณ์

×