คำนำ

3,868 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,868
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
204
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำนำ

  1. 1. หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง WIFIประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษาผูเ้ สนอโครงงาน : นางสาว ขนิษฐา ชวดชุม ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 เลขที่ 23ครู ที่ปรึ กษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง WIFI นี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู ้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ซึ่งเป็ นสื่ อที่ได้รับความ ุสนใจและเป็ นที่นิยมในปั จจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู ้ โดยได้ศึกษารู ปแบบและพัฒนาการเรี ยนรู้ใน ัการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู ้ที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่ อง WIFI ว่า wifi คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร โดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบ ้ัของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ้ ่และนาได้นาเสนอบทเรี ยนผ่านเว็บบล็อก http://nucknick9381.wordpress.com/ ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ ่
  2. 2. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียงจากครู ้ ่ิสมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบในการจัดทาโครงงานและให้ ู้ ัความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุกลทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรี ยนรู ้ประสบ ูผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์ เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็น ขอบคุณกาลังใจดีๆ จากคุณครู และเพื่อน ๆ ทุกคน ความดีอนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ัผูจดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็ น ้ั ้กาลังใจ ซึ่ งผูจดทาซาบซึ้ งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ้ั ่ นางสาวขนิษฐา ชวดชุม

×