บทที่ 5              สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ    การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (We...
Media ประเภทเว็บไซต์ facebook ของผูจดทาที่ชื่อ                  ้ัhttp://www.facebook.com/groups/24268510...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่ 5

667 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 5

 1. 1. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่ อง WIFI นี้ สามารถสรุ ปผลการดาเนินโครงงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 5.1.1 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน 5.1.1.1 เพือศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง WIFI ่ 5.1.1.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่ อง WIFI 5.1.1.3 เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวย ้ตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 5.1.1.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ 5.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือทีใช้ ในการพัฒนา ่ 5.2.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 5.2.1.2 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 5.2.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร เช่น www.facebook.comwww.hotmail.com www.google.com 5.2.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.05.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่ อง WIFI นี้ ผูจดทาได้เริ่ มดาเนินงาน ้ัตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็ นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อhttp://www.wordpress.com จากนั้นได้นาเสนอเผยแพร่ ผลงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นาเผยแพร่ ที่เว็บบล็อกชื่อhttp://nucknick9381.wordpress.com/ ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อกับสื่ อสังคมในรู ปแบบของ Social
 2. 2. Media ประเภทเว็บไซต์ facebook ของผูจดทาที่ชื่อ ้ัhttp://www.facebook.com/groups/242685105766735/?ref=ts#!/groups/242685105766735/?id=244973308871248&notif_t=group_activity ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี โดยทั้งครู ที่ปรึ กษา เพื่อนๆในห้องเรี ยนได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรู ปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ ว5.3 ข้ อเสนอแนะ ( ข้อเสนอแนะนี้ นักเรี ยนสามารถคิดเสนอแนะเพิ่มเติมได้ ครู แค่ยกตัวอย่างให้ดูค่ะ ถ้ามีเพิม หรื อการเรี ยนรู ้แบบนี้ไม่ดี ไม่เหมาะสม นักเรี ยนแจ้งหรื อเสนอแนะตรงนี้ได้เลย) ่ 5.3.1 ข้ อเสนอแนะทัวไป ่ 5.3.1.1 เว็บไซต์ที่ให้บริ การเว็บบล็อก คือ Wordpress เป็ นเว็บบล็อกสาเร็ จรู ปที่ใช้ทาเว็บไซต์ได้ง่าย และรวดเร็ ว แต่ถาเราใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม ก็จะ ้ส่ งผลต่อการละเมิดลิขสิ ทธิ์ และได้รับความรู ้ที่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นผูจดทาควรเผยแพร่ สิ่งที่ดี ๆ ้ัให้บุคคลที่เข้ามาเยียมหรื อศึกษาได้ความรู ้และสิ่ งดี ๆ นาไปเผยแพร่ ต่อให้ผอื่นมาศึกษาความรู ้ ่ ู้ที่เป็ นประโยชน์ต่อไป 5.3.1.2 ควรมีการจัดทาเนื้อหาของโครงงานให้หลากหลายให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 5.3.1.3 ควรมีการจัดทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนเพิ่มเติม 5.3.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา 5.3.2.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอกับการทาโครงงาน และบางครั้งอินเทอร์ เน็ตมีปัญหา เข้าพร้อมกันก็จะทาให้ชา จึงทาให้การพัฒนาเว็บบล็อกเกิดความล่าช้าตามไป ้ด้วย 5.3.2.2 เพื่อนนักเรี ยนบางคนเรี ยนรู ้การพัฒนาเว็บบล็อกค่อนข้างช้า ทาให้ตอง ้เสี ยเวลาในการเรี ยนรู ้ เพราะครู ผสอนไม่สามารถสอนเนื้ อหาเพิมเติมได้ ู้ ่

×