บทที่ 2                   เอกสารทีเ่ กียวข้ อง                          ่   ...
แบบทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ซึ่งทาให้คอมพิวเตอร์ ต่างชนิดกันเมื่อนามาใช้ในเครื อข่ายแล้วสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้2.2 ข้ อมู...
เทคโนโลยี เป็ นตัวช่วย ถ้าจะเปรี ยบเทียบก็น่าจะเป็ นคู่แฝดแห่งยุคดิจิตอล อย่างเมื่อกว่า 200 ปี ก่อน            ...
exteen เว็บผู้ให้ บริการ blog อันดับหนึ่งของไทย สู สีเบียดกับ bloggang อยู่ตลอด แต่ หลัง ๆ ดูเหมือนยอดสมาชิกจะแซงแล้ว ตัวร...
2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)    2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)บล็อก (blog) เป็ นคารวมมาจากคาว่า เว็บล็อก (weblog) เป็...
1.1. Linklog บล็อกแบบเป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ ที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ แม้วาจะบล็อก               ...
2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง     3.แบ่งตามรู ปแบบของเนื้อหาเฉพาะที่เห็นเด่นชัด3.1 F...
Network Service ซึ่ งนอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กันแล้ว ก็ยงมี               ...
www.freeseoblogs.comwww.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.comwww.thailandspace.comwww.sungson.comwww....
2.3.4 ประวัติของเว็บไซต์ Wordpress  WordPress คือ โปรแกรมสาเร็ จรู ปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สาหรับสร้าง บล็อก หรื อ เว็บไซต์ สา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทที่ 2

1,136 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่ 2

 1. 1. บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กียวข้ อง ่ ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่ อง WIFI นี้ ผูจดทาโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ้ั 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่ อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ต สารสนเทศ เป็ นคาที่มีความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤว่า Information ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยไว้หลายคา เช่น ข่าวสารข้อมูล ข้อสนเทศ สารนิ เทศ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม โดยสรุ ปแล้ว ่สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ที่ได้รับการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยูในรู ปแบบที่มีความหมายต่อผูรับ จากความหมายนี้เราจะพบว่า สารสนเทศมีลกษณะสาคัญอยู่ 3 ประการ ้ ั 1. สารสนเทศเป็ นข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว ่ 2. อยูในรู ปแบบที่มีประโยชน์สามารถนาไปใช้งานได้ 3. มีความหมายหรื อคุณค่าสาหรับใช้ในการดาเนินงานหรื อตัดสิ นใจได้อินเตอร์ เน็ตคือตัวอย่างหนึ่งของทางด่วนสารสนเทศที่เกิดขึ้นในปั จจุบน และเป็ นทางด่วนที่ได้รับ ัความนิยมสู งสุ ด เนื่องจากเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัวไปถึงศักยภาพในการเติบโตเป็ นชุมชนขนาด ่ใหญ่ของอินเตอร์ เน็ต โดยปั จจุบนนี้ อินเตอร์ เน็ตมีการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ นบล้านระบบและ ั ั ู้ ั ัมีผใช้หลายสิ บล้านคน ซึ่ งเทียบประชากรอินเตอร์ เน็ตในปั จจุบนได้กบประชากรของประเทศไทยทั้งประเทศ และที่สาคัญก็คือรายได้เฉลี่ยของประชากรอินเตอร์ เน็ต จะสู งกว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรประเทศใด ๆ ในโลก อินเตอร์ เน็ตเป็ นเครื อข่ายซึ่ งเป็ นที่รวมของเครื อข่ายย่อย ๆ หรื อ ่กล่าวได้วาเป็ น เครื อข่ายของเครื อข่าย (Network of Network) ซึ่ งสื่ อสารกันได้โดยใช้โปรโตคอล
 2. 2. แบบทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ซึ่งทาให้คอมพิวเตอร์ ต่างชนิดกันเมื่อนามาใช้ในเครื อข่ายแล้วสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้2.2 ข้ อมูลเกียวกับสื่ อสั งคม Social Media ่ 2.2.1 ความหมายของ Social Media ั ั ก่อนที่จะใช้งาน Social Media เพื่อทาการตลาดให้กบเว็บไซต์น้ น เรามารู ้จกคานี้กนก่อน ั ัดีกว่านะครับ ความหมายของคาว่า Social Media นั้นคือเทคโนโลยีบนอินเทอร์ เน็ตและการปฏิบติ ัอย่างหนึ่งที่ผใช้งานอินเทอร์ เน็ตนั้นใช้เพื่อแบ่งปั นเรื่ องราว, ความคิดเห็น, ข้อมูล และประสบการณ์ ู้ ่ต่างๆ ซึ่ งกันและกัน ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สามารถสื่ อผ่านได้ในหลายๆรู ปแบบ ไม่วาจะเป็ น ข้อความ,รู ปภาพ หรื อไฟล์วดีโอ โดยผ่านทาง บล็อก, เว็บบอร์ดสนทนา, วิกิพีเดีย, RSS หรื อแม้แต่ podcasts ิและเว็บไซต์ Social networking ต่างๆ เป็ นต้น หัวใจสาคัญของเว็บไซต์ Social Media นั้นก็คือการให้ความสามารถในการโต้ตอบกับผูอื่นได้ ้เพื่อที่ก่อให้เกิดความรู ้สึกมีส่วนร่ วมและเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนออนไลน์ และผลลัพท์ท่ีเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดที่จะได้จากเว็บไซต์ Social Media เหล่านี้ก็คือจะทาให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อยูตลอดเวลา ่เช่น การค้นหา, การแบ่งปั น หรื อการแนะนาสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อแม้แต่ทาความรู ้จกกับผูคนใหม่ ั ้ที่มีความสนใจในเรื่ องเดียวกัน เป็ นต้น และนี่คือสิ่ งที่ทาให้เว็บไซต์ Social Media นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการตลาดบนอินเทอร์ เน็ต (Internet Marketing) Social Media เป็ นวิธีที่ดีในการโปรโมทเว็บไซต์ของคุณได้ดวย Viral Marketing หรื อ ้Word-of-Mouth Marketing ซึ่งเป็ นการตลาดแบบปากต่อปาก นั้นก็หมายความว่าถ้าหากคุณทาให้ ้ ่ผูคนที่อยูภายในเว็บไซต์ Social Media ทั้งหลายพูดถึงเว็บไซต์และสิ นค้าหรื อบริ การของคุณได้น้ น ัก็จะทาให้การทาการตลาดผ่านทางช่องทางนี้ เป็ นวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด 2.2.2 ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของ Social Media เป็ นตัวกลาง เป็ นเครื่ องมือ สาหรับการสื่ อสารระหว่างกัน โดยปั จจุบนได้ขยายผลกว้าง ัครอบคลุมไปถึง การทางานร่ วมกัน ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร โดยอาศัยเว็บ และ โมบาย
 3. 3. เทคโนโลยี เป็ นตัวช่วย ถ้าจะเปรี ยบเทียบก็น่าจะเป็ นคู่แฝดแห่งยุคดิจิตอล อย่างเมื่อกว่า 200 ปี ก่อน ่มีแฝดอินจัน ที่ไปสร้างชื่ อเสี ยงในต่างประเทศ จนมีการตั้งชื่อแฝดลักษณะที่มีลาตัวติดกันเช่นนี้วาแฝดสยาม ถ้าว่าไปแล้ว แฝดสยามในยุคดิจิตอล ก็คงหนีไม่พน สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) กับ ้สมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มกจะไปเป็ นคู่ยากที่จะแยกออกจากกันได้ เมื่อศึกษาถึงคาจากัดความ ัของ สังคมออนไลน์ (Social Media) จะพบว่าคือกลุ่มของแอพพลิเคชัน บนอินเทอร์ เน็ต ที่สร้าง ่ขึ้นมาบนพื้นฐานแนวคิด และเทคโนโลยี Web 2.0 ซึ่งรองรับให้มีการสร้าง และ แลกเปลี่ยน คอน ู้ ้ ่เทนต์ที่ผใช้เป็ นผูสร้างเอง (User-generated content) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว สามารถเรี ยกได้วาสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นการผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยี กับ การสื่ อสารระหว่างกันในสังคม เพื่อสร้างเสริ มมูลค่าให้เพิ่มขึ้น เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ การแสดงความคิดเห็นดูจะเป็ นเรื่ องง่าย บนสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นหนึ่งตัวอย่างที่ทาให้พนักงานรายหนึ่งในอเมริ กา ถูกไล่ออก ิ ๊ ่หลังจากที่เธอได้วจารณ์เจ้านายของเธอบน เฟชบุก (Facebook) เรื่ องเกิดขึ้นเมื่อปี ที่ผานมา พนักงานหญิงรายนี้ได้เขียนข้อคิดเห็นของเธอ บนหน้าเฟชบุก ด้วยคาพูดที่หยาบคาย คดีน้ ีถูกจับตามองทัว ๊ ่จากทุกวงการ ด้วยความกังขาว่า นายจ้างมีสิทธิ ที่จะลงโทษพนักงานที่เขียนข้อคิดเห็นบน สังคมออนไลน์ หรื อไม่ เท่าที่ทราบในเมืองไทยเรายังไม่เคยได้ยน เหตุการณ์ลกษณะนี้เกิดขึ้น ิ ั 2.2.3 ประเภทเว็บไซต์ ทให้ บริการ Social Media ี่Social NetworkmyFri3nd มีรูปแบบคล้ ายเว็บ Social Network ทัวไป เป็ นเว็บไซต์ ในเครือ sanook.com ่D-Looks เว็บไซต์ Social Network แนว ๆ hi5 แต่ มีสโลแกนว่ า เว็บไซต์ ดูดี สาหรับคนดี ๆBangkokSpace เป็ น Social Network สาหรับคนชอบเที่ยวกลางคืนBlogging
 4. 4. exteen เว็บผู้ให้ บริการ blog อันดับหนึ่งของไทย สู สีเบียดกับ bloggang อยู่ตลอด แต่ หลัง ๆ ดูเหมือนยอดสมาชิกจะแซงแล้ว ตัวระบบ exteen เองพัฒนาได้ ดีBlogGang ผู้ให้ บริการพืนที่ blog ในเครือ pantip.com ซึ่งสมาชิกส่ วนใหญ่ จะเป็ นแฟนคลับ หรือ ้ขาประจาของ pantip.com อยู่แล้ วMicro Blogging NokNok เว็บแบบเดียวกับ twitter แต่ พฒนาโดยคนไทย (ในเครือ sanook.com เช่ นกัน) แต่ ดูมี ัแนวโน้ มการพัฒนาทีดี ไม่ ว่าจะเป็ นการเชื่อมให้ อพเดทกับ twitter ได้ หรือการอัพเดท noknok ่ ัผ่านมือถือเป็ นต้ นSocial Bookmarking Zickr เว็บ social bookmark อันดับหนึ่งของไทย คนใช้ กนเพียบ เป็ นทีรวมข้ อมูลบทความ ั ่ทันสมัย ทีมีคนมาช่ วยกันใส่ เรื่องใหม่ ทุกวัน ่Duocore เว็บทีรายงานข่ าวเกี่ยวกับวงการไอทีไทย ในรู ปแบบวีดีโอ โดยใช้ ระบบ Social Bookmark ่มาให้ ผ้ ูชม ช่ วยกันส่ งเรื่องราวไอทีทน่าสนใจเข้ ามา ในแต่ ละสั ปดาห์ จะมีการเลือกเรื่องราวที่ ี่น่ าสนใจ ไปทารายการเป็ นรู ปแบบวีดีโอSiam Collective เว็บ Social Bookmark อีกแห่ งหนึ่งของไทยiam in Thai Social Bookmark ของไทยทีเ่ ก็บรวบรวมงานอีเว้นต์ และเทศกาลสาคัญTechkr เว็บ Social Bookmark ทีเ่ ก็บแต่ เรื่องราวเทคโนโลยีSocial Mailbox
 5. 5. 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)บล็อก (blog) เป็ นคารวมมาจากคาว่า เว็บล็อก (weblog) เป็ นรู ปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลาดับที่เรี ยงตามเวลาในการเขียน ซึ่ งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุ ดไว้แรกสุ ด บล็อกโดย ่ปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพ ลิงก์ ซึ่ งบางครั้งจะรวมสื่ อต่างๆ ไม่วา เพลง หรื อวิดีโอในหลายรู ปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิ ดให้ผเู ้ ข้ามาอ่านข้อมูลสามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็ นคนเขียน ซึ่ งทาให้ผเู ้ ขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คาว่า "บล็อก" ยังใช้เป็ นคากริ ยาได้ซ่ ึงหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผที่เขียนบล็อกเป็ นอาชีพก็จะถูกเรี ยกว่า "บล็อกเกอร์ " ู้ ่ ั บล็อกเป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาหลากหลายขึ้นอยูกบเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือ ่สื่ อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ผลงาน ในหลายด้านไม่วา อาหารการเมือง เทคโนโลยี หรื อข่าวปั จจุบน นอกจากนี้บล็อกที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่ องส่ วนตัวหรื อจะเรี ยกว่า ัไดอารี ออนไลน์ ซึ่ งไดอารี ออนไลน์นี่เองเป็ นจุดเริ่ มต้นของการใช้บล็อกในปั จจุบน นอกจากนี้ตาม ั ั ั ับริ ษทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทาบล็อกของทางบริ ษทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักบลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก บล็อกมีดวยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีขอมูลที่แตกต่างกันไปทั้งผูเ้ ขียนและผูเ้ ข้าชม โดย ้ ้บล็อกจะเน้นไปที่เรื่ องต่างๆ เช่น learner blogs, political blogs, travel blogs, fashion blogs, project ่blogs,legal blogs และอื่นๆบล็อกที่เราเห็นอยูในปั จจุบนนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็ นตัวหนังสื อและ ัรู ปภาพเท่านั้น หรื อ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่
 6. 6. 1.1. Linklog บล็อกแบบเป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ ที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ แม้วาจะบล็อก ่แบบนี้จะเป็ นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรี ยงเหมือนว็บไดเร็ กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้น1.2 Photoblog บล็อกประเภทนี้เน้นโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสนอ และมักจะไม่เน้นเขียนข้อความมากนัก ่1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็ นบล็อกที่เรี ยกได้วาเป็ นบล็อกที่นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริ ญเติบโตของไฮสปี ด อินเตอร์ เน็ต หรื ออินเตอร์ เน็ตบอร์ ดแบนด์ ที่ทาให้การถ่ายทอดเสี ยง ภาพเคลื่อนไหว movie2.แบ่งตามประเภทเนื้ อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่ วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็ นหลัก2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที่เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่ องการเมืองล้วน ๆ2.5 บล็อกเพื่อสิ่ งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่ องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่ งแวดล้อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็ นบล็อกที่วเิ คราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่ งที่เกี่ยวกับสื่ อ เช่น ั ่oknation.net/blog/black ของสุ ทธิ ชย หยุน2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่ องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงินเรื่ องซุ บซุ ดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็ นสื่ อในการสอนหรื อ แลกเปลี่ยนความคิดกัน
 7. 7. 2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง 3.แบ่งตามรู ปแบบของเนื้อหาเฉพาะที่เห็นเด่นชัด3.1 Filter Blog เป็ นบล็อกที่ผจดทา จะใช้สาหรับนาเสนอแหล่งข้อมูลที่ตนสนใจ (เว็บเพจหรื อ ู้ ัเว็บไซต์) โดยปกติมกจะเป็ นข่าว บทความ หรื อความคิดเห็นของบุคคลในวงการที่เผยแพร่ ใน ัเว็บไซต์ต่าง ๆ อาจเรี ยกได้วา เป็ น บล็อก “Bookmark” หรื อ มีชื่อเฉพาะ ว่า Social Bookmarkบล็อก ่ลักษณะนี้ จะนาเสนอแค่หวข้อเรื่ อง และ URL ของเว็บเพจหรื อเว็บไซต์ บางทีอาจเพิ่มคาอธิ บายเว็บ ัเพจหรื อเว็บไซต์น้ น ๆ ได้ดวย และบางที่อาจจะสามารถเพิ่มความคิดเห็นของผูจดทาบล็อกได้อีก ั ้ ้ัด้วย เป็ นเหมือนการกลันกรองข้อมูลให้ทราบว่าเว็บเพจหรื อเว็บไซต์ใดกาลังได้รับความนิยม ซึ่ งจะ ่เป็ นการช่วยจัดลาดับความน่าเชื่อถือของเว็บเพจหรื อเว็บไซต์น้ น ๆ ได้เช่นกัน ตัวอย่างบล็อก ัลักษณะนี้ได้แก่ http://del.icio.us/ เป็ นต้น 3.2 Personal Journal Blog เป็ นบล็อกที่ผจดทา จะใช้สาหรับนาเสนอความคิดเห็นหรื อ ู้ ัประสบการณ์ของตนเองผ่านข้อเขียน โดยอาจจะมีภาพประกอบ หรื อมีการเชื่ อมโยงออกไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้ขอมูลดูน่าเชื่อถือหรื อมีความน่าสนใจมากยิงขึ้น ซึ่ งบล็อกลักษณะนี้ เป็ น ้ ่บล็อกตามความเข้าใจของบุคคลทัวไป ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.exteen.comหรื อ ่http://www.blogger.com เป็ นต้น 3.3 Photo Blog เป็ นบล็อกที่ใช้สาหรับเก็บภาพ (ภาพถ่าย, ภาพวาด ฯลฯ) และสามารถใส่รายละเอียดของภาพ ใส่ คาค้น (tag) ได้ ทาให้การเก็บภาพเป็ นระบบและง่ายต่อการค้นหามากขึ้นตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.flickr.com เป็ นต้น 3.4 Video Blog หรื อ เรี ยกว่า Vlog เป็ นบล็อกที่ใช้สาหรับเก็บวีดิทศน์ส่วนตัว สามารถใส่ ัรายละเอียดของวีดิทศน์ ใส่ คาค้น (tag) ได้ ทาให้การเก็บวีดิทศน์เป็ นระบบและง่ายต่อการค้นหา ั ัมากขึ้น ตัวอย่างบล็อกลักษณะนี้ได้แก่ http://www.aolvideoblog.com เป็ นต้น 3.5 บล็อกผสม มีลกษณะเป็ นบล็อกที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายประเภท ทั้งเก็บ ัรู ปภาพ เก็บเพลง เก็บวีดิโอ เก็บลิงค์ (link) ต่าง ๆ หรื อบันทึกประจาวัน และใส่ ปฏิทินรายการงานที่ต้องทา ฯลฯ ได้ดวย ปัจจุบนเป็ นบริ การที่ได้รับความนิยมสู งมาก โดยมีชื่อเฉพาะด้วย เรี ยกว่าSocial ้ ั
 8. 8. Network Service ซึ่ งนอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กันแล้ว ก็ยงมี ัจุดประสงค์หลักเพื่อการค้นหาและสะสมเพื่อนจากทัวโลก ตัวอย่าง Social NetworkingWebsites ซึ่ง ่ให้บริ การลักษณะนี้ ได้แก่ http://hi5.com หรื อ http://multiply.com หรื อhttp://spaces.live.com เป็ นต้น (ซึ่ งปั จจุบน คาว่า blog ใน Social Networking Websites นั้นจะกลายเป็ นแค่ส่วนที่ใช้เขียน ัข้อความเช่นบันทึกประจาวันแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และยังอาจใช้คาว่า journal แทนคาว่า blog ่ด้วย แต่เนื่องจากบริ การนี้ เป็ นการรวมเอาบล็อกลักษณะต่าง ๆที่เคยมี มาอยูในที่เดียว ทาให้ผูใช้งานได้รับความสะดวกสบายมากยิงขึ้น เพราะเพียงแค่เปิ ดใช้บริ การที่เดียว ก็ได้ใช้บริ การ ้ ่ครบถ้วน ไม่ตองเสี ยเวลาไปสมัครใช้งานจาก เว็บไซต์หลายที่ให้จดจายากอีกด้วย) ้ 2.3.3 เว็บไซต์ ทให้ บริการเว็บบล็อก ี่รายชื่ อผู้ให้ บริการ blog ฟรี เพือผู้ทสนใจอยากจะทา blog เอง ่ ี่www.blogger.comwww.exteen.comwww.mapandy.comwww.buddythai.comwww.imigg.comwww.5iam.comwww.blogprathai.comwww.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.comwww.onblogme.com
 9. 9. www.freeseoblogs.comwww.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.comwww.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyblog.comwww.ugetblog.comwww.jaideespace.comwww.maxsiteth.comwww.my2blog.com
 10. 10. 2.3.4 ประวัติของเว็บไซต์ Wordpress WordPress คือ โปรแกรมสาเร็ จรู ปตัวหนึ่ง ที่เอาไว้สาหรับสร้าง บล็อก หรื อ เว็บไซต์ สามารถใช้ ่งานได้ฟรี ถูกจัดอยูในประเภท CMS (Contents Management System) ซึ่งหมายถึง โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีไว้สาหรับสร้างและบริ หารจัดการเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ WordPress ได้รับการพัฒนาและเขียนชุดคาสั่งมาจากภาษา PHP (เป็ นภาษาโปรแกรมมิ่งตัวหนึ่ง) ทางานบนฐานข้อมูลMySQL ซึ่ งเป็ นโปรแกรมสาหรับจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บ เรี ยกดู แก้ไข เพิมและลบข้อมูล ่ ่การใช้งาน WordPress ร่ วมกับ MySQL อยูภายใต้สัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General PublicLicens WordPress ปรากฏโฉมครั้งแรกในโลกเมื่อปี พ.ศ. 2546 (2003) เป็ นความร่ วมมือกัน ่ระหว่าง Matt Mullenweg และ Mike Littlej มีเว็บไซต์หลักอยูที่ http://wordpress.org และยังมีบริ การ Free Hosting (พื้นที่สาหรับเก็บทุกอย่างของเว็บ/บล็อก) โดยขอใช้บริ การได้ที่http://wordpress.com ปั จจุบนนี้ WordPress ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนมีผใช้งานมากกว่า 200 ล้านเว็บ ั ู้ ่บล็อกไปแล้ว แซงหน้า CMS ตัวอื่น ๆ ไม่วาจะเป็ น Drupal , Mambo และ Joomla สาเหตุเป็ นเพราะใช้งานง่าย ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ในเรื่ อง Programing มีรูปแบบที่สวยงาม อีกทั้งยังมีผพฒนา ู้ ัTheme (รู ปแบบการแสดงผล) และ Plugins (โปรแกรมเสริ ม) ให้เลือกใช้ฟรี อย่างมากมายนอกจากนี้ สาหรับนักพัฒนา WordPress ยังมี Codex เอาไว้ให้เราได้เป็ นไกด์ไลน์ เพื่อศึกษา ่องค์ประกอบส่ วนต่าง ๆ ที่อยูภายใน สาหรับพัฒนาต่อยอด หรื อ นาไปสร้าง Theme และ Pluginsขึ้นมาเองได้อีกด้วย หนาซ้ า ยังมีรุ่นพิเศษ คือ WordPress MU สาหรับไว้ให้ผนาไปใช้ สามารถเปิ ด ู้ให้บริ การพื้นที่ทาเว็บบล็อกเป็ นของตนเอง เพื่อให้ผอื่นมาสมัครขอร่ วมใช้บริ การในการสร้างเว็บ ู้บล็อก ภายใต้ชื่อโดเมนของเขา หรื อที่เรี ยกว่า Sub-Domainจากที่ได้เกริ่ นนาไปในบทความนี้ คงจะทาให้รู้จก และได้ทราบประวัติความเป็ นมา รวมถึงความหมายกันไปบ้างแล้วว่า WordPress คือ ัอะไร ในบทความหน้า เราจะได้เริ่ มเรี ยนรู ้ถึงรู ปแบบ และวิธีการใช้งาน ไปจนถึงการเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ต่อไป

×