Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

AB SL Grafisk profil 1.0 visuell identitet

8,025 views

Published on

SLs grafiska profil är ett verktyg för att bygga en tydlig visuell identitet.
Genom tydliga, enkla riktlinjer
blir det även kostnadseffektivt,
SL behöver inte uppfinna något nytt varje gång vi ska kommunicera
med våra resenärer. Profilen bygger självklart på våra kärnvärden
Helhetssyn, Pålitlighet och Enkelhet.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

AB SL Grafisk profil 1.0 visuell identitet

 1. 1. SL Designmanual 1 Gäller fr o m 2010.05.24 Visuell identitet Ett starkt varumärke Manualens struktur Grundelement i Visuell identitet Logotyp Spårgrafik Färgskala Typsnitt Placering av grundelement Avsändare Bilaga: Riktlinjer för bilder
 2. 2. SL Designmanual 1 Visuell identitet © AB Storstockholms Lokaltrafik Gäller från och med 2010.05.24 Kommunikationsavdelningen AB Storstockholms Lokaltrafik Postadress: 105 73 Stockholm Besöksadress: Lindhagensgatan 100 T-bana: Thorildsplan/Stadshagen Telefon: 08-686 1600 Fax: 08-686 1606 sl.se Grafisk design: Pangea design AB Foto: Jeppe Wikström. Ur boken Stockholm från ovan. © Bildhuset, Leo Burnett, Melker Dahlstrand, Marcus Kurn, Matton, Nordic Photos, Scanpix.
 3. 3. Sid 3/42 SL Designmanual 1 Gäller fr o m Visuell identitet 2010.05.24 Innehåll 1.0 Ett starkt varumärke 5 4.8 Typografi rubrik 34 2.0 Manualens struktur 6 4.9 Typografi brödtext 36 3.0 Grundelement 8 4.10 Typografi exempel 38 3.1 Logotyp 10 4.11 Avsändare 40 3.2 Spårgrafik 12 Bilaga: Riktlinjer för bilder 3.3 Färgskala primär 14 3.4 Färgskala sekundär 16 3.5 Typsnitt 18 3.6 Trafikslagssymboler 20 4.0 Placering av grundelement 21 4.1 Format 22 4.2 Grid och spaltsystem 23 4.3 Logotypens placering 25 4.4 Spårgrafikens placering 27 4.5 Grundelement och färger 29 4.6 Grundelement och färg i plattor 31 4.7 Grundelement och bild 32
 4. 4. Sid 4/42 SL Designmanual 1 Gäller fr o m Visuell identitet 2010.05.24
 5. 5. Sid 5/42 SL Designmanual 1 Ett starkt varumärke Gäller fr o m Visuell identitet 2010.05.24 1.0 Ett starkt varumärke Det som bygger vårt varumärke är vår identitet, våra värderingar, vår kommunikation och vad vi som bor här och de som besöker regionen känner och förknippar med SL. All vår kommunikation måste genomsyras av en gemensam grund. Ju mer distinkta vi är med det vi vill kommunicera, desto större är chanserna att omvärldens bild av oss stämmer med den bild vi vill förmedla. Vår grafiska profil är ett verktyg för att bygga en tydlig visuell iden- titet. Genom tydliga, enkla riktlinjer blir det även kostnadseffektivt, vi behöver inte uppfinna något nytt varje gång vi ska kommunicera med våra resenärer. Profilen bygger självklart på våra kärnvärden Helhetssyn, Pålitlighet och Enkelhet. Göran Gunnarsson, vd Betrakta den grafiska profilen som ett stöd i ditt dagliga arbete. Göran Gunnarsson, vd Stockholm i februari 2010.
 6. 6. Sid 6/42 SL Designmanual 1 Manualens struktur Gäller fr o m Visuell identitet 2010.05.24 2.0 Manualens struktur Idag är SL samordnande huvudman och ytterst ansvarig för att Stockholm har en väl fungerande kollektivtrafik, medan SLs entre- prenörer ansvarar för driften på uppdrag av SL. Detta innebär att många olika intressenter är involverade i framtagandet av material som bär SLs visuella identitet; internt inom SL men också externt hos trafikentreprenörer, reklam-, design- och produktionsbyråer. Grundmanual Vi har valt att göra en flexibel manualstruktur som ska fungera SL Designmanual 1 såväl i det mindre, lokala sammanhanget som på en högre, Visuell identitet företagsövergripande nivå. Det innebär att den visuella identitets- strukturen är indelad i ett antal större huvudområden med mindre delmanualer för olika applikationer. Målet är att kunna erbjuda Visuell identitet en samlad manual för hela den visuella identiteten samtidigt som man för specifik produktion av till exempel dekaler, ska kunna få Manualens struktur Avsändare nödvändig information i en mindre manual. De mindre manualerna Logotyp Grundlayout innehåller dock alltid en kortfattad översikt av grundelementen Spårgrafik Bilaga: Riktlinjer för i SLs identitet. Färgskala bilder Typsnitt Manualen kommer att finnas både i tryckt och digital version. Den digitala manualen finns i bildarkivet, som du når via intranätet eller sl.se/grafiskprofil. I bildarkivet finns även logotyper och mallar för nedladdning. Använd alltid digitala förlagor och mallar i ditt arbete. Härintill visas ett schema över manualens uppbyggnad och inne- håll. Se alltid till att ha den senaste versionen av manualerna aktu- ella. På varje sida i manualen står det ”Gäller fr o m …”. Kontakta SLs kommunikationsavdelning om du har frågor kring den visuella identiteten.
 7. 7. Sid 7/42 SL Designmanual 1 Manualens struktur Gäller fr o m Visuell identitet 2010.05.24 Delmanualer SL Designmanual 2 SL Designmanual 2.2 SL Designmanual 2.3 SL Designmanual 2.4 Visuell identitet Visuell identitet Visuell identitet Visuell identitet Informationssystem Informationssystem Skyltar Informationssystem Dekaler Informationssystem Fordon Skyltar [Finns inte i nuläget] Grundelement Grundlayout Dekaler [Finns inte i nuläget] Piktogram och dekaler Våra fordon Fordon Linjekartor Fordonsmärkning, utvändigt Katalog Fordonsmärkning, invändigt SL Designmanual 3 SL Designmanual 3.2 SL Designmanual 3.3 SL Designmanual 3.4 Visuell identitet Visuell identitet Visuell identitet Visuell identitet Trafikinformation Trafikinformation Trycksaker Trafikinformation Tidtabeller Trafikinformation Kartor Trycksaker Grundlayout Biljetter och kort Grundlayout InDesignmall för tidtabell Geografiska kartor Tidtabeller Trafikinformation Bilaga: Trafikinformation Serieförslag Mallsidor Schematiska kartor Kartor Bygginformation Informationstavlor Kartdelen Tillfälliga tidtabeller Störningskartor Prisinformation Förklaringssida Hållplats-/stationstidtabeller Övriga kartor Läsriktning SL Designmanual 4 SL Designmanual 4.2 SL Designmanual 4.3 SL Designmanual 4.4 Visuell identitet Visuell identitet Visuell identitet Visuell identitet Kommunikation Korrespondens Kommunikation Kommunikation Reklam Kommunikation Webb och interninformation Reklam Grundlayout Ombud och återförsäljare Varför har vi riktlinjer Grafiska element Grundlayout Webb och Intranät Foldrar/broschyrer Evenemang för webbplatsen? Riktlinjer för bilder Tryckta enheter Korrespondens och interninformation Årsberättelse Profilprodukter Beskrivning av webb- Mått Digitala enheter Diagram Direktreklam platsen Övrigt Digitala mallar Annonser Navigation Sponsring
 8. 8. Sid 8/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet 2010.05.24 3.0 Grundelement SLs visuella identitet är uppbyggd kring samspelet mellan två grafiska element: logotypen och spårgrafiken. Dessa grafiska element är de mest använda och identitetsskapande i vår visuella identitet. Logotyp SLs logotyp fastställdes 1977. Bokstavsmärket har en unik form som inte får förvanskas. Spårgrafik Spåren befäster idén om resan från punkt A till B.
 9. 9. Sid 9/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet 2010.05.24 Primära färger Färg skapar känsla och identitet. En konsekvent färganvändning ger ett tydligt varumärkesuttryck och hjälper resenären att känna igen och resa med SL. Sekun- dära färger finns för använd- ning i Trafikinformation och Informationssystem. SL Blå SL Ljusblå Svart SL Grå Vit Typografi SL Gothic Text Light Light Italic Regular Regular Italic Bold Bold Italic Vårt unika typsnitt heter SL Gothic Timetable Regular Italic Bold SL Gothic. SL Gothic Text används för alla våra tryck- saker och för skyltning i mindre grader. För skyltar i större grader används SL Gothic Signage. SL Gothic Signage För siffertabellerna i tidtabeller används SL Gothic Timetable.
 10. 10. Sid 10/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Logotyp 2010.05.24 3.1 Logotyp SLs logotyp fastställdes 1977. Bokstavsmärket har en unik form som inte får förvanskas. Logotypens färg Logotypen ska i första hand återges i 100% cyan (SL Blå) på vit botten. 3X Proportioner Storleksrelationen mellan logotyp, företagsnamn och AB spårgrafik är fastställd och får ej ändras. Avståndet mellan logo- 12X Storstockholms 10X typ och företagsnamn ska vara minst 3X. Logotypen och spår- Lokaltrafik grafiken får inte ligga bredvid varandra. Det minsta avståndet är 12X i vertikal riktning. 12X 10X
 11. 11. Sid 11/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Logotyp 2010.05.24 3X 3X Negativ Frizon Logotypen kan användas negativt Vår logotyp ska alltid ha en friyta vit på färgad bakgrund (i SLs inom vilket andra grafiska element färgpalett) eller i foto. Den kan inte får ligga. Den ska alltid vara inte tryckas i SL Blå på färgad tydlig och därför får den en fri- bakgrund (i SLs färgpalett). zon. Frizonen är en fjärdedel av höjden av SL-logotypen. Frizonen 12X kan givetvis vara större. Svart Minsta storlek Logotypen kan återges i 100 % Logotypen ska inte användas svart färg. Den ska inte tryckas i mindre storlek än 6 mm bredd. 6 mm i en rasterton av svart.
 12. 12. Sid 12/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Spårgrafik 2010.05.24 3.2 Spårgrafik Spårgrafiken befäster idén om resan från punkt A till punkt B. Detta medför att logotypen alltid ska placeras antingen ovanför eller Spåren förenar vår visuella kommunikation och skapar igen- nedanför spåren. Logotypen får aldrig placeras i jämnhöjd eller ihop känning. Spårgrafiken ska placeras över hela satsytan (se grid med spårgrafiken. och spaltsystem) eller utfallande. Spårgrafikens färg Spårgrafiken ska i första hand återges i 100% cyan (SL Blå). Det blå spåret ska främst använ- das på vit botten. Svart Spårgrafiken kan återges i 100 % svart färg. Den ska inte tryckas i en rasterton av svart. Negativ Spårgrafiken kan användas negativt vit på färgad bakgrund (färger i SLs färgpalett) eller i foto.
 13. 13. Sid 13/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Spårgrafik 2010.05.24 Proportioner 2X Spårgrafikens proportioner mellan spårtjockleken och avståndet mellan spåren är fastställda. Spårgrafikens höjd är också fastställd för respek- 10X 6X tive format. I annat fall gäller grundregeln att spårgrafiken ska användas i den storlek vars längd ger en tydlig känsla av spår, alltså inte för kort. 2X Överhäng Frizon 2X Frizon över 4X Spårgrafikens tydlighet måste behållas och andra grafiska ele- 2X ment får ej komma inom denna yta. Den fria ytan kan också vara 10X 6X större. Frizonen upphävs endast när spåren läggs negativa i bild. 2X 2X Frizon under 4X Överhäng
 14. 14. Sid 14/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Färgskala primär 2010.05.24 3.3 Färgskala primär Kärnvärdet enkelhet lyfts fram i färgerna. Färgerna erbjuder stora Rätt färgkod möjligheter att skapa stark kontrast mellan bottenplattor, grafiska Det är viktigt att primärfärgerna element, accenter och typografi. alltid blir korrekt återgivna i all typ av reproduktion. Använd De färger vi använder i vår kommunikation är prioriterade tabellen för att hitta rätt färgkod i kategorierna primära och sekundära. för respektive användnings- område. Bifoga alltid SLs egen De primära färgerna är våra grundläggande företagsfärger och färglikare som referens vid används för all extern kommunikation. Sekundärfärgerna före- tryckning. kommer i andra delar av SL-trafiken som trafikslag, skyltsystem, och störningsinformation. (Se sid 16). SL Blå (cyan) är utöver svart den färg som är mest lämplig för Användningsområde Färgkod kortare texter. SL Ljusblå är tillsammans med SL Grå avsedd att användas för tonplattor och större ytor. Fyrfärgstryck CMYK – Bestruket papper I de fall den blå färgen ska översättas i metall på t ex fordon – Obestruket papper ska silver eller rostfritt användas. Tvåfärgstryck Pantone® (PMS) Bifoga alltid SLs egen färglikare som referens vid tryckning. – Bestruket papper Det är provtryckta färgark på olika papperskvaliteter. De kan – Obestruket papper rekvireras från Kommunikationsavdelningen. Webb och andra digitala media HEX t.ex. worddokument RGB Målning Natural Color System (NCS) Målning (metall) RAL Självhäftande folie Folie 3M Scotchcal 100 Series
 15. 15. Sid 15/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Färgskala primär 2010.05.24 SL Blå SL Ljusblå Svart SL Grå Vit Cyan 100% Cyan 10 % Svart 100 % Svart 40 % – Cyan 100% Cyan 10 % Svart 100 % Svart 40 % – PMS Process Cyan C PMS Process Cyan C 10 % PMS Process Black C PMS Cool Grey 7C – PMS Process Cyan U PMS Process Cyan U 10 % PMS Process Black U PMS Cool Grey 7U – 008ED7 E7F4FC 000000 A4A5A7 FFFFFF 0, 142, 215 231, 244, 252 0, 0, 0 164, 165, 167 255, 255, 255 S 1565-B S 0510-B S 9000-N S 4005-R80B S 0500-N RAL 230 60 40 RAL 240 80 10 RAL 9004 RAL 7040 RAL 9010 100-123 Light blue – 100-12 Black 100-605 Medium grey 100-10 White
 16. 16. Sid 16/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Färgskala sekundär 2010.05.24 3.4 Färgskala sekundär Sekundärfärgerna förekommer Rätt färgkod i andra delar av SL-trafiken Det är viktigt att sekundär- som trafikslag, skyltsystem och färgerna alltid blir korrekt åter- störningsinformation. givna i all typ av reproduktion. Använd tabellen för att hitta rätt Trafikslagen – buss, lokalbanor, färgkod för respektive använd- pendeltåg och tunnelbana – ningsområde. Bifoga alltid SLs har sina egna färger som egen färglikare som referens vid hjälper resenärerna att orien- tryckning. tera sig i och mellan de olika trafikslagen. Störningsfärgen används Användningsområde Färgkod Buss Röd Buss Blå framför allt i trafikinformation för att signalera störning i t ex Fyrfärgstryck CMYK trafik eller ombyggnad. Denna – Bestruket papper C0 M100 Y80 K25 C100 M60 Y0 K10 färg signalerar också varning – Obestruket papper C0 M100 Y81 K20 C100 M60 Y0 K10 eller förbud på dekaler och piktogram. Tvåfärgstryck Pantone® (PMS) – Bestruket papper PMS 187C PMS 301C Sekundärfärgerna ska alltid – Obestruket papper PMS 187U PMS 301U användas i tonvärde 100%. Webb och andra digitala media HEX A4112C 003E9A t.ex Worddokument RGB 164, 17, 44 0, 62, 154 Målning Natural Color System (NCS) S 2570-Y90R S 3065-R90B Målning (metall) RAL RAL 3000 RAL 5017 Självhäftande folie Folie 3M 100-720 Cardinal red 100-47 Intense blue
 17. 17. Sid 17/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Färgskala sekundär 2010.05.24 Lokalbanor/Pendeltåg T-bana Blå linjen T-bana Röda linjen T-bana Gröna linjen Störningsfärg C0 M0 Y0 K40 C100 M90 Y0 K0 C0 M95 Y100 K0 C65 M2 Y100 K0 C0 M57 Y100 K0 C0 M0 Y0 K40 C94 M94 Y0 K0 C0 M85 Y95 K0 C60 M0 Y100 K0 C0 M53 Y100 K0 PMS Cool Grey 7C PMS 2736C PMS 179C PMS 369C PMS Orange 151C PMS Cool Grey 7U PMS 2736U PMS 179U PMS 369U PMS Orange 151U A4A5A7 1C2F7A D51427 60A42B E57622 164, 165, 167 28, 47, 122 213, 20, 39 96, 164, 43 229, 118, 34 S 4005-R80B S 3060-R70B S 1080-Y80R S 1080-G30Y S 0580-Y50R RAL 280 30 40 RAL 040 50 70 RAL 040 50 70 RAL 120 60 63 RAL 060 60 80 100-605 Medium grey 100-37 Sapphire blue 100-266 Red orange 100-719 Apple green 100-717 Light orange
 18. 18. Sid 18/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Typsnitt 2010.05.24 3.5 Typsnitt För trycksaker och skyltar Till vardags och digitala media SL Gothic är vårt eget typsnitt, speciellt tecknat efter våra behov. Våra typsnitt för digitala media, Arial och Verdana är standard- Vi har exklusiva rättigheter till SL Gothic. typsnitt som inkluderas i Microsoft Office-paketet. Arial är vårt typsnitt som vi använder dagligen för brev, PM etc. Arial används även för rapporter som produceras internt. SL Gothic Text SL Gothic Text är vårt mest SL Gothic Text Regular Arial Arial används som typsnitt i digi- Arial Regular använda typsnitt och har flest vikter (Regular, Light, Bold). SL Gothic Text Regular Italic tala media, t ex Word-mallar och PowerPoint-presentationer. Arial Arial Italic Det används till våra trycksaker och även till skyltar i mindre SL Gothic Text Light används i rubriker på webb. Arial Bold grader. SL Gothic Text Light Italic Arial Bold Italic SL Gothic Text Bold SL Gothic Text Bold Italic Verdana Verdana är tecknat för åter- Verdana Regular givning på skärm och används för längre texter på vår webb. Verdana Italic SL Gothic Timetable SL Gothic Timetable Regular Verdana Bold Som namnet antyder används SL Gothic Timetable i tidtabeller- nas tabelluppsättning. Timetable SL Gothic Timetable Italic Verdana Bold Italic är speciellt tecknat för använd- ning i mindre grader. SL Gothic Timetable Bold skaeKDFCA SL Symbol SL Symbol är en samling av samtliga piktogram som används SL Gothic Signage SL Gothic Signage används enbart SL Gothic Signage Bold av SL. till skyltar. Signage är speciellt tecknat för användning i större †‡@¶™º‰ª grader. I teckenuppsättningen ingår även pilar i åtta riktningar. skaeKDFCA SL Symbol SL Symbol är en samling av samt- liga piktogram som används av SL.
 19. 19. Sid 19/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Typsnitt 2010.05.24 Tunna streck Feta streck SL Gothic Text SL Gothic Timetable SL Gothic Signage 123ÅXxp 123ÅXxp 123ÅXxp SL Gothic Text är formgivet med mindre kontrast mellan tunna och feta SL Gothic Timetables teckning är anpassad för att undvika så kallade SL Gothic Signage finns endast i en fet version (bold). Typsnittet streck för att klara olika typer av trycktekniker. bläckfällor när tryckfärgen sväller vid tryck på obestruket papper i har öppnare former och avslutningar för att öka läsbarhet i fart. liten grad. B Samlingstabell Brommaplan–Drottningholm–Mälaröarna 714 Li För linjerna 177, 301–323, 336, Observera! Noter 338 och 396 från Brommaplan. För utförligare information hänvisas a Endast helgfri fredag. till respektive linjes tidtabell. b Endast natt mot söndag och helgdag. c Endast helgfri lördag. d Endast natt mot måndag–fredag. U Zon Måndag–fredag 2 Brommaplan (T) 05.30 05.35 05.40 05.55 06.10 06.20 06.25 06.30 06.40 06.50 06.55 07.00 07.10 07.18 07.25 07.30 07.35 07.40 07.42 Buss 301 311 323 312 177 323 305 177 316 177 317 323 316 177 305 323 312 316 323 Anknytning till: 303 302 316 303 303 303 315 309 318 303 303 303 315 303 303 309 309 309 318 312 309 309 318 309 309 312 312 315 318a 312 318a 315 318 315 318 2 Brommaplan (T) 08.30 08.35 08.40 08.55 08.10 08.20 08.25 08.30 08.40 08.50 08.55 09.00 09.10 09.18 09.25 09.30 09.35 09.40 09.42 Buss 301 311 323 312 177 323 305 177 316 177 317 323 316 177 305 323 312 316 323 Öv Anknytning till: 303 302 316 303 303 303 315 309 318 303 303 303 315 303 303 309 309 309 318 312 309 309 318 309 309 312 312 315 318a 312 318a 315 318 315 ko 318 1 de Exempel liggande trycksak. Exempel liggande tidtabell sifferuppställning. Skyltsystemet är under arbete. k
 20. 20. Sid 20/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Trafikslagssymboler 2010.05.24 3.6 Trafikslagssymboler B B L J S T T T T Buss Lokalbana Pendeltåg Spårvagn Tunnelbana Trafikslagen – buss, lokalbanor, pendeltåg och tunnelbana – har sina egna symboler och färger. Detta hjälper resenärerna att orientera sig i trafiken. De tre tunnelbanelinjerna har inarbetade färgkoder; blå, röda och gröna linjen. Symbolerna är utvecklade för att hjälpa resenären att snabbt hitta det trafikslag som de söker. Bokstäverna är initialer för respektive trafikslag, utom J som står för järnväg. De används på bland annat kartor som ikoner utan stödjande text.
 21. 21. Sid 21/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet 2010.05.24 4.0 Placering av grundelement När grundelementen som vi beskrivit i föregående kapitel sätts Det finns riktlinjer för hur färgen, typsnitten och bilder/foton samman bildar de en helhet – en layout. Placeringen och rela- får placeras. En kort sammanfattning ses nedan. tionerna mellan de olika grundelementen är bestämda. Grundlayout Format Så här ser ett typiskt exempel Se sid 22 på SLs layout ut. Formatet är liggande, en ”grid” (rutnät) styr Gridsystem placeringen av alla element. Se sid 23 Logotypen är placerad i ett av formatets hörn. Spårgrafiken är Bild/foto/platta placerad under en bild som ligger Se sid 29–33 utfallande uppåt. Texten placeras i anslutning till spårgrafiken. Spårgrafik Se sid 27 Resegaranti Typografi Se sid 34 Logotyp Se sid 25
 22. 22. Sid 22/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Format 2010.05.24 4.1 Format Format I vår tryckta information använder vi framför allt A-format. De blåmarkerade är prioriterade främst. I reklam och marknads- föring, t ex stortavlor, används andra format som inte ingår i A-serien. Anpassa layouten till den yta som informationen ska appliceras på. A3 Mått (mm, bred x höjd) A2 594 x420 A3 297x420 A4 210 x297 A5 148x210 A6 105 x148 A2 A7 105 x74 A65 210 x99 Tidtabell 200 x105 200 x 105 mm Tidtabellsformat A4 A5 A6 A7 A65 (A4, utvikt format)
 23. 23. Sid 23/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Grid och spaltsystem 2010.05.24 4.2 Grid och spaltsystem Ett lika viktigt verktyg för SLs grafiska identitet som färger, typografi och andra beståndsdelar, är vårt gridsystem (rutnät). Vårt gridsystem medföljer alla formatmallar och ska alltid använ- das i alla sammanhang. En grid är den underliggande arkitekturen för vår design. Grid Vi använder ett sexspaltigt grid- system som är anpassat efter varje format. Indelningen i 6 spalter utgör grunden för text- spalter och bildar avgränsning för spårgrafik och bilder. Grid A65 Vårt liggande A65 format är vanligt i vår trycksaksflora. Här blir marginalerna något mindre än på A4-formaten. Spalterna är uppdelade i sektio- ner där logotyp och spårgrafiken placeras i modulerna. Observera att spårgrafikens längd alltid är längre än sats- ytans bredd, både på höger och vänster. Måttet för ”överhänget” är lika med en spårlinjes höjd, A65 Liggande dvs 2X (se sid 13).
 24. 24. Sid 24/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Grid och spaltsystem 2010.05.24 A4 Liggande A4 Stående
 25. 25. Sid 25/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Logotypens placering 2010.05.24 4.3 Logotypens placering Layouten på trycksaker är uppbyggd på ett enkelt sätt. Logotypen Layouten kan kombineras med spårgrafiken så länge friyta res- ska alltid placeras i ett av de fyra hörnens ytterkant på satsytan. pekteras. Spåret placeras i anslutning till bild med angiven frizon. Andra faktorer som informationshierarki och bilder kan påverka Friyta gäller också för övriga layoutelement som placeras kring logotypens placering. Generellt gäller då att logotypen ska placeras SL-logotypen. på ett tydligt och framträdande vis. Placeringsexempel folder På foldrar placeras logotypen längst ner på höger eller vänster sida av fram- eller baksidan. Rekommendationen på dubbel- sidiga trycksaker är att logotypen placeras på baksidans nedre, högra hörn. På enkelsidiga tryck- saker placeras den på framsidans nedre, högra hörn. Baksida Framsida A65-folder Liggande
 26. 26. Sid 26/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Logotypens placering 2010.05.24 A4 Liggande A4 Stående
 27. 27. Sid 27/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Spårgrafikens placering 2010.05.24 4.4 Spårgrafikens placering Spårgrafiken befäster idén om resan från punkt A till punkt B. på en utfallande bild. Spårgrafiken kan flyttas upp och ned i höjd Layouten kan kombineras med spårgrafiken om det finns plats på enligt layout. Spåren placeras i anslutning till bild med angiven ytan och så länge friytan respekteras. Spåren ska placeras inom frizon. Friyta gäller också för övriga layoutelement som placeras satsytan. De kan göras utfallande över sidan endast då de placeras kring spåren. Spårgrafiken och logotypen Spåren kan placeras fritt i höjd- led på ytan. Det bör finnas friyta enligt angivelse runt spåren. Observera att spårgrafiken har fasta storlekar för varje format. När logotypen förekommer tillsammans med spårgrafiken gäller fasta proportioner mellan dessa två (se sid 10). Baksida Spårgrafiken och satsytan Observera att spårgrafikens Framsida längd alltid är längre än sats- ytans bredd, både på höger och vänster. Måttet för ”överhänget” är lika med en spårlinjes höjd, dvs 2X (se sid 13). A65-folder Liggande
 28. 28. Sid 28/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Spårgrafikens placering 2010.05.24 A4 Liggande A4 Stående
 29. 29. Sid 29/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Grundelement och färger 2010.05.24 4.5 Grundelement och färger Logotyp, spårgrafik och text kan placeras på omslag med vit Sekundära färger kan användas inom Trafikinformation eller färgad botten. SL Blå är, vid sidan av vit, den färg som är mest (tidtabeller, störningsinformation), Informationssystem lämplig som bottenfärg. (skyltsystem, trafikslag) och Reklam (som dekorer och signaler i annonser). Färgval Logotyp, spårgrafik och text åter- ges alltid i en av primärfärgerna: SL Blå, vit eller svart. Logotyp och spårgrafik återges alltid i samma primärfärg medan texten Svart text / Blå text Vit text kan variera i färg och mellan positiv eller negativ beroende på bakgrunden. Texter ska alltid ha maximal kontrast mot underlaget för god läsbarhet. Blå logotyp, spårgrafik och text kan endast användas mot vit och SL Ljusblå botten.
 30. 30. Sid 30/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Grundelement och färger 2010.05.24 Kontrast och läsbarhet SL Ljusblå är tillsammans med SL Grå avsedd att användas för tonplattor och större ytor. Svart text ger maximal kontrast på ljus- blå botten men även blå text kan Svart text / Blå text Svart text användas. Också på grå botten ger svart text maximal kontrast men även negativ (vit) text kan användas. Svart text / Vit text Vit text
 31. 31. Sid 31/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Grundelement och färg i plattor 2010.05.24 4.6 Grundelement och färg i plattor Färgade plattor kan även användas på begränsade ytor. Välj en färg Sekundära färger ska endast användas inom Trafikinformation utöver svart och vit som är grundfärgerna. SL Blå och SL Ljusblå är (tidtabeller, störningsinformation) eller Informationssystem mest lämpliga att använda som färgplattor. Färgplattorna kan bära (skyltsystem, trafikslag). typografi i svart, blått eller negativt vitt. Plattor i färg Logotyp, spårgrafik och text åter- ges alltid i en av primärfärgerna: SL Blå, vit eller svart. Orange färg får endast användas vid störningsinformation. Då ska Vit text Svart text / Blå text svart spårgrafik och logotyp användas. SL Blå SL Ljusblå Svart text Störningsfärg
 32. 32. Sid 32/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Grundelement och bild 2010.05.24 Grundelement och bild 4.7 Bilder kan placeras utfallande på ett omslag. Här gäller att logotyp, spårgrafik och text ska vara tydliga mot bilden. Bilder bör alltså inte vara alltför oroliga eller röriga. Placera helst grundelementen på sammanhängande bottenytor så de syns tydligt. Utfallande bild över hela sidan När en bild faller ut vid alla kanter kan spårgrafiken också falla ut till vänster och höger alternativt hållas inom formatet. Svart text Svart text Utfallande bild och utfallande positiv spårgrafik Utfallande bild och ej utfallande positiv spårgrafik Vit text Vit text Utfallande bild och utfallande negativ spårgrafik Utfallande bild och ej utfallande negativ spårgrafik
 33. 33. Sid 33/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Grundelement och bild 2010.05.24 Bild ovanför spårgrafik När en bild (eller färgplatta) placeras ovanför spårgrafiken får den samma bredd som spår- grafiken. Svart text Vit text Utfallande bild upptill och ej utfallande spårgrafik Bild inom satsytan upptill och ej utfallande spårgrafik
 34. 34. Sid 34/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Typografi rubrik 2010.05.24 4.8 Typografi rubrik SLs grundläggande formspråk är modernistiskt och asymmetriskt. Dynamik snarare än harmoni. Vi använder SL Gothic, som är en så kallad Sans serif, i alla våra trycksaker. För SLs tidtabeller används SL Gothic Timetable och för skyltar SL Gothic Signage. Använd inte kursiva versioner av vårt typsnitt i rubriker. Rubriktypografi 72/74 Typografistege Vi använder främst SL Gothic Text i rubriker. Rubrikerna bör användas i följande grader; 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60 och 72 pkt. Rubriktypografi 60/62 Radavstånd bör vara 2 pkt större än graden (18/20, 72/74 etc). Den största rubrikgraden i de färdiga mallarna är 360/362 pkt. Rubriktypografi 48/50 Rubriktypografi 36/38 Rubriktypografi 30/32 Rubriktypografi 24/26 Rubriktypografi 18/20 Rubriktypografi 12/14 Rubriktypografi 9/11
 35. 35. Sid 35/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Typografi rubrik 2010.05.24 Mellanrubriker För mindre rubriker lämpar sig Den underjordiska konsthallen Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan Svart rubriktypografi Rubriker i färg För att skapa signaleffekt kan under själva bygget av denna storslagna triumf för samma grad som brödtexten men variation i form av fetare modernismen hade en grupp konstnärer börjat Svart rubriktypografi typografi i rubriker läggas i färg. De färger som är aktuella är typsnitt eller färg (SL Blå). SL Blå, svart och negativ vit. Om brödtexten sätts med SL Mellanrubrik SL Gothic Text Regular Tänk på att typsnittets tecken Gothic Text Regular kan mellan- rubrik sättas med SL Gothic Brödtext SL Gothic Text Light SL Blå rubriktypografi måste vara så kraftigt att det bär färg. Att använda SL Gothic Text Text Regular i SL Blå eller med SL Gothic Bold. Om SL Gothic Den underjordiska konsthallen SL Blå rubriktypografi Light i mindre rubrikstorlekar är alltså inte att rekommendera. Light används i löpande text kan Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan samma lösning användas men under själva bygget av denna storslagna triumf för rubriken kan då sättas med SL Gothic Regular. modernismen hade en grupp konstnärer börjat Neg vit rubriktypografi Neg vit rubriktypografi Mellanrubrik SL Gothic Text Bold Brödtext SL Gothic Text Regular Den underjordiska konsthallen Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan under själva bygget av denna storslagna triumf för modernismen hade en grupp konstnärer börjat Mellanrubrik SL Gothic Text Regular SL Blå Brödtext SL Gothic Text Regular svart Den underjordiska konsthallen Den underjordiska konsthallen Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan under själva bygget av denna storslagna triumf för under själva bygget av denna storslagna triumf för modernismen hade en grupp konstnärer börjat modernismen hade en grupp konstnärer börjat Mellanrubrik SL Gothic Text Bold SL Blå Mellanrubrik SL Gothic Text Bold Brödtext SL Gothic Text Regular svart Brödtext SL Gothic Text Regular
 36. 36. Sid 36/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Typografi brödtext 2010.05.24 4.9 Typografi brödtext Vi använder SL Gothic Text, som är en så kallad sans serif, i alla texter, även i längre textgrupper. För längre texter är det viktigt att de typografiska inställningarna för radavstånd, knipning, ord- mellanrum, avstavning är korrekt angivna. Radavstånd Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan under själva bygget Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan Ordmellanrum av denna storslagna triumf för modernismen hade en grupp konstnärer För brödtext gäller följande. börjat engagera sig i planeringen. Varför inte göra tunnelbaneresan till under själva bygget av denna storslagna triumf för Det är viktigt att ordmellan- Minsta rekommenderade rad- en upplevelse och inte bara en transport? Människor behövde något att modernismen hade en grupp konstnärer börjat rummen är korrekt inställda. För avstånd är gradens storlek + stora ordmellanrum skapar floder 1,5 pkt, 10/11,5, 11/12,5 etc. titta på och inspireras av förutom bergväggar. Konsten skulle göra det engagera sig i planeringen. Varför inte göra tunnel- i texten och sönderhackade jobbet, och dessutom motverka vandalism, menade man. Här intill visas brödtext med baneresan till en upplevelse och inte bara en trans- texter, för små ordmellanrum 2 punkters ökat radavstånd SL Gothic Text 8/10 pkt port? Människor behövde något att titta på och skapar svårlästa ordmassor utan (10/12, 11/13, 12/14). inspireras av förutom bergväggar. Konsten skulle uppehåll. göra det jobbet, och dessutom motverka vandalism, Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan under själva bygget av denna storslagna triumf för modernismen hade en menade man. grupp konstnärer börjat engagera sig i planeringen. Varför Kortaste och längsta rad inte göra tunnelbaneresan till en upplevelse och inte bara en SL Gothic Text 11/13 pkt Vid sättning av löpande text får transport? Människor behövde något att titta på och inspireras skillnaden mellan kortaste och av förutom bergväggar. Konsten skulle göra det jobbet, och längsta rad inte överstiga 10% dessutom motverka vandalism, menade man. Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men av spaltbredden. redan under själva bygget av denna storslagna SL Gothic Text 9/11 pkt triumf för modernismen hade en grupp konst- närer börjat engagera sig i planeringen. Varför Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan under inte göra tunnelbaneresan till en upplevelse själva bygget av denna storslagna triumf för moder- nismen hade en grupp konstnärer börjat engagera och inte bara en transport? Människor behövde sig i planeringen. Varför inte göra tunnelbaneresan till något att titta på och inspireras av förutom en upplevelse och inte bara en transport? Människor bergväggar. Konsten skulle göra det jobbet, och behövde något att titta på och inspireras av förutom dessutom motverka vandalism, menade man. bergväggar. Konsten skulle göra det jobbet, och dess- utom motverka vandalism, menade man. SL Gothic Text 12/14 pkt SL Gothic Text 10/12 pkt
 37. 37. Sid 37/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Typografi brödtext 2010.05.24 Spalter Den underjordiska konsthallen Den underjordiska konsthallen Stycke Spaltsystemet som reglerar Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan under Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan under Vi tillämpar inte indrag vid nytt vår typografi finns definierat i själva bygget av denna storslagna triumf för moder- själva bygget av denna storslagna triumf för modernis- stycke. I stället sätts nytt stycke griden. Texter sätts alltid med nismen hade en grupp konstnärer börjat engagera men hade en grupp konstnärer börjat engagera sig med blankrad eller halv blankrad jämn vänsterkant och ojämn sig i planeringen. Varför inte göra tunnelbaneresan till i planeringen. Varför inte göra tunnelbaneresan till före första rad. höger, aldrig centrerade. Undvik en upplevelse och inte bara en transport? Människor en upplevelse och inte bara en transport? Människor avstavningar så långt det är möjligt. Textrader ska baseras behövde något att titta på och inspireras av förutom behövde något att titta på och inspireras av förutom på ett givet ”baslinjeraster”. bergväggar. Konsten skulle göra det jobbet, och dessu- bergväggar. Konsten skulle göra det jobbet, och dessu- Det innebär att textens rader tom motverka vandalism, menade man. tom motverka vandalism, menade man. linjerar med varandra över flera De driftiga konstnärerna Siri Derkert och Vera Nilssons spalter. De driftiga konstnärerna Siri Derkert och Vera Nilssons engagemang resulterade i att två motioner lämnades in engagemang resulterade i att två motioner lämnades in till Stockholms stadsfullmäktige 1955. Den ena innehöll till Stockholms stadsfullmäktige 1955. Den ena innehöll bland annat dessa rader: bland annat dessa rader: Stycke med blankrad Stycke med halv blankrad Bokstavsmellanrum (knipning) Typsnitt Typsnittsgrad/knipning Typsnittsgrad/knipning Typsnittsgrad/knipning Typsnittsgrad/knipning Typsnittsgrad/knipning För att vårt typsnitt SL Gothic ska fungera typografiskt riktigt SL Gothic Text Light 9/0 12/0 24/-5 36/-10 72/-20 så måste det generella avståndet SL Gothic Text Light Italic 9/0 12/0 24/-5 36/-10 72/-20 mellan bokstäverna vara rätt SL Gothic Text Regular 9/0 12/-10 24/-10 36/-10 72/-15 inställt. De rekommenderade in- SL Gothic Text Regular Italic 9/0 12/-15 24/-10 36/-10 72/-15 ställningarna finns här till höger. SL Gothic Text Bold 9/0 12/-10 24/-5 36/-15 72/-20 SL Gothic Text Bold Italic 9/0 12/-15 24/-5 36/-15 72/-20
 38. 38. Sid 38/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Typografi exempel 2010.05.24 4.10 Typografi exempel Genom att texten kopplas till griden kan arbetet med typografin förenklas. Det går att skapa flerspaltssystem, marginalspalter och breda textytor. På detta uppslag visar vi några exempel på hur det kan se ut. Spaltbredd och radlängd Vår vanligaste layoutlösning Den underjordiska konsthallen Den underjordiska konsthallen består av tre spalter à 2 moduler Stockholms tunnelbana invigdes 1950, Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan men redan under själva bygget av denna på bredden (vänsterspalten i storslagna triumf för modernismen hade under själva bygget av denna storslagna triumf exemplet). Större textgrader för modernismen hade en grupp konstnärer en grupp konstnärer börjat engagera sig i behöver bredare spalter (höger- planeringen. Varför inte göra tunnelbane- börjat engagera sig i planeringen. Varför inte göra spalten i exemplet). Då ökas spaltbredden med minst en mo- resan till en upplevelse och inte bara en tunnelbaneresan till en upplevelse och inte bara en transport? Människor behövde något att transport? Människor behövde något att titta på och dul. För bra läsbarhet bör antal titta på och inspireras av förutom bergväg- tecken per rad inte överskrida gar. Konsten skulle göra det jobbet, och inspireras av förutom bergväggar. Konsten skulle cirka 55–60 tecken. dessutom motverka vandalism, menade göra det jobbet, och dessutom motverka vandalism, man. menade man. SL Gothic Text 8/10 pkt SL Gothic Text 10/12 pkt Cirka 40 tecken per rad Cirka 50 tecken per rad Den underjordiska konsthallen Den underjordiska konsthallen Stockholms tunnelbana invigdes Stockholms tunnelbana invigdes 1950, men redan under 1950, men redan under själva bygget av denna storslagna triumf för moder- själva bygget av denna storslagna triumf för modernismen nismen hade en grupp konstnärer hade en grupp konstnärer börjat engagera sig i plane- börjat engagera sig i planeringen. ringen. Varför inte göra tunnelbaneresan till en upplevelse Varför inte göra tunnelbaneresan och inte bara en transport? Människor behövde något att till en upplevelse och inte bara en transport? Människor behövde något titta på och inspireras av förutom bergväggar. Konsten att titta på och inspireras av förutom skulle göra det jobbet, och dessutom motverka vandalism, bergväggar. Konsten skulle göra det menade man. jobbet, och dessutom motverka van- SL Gothic Text 12/14 pkt dalism, menade man. Cirka 55 tecken per rad SL Gothic Text 9/11pkt Cirka 35 tecken per rad
 39. 39. Sid 39/42 SL Designmanual 1 Placering av grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Typografi exempel 2010.05.24 Fruängsgrenen på tunnelbanans Röda linje renoveras och fräschas upp under våren och sommaren 2006 Trafikinformation Om vad vi arbetar med och lite Typografi exempel om hur vi gör det. Tidtabellsomslag Folder Mer plats i SL-trafiken för dig som reser till/från Bredäng – Aspudden. Tunnelbanans Röda linje förstärks tillfälligt med bussar i rusningstid från den 9 januari 2006. Bygginformation Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam- corper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feu- giat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt. Årsberättelse, uppslag Affisch, A3
 40. 40. Sid 40/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Avsändare 2010.05.24 4.11 Avsändare Vi kommunicerar webbadressen i löpande text, på adressrader i vårt korrespondensmaterial och i reklamsammanhang. Hän- visningen till webben ska inte kopplas till vår logotyp utan kan placeras fritt på sidan. Webbadress i brödtext I dessa sammanhang ska benäm- AB Marknad ningen sl.se användas. Hänvis- Storstockholms Marknadskommunikation ningen ska i löpande text inte särskiljas med kursiv, färgad eller Hur du kontaktar SL Lokaltrafik Sven Svensson fet typografi. Den ska läggas i Um dolessed modipsumsan velit nis niam aute erat Avdelningschef den omgivande textens typografi, veriure vel digna feugait veliquatio con eu facidui Grupp alltså SL Gothic Text Regular. Den inisl utem nisi bla at nos scidunt prat iustrud te ska inte ökas i grad gentemot omgivande text. alisim ipit nonullan henit tincing ea feuguero exer 105 73 Stockholm Telefon 08-686 0000 dolorper se magna accum acidunt ip elese magnibh Besöksadress Fax 08-686 0000 Webbadress i korrespondens- eum diam eriliquissi. et utat. Ut vullaor perat. Lindhagensgatan 100 Mobil 070-786 0000 Thorildsplan/Stadshagen sven.svensson@sl.se material Magna consecte facing sl.se På våra brevpapper, visitkort och Wis exero elismolore et erostrud ex ex ent andra personliga blanketter ska lorero odoluptat. hänvisningen vara sl.se. Även här Ulputat, veraeseniam do används SL Gothic Text Regular. Pit vullut eugait ad magna ero consequat esequatet feu facipit nonsequis ad alit praesto corem nis te ea facing eugait utpatie er sendre modo et utat, dolor se facilit augait vulput eros alit do odolore landiamet lamet velit at enis euip etue conummy laortio eu faciduiscin henit nonulluptat sl.se. Duis erciduisisi sl.se. dolortie te tio dolorpe raessequi et iriureet Rit in utpat. Dui er sed vel iusto dunt landre magna con eum alis eummod molenisl iniamco aliquatum dolorem numsandre modip enis zzriuscidunt nim vullan nim niam, sequam, qui et ulla ad tate ea commy nit wis dignit et iriuscipsum incilis nonsed magna feuis dolendip er iusci blaoreet, alit del ulla feuissim nosto quam il incidunt lan veliquis eliquipisisi tatet wis alisi tat. nulput wis nos dolenis Unt nibh et ute dolobore molorem dolore eum velit dolorer iliquis conulputenit
 41. 41. Sid 41/42 SL Designmanual 1 Grundelement Gäller fr o m Visuell identitet Avsändare 2010.05.24 Webbadress i reklam Adress i trycksaker I reklamkommunikation ska sl.se På baksidan av informationsblad, användas. Här bör avsändaren foldrar och broschyrer ska SLs vara så stor att avläsning kan avsändare se ut på samma sätt. ske på avstånd, i dåliga ljus- Texten ska vara vänsterställd förhållanden etc. SL Gothic och satt med SL Gothic Text. Text Bold fungerar bäst i dessa Företagsnamnet AB Stor- sammanhang. Webbavsändaren stockholms Lokaltrafik sätts får tryckas i SL blå, vitt eller med SL Gothic Bold. Adress- svart. information sätts med SL Gothic Regular. Webbadressen ska sättas med samma typsort som AB övrig adresstext. Storstockholms Lokaltrafik För mer information SLs kundtjänst Telefon 08-600 10 00 sl.se AB Storstockholms Lokaltrafik För mer information SLs kundtjänst Telefon 08-600 10 00 sl.se Webbavsändare på del av stortavla
 42. 42. Sid 42/42 SL Designmanual 1 Gäller fr o m Visuell identitet 2010.05.24
 43. 43. Gäller fr o m SL Designmanual 1.1 2010.01.13 Bilaga till Visuell Identitet Bilaga Riktlinjer för bilder
 44. 44. Sid 2/20 SL Designmanual 1.1 Riktlinjer för bilder Gäller fr o m Bilaga: Visuell identitet 2010.01.13 Innehåll 1.0 Riktlinjer för bilder 3 2.0 Bildens innehåll 4 3.0 Fotomanér 5 4.0 Bildkategorier 6 5.0 Informationskanaler 7 6.0 Bildhantering 8 7.0 Tekniska aspekter 9 8.0 Copyright/upphovsrätt 10 9.0 Bilden av SL 11 10.0 Illustrationsmanér 17 11.0 Illustrationer och grundelement 18 12.0 Illustrationsexempel 19
 45. 45. Sid 3/20 SL Designmanual 1.1 Riktlinjer för bilder Gäller fr o m Bilaga: Visuell identitet 2010.01.13 1.0 Riktlinjer för bilder Bild stärker varumärket Samsyn om bildspråk Allt vi säger och gör bidrar till bilden av SL. Vi har en gemensam SL anlitar underkonsulter inom formgivning, reklamtjänster, utställ- visuell identitet för SL och SL-trafiken. Det visuella språket bär ningsproducenter m m. För dem är Riktlinjer för bilder ett viktigt fram vårt varumärke. Det som bygger vårt varumärke är vår iden- redskap som hjälper till att tydliggöra hur SLs bilder ska se ut och titet, våra värderingar, vår kommunikation och vad stockholmarna användas. SLs kommunikationsavdelning ska se till att riktlinjerna känner för och förknippar med SL. alltid tillhandahålls vid nya kontakter med underleverantörer. Fotografier och illustrationer är en viktig del i detta arbete. Ett kon- sekvent bildspråk är ett verktyg för att skapa en stark identitet. Bil- der kan stärka SLs kärnvärden: Helhetssyn, Pålitlighet och Enkel­ het. Genom att använda ett enhetligt bildspråk, både i innehåll och uttryck, skapas, förstärks och befästs vår image i omvärlden. Effektiviserad bildanvändning Riktlinjer för bilder effektiviserar användningen av vår organisa- tions bilder. Riktlinjer ger stöd för hur bilder kan användas inom olika områden i SLs organisation. De gör oss också medvetna om vikten av att välja rätt bild för rätt tillfälle. Vi blir mer kostnads- medvetna, vi behöver inte uppfinna något nytt varje gång vi ska kommunicera med våra resenärer. Riktlinjerna fungerar som referens men också som inspirations- källa. De kan bidra med praktisk vägledning kring frågor om bildinnehåll, bildkvalitet, etiska och tekniska aspekter. SL har en bildbank tillgänglig för organisationen och dess underleverantörer. För inloggning och lösenord kontakta Kommunikationsavdelningen. Bild skapar igenkänning All vår kommunikation måste genomsyras av ett gemensamt bildspråk. När vi använder ett konsekvent bildspråk hjälper vi män- niskor att snabbt känna igen SL som avsändare.
 46. 46. Sid 4/20 SL Designmanual 1.1 Riktlinjer för bilder Gäller fr o m Bilaga: Visuell identitet 2010.01.13 2.0 Bildens innehåll Bild kopplad till kärnvärden Pålitlighet SLs kärnvärden är Helhetssyn, Pålitlighet och Enkelhet. Så här kan Med Pålitlighet avses att kunderna ska uppfatta SL-trafiken som kärnvärdena tolkas in i bilder: tillgänglig, säker, trygg och punktlig. Helhetssyn Våra bilder visar trygga, ansvarsfulla människor med engagemang. Med Helhetssyn sammanfattas SLs roll som trafikhuvudman för Äkthet i bilderna ger trovärdighet. Bilderna ska kännas aktuella. kollektivtrafiken i Stockholms län. Bildurvalet kan därför återspegla årstid och samtid. SLs medarbe- tare eller entreprenörers personal som visas i bild ska ha ända- SL tar ansvar för hela resan. Alla som bidrar till SL-trafiken ska målsenlig utrustning och relevant uniform. När SLs miljöer visas uppfattas som aktiva, engagerade, serviceinriktade och tillmötes- ska de vara upplysta, rena och förmedla ordning och reda. gående. Tonvikten i bildspråket ska vara lagd på människor. Bilder på den infrastruktur och de fordon som SL förfogar över används Enkelhet när det är befogat. Kommunikationskonceptet ”Alltid nära” bygger Med Enkelhet avses att det ska vara lätt att resa med SL-trafiken på möjligheten att människor kommer närmare varandra med i hela länet. hjälp av SL-trafiken. Det kan vara ett möte som sker mellan två människor, eller en resenär som tar sig till en aktivitet eller plats. Bilderna ska återspegla den vardag som resenärerna lever i. Därför Både män och kvinnor, barn och äldre ur alla SLs kundsegment ska internationellt bildbyråmaterial undvikas. Prioritera ett budskap ska representeras. Foton av reportagekaraktär är mer lämpliga än i bilden. Undvik konstruerade tillrättalagda bilder. Bilderna ska inte studiofotografier. vara för exklusiva och vackra utan gestalta vardagsstockholmaren. Bilder ska exempelvis uttrycka värme, glädje och väcka positiva Bilder ska spegla den variation av människor som reser med SL. tankar. Det skapar kontrast mot SLs grafiska element och primär- Människors eller gruppers integritet får inte kränkas i bilderna. färger som har en sofistikerad och sval färgskala. Om bildmaterialet återspeglar människors vardag ökar trovär- digheten. Vi undviker fotomodeller och använder oss av vanliga människor.

×