Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GROWTH HACKING – PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

381 views

Published on

Przedstawię podstawowe założenia związane z Growth Hackingiem i najbardziej znane przykłady zastosowań, które pozwoliły niewielkim firmom stać się międzynarodowymi gigantami. Dowiesz się czym właściwie jest Growth Hacking i dlaczego jest to technika, którą szczególnie powinny zainteresować się małe firmy, w tym przede wszystkim startupy.

Więcej na: http://kamilglapinski.pl/growth-hacking-poradnik-dla-poczatkujacych/

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

GROWTH HACKING – PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

 1. 1. GROWTH HACKINGPORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 2. 2. O K R E Ś L E N I E G R O W T H H A C K I N G P O R A Z P I E R W S Z Y Z O S T A Ł O U Ż Y T E P R Z E Z S E A N A E L L I S A W 2 0 1 0 R . W I Ę C J E S T T O D O Ś Ć „ Ś W I E Ż A ” T E C H N I K A M A R K E T I N G O W A .
 3. 3. P R Z Y K Ł A D Y F I R M , K T Ó R E S T O S U J Ą G R O W T H H A C K I N G ?
 4. 4. 1 . D R O P B O X , 2 . G R O U P O N , 3 . I N S T A G R A M , 4 . A I R B N B .
 5. 5. Z M I E Ń S P O S Ó B M Y Ś L E N I A ! GH to proces ciągły, który jest ściśle powiązany z produktem, co różni się od standardowego podejścia zakładającego, że marketing powinno się podejmować, gdy produkt jest już w 100% gotowy.
 6. 6. G R O W T H H A C K I N G M O Ż N A P O D Z I E L I Ć N A C Z T E R Y P O D S T A W O W E K R O K I .
 7. 7. D O P A S U J P R O D U K T D O R Y N K U G R O W T H H A C K I N G Z A K Ł A D A K O N I E C Z N O Ś Ć C I Ą G Ł E G O U L E P S Z A N I A P R O D U K T U , A Ż D O W E R S J I , K T Ó R A Z A C H W Y C I O D B I O R C Ó W . J E Ś L I Z A P O M N I A Ł E Ś , Ż E T W Ó J B I Z N E S M U S I B Y Ć D O S T O S O W A N Y D O O C Z E K I W A Ń O D B I O R C Ó W , T O M U S I S Z J A K N A J S Z Y B C I E J P R Z E S T A Ć I Ś Ć T Ą D R O G Ą ! 1
 8. 8. Z N A J D Ź S W Ó J S P O S Ó B N A W Z R O S T 2 H I S T O R I A N I E R A Z P O K A Z A Ł A N A M , Ż E C I E K A W A N I S K O B U D Ż E T O W A R E K L A M A M O Ż E P R Z Y C I Ą G N Ą Ć D O T W O J E G O P R O D U K T U R Z E S Z E K L I E N T Ó W . J A K W E R Z E Y O U T U B E ’ A I F A C E B O O K A W Y R Ó Ż N I Ć S W Ó J P R O D U K T ? J E D N Y M Z M O I C H U L U B I O N Y C H P R Z Y K Ł A D Ó W J E S T F I L M P R O M U J Ą C Y D O L L A R S H A V E C L U B . C O M . T E N F I L M M A P O N A D 2 2 M L N W Y Ś W I E T L E Ń !
 9. 9. W I R U S O W O Ś Ć T O T W Ó J N A J L E P S Z Y P R Z Y J A C I E L 3 T W Ó R Z D O B R E J A K O Ś C I O W O I C I E K A W E T R E Ś C I . P A M I Ę T A J O T Y M , Ż E B Y J A K N A J B A R D Z I E J U Ł A T W I A Ć S W O I M O D B I O R C O M M O Ż L I W O Ś Ć D Z I E L E N I A S I Ę M A T E R I A Ł A M I P R O M O C Y J N Y M I L U B K O R Z Y S T A Ć Z T A K I C H P L A T F O R M , K T Ó R E S Ą J A K N A J B A R D Z I E J P R Z Y J A Z N E P O D W Z G L Ę D E M „ S Z E R O W A N I A ” .
 10. 10. M I E R Z I U L E P S Z A J 4 M U S I S Z J E D N A K W I E D Z I E Ć C O D Z I A Ł A – D L A T E G O P O T R Z E B U J E S Z J A K N A J D O K Ł A D N I E J S Z Y C H D A N Y C H . S P R A W D Z A J C O N I E P O D O B A S I Ę T W O I M K L I E N T O M N A T W O J E J S T R O N I E I N T E R N E T O W E J N A J B A R D Z I E J , W K T Ó R Y M M O M E N C I E P R Z E R Y W A J Ą P R O C E S Z A K U P O W Y I S T O S U J O D P O W I E D N I E M E T O D Y P R Z Y P O M I N A N I A I M O P O R Z U C O N Y M K O S Z Y K U . Z R O Z U M C O J E S T P R O B L E M E M I W Y E L I M I N U J G O !
 11. 11. S T O S O W A N I E G R O W T H H A C K I N G U N A L E Ż Y R O Z P O C Z Ą Ć O D Z M I A N Y S P O S O B U M Y Ś L E N I A . N A R Z Ę D Z I A Z M I E N I A J Ą S I Ę Z R O K U N A R O K , C O R A Z N O W S Z E T E C H N O L O G I E S T W A R Z A J Ą C O R A Z W I Ę K S Z E M O Ż L I W O Ś C I I W A R T O B Y Ć N A B I E Ż Ą C O , J E D N A K N A W E T N A J L E P S Z E N A R Z Ę D Z I A N I C D A D Z Ą O C Z E K I W A N Y C H E F E K T Ó W , J E Ś L I B Ę D Ą U Ż Y W A N E W N I E W Ł A Ś C I W Y S P O S Ó B .
 12. 12. P Y T A N I A ? K O N T A K T @ K A M I L G L A P I N S K I . P L W W W . K A M I L G L A P I N S K I . P L

×