Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 Działających Strategii W Social Media

1,064 views

Published on

Artykuł z grudniowego numeru Marketing w praktyce

Published in: Business
  • Be the first to comment

5 Działających Strategii W Social Media

  1. 1. TEMAT NUMERU NARZ!DZIA TWOI KLIENCI JU! TAM S" Twoi klienci ju$ tam s% marketing w praktyce 48 tekst: Kamil Niemira grudzie# 2009 Firmy chc" by# tam, gdzie s" ju$ ich klienci. Ale w social media dla wielu mo$e si% to okaza# traumatycznym prze$yciem. S!uchanie To żadna tajemnica, że dobry rozmów- ca to taki, który potrafi słuchać. Jak wiele znasz osób, o których możesz to powiedzieć? Niezbyt wiele. A teraz pójdźmy jeszcze dalej i zapytajmy: jak wiele znasz firm, o których możesz po- wiedzieć, że wsłuchują się w to, co masz do powiedzenia? Czy twoja firma inwestuje olbrzymie pieniądze w badania rynku? Oczywi- ście, że tak. To jedna z form obniżania ryzyka w podejmowaniu decyzji. I to © Images.com/Corbis jedna z form słuchania klientów. A czy dokładnie słuchacie tego, co wasi klienci mają o was do powiedzenia na forach internetowych? Na mikroblogach i blo- gach? Co sądzą o waszych produktach, O kraju, gdzie jedna czwarta miesz- Firma konsultingowa Forrester wskazała usługach, obsłudze? Czy macie swoje kańców ma konto w największym pięć strategii, które pomagają odnieść lub znacie jakieś forum internetowe, serwisie społecznościowym, można sukces w social mediach. Albo przy- na którym słuchacie, co mówią o was śmiało powiedzieć, że jest już w erze so- najmniej w nich nie utonąć. Określają klienci? I co najważniejsze: czy wycią- cial media. Social media są porównywane je proste słowa: słuchanie, rozmawianie, gacie z tego wnioski? do wezbranego nurtu. Nurtu, który porywa inspirowanie, wspomaganie, angażowa- Kilka lat temu, gdy jeszcze nikt nie mó- ze sobą wszystko, co znajdzie się na jego nie. I właśnie z powodu ich pozornej wił o social media, takie forum uru- drodze. I to właśnie do takiej rwącej rzeki banalności i prostoty są trudne do re- chomił mBank. Jednak w pewnym wchodzi obecnie coraz więcej rm. alizacji. momencie przestał słuchać. Kara była Trzymając się tej rzecznej paraleli, do- Wie o tym doskonalekażdy szef i wyrywa sroga. Niezadowoleni klienci, którzy świadczony pływak trzy razy się zasta- włosy z głowy, gdy obserwuje, jak w jego w międzyczasie zamienili się w prosu- nowi, zanim wejdzie do wody o bystrym sklepie/placówce bankowej/call center mentów, uruchomili własne fora. A ich nurcie. Czuje przed nim pokorę. A jeśli pracownik na widok klienta odwraca społeczna kampania sprzeciwu Nabi- się już zdecyduje – to na pewno po od- wzrok lub nie mówi „dzień dobry”. Cho- ciwmbank.pl i mStop.pl nominowana powiednim przygotowaniu. ciaż to wydaje się takie proste… była w konkursie Złote Spinacze.
  2. 2. TWOI KLIENCI JU" TAM S# NARZ!DZIA TEMAT NUMERU Uważne słuchanie może przynieść wią na tobie suchej nitki. badała grupę 1800 osób, sprawdzając, jak marketing w praktyce zaskakujące wyniki. Możemy poznać Z drugiej strony, rozmowy z klientami media społecznościowe zmieniły nasta- prawdziwe, pełne treści opinie klientów przynoszą efekty. Josh Bernoff z Forre- wienie konsumentów do poszukiwania in- o naszej marce, naszych produktach, stera jako przykład takiej firmy podaje formacji w internecie. Efektem tych badań kampaniach, procesach. Rubbermaid’s, która na swoim blogu jest ustalenie, że 18 proc. respondentów Na samym końcu możemy szybko do- „Adventures in Organization” pozwala w USA za podstawowe źródło informacji 49 wiedzieć się o nadciągającym kryzysie klientom opowiedzieć, jak czynią swe na tematy, które ich interesują, uznaje grudzie! 2009 w sferze PR i zacząć reagować. Zanim się codzienne życie bardziej zorganizowa- szeroko pojmowane media społecznościo- on rozleje po kraju lub całym świecie. nym. Przeglądając bogactwo pomysłów, we. A biorąc pod uwagę przyrost liczby Przykładem takich sytuacji kryzyso- jakie klienci prezentują na tym blogu, ła- użytkowników social media, ze spektaku- wych może być sprawa Dominos Pizza two się domyślić, jaką skarbnicą ta stro- larnym wzrostem Twittera o 959 proc. rok w USA i TVN z Rurkiem i Kamilem na musi być dla działu R&D. Zanim do roku, badacze z Nielsen spodziewają Durczokiem. Kryzysu w ich przypadku jednak zacznie się rozmawiać, należy się, że ta liczba będzie wzrastać. i tak nie dałoby się uniknąć, ale wiedza mieć pewność, że… na pewno ma się Niewiele firm potrafi naprawdę inspiro- na jego temat mogłaby pomóc w odpo- coś do powiedzenia. Facebook jest pełen wać swoich klientów tak, aby sami z sie- wiedniej reakcji i zminimalizowaniu stron www założonych przez duże mar- bie zachwalali jej produkt. Sprawdź to strat. ki, na których pojawiają się komunikaty, zresztą, prosząc dowolnego użytkownika ale nikt ich nie komentuje. komputera Apple o wyrażenie opinii Rozmawianie na jego temat. Żaden z nich, kupując Do tej pory, gdy chciałeś o czymś po- Inspirowanie komputer firmy z nadgryzionym jabł- wiedzieć swoim klientom, to po prostu Wszyscy już znamy potęgę marketin- kiem, nie podpisuje deklaracji, że będzie to mówiłeś: przez ulotki, reklamę w TV, gu szeptanego. Porównywarki cenowe, jej chodzącą reklamą. Ci klienci zostali radiu czy internecie. Opinie klientów portale opisujące aparaty fotograficzne zainspirowani przez Apple – dobrym poznawałeś po pewnym czasie: znaj- lub odkurzacze są pełne opinii i komen- produktem, doskonałym marketingiem dowałeś je w wynikach sprzedaży czy tarzy „ekspertów” i „użytkowników” i świetną obsługą. Podobnie jak klienci też wynikach badań. Dzisiaj te opinie zachwalających dany wyrób. Jednak firmy Miele, tej od pralek. poznasz od razu. Oferujesz nową lokatę? żadna taka opinia nie ma szans w kon- Doskonałym i brzemiennym w skutkach Z małą gwiazdką na dole ulotki? Uważaj. frontacji z opinią naszego znajomego, przykładem inspirowania była kampania Zaraz ją wezmą pod lupę twoi klienci, który „przy okazji” pochwali jakiś pro- prezydencka Barracka Obamy wykorzy- a ci z nich, którzy znają się na usługach dukt lub usługę. stująca social media i poprzez nie setki finansowych lepiej od ciebie, nie zosta- W sierpniu tego roku rma Nielsen prze- tysięcy wolontariuszy, pełniących w tym ! REKLAMA
  3. 3. TEMAT NUMERU NARZ!DZIA TWOI KLIENCI JU" TAM S# ! wypadku rolę prawdziwych ambasado- oceniają, że Josh zaoszczędził dla Della menty, stworzył zestaw kilku przycisków marketing w praktyce rów marki. Dzisiaj Barack Obama ma co najmniej 1 mln dolarów. Ktoś powie, do oceny ich zawartości przez ludzi i po- na Facebooku 6,9 mln fanów, więcej że to jednostkowy przypadek. Nieprawda. prosił czytelników o pomoc w ich anali- ma obecnie jedynie Michael Jackson. Wystarczy wejść na każde prężne i skupia- zie. Podejrzane wydatki znalezione przez Coca-Cola z 3,8 mln fanów jest w tym jące wielu członków specjalistyczne forum analizujących je czytelników były dalej 50 zestawieniu dopiero siedemnasta. i zadać tam konkretne pytanie. To, że ktoś sprawdzane przez dziennikarzy. I w ten odpowie, i to w dodatku sensownie, jest sposób, dzięki jawności dokumentów grudzie! 2009 Wspomaganie prawie, że pewne. i dostępności do zawartych nich infor- We wszystkich firmach pomoc klien- Dotarcie do osób, które udzielają się macji, obywatele zyskali nowe narzędzie tom w obsłudze produkowanych przez na takich forach i nawiązanie z nimi do kontrolowania władzy. nie urządzeń lub świadczonych usług uczciwych relacji każdej firmie może Brytyjski bank First Direct uruchomił to trudny kawałek chleba. Klienci po- przynieść – jak to widać po przykładzie specjalną witrynę http://www.live. rst- trafią nie zrozumieć naprawdę wielu Jeffa – wymierne korzyści. direct.com/, na której poprosił swoich rzeczy. Żeby było jasne – najczęściej Czy twoja firma zna swoich „Jeffów”? klientów o wyrażenie opinii na jego temat. z powodów leżących po stronie samych Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby firm: bo instrukcja obsługi jest napisana Anga!owanie nie fakt, że wyniki – zarówno te złe, jak przez technika dla technika, bo umowa Klient wie lepiej. To hasło jest rzadko i te dobre są prezentowane natychmiast kredytowa napisana jest przez prawnika traktowane dosłownie. A szkoda. Firma na stronie. Wiem to, bo sam sprawdziłem. dla sztabu prawników. Salesforce modyfikuje swoje produkty Oprócz tego bank na tej stronie próbuje Na szczęście dla klientów lub raczej rm, zgodnie z wytycznymi uzyskiwanymi poznać opinie klientów na temat swoich ludzie lubią sobie pomagać. Tutaj legendar- od swoich klientów, wprowadzając konkretnych usług, również zamieszczając nym już przykładem jest Je – człowiek, w pierwszej kolejności w życie te, które je bezzwłocznie na stronie. Można po- który na forum pomocy technicznej rmy zdobyły najwięcej ich głosów. wiedzieć, że First Direct próbuje wdrożyć Dell sam z siebie od roku 1999 do 2008 98 569 stron dokumentów – tyle właśnie strategię angażowania swoich klientów był – co roku – zalogowany przez 123 dni stron mieli przejrzeć dziennikarze angiel- oraz pełnej transparentności. Hasło „Fron- robocze. Przeczytał co najmniej ćwierć skiego „Guardiana” tropiący nielegalne tem do klienta” nabiera całkiem innego miliona wpisów innych użytkowników lub nieetyczne wydatki parlamentarzy- znaczenia. i sam zamieścił ponad 20 tys. postów, które stów brytyjskich. Robota na lata. „Guar- Social media to rewolucja. Jak widać zostały przeczytane 2 mln razy. Josh Ber- dian” stworzył stronę, na której zamieścił strategie obecności w social media są no i Charlene Li w książce Groundswell wszystkie otrzymane z parlamentu doku- tylko z pozoru proste. Każda z nich osobno i wszystkie razem wnoszą do fir- REKLAMA my więcej rewolucji w jej działalności niż zmiana właściciela. Otwarcie się na prawdziwy i szczery dialog z klien- tami w większości firm wywołuje gęsią skórkę u menedżerów: „Lepiej nie wy- wołujmy wilka z lasu”. Przesadzam? To znajdźcie na głównych stronach in- ternetowych największych rm w Polsce otwarte fora dyskusyjne. Powodzenia! Kamil Niemira, managing director, Agencja Social Media. k n@agenc j as o ci a lme di a.pl

×