Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social onet

1,202 views

Published on

 • Be the first to comment

Social onet

 1. 1. ตัวอย่างข้อสอบวิชาสังคมศึกษา (O - NET)1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด 1. ศาสดาและนักบวช 2. รูปเคารพและศาสนสถาน 3. นักบวชและศาสนพิธี 4. ศาสนพิธและหลักคำสอน ี2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรืองเดียวกัน ่ ยกเว้นข้อใด 1. หลักคำสอนเรืองพระเจ้า ่ 2. หลักคำสอนเรืองการเสียสละ ่ 3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม 4. หลักคำสอนเรืองนรกและสวรรค์ ่3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้ เรียกว่าพิธอะไร ี 1. ศีลกำลัง 2. ศีลแก้บาป 3. ศีลล้างบาป 4. ศีลมหาสนิท4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพือนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด ่ 1. ศาสนาอิสลาม 2. ศาสนาคริสต์ 3. ศาสนาฮินดู 4. พระพุทธศาสนา
 2. 2. 5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร 1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป 2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก 3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครังคือเช้าและเย็น ้ 4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน6. “บุคคลผูใดมีใจบริสทธิกเ็ ป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรม ้ ุ ์ เทศนาของศาสดาองค์ใด 1. โมเสส 2. พระเยซู 3. มหาวีระ 4. มุฮมมัด ั7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด 1. อัตตา 2. อนัตตา 3. ความหลุดพ้น 4. การเวียนว่ายตายเกิด8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนทีเ่ ป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร 1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ 2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง 3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น 4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป
 3. 3. 9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน 1. พระอุบาลี 2. พระอานนท์ 3. พระธรรมวินย ั 4. พระมหากัสสปะ10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครังแรกให้แก่ใคร ้ 1. ปัญจวัคคีย์ 2. ชฎิล 3 พีนอง ่ ้ 3. พระเจ้าสุทโธทนะ 4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส11. พีชนิยาม ในนิยาม 5 ของสมุทย หมายถึงกฎธรรมชาติ เรืองใด ั ่ 1. การสืบพันธุ์ 2. สิงไม่มชวต ่ ี ีิ 3. สภาพแวดล้อม 4. การทำงานของจิต12. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชา 1. พระรัตนตรัยครบองค์สาม 2. โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม 3. พระพุทธเจ้าแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4. พระพุทธเจ้าแสดงอนัตตลักขณสูตร
 4. 4. 13. ศาสนพิธใดไม่มการเจาะจงพระภิกษุผรบ ี ี ู้ ั 1. ทอดกฐิน 2. ถวายผ้าอาบน้ำฝน 3. ถวายสังฆทาน 4. ถวายผ้าจำนำพรรษา14. พระปัญจวัคคีย์องค์ใดมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน 1. พระวัปปะ 2. พระอัสสชิ 3. พระภัททิยะ 4. พระมหานามะ15. “เวสสันดรชาดก” ให้แนวคิดสำคัญในเรืองใด ่ 1. ทานบารมี 2. ปัญญาบารมี 3. วิรยบารมี ิ 4. ศรัทธาบารมี16. บุคคลควรใช้หลักธรรมใดในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข 1. อริยสัจ 4 2. อิทธิบาท 4 3. สังคหวัตถุ 4 4. พรหมวิหาร 4
 5. 5. 17. ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติตนที่ดีที่สุดในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 1. ยึดมันในวัฒนธรรมของสังคม ่ 2. มีสวนร่วมในกิจกรรมของสังคม ่ 3. ประพฤติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรมของสังคม 4. ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของสังคม18. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด 1. สิทธิ 2. หน้าที่ 3. บทบาท 4. สถานภาพ19. ข้อใดจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของไทยได้ถูกต้อง 1. รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 2. รัฐธรรมนูญ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ 3. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา เทศบัญญัติ 4. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด เทศบัญญัติ20. ใครคือ “ทนายแผ่นดิน” 1. ผู้พิพากษา 2. พนักงานอัยการ 3. ประธานศาลฎีกา 4. คณะกรรมการตุลาการ
 6. 6. 21. ข้อใดแสดงถึงการขัดเกลาทางสังคมทางตรง 1. สมใจอ่านหนังสือพิมพ์ 2. สมศรีเรียนรูจากสิงแวดล้อม ้ ่ 3. สมปองศึกษาความรูจากอินเทอร์เน็ต ้ 4. สมบัตสอนลูกเรืองการนับญาติ ิ ่22. ปัญหาสังคมไทยข้อใดเป็นพืนฐานทีจะก่อให้เกิดปัญหาอืน ๆ ตามมา ้ ่ ่ 1. ปัญหาความยากจน 2. ปัญหาอาชญากรรม 3. ปัญหาโสเภณี 4. ปัญหาการย้ายถิ่น23. การปฏิบัติใดที่เรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมรองของสังคมไทย 1. การฌาปนกิจศพ 2. การไปทำบุญในวันพระ 3. การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 4. การรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก24. ประเทศคูใดมีรปแบบของรัฐเหมือนกัน ่ ู 1. อิตาลี - สหรัฐอเมริกา 2. ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ 3. ฝรังเศส ่ - เยอรมนี 4. แคนาดา - มาเลเซีย25. หลักการที่มีความสำคัญมากที่สุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด 1. หลักเหตุผลในการตัดสินใจ 2. หลักความเสมอภาคทางการเมือง 3. หลักสิทธิเสรีภาพของพลเมือง 4. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
 7. 7. 26. ข้อใดไม่ใช่ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ 1. เผด็จการทหาร 2. เผด็จการฟาสซิสต์ 3. เผด็จการนาซี 4. เผด็จการคอมมิวนิสต์27. การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้รบอิทธิพลจากประเทศใด ั 1. อังกฤษ 2. อินเดีย 3. ฝรังเศส ่ 4. สหรัฐอเมริกา28. หลักการจัดระเบียบบริหารราชการข้อใดเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสวนร่วมใน ่ การปกครองตามวิถีทางประชาธิปไตย 1. หลักการแบ่งอำนาจ 2. หลักการรวมอำนาจ 3. หลักการมอบอำนาจ 4. หลักการกระจายอำนาจ29. ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการยุบสภาผู้แทนราษฎร 1. ประธานรัฐสภา 2. นายกรัฐมนตรี 3. ประธานวุฒสภา ิ 4. ประธานสภาผู้แทนราษฎร30. สาเหตุสำคัญทีสดทีทำให้เกิดการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จาก ่ ุ ่ ่ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย คืออะไร 1. ความเหลือมล้ำทางสังคมระหว่างชนชันต่าง ๆ ่ ้ 2. ความตกต่ำทางเศรษฐกิจซึ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อน 3. ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ 4. ความตืนตัวทางการเมืองของกลุมทหารและพลเรือนทีอยากให้มการเปลียนแปลง ่ ่ ่ ี ่
 8. 8. 31. ประเทศในข้อใดเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน (ASEAN) ทังหมด ้ 1. พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม บรูไน ญี่ปุ่น 2. พม่า ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม บรูไน 3. มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 4. มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ฟิลปปินส์ ิ32. ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 1. ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการกับจำนวนทรัพยากร 2. การทีรฐบาลเข้าแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน ่ั 3. การทีรฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรได้ ่ั 4. ความขัดแย้งในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ33. ข้อใดเป็นไปตามกฎอุปสงค์ 1. แดงซือหนังสือ เพราะต้องใช้เรียน ้ 2. ดำซือเสือ 3 ตัว เพราะชอบสีสดใส ้ ้ 3. เขียวซือกระเป๋า 2 ใบ เพราะร้านขายลดราคา ้ 4. เหลืองซือโทรศัพท์ใหม่ เพราะทันสมัยกว่าของเดิม ้34. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้บริโภค 1. สิทธิได้รับการโฆษณาและแสดงฉลากตามความเป็นจริง 2. สิทธิจะได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 3. สิทธิในการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยได้โดยเสรี 4. สิทธิในการเลือกซือสินค้าบริการตามความสมัครใจและเป็นธรรม ้35. สิ่งที่ผู้ผลิตควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการผลิตสินค้าคือข้อใด 1. ต้นทุน 2. ผู้บริโภค 3. กำไรสูงสุด 4. การแทรกแซงของรัฐบาล
 9. 9. 36. ข้อใดทำให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินขึ้น 1. ปริมาณการผลิตสินค้าเพิมขึน ่ ้ 2. ผูบริโภคมีความต้องการสินค้าเพิมขึน ้ ่ ้ 3. จำนวนผู้ผลิตสินค้าลดลง 4. ราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพ37. ข้อดีของการเป็นผู้ผลิตในตลาดผูกขาดคือข้อใด 1. สามารถกำหนดราคาและปริมาณขายเพื่อให้ตนได้รับกำไรสูงสุดได้ 2. สามารถลดค่าใช้จายในการโฆษณาสินค้า จึงทำให้เสียต้นทุนต่ำ ่ 3. สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามทีตนต้องการ ่ 4. สามารถทำการผลิตขนาดใหญ่ เพือลดต้นทุนการผลิต ่38. ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศไทยปัจจุบันจัดอยู่ในระดับใด 1. ดัดแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 2. พัฒนาเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมจากภูมปญญาท้องถิน ้ ิ ั ่ 3. อาศัยชิ้นส่วนของต่างประเทศนำมาพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ 4. รับเทคโนโลยีจากต่างประเทศนำมาใช้โดยตรง39. นโยบายใดจะทำให้ประเทศมีศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันด้านการค้า ระหว่างประเทศได้มากทีสด ่ ุ 1. การใช้นโยบายการค้าคุ้มกันการผลิต 2. การระดมเงินออมเพือการลงทุน ่ 3. การชำระหนีตางประเทศก่อนกำหนด ้ ่ 4. การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. 10. 40. สถาบันการเงินในข้อใดไม่ได้ให้บริการทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป 1. ธนาคารกลาง 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3. บริษัทหลักทรัพย์ 4. บริษทเครดิตฟองซิเอร์ ั41. ข้อใดเป็นนโยบายการเงินแบบขยายตัว ในการแก้ปญหาเศรษฐกิจของประเทศ ั 1. การเพิมปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ่ 2. การขายหลักทรัพย์ของธนาคารกลาง 3. การจำกัดอัตราการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ 4. การขึนอัตราดอกเบียของธนาคารกลาง ้ ้42. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้รัฐบาลก่อหนี้สาธารณะ 1. เพือรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล ่ 2. เพื่อใช้จ่ายในกรณีงบประมาณขาดดุล 3. เพือสร้างความมันคงของระบบเศรษฐกิจ ่ ่ 4. เพือใช้จายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ่ ่43. ในกรณีทเ่ี กิดภาวะเงินฝืด มาตรการข้อใดไม่สามารถนำมาใช้แก้ปญหาทางเศรษฐกิจได้ ั 1. ธนาคารกลางลดอัตราดอกเบีย ้ 2. รัฐบาลลดอัตราภาษีมลค่าเพิม ู ่ 3. ธนาคารพาณิชย์ลดการปล่อยสินเชื่อ 4. ธนาคารกลางลดการขายพันธบัตร
 11. 11. 44. ข้อใดเป็นรายการที่แสดงอยู่ในบัญชีเดินสะพัด 1. ดุลการค้า ดุลบริจาค ดุลการชำระเงิน 2. ดุลบริจาค ดุลบริการ ดุลการค้า 3. ดุลการชำระเงิน ดุลบริการ ดุลเงินทุน 4. ดุลการค้า ดุลเงินทุน ดุลบริจาค45. นายเกษตรมีทดน 30 ไร่ ต้องการจัดสรรการใช้ทดนตามทฤษฎีใหม่ เขาจะต้อง ่ี ิ ่ี ิ จัดสรรทีดนเพือการขุดสระ และการทำนาอย่างละกีไร่ ่ ิ ่ ่ 1. ขุดสระ 6 ไร่ ทำนา 9 ไร่ 2. ขุดสระ 9 ไร่ ทำนา 9 ไร่ 3. ขุดสระ 10 ไร่ ทำนา 12 ไร่ 4. ขุดสระ 12 ไร่ ทำนา 12 ไร่46. ข้อใดแสดงว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม 1. เอกชนดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจทังแบบผูกขาดและเสรี ้ 2. รัฐดำเนินการผลิตเฉพาะกิจการทีสงผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ่ ่ 3. มีกฎหมายควบคุมกิจกรรมเศรษฐกิจในด้านผลิตและการขายของเอกชน 4. มีตลาดสินค้าและบริการนานาชนิดทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ47. ข้อใดแสดงว่าประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 1. สัดส่วนของคนยากจนต่อประชากรลดลง 2. รายได้เฉลียต่อหัวของประชากรสูงขึน ่ ้ 3. ประชาชนมีสนค้าทีผลิตจากเทคโนโลยีสมัยใหม่บริโภคมากขึน ิ ่ ้ 4. ประเทศประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม
 12. 12. 48. พัฒนาการของมนุษยชาติในการคิด สร้าง และทำเพือความอยูรอดในการดำรงชีวต ่ ่ ิ เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคใด 1. ยุคหินเก่า 2. ยุคสำริด 3. ยุคเหล็ก 4. ยุคโลหะ49. ข้อใดเป็นจุดเริมต้นยุคประวัตศาสตร์ ่ ิ 1. รู้จักใช้ไฟ 2. รูจกการเพาะปลูก ้ั 3. รูจกตังถินฐาน ้ั ้ ่ 4. รูจกบันทึกข้อความ ้ั50. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดจัดได้ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น 1. พระพุทธรูป 2. พระไตรปิฎก 3. จดหมายเหตุวนวลิต ั 4. เครื่องปั้นเผาบ้านเชียง51. วิธีการในข้อใดที่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้เป็นเรื่องราว 1. การค้นคว้า และ การตีความ 2. การวิเคราะห์ และ การสังเคราะห์ 3. การตีความ และ การสังเคราะห์ 4. การรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์
 13. 13. 52. ข้อใดจัดลำดับการบันทึกเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้อง 1. พงศาวดาร ตำนาน ประวัตศาสตร์ ิ 2. ตำนาน ประวัตศาสตร์ พงศาวดาร ิ 3. ตำนาน พงศาวดาร ประวัตศาสตร์ ิ 4. พงศาวดาร ประวัตศาสตร์ ตำนาน ิ53. “สุวรรณภูม” ในหลักฐานของอินเดียหมายถึงภูมภาคใด ิ ิ 1. เอเชียใต้ 2. เอเชียตะวันออก 3. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 4. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้54. ข้อใดเป็นมรดกทางอารยธรรมของโรมัน ทีถายทอดสูชาติตาง ๆ ในโลกยุคปัจจุบน ่่ ่ ่ ั 1. ระบอบประชาธิปไตย 2. ระบบรัฐธรรมนูญ 3. ระบบกฎหมาย 4. ระบบศักดินาสวามิภกดิ์ ั55. สงครามครูเสด ก่อให้เกิดผลดีตอสังคมโลกในด้านใด ่ 1. ศาสนาคริสต์เผยแผ่เข้ามาในทวีปเอเชีย 2. ศาสนาอิสลามมีโอกาสเผยแผ่เข้าไปในทวีปยุโรป 3. ทำให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างเชือชาติมากขึน ้ ้ 4. ทำให้เกิดการขยายตัวทางการค้าระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก
 14. 14. 56. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 2. การขยายตัวทางการค้า 3. ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม 4. การเพิมขึนของจำนวนประชากร ่ ้57. สถาปัตยกรรมแบบบารอก ปรากฏในงานก่อสร้างใด 1. พระราชวังบักกิงแฮม 2. พระราชวังแวร์ซายส์ 3. มหาวิหารเซนต์ปเี ตอร์ 4. มหาวิหารเซนต์ปอล58. “สรีดภงส์” จัดเป็นภูมปญญาในสมัยใด ิ ั 1. ทวารวดี 2. สุโขทัย 3. เชียงแสน 4. อยุธยา59. วิธการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมปญญาไทยแบบดังเดิมเป็นอย่างไร ี ิ ั ้ 1. ครูถายทอดให้ศษย์เป็นหมูคณะตามชุมชนต่าง ๆ ่ ิ ่ 2. ครูนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ในการสอน 3. ครูรับสอนเฉพาะศิษย์ที่เป็นคนท้องถิ่นเดียวกัน 4. ครูผู้มีความชำนาญสอนศิษย์แบบตัวต่อตัว
 15. 15. 60. ระบบศักดินาส่งผลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างไร 1. เกิดการกระจายการถือครองทีดน ่ ิ 2. เกิดระบบชนชั้นในสังคมไทย 3. เกิดการแบ่งอำนาจการปกครอง 4. เกิดระบบการควบคุมการใช้แรงงาน61. ข้อใดเป็นคุณปการของหมอบรัดเลย์ทมตอสังคมไทย ู ่ี ี ่ 1. การบุกเบิกสิงพิมพ์ และ การออกหนังสือพิมพ์ภาษาไทย ่ 2. การนำพืชสมุนไพรไทยมารักษาโรคควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน 3. การสอนหนังสือควบคู่ไปกับการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ 4. การเปิดโรงพยาบาลรักษาโรคด้วยการแพทย์สมัยใหม่62. การปลุกกระแสนิยมความรักชาติ และความทันสมัย เกิดขึนในสมัยนายกรัฐมนตรี ้ คนใด 1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 2. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 3. จอมพลถนอม กิตติขจร 4. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์63. นโยบายการแก้ปญหาเศรษฐกิจตกต่ำในสมัยรัชกาลที่ 7 คือข้อใด ั 1. ลดค่าเงินบาท 2. ปลดข้าราชการออก 3. กูเ้ งินจากต่างประเทศ 4. ส่งเสริมการใช้สินค้าไทย
 16. 16. 64. หมูบาน 2 แห่ง อยูหางกัน 8 กิโลเมตร ให้หาระยะทางระหว่างหมูบานดังกล่าว ่ ้ ่ ่ ่ ้ ในแผนทีมาตราส่วน 1:25,000 ่ 1. 8 เซนติเมตร 2. 16 เซนติเมตร 3. 24 เซนติเมตร 4. 32 เซนติเมตร65. หากมีการแข่งขันเทนนิสทีสหราชอาณาจักรในวันที่ 15 มีนาคม เวลา 16.00 น. ่ ผู้ชมในประเทศไทยจะต้องเปิดโทรทัศน์เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดดังกล่าวในเวลาใด 1. 9.00 น. 2. 10.00 น. 3. 22.00 น. 4. 23.00 น.66. การวางแผนการเพาะปลูกในพืนที่ 1,000 ไร่ ควรใช้ประโยชน์จากเครืองมือใด ้ ่ 1. ระบบกำหนดตำแหน่งบนพืนโลก (GPS) ้ 2. ระบบสารสนเทศทางภูมศาสตร์ (GIS) ิ 3. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 4. ภาพถ่ายทางอากาศ67. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับพายุแคทรินาทีสร้างความเสียหายอย่างมาก เมือเดือน ่ ่ ่ กันยายน พ.ศ. 2548 1. เป็นพายุไต้ฝนทีกอตัวในทะเลจีนใต้ ขึนฝังใกล้กรุงฮานอย ุ่ ่ ่ ้ ่ 2. เป็นพายุโซนร้อนทีกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟก ขึนฝังในประเทศเม็กซิโก ่่ ิ ้ ่ 3. เป็นพายุไซโคลนทีกอตัวในมหาสมุทรอินเดีย ขึนฝังใกล้เมืองโกลกาตา ่่ ้ ่ 4. เป็นพายุเฮอร์รเิ คนทีกอตัวในมหาสมุทรแอตแลนติก ขึนฝังใกล้เมืองนิวออร์ลนส์ ่่ ้ ่ ี
 17. 17. 68. เพราะเหตุใดที่ราบสูงโคราชจึงไม่จัดอยู่ในภูมิประเทศแบบที่ราบสูงอย่างแท้จริง 1. มีความชันทางทิศตะวันตกเพียงด้านเดียว 2. มีความสูงเฉลีย 150-180 เมตร ่ 3. ไม่มภเู ขาล้อมรอบ ี 4. มีขนาดเล็ก69. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบอันเกิดจากทีตงของประเทศไทย ซึงตังอยูทละติจด 5o 37/ ่ ้ั ่ ้ ่ ่ี ู ถึง 20o 27/ เหนือ 1. ทำให้มอากาศร้อน ี 2. ทำให้ได้รบอิทธิพลของลมมรสุม ั 3. ทำให้ทุกจังหวัดมีเวลามาตรฐานเดียวกัน 4. ทำให้อณหภูมในเวลากลางวันและกลางคืนไม่ตางกันมากนัก ุ ิ ่70. เมือพิจารณาในเชิงภูมศาสตร์วฒนธรรม ประชากรในทวีปใดมีความคล้ายคลึงกัน ่ ิ ั มากทีสด ่ ุ 1. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกาเหนือ 2. ทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกาใต้ 3. ทวีปเอเชีย กับ ทวีปแอฟริกา 4. ทวีปออสเตรเลีย กับ ทวีปอเมริกาใต้71. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากหินแปร 1. การผลิตครกหิน 2. การแกะสลักหินอ่อน 3. การถมที่ด้วยกรวดทราย 4. การก่อสร้างอาคารด้วยหินปูน
 18. 18. 72. ปรากฏการณ์ทางภูมศาสตร์ขอใดทีมกระบวนการเกิดคล้ายคลึงกัน ิ ้ ่ ี 1. เสาดิน - แพะเมืองผี 2. โป่งยุบ - เขากระโดง 3. เสาเฉลียง - ผาแต้ม 4. ภูผาเทิบ - แก่งตะนะ73. อิทธิพลของลักษณะภูมอากาศทีแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อให้เกิด ิ ่ พิธกรรมใด ี 1. บุญข้าวจี่ 2. บุญบั้งไฟ 3. บุญกุ้มข้าวใหญ่ 4. บุญแห่ปราสาทผึ้ง74. ปรากฏการณ์ใดเกียวข้องกับพิธสารเกียวโต ซึงเป็นข้อตกลงและผูกมัดตามกฎหมาย ่ ี ่ ในระดับโลก 1. ปรากฏการณ์เอลนีโญ 2. ปรากฏการณ์ลานีญา 3. ปรากฏการณ์เรือนกระจก 4. ปรากฏการณ์คลืนยักษ์สนามิ ่ ึ75. โครงการแก้มลิงเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำในด้านใด 1. การขาดแคลนน้ำ 2. การเกิดน้ำเน่าเสีย 3. การพัฒนาแหล่งน้ำ 4. การเกิดน้ำท่วมรุนแรง
 19. 19. 76. องค์กรใดในสหประชาชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานให้มีการพัฒนา สิงแวดล้อมร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ่ 1 WFP 2. UNEP 3. UNDP 4. UNEPA77. การจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้อมเพือการพัฒนาอย่างยังยืน ควรใช้วธการใด ่ ่ ่ ิี จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 1. การควบคุม การดูแลรักษา และการพัฒนา 2. การสงวน การอนุรกษ์ ั และการพัฒนา 3. การป้องกัน การแก้ไข และการอนุรกษ์ ั 4. การสงวน การป้องกัน และการอนุรกษ์ ั78. พระราชบัญญัตสงเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมพุทธศักราช 2535 กำหนดให้ ิ ่ ่ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต้องดำเนินการในข้อใด 1. วางแผนโครงการอย่างรอบคอบ 2. วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ่ 3. ติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน 4. ประเมินโครงการแก้ไขผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ่

×