Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Young marketers 3 thách thức elite 5 - phạm văn khải - revised

218 views

Published on

Elite 5 cập nhật

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Young marketers 3 thách thức elite 5 - phạm văn khải - revised

  1. 1. F .x F L, F/Fz, /._ ỈÍĨ NỞ/Í, FI ,/, /_ .,r .xμŕ Ở, Amr_ :A H Ế Í/ Ớμ, /, , ,,
  2. 2. SEGMENTATION TARGET CONSUMERS The mountain-clímber - From Ă`LÙ,`IỒÌẫ.Ì`Ĩ‹`I`lIII0lILg ằÝ‹ íấìllix `I=` (HCM) - Joìned :.lí Ỉ:IG.Is'ÍÍ 1+ 'fmì dinlltulula' ẦIHl[` :ÍĨIIẦ =í=.lỈÌ',JlIỉ (each round Ofa contest counted as a challenge) - Around 9Il` pxaolpltẽ ẵ?Ĩę'!nIqrdęd`“ Attitude: - Pretty high ego - HÍ hdetermìnatíon AV!ơl'A= 'I:lVAYll.l!ỊlĨẵ(Ị/Iốlllí `:íĩIIlíiAIv~I.IIcit g Behavior: Hkolí :r=.Ih*1"=^Io` =,lV':`.':=I,ol“Í =í=.I1Ìll,lt= lEasỵ suffèñẵĩẽŕĩ xvAlc1Ịu.ibn.μ‹nn.lẺnrqr
  3. 3. ,.,u .:DỤ lAl°r'sFul,ẦlgỊslM`sFsPsI 1 E *thị I i _ ,` . . qả"^~ jắ°ỆỊ-- E4'- ',"<, slsĂ`,lă'isl',-'ỈsFslLsl` YLẤ T "ị I - I illijvt l =ĩ'ụK^sll IỊI Iqg..l .C rc* Ju citii =ịlI:lcl Vổl)IịÌỬấlIVllllổIvhỊll "“^t=.IĨC1 'ụ` ềlvlậlrm' =ỉi`l`l l Hỉiŕịsâlitịìtllí Oíl =IilaIμ E ax *` ìrìli i`“ l “ll-ụrỉlícỉl alằcxclllí 'tỌlỊlILC,l ưlhllkaiau vAvnIlllậIl:. .`4 y lclẩelplchìlh =.Ilâ` Ĩoxâlị , ” . l Ìâtalvlấloĩl il:lK:L “lấllìrqfíịì I.l'ỊJtíIICìvAvlIì Ĩll =ñnÌIlKỂ VW. 'Ị_i`Ịì_=l'r'=^I:.IỈ(:l›', ĨÍ Gill tt _ _1,_'~s4 .n _ _"` _1 - .. _ '. K. Ụ `Ệ. `I vrr I. , ._‹ -.L l lm ` l l cu
  4. 4. HOW? Make them into the Winner community IDEA DAU NTLE55 WINNER MESSAGE You tried extremely hard, you Won yourselfand failed at the contest. You're still a dauntless Winner.
  5. 5. THE Sl“llRT l`^lẾ.Y1ấ,l`lillI'ụÌ4Ii lrỉllllẩt `I“lI=,L1“ụ`:l“lni“i:` =.I'í'ụ` =I“ll'ụl°l'r Gậlriĩíkcriiitíllì =.l›' ỉl L”ỈlỀ.lI.lIÌÍỈấ,L,'L," vAvnIlllậIL ầ.L," :.ư I”lIấllVlIỸ:I:li oíi =I“lI:` VẦVIĨIIIIHĨ i”I`CllVlIlÌIIllIĨ`ỊV r°'Ĩh”Iấl` ẶOIỐiμŨlỨlỨIíl Thiện phước llrl !,` lỡ fr DAUNĨLESS WINNER
  6. 6. Ù lslYẮỈislYÁỈIl:s ,lsi`sl,i`isĨỊsềỄĨ i`,i'Ĩ ilsi`,l IVẢÌ=.l°lli =^KCllỊIf*1“ll plonlii 'tclịllịgl IVIIẵ.IÍỈ(ẩ,Ì`l'ụlIi'› =ŕu.llì p1FqLg`Kậ` ăá1VẮVẮillll“ựli Flẳfễ l,'IỈ0lỊI`p› Ế[ễl'AlIĩIíỖl 0l`lI =i*-.Il]`ę›`=.ỊgI-ẹln: ‹-^r Ìliíillấlllỉzaĩ tii Fnllụỵ, Ẻl `ICr2IIÌl ĩfẫv Calc; ‹'.”cì'lLg,`J Ilirậlì ‹-^r ỄIIl^K:l'L',, FIIEIILÌỀS IẸỊIỂỈILẸI IIIộ` 'lilli 'AlnÌIIlềIi` llẽììvμvlọlltnlui oil'-.lvị ẩ*z+”`i2ì Ệ liỉ-it'Ỉi rzrllihlrỉí =i:› IIVẢĨỈẩ` ,ẫVl%li“Xl oìlỉll IIi:L1:« vAvnIlll:lí :.I':` 'lIvẢĩ^K:lCĨl vAvlIIiw ỉllliì Fl'l.l'lLg`l,,, ỄIIĩ^K=Ii:. `luã!LĩA". L*t:ÌÌvAvlCllinlLgl dirqlnlịgj =Iil:l1í ẾÍỈOlÍTắIÊμ ẵĨẩlIl ọ`I`lni“^Ị:› alb' ai G'glŕIiIÌ::=.I“^‹'ụ` =ì:l'r VAVÚIIIIHẾ 'lilli li'fl'lIil=l'r` ỂIĩl(ềIẵlOXo1l'._g[íll!lịl =to1IiovAV»4l!I',lA .1o›=i“lI:.IÍ =I“llaỊW' `:“.`-.III =ĩ-diill =I“llâỊv/”“Kâ` áỉlll ili =I“llấ` ‹*:ClI'lll' .'
  7. 7. IXY/,Ỗ ~ I, -.ø--.,.

×