Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Young Marketers 3 - Thách Thức Elite 5 - Phạm Văn Khải

313 views

Published on

Elite 5

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Young Marketers 3 - Thách Thức Elite 5 - Phạm Văn Khải

 1. 1. YOU NAME YOURSELF
 2. 2. `Ầ Ơ Ả We dOn't Want to sell a number OfT-shirt. F,'t ”~ Ề We dOn'tjust sell unìform, either. XỈ, ĩẦ We are here to create a Young Marketers Community, A Ạ Where every members can Share their Own Voices. r Ả ' :Ạ `ẳ Í! R r` Ấ _ y ,X FM Ạ . 3 ì
 3. 3. TARGET CONSUMERS Young Marketers' contestants, Who have never made Ít to the semì-final. - Around 1500 people - 18-24, HCMC focus - Class: BCD I- Students/firstjobbers Ù ›, FAILED CONTESTANTS Attitude: - Want to build and show abilities - Want to stay in a network With Others marketers, especially With Senior marketers Expectatíon when join YM fan page (press LIKE): + Get knowledge + Build relationship + Become a member of Young Marketers Community Behavior: - Participate in YM contests - Join marketers'FB group, YM fan page - Join semínars, forums about marketing
 4. 4. 'u`_I,xl rÌ.' Y Vv( 'K ìiiiẫịllilĩịv Eliçdĩfglrạtấilầliị-hj !!_q“ ”`“` r‹ " :K .. f p.Ị'ỊỪ `v ' ` 'Ị ' -'cz .Y › " .I .“ '- - ,,' .` `.`.:,`.5ŕ`°;ỉ.:`ị 4" ... ..L . ' Ệ 1- ,-." * ' P _ , .( 'N ,_ _(.. ,._.,,, . g, .g , ừ .nx ęẹlPỊiẤịk:Ề Íỗęịẫãềviìø vl lμlrnựịli Ị ` đrlg IẸỊI .‹-.lịl 5sL_ầVlLaỊjVịÌLAl F:_ç. _ Ă Ỉ tít ỈỈỆỈỈ “ĨỈỈỊ Ỉ_ _ ___r y “ I r›'Ĩ4°l' s` “ E `Ĩŕ ` ` s Eílấầ' r Lã i ỊỈC`li^I`li '1YI`Ỹ` ” ìễlỂ_kẫflĨ _ Q _ ' ‹',~.`6,ilI.ụ'1'I.I`l`lL:I“'l^'»,t' ẵì1ĨẢIÌi {.YAYlỉilỂẹlậi` Y Ị r vìlk . - ,g V^ " ~. ` i ịLỆIIi gI°'E<l”0L-"hị ~Lls1Ell! -r'W iừtệglkỉỉ I["ĨĨfi Isu ll=,Iryr”` .ĩ` x -Ỹ.ỵ,iậL,,,Ả,jE_,g_y,r._ờ_",-_b_ _- g Ụ ' v iịễsí trễ A Y ,- L 'Ì " ` . ,~»!.-Ể tễ fi - ,.`, Ắ`“i ‹-^rBĩ“': “:: “"'Ĩ" ”l"[, ` I: V .K L`__IlảỆvẦvlỨmậ1ìlỆLợư .Ềl.ll} -IL ollll i Ill-Illlllclĩ Ill olillịgi i"Ảl=.lIt‹=i^l:IIμ- Czoll lỊllIĨ^Ịv,' ~ ẦVlìIĨÌ'ẵl!L'iỈẸẩ iĩnlilkảỉìrụi lrniiảmlh ỀẵnỈ%` t¶%L'S*I4li"li`L 'i'lvAl ẫl V =.IL. ,,J L V ý `”IỉIlĩÌỈ%L¶ÌẾÌ - ". ' _ I , I ơ . ll* K Ị À) I _7 Ạ ỮJx` I -
 5. 5. INSIGHT W À “ất R- ` i BRa« I`IDS l“~=°:P- = F ” e K ` ir. '_` ọi I ì gj. ` ` l `*Ỷ^j , "'Ấa ` F-`.cu. Ì gị- ` 'V ĨĨĨYAVIỆIIỈÍ ỉỈCJi :t“ỀV“jli :.I ÌÌỆIÍkẩnlụii'I[ầÌÌỸAVl0lÍỀ. ễỉIo` lịnjđl, =LỄ` y ầịỉ, Ir ý ‹ ÌIẩỈÌVẦ'ẨClÍkx` `l v` ` .*` U V ` ._ ni .'-4 V - I tŕ r` ',___`_`7.,,i , l Ìñylấ 0EIÍÍỈrỬÌĨỆHÌỈẩlỘl lliịiil-ụ` Cclliikậbíẫ, `Ỉệl iọxvμvlậlịl =iilề` =í:.lli Ịầụlẵ ầęií l Cỉk`:lIi"í =Ỉ-gi-çll ì V l ' ^ ' É i K A If l 'L2 ""`l`“v“ Ị 4+ llt‹:` 'íảrìll I'llL=Il'lIỈll:IL, ỒxuĨẸÌ!Lĩẩ` l ỉllli IlCỈÌị"ấlíĨỘJk0,`lIIỸ,ẶấlllĨL `, "v ›iÊ, ` ;ln_.‹V lẹ U k I, K' ' I . . . 1.4 r I l K l s‹ `ị ' E “ I Ả a à IO i i 'i'IẬÌk`Ị,iM`ỈC-* ịiịl :I, ‹:' ldI.lb1ỊỄ` lEr`I:lịĨ"'!çi lI,[I-,'i iữvấịịlẵíịịlỉẻl ífỈ`ỆỈ,ili_llfi[Ịl'Ă`IIỵ`vl'i t rì Q 7 fuy n L `l l Ð. ._ *A 3 ~ '”"x ' *ir stiĩ-`lz.ụ,-,ę=tẽ” 1 C !`Ì UID Ệ} H ri l KLỲỆ rĨEỶƠarJ l - " ` , , I "' y
 6. 6. THE SHIRT VAVI'ụ` Cỉl`:lli"Í VẦVIẾIIÌÍ 'x”'iVẢi .1inì'=Í i^‹e` ỀẽI“ụ` =.i Ịlícìíẫirẵnllli =^‹`ĩ` °ihlẩÍĨi Ìơxoxoịlvj, ỉli :.i ỈIl=,I=.lI!I“ỉỈílỊll ỉllloịl “l1Lơ,`l“l›4Ị`ỊII=.IlĨ^gv ụ1“ll'l'I“Í `íỌli =i=.L?I“llt`:lli tìlẵoiíọlilliậlhĩ IIỌÌÍ, Lì~ẶlLi lẢl[ẽ` VẦVỄIIÌỆỆ `ìÊĨ“=^(Ơ` ."I“,-`=Í`ll“ẹldli` Ơì'iVẢli ęìillìlẵlơll Ơìf íềhll lvllẽìlvllặlềlìęẵhnpt So, how this Shirt Can do that mission?
 7. 7. THE SHIRT Mr. Hùng Vỏ l!*I r.` Fŕø.vIấ` =IiIỉl1i IIìIIÌlẩ` Clli IL ü'I`llỉ` plilấlp= ỔỊẺIILỊJ ttt ilẹ` ts* =^lỊi` =^Kẫ`li Ỉtìĩi ỔỊỆỈÍ iŕqllμçỳì
 8. 8. '!ÊIIl Ễ.IẢi'iIEÌ `IẨ›f,-IÌIỉIở,`I.=Il..F" Av» :.I K:r:.Il l'll:Il`lIĨll:IL, vlclui ‹'B:.Ili Ỹollìlịgl ollli yl`:lIli IrìII`ll:` :.lllcĩl -1`lEl' :` Yl`ClIIi CìVAVlIi vIoI't‹'::` Ill =Iil:` 'ICIỊIIỤJ I'IIỉIÍỈ('ụÌ`l'ụIlt` l=,ÀỈllÌIlIIIIlI`IỶM
 9. 9. COMMUNICATION Main touch point: Young Marketers fan page (Obviously. What's the point of developing a community Without using the community itself?) We need 1 photo album"Y0u name y0urself". + Album cover: lnfographic about"HoW to be a real member of the YM community" Step it Like this fan page (You did it already) Step 2: Show your name as a real member (How get a shirt With your name) Step 3: Share your voice as a real member (Click next to see how others members have shared their voice) + lnfluencer photos in shirt (anh Hùng, anh Toàn): sharing their stories about YM Community. + Members photos in shirt (updated continuously): sharing their stories about YM, their goal marketing career, their achievement & qualification, contacts to networking... photo ofYM members group, or their selfies.
 10. 10. THE END Ill olroịiậli =i:` 0ỆI`:` Ho, VAVlậ` 1lỊl›'1l“Í llậlậlịi ‹“r `lI0l0` plŕqnli :1ini=Í Ậvμvniix Icggloti :.vrc.lII:“ lvl `FFlỄ ẵlịđlhlñllμlti ~ OFL'iiẶ` illolỉ tị:ollllI`lII ”vỈ^K'ụ` =í'lIs'1^í, Iịlấlltvlậlr ỉiíiấlti Nh r=.IỈ‹”l'lLO,i I: =ì'ẽL1Í ỉllloịl 'ụI=.L`LY vAvl'ụ` u”::.IIi Iỉkcw Ii Ỉoỵv :Ii“ỉL1í :1“lỈ]ỉ“^l4;ẽP:.I°lIIỉilLg`i V`:`:lk`:1ỉồi =i `i :IIỸolIll`li Ill 'x'ivii =ñIIi ỊầLg`Iẩ` MV- Hùng vỏ II" !,`

×