Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

doc

624 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

doc

  1. 1. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ<br />center289560<br />FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA<br />Ústav informatiky<br />Informační studia se zaměřením na knihovnictví<br />Semestrální práce<br />Dokumentografické systémy I<br />Francouzská národní bibliografie<br />V Opavě, 2010<br />Kateřina Hufová<br />Úvod<br />Francie. Když zazní tohle slovo, spoustě lidí vyvstane na mysli romantické místo plné neočekávaných zážitků. Ale není to jen představa skvělé dovolené, co obklopuje tuto západoevropskou zemi. Je také pověstná specifickou povahou jejího obyvatelstva. Tato jejich francouzská nátura se projevuje také v oblasti knihovnictví.<br />Stačí se podívat na oficiální stránky Francouzské národní knihovny. Neumíte-li francouzsky, moc si nepočtete. Rovněž pokud se chystáte vyhledávat v angličtině, tak neuspějete. Nazvala bych to pravidlem „chcete-li něco od Francouzů, naučte se francouzsky“. Podstatné je, že si toto jednání mohou dovolit. Francouzština je velmi rozšířený jazyk, a přestože ho ovládá velký počet lidí, činí mnohým neznalým lidem značné potíže.<br />Avšak vyplatí se věnovat se tomuto jazyku. Přestože jsou francouzští lidé specifičtí, vyplatí se s nimi spolupracovat. Jsou spolehliví a umí informace uspořádat velmi věcně a logicky. Vše má své místo a svou logiku. <br />Nic jiného v knihovnictví už ani nemusí být. Proto se vyplatí věnovat se francouzským zdrojům. Abychom však zdroje mohli plně využít, musíme nejdříve vědět, které to jsou. V této seminární práci bych se ráda věnovala problematice francouzské národní bibliografie. <br />Nejdříve si stručně přiblížíme historii a samotnou Francouzskou národní knihovnu, neboť ona má na starosti národní bibliografii. Poté se dostanu k bibliografii samotné, k vyhledávání a procházení v ní, ke generálnímu katalogu a také v poslední řadě zmíním projekt Francouzského souborného katalogu. Společně tak poznáme již zmiňovaná francouzská specifika, která se objevují v prostředí jejich knihovnictví. <br />Historie Francouzské národní knihovny<br />Jak jsem již zmiňovala v úvodu, zmíním se nyní o národní knihovně ve Francii. Počátky knihovnictví Francouzi mohou datovat již do roku 1368. V té době král Karel V. shromáždil svou osobní královskou knihovnu v Louveru. Čítala na 970 rukopisů. Ovšem po jeho smrti jsou knihy roztroušeny a knihovna zaniká. A tak je to s každou knihovnou krále. Můžeme tedy zkonstatovat, že královské knihovny existovaly pouze v návaznosti na svého majitele, tedy krále. Po smrti se osobní knihovny rozpadají a nový král si zakládá svou vlastní osobní knihovnu.<br />Za skutečného zakladatele národní knihovny je považován až král Ludvík XI. Ten vládl v letech 1461 - 1483. Knihovna tedy začíná vznikat ke konci 15. století. Důležitou inovativní novinkou bylo ustanovení povinného výtisku roku 1537. Jednalo se o nařízení krále, které ukládalo povinnost tiskařům a nakladatelům odevzdávat výtisk do královské knihovny. To je dle mého velmi velký pokrok. Osobně myslím, že tato dlouholetá tradice povinného výtisku je pro francouzské knihovnictví velkým přínosem.<br />O další významný bod v historii francouzské národní knihovny se zasloužil královský knihovník Nicolas Clément. Ten roku 1670 vytváří první klasifikaci pro královskou knihovnu. Byl to potřebný krok, neboť dokumentů neustále přibývalo a bylo potřeba je zařazovat do fondu tak, aby se dali vyhledat i zpětně a aby se celkově zlepšila organizace knihovny. Tato první klasifikace měla 23 tříd. Jedna třída byla jedním písmenem abecedy. Rukopisy jsou řazeny podle jazyka a tématu.<br />Opat Bignon je také významnou osobností francouzského knihovnictví. Bignon v roce 1719 vytvořil 5 oddělení, kam se zařazovaly jednotlivé typy dokumentů: rukopisy, výtisky, listiny a genealogie, rytiny a sbírky razidel, pamětní mince a ryté kameny. V této době dochází k také k prvnímu zpřístupnění veřejnosti, a to jednou týdně.<br />Významným momentem francouzských dějin byla Velká francouzská revoluce. A tato revoluce zasáhla svým dílem i do dějin francouzského knihovnictví. Po dobu tří let byl zrušen povinný výtisk, takže se celonárodně přestaly odevzdávat knihy. Na konci revoluce dochází ke znárodnění knih a knihovních jednotek z královských soukromých knihoven. Množství znárodněných dokumentů se pohybovalo kolem 250 000 knih, 14 000 rukopisů a 85 000 rytin, což nejsou rozhodně zanedbatelná čísla. Také dochází ke změně názvu - z královské na národní.<br />V dalších letech knihovna prosperuje, nároky na prostory se zvyšují. V průběhu let jsou také otevírány specializované pobočky pro jednotlivé druhy dokumentů, knihovnické služby a pro administrativní práci.<br />Ke konci 80. let 20. století je naplánováno Obrození Francouzské národní knihovny. Roku 1988 přichází d'un grand projet à la BnF (Velký projekt v FNK), který má být ukončen roku 1994. Tento projekt vyhlásil prezident se slovy, že národní knihovna Francie má být nejmodernější knihovnou světa, která bude schraňovat celou oblast poznání, bude k dispozici všem, bude využívat nejmodernějších technologií, bude sdílet údaje a data s jinými evropskými knihovnami a spolupracovat s nimi. Celý projekt obnovy a nového růstu národní knihovny se však nevešel do předpokládaného časové plánu a byl ukončen až roku 1998.<br />Bibliothèque nationale de France<br />Česky Francouzská národní knihovna sídlí v Paříži a sídlí v několika budovách. Mezi nejdůležitější střediska patří budova s názvem François-Mitterrand (hlavní budova), ta uchovává sbírky knih, časopisů, audiovizuálních elektronických dokumentů. Dalším významným místem je středisko Richelieu, to má na starosti oddělení rukopisů, razítek, fotografií, map a plánů, mincí, medailí ad. Dále to jsou centra pro uchování starých tisků a centra spojená s uchováváním kulturního dědictví.<br />-15240666115Oficiální stránky národní knihovny Francie najdeme na adrese <http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html>. Zde se nachází všechny potřebné informace týkající se nejen knihovny. Mimo jiné se zde také dozvídáme o francouzské národní bibliografii. Přesuňme se nyní tímto směrem.<br />Bibliographie nationale française<br />Jak jsem se již zmínila v úvodu, Francouzi jsou specifickým národem. Specificky přistupují rovněž ke své národní bibliografii. Vychází totiž v pravidelných intervalech ve formě zprávy, která se dá prohledávat. Podívejme se na ni nyní blíže.<br />Jak již bylo řečeno, národní bibliografii Francie má na starosti Francouzská národní knihovna. Bibliografie je sestavována na základě povinného výtisku, který má ve Francii dlouholetou tradici. Schraňuje všechny bibliografické záznamy dokumentů, které jsou vydávány nebo tištěny na území Francie. Pokud chceme v bibliografii vyhledávat, musíme využít vyhledávání přes katalogy národní knihovny. O těch však až později.<br />Pravidelně vycházející zprávy jsou členěny do pěti hlavních kategorií a to podle typu dokumentu. Jsou to: knihy, seriály, hudba, audiovizuální dokumenty a mapy. Každá z těchto kategorií má při jejich procházení svá specifika, která jsou právě vázána na onen druh dokumentu. Co je však pro ně společné, je to, že nově vydaná čísla v právě probíhajícím roku jsou vypsána všechna, přehledy z minulých let jsou seřazeny do roční kumulativní zprávy. Další společná věc, co spojuje všechny hlavní kategorie, je způsob procházení jednotlivých čísel. Můžeme zvolit buď tematické prohledávání podle třídníku DDC, nebo můžeme procházet indexy. <br />Nyní bych ráda nahlédla do každé z kategorií a vyjmenovala možnosti procházení indexů, které je právě vázáno na jednotlivé typy dokumentů. Také si ukážeme zajímavou statistiku nových záznamů v kategoriích za rok 2009 rozdělenou podle tematického zařazení dokumenty podle DDC, ale také i podle jiných hledisek. Nebude chybět ani celková přehledová statistka nových záznamů za několik posledních let v tabulce.<br />Knihy<br />- každé číslo vychází jednou za 14 dní, to je 26 čísel v průběhu roku<br />- index můžeme procházet podle těchto kritérií: všeobecný název díla, název díla z literatury pro děti, název školních dokumentů, názvy úředních dokumentů, autor jako osoba, kolektivní autor, vydavatel, tiskař a předmět<br />center572770Rozdělení knih do hlavních tříd DDC (nové záznamy za rok 2009)<br />Seriály<br />- každé číslo vychází jednou měsíčně, jedno z čísel je dvojčíslo, za rok tedy vyjde 11 čísel<br />- index můžeme procházet podle těchto kritérií: všeobecný název díla, název periodika, název ročenky, název sborníku, kolektivní autor a předmět<br />Rozdělení seriálů do hlavních tříd DDC (nové záznamy za rok 2009)<br />center232410<br />Hudba<br />- každé číslo vychází jednou za 4 měsíce, ročně tedy vyjdou 3 čísla<br />center1287780- index můžeme procházet podle těchto kritérií: autor a interpret, název a buklet, jednotný hudební název, řada a kolekce, vydavatelé a producenti a předmět<br />Rozdělení záznamů podle žánru hudby (nové záznamy za rok 2009)<br />Audiovizuální dokumenty<br />- každé číslo vychází jednou za 2 měsíce, ročně vyjde 6 čísel<br />- index můžeme procházet podle těchto kritérií: autoři a interpreti..., autoři, interpreti, název, název sériové publikace, jednotný název, editoři, distributoři, producenti, označení a předmět<br />center410845Rozdělení audiovizuálních dokumentů podle typu dokumentů (nové záznamy za rok 2009)<br />Mapy <br />- vychází jednou ročně<br />- index můžeme procházet podle těchto kritérií: název sbírek, název řady, autoři a editoři, geografická a tematická oblast<br />center301625Rozdělení počtu záznamů podle typu nosičů (nové záznamy za rok 2009)<br />Celková statistika nových záznamů<br />2006200720082009Knihy63 05962 25764 17870 564Seriály6 6105 8466 3265 883Audiovizuální dokumenty22 69124 05520 22221 677Hudba1 2703 1383 2231 509Mapy3 8011 0423 0382 557Celkem97 43196 33896 987102 190<br />BnF catalogue général<br />5143569850Jak jsme se mohli dozvědět výše, chceme-li vyhledávat v národní bibliografii, musíme přejít na stránku s generálním katalogem, kde je vyhledávání snadné, přehledné a pohodlné. Vyhledávat lze v různých modulech a podle různých kritérií. Zpřesnění dotazu provádíme při samotném vyhledávání. Záleží na tom, ve kterém vyhledávacím modulu se právě nacházíme a podle kterého kritéria vyhledáváme. Moduly jsou 4: jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání, odborné vyhledávání a vyhledávání v autoritách. <br />Kritéria v modulech se dělí následně:<br />Jednoduché vyhledávání<br />- podle slov<br />- v indexu<br />- podle signatury<br /> Pokročilé vyhledávání<br />- podle slov<br />- v indexu<br />- dotazovací jazyk<br />Odborné vyhledávání<br />- periodika a sborníky<br />- tištěná hudba a rukopisy<br />- ikonografické dokumenty<br />- audiovizuální dokumenty<br />- mapy<br />- přestavení<br />- digitalizované dokumenty<br />- dokumenty volně přístupné<br />Vyhledávání v autoritách <br />- autority Francouzské národní knihovny<br />- autority RAMEAU<br />Le Catalogue collectif de France (CCFr)<br />Důležitým katalogem je také Souborný katalog Francie. Přestože se nejedná o součást národní bibliografie, myslím si, že je důležité zmínit ji jako důležitý zdroj, protože celkem obsahuje na 20 miliónů záznamů. Jsou to bibliografické záznamy tištěných knih, rukopisů, zvukových dokumentů, multimédií, elektronických dokumentů, digitalizovaných dokumentů, obrazů a filmů. Přístup do tohoto katalogu je volný, což je velmi velká výhoda.<br />Tento souborný katalog se skládá ze tří částí:<br />- katalog Francouzské národní knihovny<br />- Sudoc (katalogy univerzitních knihoven)<br />- Base Patrimoine (katalogy starých tisků, městských a speciálních knihoven)<br />Je však nutno zkonstatovat, že stránka s tímto katalogem je stále ve výstavbě, některé informace zkrátka zatím chybí a jiné se zase nemusí zobrazit kvůli chybě. Pokud na této stránce ještě zapracují, stane se brzy i ona hodnotným informačním zdrojem. Protože při vyhledávání je důležitá především stabilita a spolehlivost.<br />Dodejme závěrem, že tento veřejný projekt byl vytvořen pod vedením Ministerstva kultury a národního vzdělávání. Ministerstvo řídilo a organizovalo tento projekt od roku 1997 až do roku 2000. Roku 2001 se vedení tohoto projektu ujala Francouzská národní knihovna, které projekt řídí dodnes.<br />Závěr<br />Ať je už Francie a obyvatelé v ní v mnohém jiné, než by se mohlo zdát navzdory našim poměrům, přesto v oblasti knihovnictví odvádějí kus své precizní práce. Můžeme to vidět například v generálním katalogu, kde jsou mnohá specifika, která nám skvěle pomáhají při vyhledávání dokumentů. Můžeme si být jistí, že takový portál nám vyhledá to, co skutečně chceme. Důležité je také příjemné grafické prostředí a skvělá orientace na webech Francouzské národní knihovny.<br />I když se mnohým může zdát francouzština významnou překážkou v orientaci na webu a v katalogu, stačí se s ní trochu poprat v překladači a výsledků nebudeme litovat. Neboť Francie není jen krásná země, ale také země vzdělaných a inteligentních lidí, kteří svou zemi milují, svou práci odvádějí zodpovědně a dokážou žít život naplno. <br />Francie je také země plná důmyslných symbolů. Hlavní budova knihovny je právě toho důkazem. Její čtyři budovy symbolizují otevřené knihy v našich rukou; i to je pěkným příkladem toho, jak nezůstávají na povrchu a to, co činí, činí s velkým rozmyslem a hloubkou. <br />Použité zdroje<br />BnF. Bibliographie nationale française [online]. 13 octobre 2009 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://bibliographienationale.bnf.fr/>.<br />BnF. Bibliographie nationale française Audiovisuel [online]. 23 avril 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://bibliographienationale.bnf.fr/DSAM/BibNatFraDSAM.jsp>.<br />BnF. Bibliographie nationale française Cartographie [online]. 23 avril 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://bibliographienationale.bnf.fr/CartesPlans/BibNatFraCartographie.jsp>.<br />BnF. Bibliographie nationale française Livres [online]. 18 mai 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://bibliographienationale.bnf.fr/Livres/BibNatFraLivres.jsp>.<br />BnF. Bibliographie nationale française Musique [online]. 23 avril 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://bibliographienationale.bnf.fr/Musique/BibNatFraMusique.jsp>.<br />BnF. Bibliographie nationale française Publications en série [online]. 06 mai 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://bibliographienationale.bnf.fr/Series/BibNatFraSeries.jsp>.<br />BnF. BnF - Statistiques - Cartographie [online]. mardi 30 mars 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_cartographie.html>.<br />BnF. BnF - Statistiques - Documents audiovisuels [online]. vendredi 30 avril 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_audiovisuel.htm>.<br />BnF. BnF - Statistiques - Livres [online]. mardi 30 mars 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_livres.html>.<br />BnF. BnF - Statistiques - Musique imprimée [online]. mardi 30 mars 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_musique.html>.<br />BnF. BnF - Statistiques - Publications en série [online]. jeudi 15 avril 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_publications_serie.html>.<br />BnF. BnF - Statistiques de la Bibliographie nationale française [online]. vendredi 30 avril 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html>.<br />BnF. BnF catalogue général - Recherche des thèmes des collections en libre accès [online]. [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherchemots_simple.jsp?nouvelleRecherche=O&nouveaute=O&host=catalogue>.<br />BnF. Catalogue collectif de France [online]. [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet>.<br />BnF. Naissance da la BnF [online]. jeudi 29 avril 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW: <http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/histoire_de_la_bibliotheque/a.naissance_bnf.html>.<br />BnF. Sept siècles [online]. jeudi 7 janvier 2010 [cit. 2010-05-19]. Dostupný z WWW: <http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/histoire_de_la_bibliotheque/a.sept_siecles.html>.<br />

×