Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dg s i

474 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dg s i

 1. 1. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚFILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav informatiky Informační studia se zaměřením na knihovnictví Semestrální práce Dokumentografické systémy I Francouzská národní bibliografieV Opavě, 2010 Kateřina Hufová
 2. 2. Úvod Francie. Když zazní tohle slovo, spoustě lidí vyvstane na mysli romantické místoplné neočekávaných zážitků. Ale není to jen představa skvělé dovolené, co obklopuje tutozápadoevropskou zemi. Je také pověstná specifickou povahou jejího obyvatelstva. Tatojejich francouzská nátura se projevuje také v oblasti knihovnictví. Stačí se podívat na oficiální stránky Francouzské národní knihovny. Neumíte-lifrancouzsky, moc si nepočtete. Rovněž pokud se chystáte vyhledávat v angličtině, takneuspějete. Nazvala bych to pravidlem „chcete-li něco od Francouzů, naučte sefrancouzsky“. Podstatné je, že si toto jednání mohou dovolit. Francouzština je velmirozšířený jazyk, a přestože ho ovládá velký počet lidí, činí mnohým neznalým lidemznačné potíže. Avšak vyplatí se věnovat se tomuto jazyku. Přestože jsou francouzští lidé specifičtí,vyplatí se s nimi spolupracovat. Jsou spolehliví a umí informace uspořádat velmi věcně alogicky. Vše má své místo a svou logiku. Nic jiného v knihovnictví už ani nemusí být. Proto se vyplatí věnovat sefrancouzským zdrojům. Abychom však zdroje mohli plně využít, musíme nejdříve vědět,které to jsou. V této seminární práci bych se ráda věnovala problematice francouzskénárodní bibliografie. Nejdříve si stručně přiblížíme historii a samotnou Francouzskou národní knihovnu,neboť ona má na starosti národní bibliografii. Poté se dostanu k bibliografii samotné,k vyhledávání a procházení v ní, ke generálnímu katalogu a také v poslední řadě zmínímprojekt Francouzského souborného katalogu. Společně tak poznáme již zmiňovanáfrancouzská specifika, která se objevují v prostředí jejich knihovnictví. ~2~
 3. 3. Historie Francouzské národní knihovny Jak jsem již zmiňovala v úvodu, zmíním se nyní o národní knihovně ve Francii.Počátky knihovnictví Francouzi mohou datovat již do roku 1368. V té době král Karel V.shromáždil svou osobní královskou knihovnu v Louveru. Čítala na 970 rukopisů. Ovšempo jeho smrti jsou knihy roztroušeny a knihovna zaniká. A tak je to s každou knihovnoukrále. Můžeme tedy zkonstatovat, že královské knihovny existovaly pouze v návaznostina svého majitele, tedy krále. Po smrti se osobní knihovny rozpadají a nový král si zakládásvou vlastní osobní knihovnu. 1 Za skutečného zakladatele národní knihovny je považován až král Ludvík XI. Tenvládl v letech 1461 - 1483. Knihovna tedy začíná vznikat ke konci 15. století. Důležitouinovativní novinkou bylo ustanovení povinného výtisku roku 1537. Jednalo se o nařízeníkrále, které ukládalo povinnost tiskařům a nakladatelům odevzdávat výtisk do královskéknihovny.2 To je dle mého velmi velký pokrok. Osobně myslím, že tato dlouholetá tradicepovinného výtisku je pro francouzské knihovnictví velkým přínosem. O další významný bod v historii francouzské národní knihovny se zasloužilkrálovský knihovník Nicolas Clément. Ten roku 1670 vytváří první klasifikaci prokrálovskou knihovnu. Byl to potřebný krok, neboť dokumentů neustále přibývalo a bylopotřeba je zařazovat do fondu tak, aby se dali vyhledat i zpětně a aby se celkově zlepšilaorganizace knihovny. Tato první klasifikace měla 23 tříd. Jedna třída byla jednímpísmenem abecedy. Rukopisy jsou řazeny podle jazyka a tématu. 3 Opat Bignon je také významnou osobností francouzského knihovnictví. Bignonv roce 1719 vytvořil 5 oddělení, kam se zařazovaly jednotlivé typy dokumentů: rukopisy,výtisky, listiny a genealogie, rytiny a sbírky razidel, pamětní mince a ryté kameny. V tétodobě dochází k také k prvnímu zpřístupnění veřejnosti, a to jednou týdně. 41 BnF. Sept siècles.2 tamtéž3 tamtéž ~3~4 tamtéž
 4. 4. Významným momentem francouzských dějin byla Velká francouzská revoluce.A tato revoluce zasáhla svým dílem i do dějin francouzského knihovnictví. Po dobu tří letbyl zrušen povinný výtisk, takže se celonárodně přestaly odevzdávat knihy. Na koncirevoluce dochází ke znárodnění knih a knihovních jednotek z královských soukromýchknihoven. Množství znárodněných dokumentů se pohybovalo kolem 250 000 knih, 14 000rukopisů a 85 000 rytin, což nejsou rozhodně zanedbatelná čísla. Také dochází ke změněnázvu - z královské na národní. 5 V dalších letech knihovna prosperuje, nároky na prostory se zvyšují. V průběhu letjsou také otevírány specializované pobočky pro jednotlivé druhy dokumentů, knihovnickéslužby a pro administrativní práci. 6 Ke konci 80. let 20. století je naplánováno Obrození Francouzské národní knihovny.Roku 1988 přichází dun grand projet à la BnF (Velký projekt v FNK), který má být ukončenroku 1994. Tento projekt vyhlásil prezident se slovy, že národní knihovna Francie má býtnejmodernější knihovnou světa, která bude schraňovat celou oblast poznání, budek dispozici všem, bude využívat nejmodernějších technologií, bude sdílet údaje a datas jinými evropskými knihovnami a spolupracovat s nimi. Celý projekt obnovy a novéhorůstu národní knihovny se však nevešel do předpokládaného časové plánu a byl ukončenaž roku 1998. 7 Bibliothèque nationale de France Česky Francouzská národní knihovna sídlí v Paříži a sídlí v několika budovách.Mezi nejdůležitější střediska patří budova s názvem François-Mitterrand (hlavní budova),ta uchovává sbírky knih, časopisů, audiovizuálních elektronických dokumentů. Dalšímvýznamným místem je středisko Richelieu, to má na starosti oddělení rukopisů, razítek,5 tamtéž tamtéž ~4~67 BnF. Naissance da la BnF.
 5. 5. fotografií, map a plánů, mincí, medailí ad. Dále to jsou centra pro uchování starých tisků acentra spojená s uchováváním kulturního dědictví. 8 Oficiální stránky národní knihovny Francie najdeme na adrese<http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html>. Zde se nachází všechny potřebné informace týkající se nejen knihovny. Mimo jiné se zde také dozvídáme o francouzské národní bibliografii. Přesuňme se nyní tímto směrem. Bibliographie nationale française Ja k jsem se již z mínila v úvodu, Francouzi jsou specifickým národem. Specifickypřistupují rovněž ke své národní bibliografii. Vychází totiž v pravidelných intervalech veformě zprávy, která se dá prohledávat. Podívejme se na ni nyní blíže. Jak již bylo řečeno, národní bibliografii Francie má na starosti Francouzská národníknihovna. Bibliografie je sestavována na základě povinného výtisku, který má ve Franciidlouholetou tradici. Schraňuje všechny bibliografické záznamy dokumentů, které jsouvydávány nebo tištěny na území Francie. Pokud chceme v bibliografii vyhledávat, musímevyužít vyhledávání přes katalogy národní knihovny. O těch však až později. 9 Pravidelně vycházející zprávy jsou členěny do pěti hlavních kategorií a to podletypu dokumentu. Jsou to: knihy, seriály, hudba, audiovizuální dokumenty a mapy. Každáz těchto kategorií má při jejich procházení svá specifika, která jsou právě vázána na onendruh dokumentu. Co je vša k pro ně společné, je to, že nově vydaná čísla v právěprobíhajícím roku jsou vypsána všechna, přehledy z minulých let jsou seřazeny do ročníkumulativní zprávy. Další společná věc, co spojuje všechny hlavní kategorie, je způsobprocházení jednotlivých čísel. Můžeme zvolit buď tematické prohledávání podle třídníkuDDC, nebo můžeme procházet indexy. 108 tamtéž BnF. Bibliographie nationale française. ~5~910 tamtéž
 6. 6. Nyní bych ráda nahlédla do každé z kategorií a vyjmenovala možnosti procházeníindexů, které je právě vázáno na jednotlivé typy dokumentů. Také si ukážeme zajímavoustatistiku nových záznamů v kategoriích za rok 2009 rozdělenou podle tematickéhozařazení dokumenty podle DDC, ale také i podle jiných hledisek. Nebude chybět anicelková přehledová statistka nových záznamů za několik posledních let v tabulce.Knihy- každé číslo vychází jednou za 14 dní, to je 26 čísel v průběhu roku- index můžeme procházet podle těchto kritérií: všeobecný název díla, název dílaz literatury pro děti, název školních dokumentů, názvy úředních dokumentů, autor jakoosoba, kolektivní autor, vydavatel, tiskař a předmět 11Rozdělení knih do hlavních tříd DDC (nové záznamy za rok 2009) 12Seriály- každé číslo vychází jednou měsíčně, jedno z čísel je dvojčíslo, za rok tedy vyjde 11 čísel- index můžeme procházet podle těchto kritérií: všeobecný název díla, název periodika,název ročenky, název sborníku, kolektivní autor a předmět 1311 BnF. Bibliographie nationale française Livres. BnF. BnF - Statistiques - Livres. ~6~1213 BnF. Bibliographie nationale française Publications en série.
 7. 7. Rozdělení seriálů do hlavních tříd DDC (nové záznamy za rok 2009) 14Hudba- každé číslo vychází jednou za 4 měsíce, ročně tedy vyjdou 3 čísla- index můžeme procházet podle těchto kritérií: autor a interpret, název a buklet, jednotnýhudební název, řada a kolekce, vydavatelé a producenti a předmět 15Rozdělení záznamů podle žánru hudby (nové záznamy za rok 2009) 16Audiovizuální dokumenty- každé číslo vychází jednou za 2 měsíce, ročně vyjde 6 čísel14 BnF. BnF - Statistiques - Publications en série. BnF. Bibliographie nationale française Musique. ~7~1516 BnF. BnF - Statistiques - Musique imprimée.
 8. 8. - index můžeme procházet podle těchto kritérií: autoři a interpreti..., autoři, interpreti,název, název sériové publikace, jednotný název, editoři, distributoři, producenti, označenía předmět 17Rozdělení audiovizuálních dokumentů podle typu dokumentů (nové záznamy za rok 2009) 18Mapy- vychází jednou ročně- index můžeme procházet podle těchto kritérií: název sbírek, název řady, autoři a editoři,geografická a tematická oblast 19Rozdělení počtu záznamů podle typu nosičů (nové záznamy za rok 2009) 2017 BnF. Bibliographie nationale française Audiovisuel.18 BnF. BnF - Statistiques - Documents audiovisuels.19 BnF. Bibliographie nationale française Cartographie. ~8~20 BnF. BnF - Statistiques - Cartographie.
 9. 9. Celková statistika nových záznamů21 2006 2007 2008 2009 Knihy 63 059 62 257 64 178 70 564 Seriály 6 610 5 846 6 326 5 883 Audiovizuální dokumenty 22 691 24 055 20 222 21 677 Hudba 1 270 3 138 3 223 1 509 Mapy 3 801 1 042 3 038 2 557 Celkem 97 431 96 338 96 987 102 190 BnF catalogue général Jak jsme se mohli dozvědět výše, chceme-li vyhledávat v národní bibliografii, musíme přejít na stránku s generálním katalogem, kde je vyhledávání snadné, přehledné a pohodlné. Vyhledávat lze v různých modulech a podle různých kritérií. Zpřesnění dotazu provádíme při samotném vyhledávání. Záleží na tom, ve kterém vyhledávacím modulu se právě nacházíme a podle kterého kritéria vyhledáváme. Moduly jsou 4: jednoduché vyhledávání, pokročilé vyhledávání, odborné vyhledávání a vyhledávání v autoritách. Kritéria v modulech se dělí následně: Jednoduché vyhledávání - podle slov - v indexu - podle signatury ~9~21 BnF. BnF - Statistiques de la Bibliographie nationale française.
 10. 10. Pokročilé vyhledávání- podle slov- v indexu- dotazovací jazykOdborné vyhledávání- periodika a sborníky- tištěná hudba a rukopisy- ikonografické dokumenty- audiovizuální dokumenty- mapy- přestavení- digitalizované dokumenty- dokumenty volně přístupnéVyhledávání v autoritách- autority Francouzské národní knihovny- autority RAMEAU 22 Le Catalogue collectif de France (CCFr) Důležitým katalogem je také Souborný katalog Francie. Přestože se nejedná osoučást národní bibliografie, myslím si, že je důležité zmínit ji jako důležitý zdroj, protožecelkem obsahuje na 20 miliónů záznamů. Jsou to bibliografické záznamy tištěných knih,rukopisů, zvukových dokumentů, multimédií, elektronických dokumentů,digitalizovaných dokumentů, obrazů a filmů. Přístup do tohoto katalogu je volný, což jevelmi velká výhoda. 23 BnF. BnF catalogue général - Recherche des thèmes des collections en libre accès. ~ 10 ~2223 BnF. Catalogue collectif de France.
 11. 11. Tento souborný katalog se skládá ze tří částí:- katalog Francouzské národní knihovny- Sudoc (katalogy univerzitních knihoven)- Base Patrimoine (katalogy starých tisků, městských a speciálních knihoven) 24 Je však nutno zkonstatovat, že stránka s tímto katalogem je stále ve výstavbě,některé informace zkrátka zatím chybí a jiné se zase nemusí zobrazit kvůli chybě. Pokudna této stránce ještě zapracují, stane se brzy i ona hodnotným informačním zdrojem.Protože při vyhledávání je důležitá především stabilita a spolehlivost. Dodejme závěrem, že tento veřejný projekt byl vytvořen pod vedením Ministerstvakultury a národního vzdělávání. Ministerstvo řídilo a organizovalo tento projekt od roku1997 až do roku 2000. Roku 2001 se vedení tohoto projektu ujala Francouzská národníknihovna, které projekt řídí dodnes. 25 tamtéž ~ 11 ~2425 tamtéž
 12. 12. Závěr Ať je už Francie a obyvatelé v ní v mnohém jiné, než by se mohlo z dá t navzdorynašim poměrům, přesto v oblasti knihovnictví odvádějí kus své precizní práce. Můžeme tovidět například v generálním katalogu, kde jsou mnohá specifika, která nám skvělepomáhají při vyhledávání dokumentů. Můžeme si být jistí, že takový portál nám vyhledáto, co skutečně chceme. Důležité je také příjemné grafické prostředí a skvělá orientace nawebech Francouzské národní knihovny. I když se mnohým může zdát francouzština významnou překážkou v orientaci nawebu a v katalogu, stačí se s ní trochu poprat v překladači a výsledků nebudeme litovat.Neboť Francie není jen krásná země, ale také země vzdělaných a inteligentních lidí, kteřísvou zemi milují, svou práci odvádějí zodpovědně a dokážou žít život naplno. Francie je také země plná důmyslných symbolů. Hlavní budova knihovny je právětoho důkazem. Její čtyři budovy symbolizují otevřené knihy v našich rukou; i to je pěknýmpříkladem toho, jak nezůstávají na povrchu a to, co činí, činí s velkým rozmyslema hloubkou. ~ 12 ~
 13. 13. Použité zdrojeBnF. Bibliographie nationale française [online]. 13 octobre 2009 [cit. 2010-05-20]. Dostupnýz WWW: <http://bibliographienationale.bnf.fr/>.BnF. Bibliographie nationale française Audiovisuel [online]. 23 avril 2010 [cit. 2010-05-20].Dostupný z WWW: <http://bibliographienationale.bnf.fr/DSAM/BibNatFraDSAM.jsp>.BnF. Bibliographie nationale française Cartographie [online]. 23 avril 2010 [cit. 2010-05-20].Dostupný z WWW:<http://bibliographienationale.bnf.fr/CartesPlans/BibNatFraCartographie.jsp>.BnF. Bibliographie nationale française Livres [online]. 18 mai 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupnýz WWW: <http://bibliographienationale.bnf.fr/Livres/BibNatFraLivres.jsp>.BnF. Bibliographie nationale française Musique [online]. 23 avril 2010 [cit. 2010-05-20].Dostupný z WWW:<http://bibliographienationale.bnf.fr/Musique/BibNatFraMusique.jsp>.BnF. Bibliographie nationale française Publications en série [online]. 06 mai 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW:<http://bibliographienationale.bnf.fr/Series/BibNatFraSeries.jsp>.BnF. BnF - Statistiques - Cartographie [online]. mardi 30 mars 2010 [cit. 2010-05-20].Dostupný z WWW:<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_cartographie.html>.BnF. BnF - Statistiques - Documents audiovisuels [online]. vendredi 30 avril 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW:<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_audiovisuel.htm>. ~ 13 ~
 14. 14. BnF. BnF - Statistiques - Livres [online]. mardi 30 mars 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupnýz WWW:<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_livres.html>.BnF. BnF - Statistiques - Musique imprimée [online]. mardi 30 mars 2010 [cit. 2010-05-20].Dostupný z WWW:<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_musique.html>.BnF. BnF - Statistiques - Publications en série [online]. jeudi 15 avril 2010 [cit. 2010-05-20].Dostupný z WWW:<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.stats_biblio_publications_serie.html>.BnF. BnF - Statistiques de la Bibliographie nationale française [online]. vendredi 30 avril 2010[cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW:<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_depot_legal/a.dl_stats_biblio.html>.BnF. BnF catalogue général - Recherche des thèmes des collections en libre accès [online]. [cit.2010-05-20]. Dostupný z WWW:<http://catalogue.bnf.fr/jsp/recherchemots_simple.jsp?nouvelleRecherche=O&nouveaute=O&host=catalogue>.BnF. Catalogue collectif de France [online]. [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW:<http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/servlet/LoginServlet>.BnF. Naissance da la BnF [online]. jeudi 29 avril 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW:<http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/histoire_de_la_bibliotheque/a.naissance_bnf.html>.BnF. Sept siècles [online]. jeudi 7 janvier 2010 [cit. 2010-05-19]. Dostupný z WWW:<http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/histoire_de_la_bibliotheque/a.sept_siecles.html>. ~ 14 ~

×