Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuşdili'ne Yapılması Planlanan AVM Projesine İtiraz Dilekçe Örneği

1,698 views

Published on

Projeye itiraz etmek için dosyayı indirip bize ulaştırmanız yeterli

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kuşdili'ne Yapılması Planlanan AVM Projesine İtiraz Dilekçe Örneği

  1. 1. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ’NE Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Barbaros Bulvarı NO:137 Balmumcu-Beşiktaş/İSTANBUL Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, 6 pafta, 1 ada, 71-72(eski 66-67) parseller ile bir kısımkadastral boşluk üzerinde yapılması planlanan “Kadıköy Kuşdili Çayırı Otopark, Açık-KapalıPazar Yeri Yapısı, Kültür, Sanat, Eğlence Yapısı ve Park Düzenlemesi İşi” hakkındaki 1/5000ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmarPlanı, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin plan notu eklemesi ile tadilen kabul edilmiştir. Bu alanın III.Derece Doğal Sit Alanı olması nedeni ile 1/5000 ölçekli Koruma AmaçlıNazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, BakanlıkMakamı’nın 11.12.2012/10081 sayılı olurları ile onaylanmıştır. Emsal 71-72 parsel alanıüzerinde 1,8’dir. 16.01.2013 ile 16.02.2013 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İlMüdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır. Kadıköy ilçesi, Kuşdili Çayırı, Osmanağa Mahallesi 6 pafta, 1 ada, 52-53-66-67parseller ile kadastral boşluğun “Özel Proje Alanı”na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekliKoruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 17.8.2007 t.t.li 1/1000 ölçekli Koruma AmaçlıUygulama İmar Planı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 17.8.2007 tarihinde aynenonanmıştır. 17.8.2007 t.t.li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma planlarına açılan davalardan İstanbul2. İdare Mahkemesinin 13.10.2009 tarih ve K:2009/1643 sayılı iptal kararını, DanıştayAltıncı Dairesi 2010/8343 karar ve 22.9.2010 tarihli kararı ile onaylamıştır. Diğer bir davadada İstanbul 2.İdare Mahkemesi’nin 2010/411 sayılı ve 19.3.2010 tarihli kararı ile iptal edilmişve Danıştay Altıncı İdaresinin 22.11.2010 tarih ve 2010/10415 sayılı kararı ile onanmıştır. Plan notlarına göre yapılan hesaplamada 71-72 parsellere verilen 1.8 emsale göre71.500m2 inşaat alanı oluşturulduğu ve seyir kulesinin emsal harici tutulduğu anlaşılmaktadır.Ön cephe hattının gerisinde kalmak şartıyla parsel tamamında birden fazla bodrum katyapılabileceği belirtilmektedir. Plan notlarına ve İstanbul İmar Yönetmeliğine göre emsaledahil olmayan, sığınak, otopark, ortak alanları da dikkate aldığımızda en az 150.000m 2lik birinşaat alanı oluşturulmuştur. Bu haliyle bölgeye yoğun bir yapılaşma getirilmektedir. 17.8.2007 t.t.li planların Danıştay Altıncı Dairesinin 2010/8343 karar ve 22.9.2010tarihli kararında “Dava konusu taşınmazın bulunduğu geçmişte İstanbul’un yaşamında sosyo-ekonomik ve kültürel önemi olan çayırların mutlaka bir ırmak ve vadi tabanı ile bu vaditabanına taşınan kumlu ve alüvyonlu materyallerin oluşturduğu çayırların yetişmesine vedevamlı yeşil kalmasına uygun düz alanlardır. Bu kapsamda dava konusu Kuşdili Çayırı daFikirtepesi taraflarından gelen ve düz bir alana ulaşan Kurbağalıderenin geçtiği düzlükalanları içermektedir. Batıda E-5(D-100) ve ötesinden başlayıp Fenerbahçe Koyuna kadaruzanan Kuşdili Çayırı fiziki olarak Kadıköy yakasını ikiye bölmekle kalmayıp sosyal yapıolarak da ara kesit konumunda olduğu,dava konusu parsellerin yer aldığı bu alt bölgeplanlamada doğal eşik alanları olduğu, bu tür alanlar planlama özellikleri; şehircilik veplanlama ilkeleri açısından yeşil alanlar kapsamında değerlendirilmesi gereken alanlarolduğu dolayısıyla şehircilik ilkelerine aykırı olduğu anal aşılan uyuşmazlık konusu 66 ve 67parsel sayılı taşınmazlara iliklin dava konusu koruma amaçlı imar planlarında hukukauyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imarplanlarının 66 ve 67 parsellere ilişkin kısmının iptaline” karar verilmiştir. Sayfa 1 / 2
  2. 2. Aynı şekilde 17.08.2007 t.t.li planı onaylayan 18.7.2007 tarih ve 688 sayılı kurulkararını iptal eden İstanbul 2.İdare Mahkemesinin 13.10.2009 tarih ve K: 2009/1643 sayılıkararı kararında da, Kadıköy, 1 ada eski 34 yeni 66 parseldeki Kuşdili Çayırının yeşil alanolduğuna ve yeşil alan olarak korunmasına parsel içinde otopark yapılmayacağına kararverilmiştir. Dava konusu parsellerin yer aldığı bu alt bölgeye planlamada doğal eşik alanıdır.Bu tür alanların planlama özellikleri; şehircilik ve planlama ilkeleri açısından yeşil alanlarkapsamında değerlendirilmesi gereken alanlardır. Ancak dava konusu bu alt bölge yukarıdada belirtildiği gibi doğal eşik alanı ve yeşil alan olarak hem kurul kararlarında hem de öncekiplanlarda yer almış olması nedeniyle bu yerin planlamalarda yeşil alan olarakdüzenlenmesinin planlama ilkeleri açısından uygun olduğu; Söz konusu karar ile getirilenfonksiyonların doğal ve kentsel doku etkileri göz önüne alındığında yukarda açıklanannedenlerle şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olmadığı belirtilmiştir. Danıştay kararlarına göre plan iptali olan bir alanda, yeni plan yapılırken bir öncekiplanın iptal gerçeklerine uyulması gerekmektedir. Ancak 17.8.2008 t.t.li planın iptalgerekçeleri dikkate alınmadan iptal olan plana benzer yoğunlukta yapılaşmanın getirildiği birplan oluşturulmuş ve 11.12.2012 tarihinde onaylanmıştır. Bu bölge, farklı türde ticaret alanlarının olduğu, bir bölge olup hem Kadıköy ilçesinehem de Anadolu Yakasına hizmet edecek kapasiteye sahiptir. Hatta ticari arz talebinüzerindedir. Tüm bu belirlemeler doğrultusunda Söz konusu 1 ada 71-72 parseller için oluşturulan11.12.2012 t.t.li planda verilen yapı yoğunluğunun iptal edilerek parsellerin tamamının kamuyararı doğrultusunda ve Doğal Sit Özelliği nedeniyle “YeĢil Alana” alınması için itirazımızınaskı tarihleri olan 16.01.2013- 16.02.2013 tarihleri arasında değerlendirilmeye alınmasıhususu arz olunur.Adres: Ad SoyadVatandaĢlık Nosu: Sayfa 2 / 2

×