Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prirucnik za jeftina putovanja

1,127 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prirucnik za jeftina putovanja

 1. 1. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 1 (Magenta pla
 2. 2. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 1 (Black plate Staro je pravilo da je najjeftinije biti bogat. Ipak, starije od toga je ono da je bogatstvo relativno. Neko je siroma{an jer nema za bazen u dvori{tu svoje ku}e a drugi je bogat jer ima {e{ir. A na putu je isto kao u `ivotu. Nekome je 400 eura premalo za vikend u Pragu a neko za te pare obi|e ~itav svet. Do nedavno nismo mogli da putujemo jer su nam trebale vize, sada samo nemamo para. Iskustvo nam govori da ih ne}emo imati ni sutra. Ali to nije razlog da ne putujemo, zapravo - to je razlog da otputujemo sa onim {to imamo sada. Lako je biti siroma{an i nesre}an, to mo`e svako. Izazov je dobiti partiju sa lo{im kartama. Ovaj priru~nik smo sastavili sa idejom da prikupimo i podelimo iskustva i trikove za u{tedu pri odlasku na put i da vas inspiri{emo na sli~ne poduhvate. A koliko }e vas put na kraju ko{tati, zavisi od toga koliko }ete sami biti radikalni i domi{ljati. 1
 3. 3. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 2 (Magenta pla
 4. 4. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 2 (Black plate Biti kod ku}e bez para, sve i da nije svakodnevnica, bedak je. Nemati para na putu i snalaziti se, to je avantura. Ili kao {to bi rekao jedan pesnik, samo da nije bio bogat: Samo oni koji rizikuju da putuju jeftino, mogu saznati koliko jeftino se mo`e putovati. Ne}emo vas ube|ivati da treba putovati. Tisa ili reka Gang - nebitno je, svako novo mesto krije neistra`ene potencijale, druga~ije pri~e i deo nas samih. Ko na putu vidi samo ono {to je o~ekivao i vrati se istih pogleda na svet, d`aba je i odlazio. Prepustimo se druga~ijem i novom, budimo otvoreni prema kulturama i ljudima kod kojih smo i koje sre}emo. A sprijateljiti se sa lokalnim stanovni{tvom zna~i i tro{iti manje ili bar tro{iti tamo gde treba. Na put treba krenuti kad god se mo`e, ali }e verovatno jeftinije biti ako idete van letnje ili prazni~ne sezone, kada su cene sme{taja i pre- voza manje. Tada ima manje turista i gu`ve, {to je vrednost samo po sebi, a i lokalno stanovni{tvo ra|e i iskrenije poma`e putnicima. 2
 5. 5. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 3 (Black plate Zato treba izbegavati Rim za Uskrs, Veneciju u vreme karnevala ili bilo koji drugi lokalni povod koji okuplja horde turista. Geografski gledano, kako na ~itavom svetu tako i u Evropi, jug je siroma{niji i jeftiniji od severa, a ~esto i veseliji i prisniji. Ali i tu va`i da treba i}i gde god se uka`e prilika. ^ak i za vreme sezone, lako }ete na}i jeftin ili besplatan sme{taj u gradovima koji nemaju puno turisti~kih atrakcija, {to ne zna~i da nemaju ni{ta drugo da ponude. Svemu se mo`e pristiputi organizovano ili flek- sibilno. No, grafit u Delfima ka`e "ni~eg previ{e" pa tako i na putu treba imati plan od kojeg se odustaje. Rana anticipacija odlaska u neko mesto omogu}ava pronala`enje jeftinijeg prevoza i pove}ava {anse da se na|e besplatan sme{taj. S druge strane, prepu{tenost samom putu }e vas voditi do mesta u kojima o sme{taju i hrani ne}ete morati ni da brinete. Mo`ete zna~ajno u{tedeti i ako ste fleksibilni u pogledu datuma leta ili puteva kojima `elite i}i, o uslovima u kojima mo`ete spavati i da ne govorimo. 3
 6. 6. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 4 (Magenta pla
 7. 7. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 4 (Black plate Kao i sve drugo {to treba da znate u `ivotu, i to da treba biti obave{ten rekla vam je jo{ u~iteljica. A da se obave{tenost debelo isplati nau~ili su nas berzanski {pekulanti. Iznala`enje jeftinih na~ina da se smestite, prevezete, prehranite i provedete klju~ je u{tede pri putovanju. A va{ najve}i saveznik - Internet. Bilo da ho}ete da utvrdite dobro mesto za stopiranje iz Be~eja u pravcu Stokholma ili da se upoznate sa hodnicima i postavkom Luvra u 3 dimenzije, pogledajte na Netu. Mo`ete na}i jeftine avio karte, skontati koja vam vozna karta najvi{e odgovara, na}i besplatan ili jeftin sme{taj, povezati se sa lokalnim stanovni{tvom grada u koji idete ili bar saznati gde da potra`ite ekipu koja vas mo`e zanimati jednom kada do|ete. A obavezno pogledajte i kakve popuste mo`ete ostvariti tamo gde ste se uputili ako pre puta nabavite omladinsku, studentsku, novinarsku ili neku drugu karticu. 4
 8. 8. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 5 (Black plate Iako nikada nismo sasvim svoji, samo nam je daleko od ku}e dozvoljeno da budemo potpuno izgubljeni. Pa tako, jednom na putu, ne ustru~avajte se da za sve pitate lokalce. Za savete kako jeftino `iveti u odre|enom gradu (a ~esto i bilo kojem), obratite se alternativnim ekipama koje vise po underground mestima (koja naj~e{}e vi{e nisu pod zemljom) ili se okupljaju u skvotovima. Kona~no, razmenjujte iskustva sa drugim put- nicima koje sre}ete po hostelima, vozovima i ulicama. Iskustvo govori i da je uvek dobro na put poneti neki bedeker. Ovi vodi~i su specijali- zovani za odre|enu zemlju ili regiju i za svako pokriveno mesto izlistavaju ponudu sme{taja, restorana, klubova, turisti~kih atrakcija i drugih mesta koja mogu biti zanimljiva, a sadr`e i sve neophodne mape. Me|u ljudima koji putuju sa skromim bud`etom, najcenjeniji su oni sa etiketom Lonely Planet. Ko{taju oko 15 eura a po pravilu se isplate. 5
 9. 9. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 6 (Magenta pla
 10. 10. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 6 (Black plate Pravi ma|ioni~ari putuju samo sa {e{irom, mi smrtnici sa rancem na le|ima. Nemogu}e je dovoljno naglasiti koliko treba biti izbirljiv pri pakovanju za put, pogotovo kada se planira pro}i jeftino. Psova}ete svaku stvar vi{ka, poimence, dok budete tumarali po gradu tra`e}i sme{taj, ili dok na cesti ~ekate prevoz. Uverite se i da je va{ eventualni saputnik dobro spakovan, da ne biste svoju mudrost platili no{enjem tu|eg prtljaga. Uostalom, sa {to manje stvari se krene na put, sa vi{e se ~ovek vrati. Da ne spominjemo i to da se tako dalje stigne. Mislite da je Gandi imao rezervnu plahtu za ogrtanje kada je po{ao na Mar{ soli? Pranje ve{a, ru~no ili u ve{erajima, mo`e vas spasiti velikih zamora na putu i reumati~ne starosti. Mnogo je zna~ajnije imati jedan par udobnuh patika nego ~etiri para cipela za razli~ite prilike. A ponesite i jedan par papu~a, ako su bile dobre Cezaru i vama }e poslu`iti. 6
 11. 11. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 7 (Black plate Ako niste sigurni da }ete isklju~ivo spavati u hostelima ili privatnom sme{taju, dosta je izvesno da }e vam zatrebati vre}a za spavanje. Omiljeno oru`ije {vajcarske armije i izvi|a~a - {vajcarski no`i}, jo{ jedna je korisna stvar~ica ~iji zna~aj ne treba posebno obja{njavati. Kako vam je pri putu imunitet pod dodatnim udarom, a strina apotekarka daleko, nije lo{e opskrbiti se stvarima koje vam mogu zatrebati, ali ni tu ne treba preterivati. I tamo gde ste se uputili ima apoteka. Lekove nosite u originalnom pakovanju, da ne pomislile da ste diler droge, a proverite i koje lekove mo`ete da unesete, da ne pomisle da ste diler ilegalnih lekova. 7
 12. 12. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 8 (Magenta pla
 13. 13. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 8 (Black plate Jeftino putovanje ~esto podrazumeva oslanjanje na dobrotu potpunih stranaca a to povla~i sumnju u sigurnost. No, ako ste baksuz ionako }e vam pasti slika na glavu dok sedite u stanu. Treba imati avanturisti~ki duh. To nar- avno ne zna~i da ne treba poneti i katanac za razne lokere koje mo`ete koristiti u hostelima i sli~nim sme{tajima. Pre svega, ne dr`ati sav novac na jednom mestu. U nov~aniku treba da vam je suma za taj dan koju }ete laka srca predati d`eparo{u sa no`em. Ostatak novca dobro {tekujte. Postoje kai{evi, kao i razna druga ode}a, u koju mo`ete staviti novac tako da je skroz neprimetan. A nije lo{e da umesto da svo svoje bogatstvo nosite sa sobom i razvrstavate po raznim {tekovima, imati platnu karticu kojom mo`ete podizati novac. Dokumenta tako|e treba ~uvati oprezno, ako ni zbog ~ega drugog a ono da vam slu`benik 8
 14. 14. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 9 (Black plate konzulata ne bi rekao "nije ni ~udo {to ste ga izgubili". Najprakti~nije je ako torbicu za paso{ ve`ete oko struka i ubacite je u pantalone ili suknju ili bermude, ali svakako ne u kupa}e ga}e. Procedura dobijanja putnog lista, ako ve} izgu- bite paso{, mo`e biti lak{a ako posedujete kopiju paso{a. Od koristi je i biometrijska li~na karta, koja vam nekad mo`e omogu}iti da pre|ete granicu na putu ka ku}i. Sve to nar- avno dr`ati na odvojenim mestima. Ako kojom nesre}om zavr{ite upoznavaju}i zdravstveni sistem umesto kulture mesta u kojem ste, svakako }e vam se isplatiti i posedovanje putnog osiguranja. 9
 15. 15. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 10 (Magenta pl
 16. 16. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 10 (Black plat Jo{ od vremena kada je prvi ~ovek uzjahao a drugi ga upitao: "Je l ima mesta i za mene?", stopiranje je najrasprostranjeniji na~in besplatnog prevoza, dostupan svima. Stopiranje nije za svakoga. Treba imati strpljenja dok se stoji na cesti i razumevanje za beskrajne ispovesti dobre du{e koja vam je stala. Pored zen ve{tina treba se naoru`ati mapom, nekom hranom i te~no{}u, kao i ode}om i obu}om u kojoj se mo`e dugo izdr`ati na cesti. Generalno je pravilo da }e vam pre stati ako ste `ensko nego ako niste, da su ve}e {anse da ustopirate nekoga danju i van letnje sezone, da se na jugu Evrope ljudi ra|e opredeljuju da pokupe stranca na putu nego oni na severu, i da je za Smederevo bolje stopirati na smederevskom putu nego na zrenjaninskom. Pri stopiranju najva`niji je izbor mesta. Kad 10
 17. 17. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 11 (Black plat kre}ete na put, obavezno se prvo dokopajte izlaska iz grada, i to onog u pravcu mesta ka kom ste se uputili. Najbolja mesta su ona gde ste vidljivi i gde se kola po prirodi stvari zaustavljaju pa voza~ ima vi{e vremena da odlu~i da vas pokupi. Zapamtite - benzinske pumpe i naplatne rampe! U zemljama Evropske unije }e vam retko ko stati na otvorenom putu, a benzinske pumpe su zahvalne i jer ljude mo`ete direktno pitati dokle idu i da li vas mogu prevesti, {to je mnogo efektivniji pristup od palca u vazduhu. Ako idete na duge staze, dr`ite se autoputa - zamolite va{eg dobro~initelja da vas ostavi na poslednjoj pumpi pre nego se isklju~i sa autoputa, jer povratak iz njegovog malog sela mo`e biti mukotrpan. Pri stopiranju kola u pokretu, neki stoperi preporu~uju isticanje znaka koji indicira pravac va{eg kretanja, kako bi zaigrali na savest voza~a koji ide na tu stranu. Ako koristite znakove, nije lo{e slu`iti se {irim (ali uvek lako prepoznatljivim) geografskim pojmovima (npr. skra}enica za zemlju u koju idete pre nego grad). Drugi smatraju da to su`ava broj 11
 18. 18. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 12 (Black plat potencijalnih kola koja bi stala i prevezli vas do slede}e raskrsnice, gde imate ve}e {anse da uhvatite prevoz do va{eg kona~nog odredi{ta, ako uop{te imate takvo odredi{te. Stoperi sa sta`om isti~u i zna~aj dopadljivosti i/ili izazivanja sa`aljenja na prvi pogled, ali mi se va{im izgledom i dostojanstvom ne}emo baviti. Na Internetu postoji mnogo servisa koji spajaju ljude koji putuju sami kolima i one kojima trebaju ljudi koji putuju sami kolima, odnosno - prevoz. Poput sli~nih servisa za provodad`isanje, i ovde mo`ete pogledati postoje}u ponudu ili ostaviti va{a potra`ivanja. Za razliku od savr{enog partnera, mnogo je lak{e na}i savr{en prevoz do `eljene destinacije. Neki }e vam naplatit deo benzina a nekima je to samo lek protiv dosade na duga~kom putu pa vam ne}e naplatiti ni{ta. Ta informacija, kao i sve druge relevantne, stoje pored svake vo`nje pa je lako sna}i se na svakom ovakvom portalu. Ve}ina zemalja ili regiona ima lokalne portale za virtualno stopiranje pa ne postoji jedan i najbolji, ve} vam savetujemo da istra`ite 12
 19. 19. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 13 (Magenta pl >> www.hitchhikers.org www.ride4cents.org
 20. 20. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 13 (Black plat prema va{im potrebama. Potra`ite "rideshare Europe" (ili neku drugu geografsku odrednicu) na Internetu. 13
 21. 21. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 14 (Black plat Nekada se jeftino letelo samo kada vam neko plati. Danas postoje stotine jeftinih aviopre- voznika koji }e vas za male pare prevesti do `eljenog odredi{ta. Za razliku od standardnih, low cost kompanije u cenu karte uklju~uju samo let i neophodne takse, a mogu}nost automatskog povezivanja letova, obrok i napici, duty free ponuda, ljubazni osmesi osoblja i druge sekundarne usluge, naj~e{}e su izba~eni. Karte za ove letove se kupuju na Internetu pa je neophodno imati platnu karticu kojom mo`ete izvr{iti ovaj tip transakcije. Iako jeftini, i ovi letovi podrazumevaju silne takse za aerodrom i prate}e usluge, pa ponekad ~ak i taksu na samo pla}anje i to razli~itu za razli~ite kartice. A neki posebno napla}uju dodatne usluge kao {to su torbe i osiguranje, tako da kad poredite cene razli~itih karata, proverite da li su sve takse uklju~ene. 14
 22. 22. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 15 (Black plat Kako sistem za odre|ivanje kona~ne cene karte uzima u obzir mno{tvo varijabli (broj slobodnih mesta u avionu, dan u nedelji, deo dana, sezonske nepoznanice i sli~no), sam sistem je postao samomisle}e bi}e ~iju }ud niko ne poznaje do kraja. Ipak, mo`e se re}i da {to ranije kupite kartu - izvesnije je da }e ona biti jeftinija. Po`eljno je da se karte kupe 2 meseca ranije, a za leto planirajte ~ak i 3-4 meseca unapred. Pri iznala`enju {to jeftinije karte treba biti strpljiv i provesti sate i sate dok vam o~i dva put ne nateknu od buljenja u ekran. Tra`i se najpo- voljnija karta a dolaze u obzir sve mogu}e i nemogu}e kombinacije. Za{to jeftini aviopre- voznici ne lete i za Srbiju pitamo se mi, ali ni u tom slu~aju ne bi trebali isklju~iti iz pretrage sve aerodrome u regionu. Pored fleksibilnosti u pogledu mesta poletanja, treba primeniti isti princip i pri izboru mesta gde se sle}e. Naravno, uzmite u obzir i tro{kove prevoza od grada iz kojeg polazite, odnosno do grada u koji idete. Nekada }e vas let sa presedanjem, koji ~esto morate sami da skontate, iza}i jeftinije nego direktan let. A ba{ zato {to 15
 23. 23. www.attitudetravel.com/lowcostairlineswww.flylowcostairlines.orgwww.skyscanner.net << marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 16 (Magenta pl
 24. 24. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 16 (Black plat ga sami re`irate, proverite da li vam treba viza za aerodrom u kojem presedate (npr. London) jer vam se lako mo`e desiti da provedete no} u imigracionoj policiji na aerodromu, {to je d`aba sme{taj, primeti}ete vi, ali je ekipa smor. Ako niste vezani za fiksne datume letova treba istra`iti i da li je karta jeftinija par dana ranije ili kasnije, ~esto se tako mo`e u{tedeti i duplo. Tako|e, karte su naj~e{}e jeftinije utorkom, sredom i ~etvrtkom. A neke kompanije nude i dodatno povoljne letove ako u oba pravca letite ovim nepopularnim danima. Sve jeftine avio kompanije imaju stran- ice na internetu, a postoje i sajtovi koji upore|uju ponude razli~itih komapnije. Mnoge kompanije promovi{u neke letove nude}i ih jo{ jeftinije nego ina~e. Dovoljno je da potra`ite "low cost flights". 16
 25. 25. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 17 (Magenta pl
 26. 26. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 17 (Black plat Za balkanske vozove va`i da su spori kako bi odavali utisak veli~ine zemlje, a prati ih i romanti~ni sentiment zbog raznolikog sveta koji mo`ete upoznati i spoznaja do kojih mo`ete do}i na dugom proputovanju. Tako je jedan Mom~ilo u vozu shvatio da nije votka rakija. Evropski vozovi su ipak br`i i skuplji, mada i dalje okupljaju mno{tvo razli~itog sveta. Lokalni i spori vozovi ko{taju manje od me|unarodnih i brzih pa treba kombinovati i biti strpljiv. Nekada }ete mo}i da izlazite iz voza, dokupljujete kartu i vratiti se u isti voz, a nekada }ete se dovesti do granice jednim vozom pa nju pre}i drugim, ili nekako druga~ije, pa nastaviti lokalnim vozom. U nekim zemljama, vozovi su jeftiniji od autobusa (npr. Italija) a u drugima obrnuto (npr. [panija), dok su neki skuplji i od regularnih aviona (npr. Nema~ka). Neke nacionalne `eleznice nude povlastice koje za odre|enu nadoknadu (oko 20 eura) omogu}avaju jeftinije karte. A ono {to voz ~ini posebno zanimljivim su razli~ite karte koje vam 17
 27. 27. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 18 (Black plat omogu}avaju da odre|eni vremenski period koristite bilo koji voz u nekom regionu. Najprakti~nija lokalna karta tog tipa je Balkan Flexipass koja va`i na balkanskim `eleznicama i to tokom jednog meseca u okviru kojeg mo`ete putovati odre|eni broj dana. Ako idete u drugom pravcu i planirate da obi|ete vi{e gradova, onda treba uzeti u obzir Inter Rail Global Pass. Ova karta vam omogu}ava da koristite bilo koji voz u Evropi u odre|enom vremenskom periodu, neprekidno ili sa razli~itim kombinacijama dana. Naj~e{}e morate kupiti doplatnu kartu, ~ija cena zavisi od tipa voza. Zbog toga vam i ovde ~esto mo`e biti jeftinije da do odre|ene destinacije stignete izokola, lokalnim vozovima, nego direktnom linijom. U nekim vozovima imate mogu}nost da u{tedite vo`njom u kolima za pse, ionako ste navikli da saputnici u vozu laju o svemu i sva~emu. Vi{e o globalnom i lokalnim Inter Rail kartama mo`ete na}i na Netu. 18
 28. 28. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 19 (Magenta pl >> www.interrailnet.com www.sbb.ch/en/
 29. 29. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 19 (Black plat Uvek tra`ite vozove koji imaju sedi{ta druge klase. A preporu~ljivo je da ve}e distance prelazite no}u, jer time {tedite na sme{taju i dobijate ~itav dan da na|ete {to povoljnije preno}i{te tamo gde ste se uputili, ako to niste re{ili unapred. Ako jeste, onda sami vidite {ta }ete u~initi sa celim jednim danom. 19
 30. 30. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 20 (Magenta pl www.studentagency.cz/index.en.html << www.eurolines.com
 31. 31. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 20 (Black plat Kao {to je ve} re~eno, autobuski prevoz ~esto mo`e biti jeftinije od voza. Ako polazite iz Srbije potra`ite gasterbajterske autobuse. Oni saobra}aju na linijama kao {to je Crna Trava - Hamburg, a u ve}im gradovima ~esto ne staju na glavnoj autobuskoj stanici, pa nije lako dobiti informaciju o njihovim polascima i cenama, te se morate potruditi i potra`iti na Internetu ili se raspitati kod ljudi ~ija je rodbina u emigraciji. Pored vela misti~nosti i jeftinijih karata, ovi auto- busi naj~e{}e nude i neponovljivu doma}insku atmosferu. Odlazak u svet, onako, po na{ki. U Evropi postoje mno{tvo autobuskih kompanija koje imaju pristupa~ne me|unarodne vo`nje. Sve zavisi od toga gde ste se uputili. Ako na put idete autom, tu }e biti neminovnih tro{kova. [tedi se ako vas ide vi{e, ako idete magistralnim putevima (tamo gde se autoputevi napla}uju), ako 20
 32. 32. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 21 (Magenta pl www.viamichelin.com >> en.wikipedia.org/wiki/Way_of_St._James >>
 33. 33. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 21 (Black plat spavate u kolima ili barem kampujete. Treba se raspitati kako funkcioni{u putevi tamo gde ste se uputili, da vam se ne desi da pla}ate kaznu jer niste znali da se vinjeta kupuje na prvoj benzinskoj pumpi (npr. Austrija) ili ne{to tome sli~no. U Evropi, re~ne brodove uglavnom koriste nema~ki penzioneri i oni nikako ne spadaju u jeftine vidove prevoza. Ipak, na Mediteranu postoji vi{e brodskih linija koje su krajnje prakti~ne i mogu vam u{tedeti i vreme i novac. Ako na daleki put po|ete oslanjaju}i se samo na sopstvene transportne kapacitete, vama ne manjka avanturisti~kog duha. Jedino vam, pored dobre mape, mo`emo preporu~iti neku ozbiljniju literatura od ove. Dug je put pred vama. A ako vam se ukrste putevi sa nekim hodo~a{}em, kao {to je Put svetog Jakova, eto vama gostoprimstva raznih dobrih ljudi na putu. 21
 34. 34. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 22 (Magenta pl
 35. 35. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 22 (Black plat Odlazak u svet je ujedno i idealna prilika da se "ponovo pove`ete" sa svojima. Slede}i put kad vam baba bude pri~ala o porodi~nom stablu, slu{ajte pa`ljivo i vidite dokle geografski se`u grane tog stabla. Javite se dalekoj familiji, pozivajte se na rodnu grudu i askur|ela, na muke porodi~ne i krv ro|enu. Svako je slab na svoju krv, a putnik na udoban krevet i obilat obrok u "tu|ini". Taktika sa davno zaboravljenim poznanicima i opskurno ste~enim prijateljima na raznim Internet dru{tvenim mre`ama je ne{to bla`a. Pi{ite im da dolazite, da nemate puno para i da tra`ite jeftin sme{taj i pitajte ih da li i vi njima nedostajete kao oni vama. Tako|e, valja obznaniti prijateljima gde ste se uputili, neko uvek ima nekog, negde... 22
 36. 36. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 23 (Black plat Ono {to nije po{lo za rukom proleterima svih zemalja, jeste putnicima. Dodu{e, nisu se ni oni svi ujedinili na jednom mestu ali stvar funkcioni{e. Na Internetu mo`ete prona}i dru{tvene mre`e putnika na kojima oni koji su trenutno kod ku}e nude gostoprimstvo u svom stanu a oni na putu ga tra`e. Ovo je i odli~an na~in da odmah upoznate lokalce koji }e vam pokazati grad i uputiti u stvari koje vas zanimaju, i jo{ va`nije - u one koje niste znali da vas mogu zanimati. Prvo morate otvoriti svoj profil u kojem je po`eljno da ostavite {to vi{e podataka o sebi kao i sliku, kako bi se predstavili potencijalnom doma}inu. Najva`niji deo va{eg profila ne pi{ete sami ve} va{i prijatelji, ljudi koje ste ugostili kao i ljudi kod kojih ste ve} boravili. Ove reference vas predstavljaju u dobrom ili lo{em svetlu i u odnosu na to olak{avaju ljudima koje pitate za sme{taj da se odlu~e da li }e vas ugostiti. 23
 37. 37. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 24 (Magenta pl www.hospitalityclub.org www.couchsurfing.com <<
 38. 38. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 24 (Black plat Ovi portali su jednostavni za kori{}enje. Izaberete mesto u koje `elite da idete i vidite koji ~lanovi nude sme{taj, {to mo`e biti krevet, kau~ ili mesto na podu. Tu su i druge rele- vantne informacije za pronala`enje idealnog doma}ina. Kada se opredelite za nekoga, po{aljete mu zahtev za sme{tajem u kojem se ukratko predstavite i objasnite za{to dolazite u njegov grad. Zahtev treba poslati na vi{e adresa, a i u okviru vi{e ovakvih mre`a, kako bi pove}ali {anse da vas neko primi. Tako|e, mo`ete se uklju~iti u lokalnu grupu unutar jedne od ovih mre`a i tu postaviti zahtev za sme{tajem. Generalno govore}i, lak{e je na}i doma}ina van sezone i u gradovima za koje vlada manje interesovanje. No, ako se po~ne sa tra`enjem na vreme, uspeh je izvesniji. Ka`u da to pravilo va`i i za smisao `ivota. Lep gest je poneti svom doma}inu poklon, a nemojte zaboraviti i da sami primate druge putnike u svoju ku}u. 24
 39. 39. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 25 (Black plat Zlobnici ka`u da su skvotovi za one koji mogu higijenske standarde da zamene ideologijom. Skvotova ipak ima raznih ali generalno govore}i, nisu za svakoga. Bilo kako bilo, ove alternativne skupine ljudi, koje nastanjuju napu{tene objekte, ku}e i stanove, rado primaju goste. Naj~e{}e je ~arobna re~ to da vas je neko preporu~io. Raspitajte se na ulici, u alternativnim klubovima ili poznatijim gradskim skvotovima u kojima se odr`avaju koncerti i izlo`be, gde su lokalni skvotovi. Idite tamo i ljubazno zamolite da ostanete par dana kod njih. Obi~no odlu~uje "gazda" skvota ili se o va{oj molbi glasa, a ishod je, za razliku od molbi upu}enih dr`avnim institucijama, naj~e{}e pozitivan. U skvotu treba po{tovati pravila skvota a treba i nastojati da se sprijateljite sa ljudima koji tu `ive. To je preduslov da vas ne izbace, a pri tom }ete lako pokupiti i kontakte za skvotove u drugim gradovima. Drugim re~ima, jednom kad u|ete u skvot - u{li ste. 25
 40. 40. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 26 (Magenta pl squat.net <<
 41. 41. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 26 (Black plat Skvotovi su najrasprostranjeniji u Barseloni, Berlinu, Amsterdamu, Oslu, ali ih u su{tini ima u skoro svakom ve}em gradu, pogotovo na zapadu Evrope. Drugi vid komuna, sa ne{to druga~ijim ure|enjem i ube|enjima, u kojoj }e vam rado ponuditi sme{taj su - verske zajednice. Mnogi mladi katolici, naro~ito u Italiji i Nema~koj, `ive u komunama i pru`aju pomo} ljudima koji im se obrate. Gledajte samo da stignete u neko pristojno doba, da ne bi bilo "ko udara tako pozno u dubini no}nog mira..." 26
 42. 42. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 27 (Magenta pl www.eurocampings.co.uk/en/europe >>
 43. 43. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 27 (Black plat Iako kampovanje u nekom velegradu ne pru`a romanti~an pogled na zvezdano nebo iznad nas, a jo{ manje na moralne zakone u nama, kampovanje ostaje dobar na~in za jeftino no}enje. Ve}ina evropskih gradova ima dobre kampove u kojima su mesto za {ator i boravak po osobi jeftiniji od kreveta u hostelu. Imaju svu potrebnu infrastrukturu a ~esto nude i prevoz do centra, po{to se po pravilu nalaze na obodu grada. Ipak, gledajte da ne birate kampove sa bazenima i drugim ponudama koje vam nisu nu`ne. Ako postavite {ator u prirodi, retko ko }e vam zameriti. Me|utim u urbanim javnim prostorima, situacija je ne{to druga~ija. Osim ako ne proglasite da ste se ulogorovali na centralni gradski trg da bi protestvovali protiv politike aktuelne administracije, {ator }e vam ukloniti bez pardona, a pritom verovatno i naplatiti kaznu za naru{avanje izgleda grada ili reda i mira. Zato uvek mo`ete kampovati u ne~ijem dvori{tu. Potrebno je samo ljubazno zamoliti vlasnika ku}e, odnosno dvori{ta da tu 27
 44. 44. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:11 PM Page 28 (Black plat postavite {ator. Da li treba da napominjemo da tom prilikom ne bi bilo zgodno da palite logorsku vatru? A ako posedujete ciradu za auto, i metalnu konstrukciju kojom mo`ete da je poduprete, mo`ete svoj {ator kamuflirati u uobi~ajni urbani prizor. Za urbano kampovanje je potrebno ciradu malo prepraviti tako da se otvara kao {atorsko krilo a treba se navi}i i na ideju da se tra`i dobro parking a ne kamping mesto. Mo`ete postavite mali {ator a iznad njega konstrukciju i ciradu ili spavati direktno ispod cirade. Autor ovog koncepta upozorava da izbegavate ciradu por{ea, takvu su mu ukrali. 28
 45. 45. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 29 (Black plat Hosteli naj~e{}e okupljaju mlade ljude koji su na du`em proputovanju. A gde su mladi, tu je haos, pa ovakva mesta dosta li~e na studentske domove, {to stvara odli~nu atmosferu. Centralna prostorija je obi~no namenjena za dru`enje gostiju a tu je i zajedni~ka kuhinja. U hostelima se obi~no mogu ~uti razne pri~e i iskustva drugih ljudi, a ~esto se mo`ete i dobro skontati sa nekim. To je i idealno prilika da upoznate nekoga sa kim }ete nastaviti putovanje ili koga }ete posetiti na slede}em putovanju. Sme{taj mo`e biti u dvokrevetnoj sobi sa kupatilom ili u spavaonici sa 25 kreveta i zajedni~kim kupatilom za ~itav sprat. Naravno, cena korespondira sa komforom. Kako su hosteli orjenitsani na mlade, skoro svi svoju ponudu izlistavaju na Internetu pa se tu mo`e uporediti {ta koji nudi i kako ga ocenjuju korisnici. Hostele treba rezervisati unapred, posebno ako idete u sezoni ili u vreme praznika, ili u gradove 29
 46. 46. www.hostelworld.comwww.hostelscentral.comwww.europeanhostels.com << marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 30 (Magenta pl
 47. 47. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 30 (Black plat koji su popularne destinacije, a pogotovo ako idete u te gradove u vreme praznika. Pri izboru hostela treba paziti na njegovu lokaciju. Hosteli na periferiji su jeftiniji, ali treba uzeti u obzir i cenu lokalnog transporta. Lako vam se mo`e desiti i da sve {to ste u{tedeli na mostu, odlaskom u jeftiniji hostel, potro{ite ve} prvog dana na }upriji, poku{avaju}i da se domognete kreveta kasno uve~e. Ako ve} planirate da se no}u provodite, obratite pa`nju da li je va{ `eljeni hostel otklju~an non stop. A ose}aj koji ste imali kada su Vas terali da se iselite iz studentskog doma preko leta lako }ete zaboraviti kad u nekom drugom gradu na|ete studentski dom koji se leti pretvara u jeftini hostel. U nekim gradovima mo`ete prona}i i neugledne hotele koji nude jeftiniji sme{taj od hostela. Takve obi~no nije lako prona}i ali ih je lako prepoznati i vredi se raspitati. A ako pitate, mogu vas pustiti i da odremate u ~ekaonici hotela, bio on oronuo ili ne. 30
 48. 48. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 31 (Black plat U nekim gradovima, naj~e{}e primorskim (npr. Lisabon), mnogi `itelji iznajmljuju sobe u okviru svoje ku}e i ovo se ~esto mo`e pokazati kao najpovoljnija varijanta za udoban sme{taj. Ovakav sme{taj se re|e nalazi preko Interneta ali }e vas potencijalni doma}ini sa~ekati ve} na `elezni~koj stanici, a mo`ete i pro{etati gradom i raspitati se. Tako|e, za razliku od hotela i hostela, i ako ste tome skloni, ovde se mo`ete cenjkati za cenu no}enja. 31
 49. 49. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 32 (Magenta pl
 50. 50. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 32 (Black plat Spavanje po parkovima, pla`ama i `elezni~kim stanicama nije trajno re{enje ali no} ili dve se daju izdr`ati. ^ekaonice na `elezni~kim stanicama su posebno zahvalne, kada su otvorene celu no}, jer imaju krov i toplije je nego napolju. Na nekim pla`ama postoje nadstre{nice i tu{evi za one koji tu spavaju dok je na drugim mestima to zabranjeno. Tako vam se mo`e desiti da vas probudi policija, a negde postoje i velike bu~ne ma{ine koje preme}u, i kao ~iste, pesak pa, ako ste ~vrstog sna, mogu i vas lako po~istiti. Raspitajte se kakva je situacija sa spavanjem na pla`i u mestu u kojem bi zano}ili i obavezno stavite neki najlon ispod vre}e za spavanje, bubrega vam va{ih. Javni parkovi su uglavnom dostupni samo budnima a ~esto ima i sumnjivih tipova, pa no}enje ~esto podrazumeva skrivanje od obe strane zakona. Malo zvu~i ko holivudski akcioni film, ali ko voli... 32
 51. 51. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 33 (Black plat U svakoj od ovih varijanti potrebno je svoje stvari dodatno obezbediti. Pored stavljanja dokumenata i novca na jako nedostupno mesto, treba nekako za{titi i ~itav prtljag, zagrliti ga, vezati se ili srasti za njega. 33
 52. 52. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 34 (Magenta pl
 53. 53. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 34 (Black plat Zemunski alas ka`e - a alas zna - da bi obrok bio ukusan, potrebno je da ste gladni i u dobrom dru{tvu. Ako se pritom jede biftek u sosu od badema - lepo, ako ne - opet lepo. Restorani u evropskim gradovima su naj~e{}e skupi ali koliko ~esto jedete po restoranima kod ku}e? Najjednostavnije da se jede jeftino je biti svoj kuvar. Cene u evropskim supermarketima - u manjim ve}e, u ve}im ni`e - pristupa~ne su za na{e razumevanja cena hrane. Pritom, nemojte insistirati na leskova~koj paprici i somborskoj feti, vidite koje su namirnice u datoj prodavnici pristupa~ne i prilagodite va{ izbor. Ako odsedate po hostelima, najverovatnije }ete imati i pristup zajedni~koj kuhinji (a nekad i doru~ak). No ako sa sobom nosite kuvalo, spoji}ete dve uvek po`eljne stvari - jeftino i kuvano. A neki autori idu i dalje i tvrde da sve to mo`e biti i urnebesno zabavno. 34
 54. 54. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 35 (Black plat Kad se odlu~ite da ipak probate lokalnu kuhinju, dr`ite se restorana po periferiji, tu je pravi duh, hrana je obilnija, neretko i ukusnija, a svakako jeftinija. Za male pare odli~no se jede i u imigrantskim restoranima: kebab, falafel i drugi isto~nja~ki specijaliteti imaju skroz drugi ukus na lisabonskoj pla`i. Ako to nije va{a {oljica turske kafe, a tek ako imate re`im ishrane jedne kamile, potra`ite all you can eat restorane. Tamo se za fiksnu cenu mo`ete na`deravati do grla a izbor hrane je {irok. U Italiji je rasprostanjen obi~aj da uve~e u baru uz pi}e dobijate i neograni~en pristup hrani na {vedskom stolu. Negde ovo povla~i skuplje pi}e, a negde je to deo happy hour-a pa je i pi}e jeftinije. [panci su manje "{ve|ani" od Italijana, ali vam zato ponekad donesu malu zakusku uz pi}e. Neka mesta pri zatvaranju dele preostalo pecivo ili meso, a veliki lanci za male pare (oko 30 centi) prodaju sendvi~e, salate i sli~ne artikle koje ne}e mo}i da prodaju sutra zbog jaja, majoneza ili ve} ne~eg kvarljivog. U supermar- ketima je ~esto hrana kojoj isti~e rok trajanja za par dana neuporedivo jeftinija a podjednako dobra. 35
 55. 55. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 36 (Black plat U Danskoj i Islandu (i drugim zemljama, samo re|e) alternativne ekipe se hrane skupljanjem zapakovane hrane koju veliki supermarketi odbacuju jer im je istekao rok trajanja. Ova aktivnost, dumpster diving, negde je zakonita a u drugim zemljama (gde je i |ubre li~na svojina) - ne, ali i tamo su male {anse da }e vam neko zameriti, a svakako vas ne}e privesti. U ovakve i sli~ne akcije (skupljanje preostalog vo}a i povr}a na pijaci) }e vas najbolje uputiti lokalni skvoteri, a zna}e i za kuhinje za siroma{ne, gde za manje od 2 eura mo`ete pojesti dosta pirin~a i mesa. 36
 56. 56. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 37 (Magenta pl
 57. 57. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 37 (Black plat Pristigli, sme{teni i nahranjeni, spremni ste da istra`ujete. @ivot je na ulici, buvljaku i u kafani, a tu nema ufura. Ipak, izvesno }e vas privu}i i istorija i kulturna ponuda grada u kojem ste. U nekim gradovima postoje besplatne ture gde se vodi~ima na kraju ostavlja proizvoljna suma. Negde su odre|eni muzeji besplatni, a neki imaju dane ili sate kada ne napla}uju ulaz. Raspitajte se! A dobar po~etak su novine koje su naj~e{}e besplatne a izlistavaju sve {to se de{ava u gradu u toj nedelji. Mnoge institucije imaju popust za studente i mlade koje ostvarujete uz odre|ene kartice. Ako i ne pripadate grupi za koju postoji popust ili nemate adekvatnog dokaza, popri~ajte sa nadle`nim organom. Naj~e{}e je to neko kome se ljudi retko obra}aju druga~ije do sa "jedna karta...dve karte...". Objasnite mu finansijsku situaciju i za{to vam je ba{ stalo da vidite datu postavku i pitajte da li postoji neka mogu}nost za popust. Ko ima srca da ne pusti studentkinju istorije umetnosti iz daleke Srbije na norve{ku 37
 58. 58. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 38 (Black plat izlo`bu slikarstva? Poznavanje lokalnog jezika vam zna~ajno ide u korist. Esnaf koji je posebno privilegovan su novinari. Kako se sloboda medija pro{irila na slobodan ulaz novinara u pozori{te ostaje nejasno, ali stvari stoje tako da novinarska akreditacija otvara mnoga vrata (a za neka drasti~no smanjuje cenu ulaza). Ako posedujete, ili mo`ete nekako nabaviti, dokument na kojem pi{e PRESS i stoji va{a slika, nemojte se ustru~avati da ga pokazujete svakome ko stoji na ulazu. Makar to bio troglavi pas, sa kojim vam je, ako ste tabloidni novinar, susret ionako neminovan. Ako ste namera~ili da obi|ete ve}inu znamenja jednog grada onda potra`ite lokalnu turisti~ku karticu. Naime, svaki evropski grad sa vi{e od 5 turisti~kih atrakcija ima u ponudi karticu koja vam omogu}ava pristup u sve, ili bar ve}inu, muzeje i lokalitete. Ova kartica je uvek znatno jeftinija od zbirne sume ulaznica na sva mesta koja su njom pokrivena. Kada u|ete u `eljeni muzej, galeriju ili nalazi{te, proverite da li postoji organizovana tura za obilazak. Ta opcija se naj~e{}e dodatno 38
 59. 59. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 39 (Black plat napla}uje, ali kako znanje nije roba, slobodno se privalite jednoj od grupa. Neki ne}e ni primetiti, drugima }e biti svejedno, a najgore {to mo`e da vam se desi je da vas zamole da napustite grupu. Sasvim je mogu}e da je to jedino {to }e vas neko zamoliti na ~itavom putovanju. 39
 60. 60. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 40 (Magenta pl
 61. 61. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 40 (Black plat I D`ord` Best je, po sopstvenom priznanju, ve}inu svog bogatstva dao na `ene i alkohol, a ostalo spisko uzlud. U klubovima, dobar provod ko{ta, pa ako ste po{li u svet sa namerom da ban~ite, spremite se da veliki deo svog bud`eta ostavite u belosvetskim kafanama. No, i tu obave{tenost poma`e. Potra`ite lokalce i sajtove ili publikacije koje izlistavaju sve doga|aje i `urke te nedelje i vidite {ta vas zanima i koliko ko{ta ufur. Nekada postoje lokalni internet portali preko kojih stanovnici obezbe|uju besplatne ili jeftinije karte za razne doga|aje, ostavljaju}i turistima da pla}aju punu cenu. Kad ve} gledate sve doga|aje, vidite i koja galerija ima otvaranje pa pre izlaska svratite na koktel. Retko kad }e vam tra`iti poznivnicu, pogotovo ako ste prikladno obu~eni i imate stav "posle Pikasa se nije desilo ni{ta zna~ajno u slikarstvu". Sli~nu taktiku mo`ete primeniti i na festivalima, ako kojim slu~ajem putujete sa koferom od gitare i stavom "posle Hendrixa - ja". 40
 62. 62. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 41 (Magenta pl
 63. 63. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 41 (Black plat Kao i kod ku}e, i na putu vam svaki dinar zna~i, dodu{e ne ba{ dinar al dobro sad. Kako nemate radnu dozvolu (jer valjda ne biste ~itali priru~nik za jeftino putovanje) ostaju vam drugi vidovi prikupljanja sredstava. Najdostupniji je - recikla`a. Neko daje pare za reprogramiranje ljudi, a to treba iskoristiti. Naj~e{}e postoje aparati koji vam za ambala`u daju novac. Tako u Berlinu za 3 prazne konzerve dobijete para za jednu punu. Jo{ ve}e pare se mogu povratiti ili uzeti u klubovima i na festivalima, koji za vra}ene fla{e i ~a{e daju i preko jednog eura. Ako se celoj stvari pristupi studiozno i zarada mo`e biti akadmeska - preko 200 eura za jedan festivalski dan. Slede}a varijanta je da se uglavite u kapitalisti~ki lanac preprodaje: Kinez napravi konzervu, ^eh je napuni pivom, multinacionalna korporacija je otkupi i stavi u prodaju u [paniji, mali preduzetnik je kupi od velikog dobavlja~a, a vi od malog preduzetnika za pola eura, pa je onda 41
 64. 64. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 42 (Black plat ohladite i uve~e je prodate Amerikancu za 2 eura na uli~nom fetivalu u Barseloni. Recimo... Put u inostranstvu ne treba provesti u potrazi za na{ima. Ionako }e oni vas prona}i. No, ako vam ba{ zagusti sa kintom, kao i obi~no, setite se odakle ste. Potra`ite srpsku, jugoslovensku, pravoslavnu, filatelisti~ku ili bilo koju drugu zajednicu koja vas, iz nekog razloga, mo`e smatrati jednim od svojih i predo~ite im situaciju u kojoj ste. Ponudite se da kre~ite, kosite ba{tu, ~istite sneg, perete su|e, gudite gusle ili na bilo koji drugi na~in doprinesete ne~ijem doma}instvu. Za to vas ne mogu legalno platiti ali vas mogu ~astiti pedesetak eura, a neretko ponuditi i hranom i sme{tajem. Ponekad je mogu}e u hostelu de`urati jednu smenu ili raditi ne{to drugo u zamenu za no}enje, a postoje i druga mesta koja okupljaju ljude na proputovanju i nude part time {ljake za odre|enu nadokandu. Talentovani ili ne, uvek mo`ete zapevati, zaplesati, slikati ili glumiti na ulici velikih gradova i izvu}i koji osmeh ili nov~i} prolazniku. 42
 65. 65. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 43 (Black plat 43
 66. 66. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 44 (Magenta pl
 67. 67. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 44 (Black plat Za razliku od jeftinih romana, Priru~nik za jeftino putovanje ne sadr`i velike misli na kraju. Zapravo, on ne sadr`i ni jednu veliku misao, a re~enice poput "brzi vozovi su skuplji" te{ko je uop{te okarakterisati kao misao. Ovaj priru~nik samo upu}uje na to gde se nalaze velike misli i prave stvari - na putu. A od putovanja vas deli samo udarac {akom o sto, pakovanje i podizanje palca u vazduh. Prepustite se avanturi i druga~ijem. Oslonite se na dobrotu ljudi i va{u sposobnost da se sna|ete. A budite i vi oslonac drugima. Kada vidite nekoga kome mo`ete pomo}i tako {to }ete mu pokazati pravac, dati savet ili povesti ga kolima, u~inite to. Ponudite va{ kau~ preko Interneta, pokupite stopera, platite turu putnicima namernicima, pozovite ogladnele na ru~ak, skvotujte napu{tenu fabriku... Ovaj priru~nik nema ni kraj. On ima svega 48 strana a ostalo je na vama. 44
 68. 68. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011www.wikitravel.org 1:12 PMthorntree.lonelyplanet.comwww.serbiatravelers.orgwww.gdestinacija.com Page 45 (Magenta pl
 69. 69. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 45 (Black plat 45
 70. 70. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 46 (Magenta pl
 71. 71. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 46 (Black plat 46
 72. 72. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 47 (Black plat Priredio: Marko Aksentijevi} Svojim iskustvom, savetima i duhom u~estvovali u izradi: Jerko Bakotin, Nina ^uki}, Gordan Velev, Vladimir Polovina, Milica Zupunski, Marko Poga~ar, or|e Milijanovi}, Natalija Mileti}, Dragana Jovanovi}, Tamara Trivanovi}, Robert Kozma, Milan Aleksi}, Emanuela Pendjer Mendes, Milena Solomun, Jelena Dragi{i}, Ben Bassauer i mnogi drugi. Dizajn i ilustracije: {kart Lektura: Ru`ica Marjanovi} Izdava~ ~etvrtog izdanja: Kancelarija za mlade Uprave gradske op{tine Obrenovac Za izdava~a: Du{ko Krsti} Tira‘: 500 47
 73. 73. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 48 (Magenta pl www.mladi.obrenovac.rs www.grupa484.org.rs www.fosserbia.org creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/rs/
 74. 74. marko knjiga obrenovac.qxp 1/25/2011 1:12 PM Page 48 (Black plat Priru~nik je nastao u sklopu projekta Ka beloj [engenskoj listi-monitoring mape puta Grupe 484, realizovanog uz podr{ku Fonda za otvoreno dru{tvo-Srbija. Stavovi izneti u ovom dokumentu nisu nu`no stavovi Fonda za otvoreno dru{tvo-Srbija. Ovo delo je licencirano Creative Commons licencom "autorstvo - deliti pod istim uslovima". Ova licenca dozvolja umno`avanje, distribuciju i javno saop{tavanje dela, i prerade, ako se navede ime autora i ako se prerada distribuira pod istom ili sli~nom licencom. Kopiju ove licence vidite na: Beograd, februar 2011. 48

×