Informator1

557 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informator1

  1. 1. ISSN 8322 - 408 О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБРЕНОВЦУ БРОЈ 1 ГОДИНА I OБРЕНОВАЦ, јун 2010. БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ СВАКА ДВА МЕСЕЦА за прераду отпадних вода. Уместо Екофонда јавно предузеће Велики део општине није покривен водоводом и канализацијом, па ће ЈП Одлуком Скупштине ГО Фонда за заштиту животне области: мониторинг ЗЖС Обреновац покушати Обреновац у нашој општини средине општине Обреновац. животне средине, заштита и да овај проблем реши на почело је да ради још једно Фонд је угашен 2009., јер је унапређење природних тај начин, што ће се у јавно предузеће. Директор у Закону о заштити животне вредности на територији неколико села, где за то Јавног предузећа за средине предвиђено да Обреновца, са посебним постоје могућности, заштиту и унапређење постоји само фонд на акцентом на Забран и Јозића градити мини водоводи и животне средине на републичком нивоу. Ново колибу, али и на постројења за прераду територији градске општине јавно предузеће је почело са озелењавање и повећање отпадних вода. Обреновац, краће ЈП ЗЖС радом 31.12.2009. године и површина под шумом. Ту је Развијање јавне свести о Обреновац, је Слободан у свом програму за ову проблем комуналних вода, значају заштите животне Молеровић, који је раније годину предвидело је низ који ћемо покушати да средине, образовни, био на функцији директора активности из разних решимо изградњом фабрике развојни, истраживачки пројекти и програми, биће део програма ЈП ЗЖС Обреновац за 2010. годину. Квалитет бунарских вода у делу општине која није обухваћена водоводном мрежом Обреновачка општина се када је бунар изграђен, може похвалити да је када је последњи пут највећи део становништва чишћен, колико домаћин- прикључен на водовод. става користи воду из Међутим постоје села до појединог бунара, затим су којих вода још увек није узети основни подаци о дошла, нити ће доћи у томе колико чланова наредних неколико година. домаћинства користи воду Екофонд је подржao из бунара, колико су иницијативу мештана удаљене септичке јаме и Љубинића и других месних одлагалиште стаињака, да заједница и финансираo ли у близини бунара микробиолошке и хемијске постоји неки други објекат анализе бунарске воде. који може утицати на Узети су узорци из Ратара, квалитет воде, какав је Бровића, Трстенице, подзид и цеви. Љубинића, Вукићевице, На лицу места, приликом Стублина, Дрена, Орашца и узорковања, одмах су мере приликом транспорта то су: кисеоника. дела Грабовца који није ни параметри који се лако електропроводљивост, рН, За сваки бунар су узета по покривен водоводом. могу променити стајањем и температура и садржај два узорка, од којих је један Приликом узимања узорака, наставак на 2. страни узимани су основни подаци о власнику, прављена је Мерење квалитета ваздуха у Обреновцу скица положаја бунара у односу на стамбене и Од 9. маја 2006 године у 1.1.2010. године ћемо увек био испод ГВИ, па помоћне објекте. Сваки дворишту основне школе приказати у неком од можемо закључити да бунар је фотографисан, Јефимија у Обреновцу наредних бројева. ваздух у Обреновцу није забележене су ГПС почела је са радом станица ГВИ (Гранична вредност значајније оптерећен координате, измерена је за мерење садржаја имисије) за SО2 је сумпордиоксидом. То је дубина бунара и дубина сумпордиоксида (SО2) у 150mg/m3, а за ПМ10 последица чињенице да воде у њему, пречник, на ваздуху и честица мањих 50mg/m3. Из табела на угљеви из Колубарског који начин се вода црпи, да од 10 микрометара (ПМ10). страни 7., се види да је басена имају релативно ли је то машински или ручно, Податке које је сакупила током овогодишњег мерења мали садржај сумпора. да ли је копан, или бушен, мерна станица од 2006. до садржај сумпордиоксида наставак на 6. страни
  2. 2. У овом броју: Ново јавно предузеће 1 Уз први број у Обреновцу Драги читаоци, У Општини Обреновац се придаје велика пажња Последња страна је резервисана за мониторингу животне средине. Већ неколико едукацију. На њој ћемо објављивати Уз први број 2 година уназад прате се различити параметри занимљивости, како бисмо квалитета животне средине. Резултати ових заинтересовали најмлађе за животну Квалитет бунарских вода мерења треба да буду доступни свим грађанима средину, па ћемо понекад уступити део у делу општине која није Обреновца. Отуда се указала потреба за простора школама или невладиним 2 обухваћена водоводном издавањем једног оваквог листа, који ће организацијама. мрежом периодично извештавати о стању животне средине у Обреновцу и околини. Тема првог броја је “Квалитет бунарских вода у Табела квалитета делу општине која није обухваћена водоводном 5 бунарских вода мрежом”. У наредним бројевима постараћемо се да вам презентујемо ранија мерења која се односе на квалитет воћа, поврћа и житарица, Мерење квалитета какво је стање са буком у Обреновцу, Утицај 6 саобраћаја на животну средину и многа друга ваздуха у Обреновцу мерења која смо урадили предходних година. У сваком броју ће бити објављени и резултати који се односе на тренутна мерења. Ту пре свега Светски дан вода 8 мислим на резултате које добијамо из мерне станице у ОШ “Јефимија”. Ови резултати и сви други резултати који се буду мерили континуално, биће стални део Информатора. Дан вода у Обреновцу 8 Квалитет бунарских вода у делу општине која није обухваћена водоводном мрежом Уређвачки колектив: наставак са 1. стране смештен у стерилну Главни и одговорни амбалажу. Узорци су однети у уредник: лабораторију у Београд. Стерилни узорак је коришћен Слободан Молеровић за бактериолошку, а други за хемијску анализу. Резултати ових анализа дати су прилогу Сарадници: на унутрашњим странама. За сваки узорак су рађене Војин Несторовић анализе за 33 параметра. У прилогу су дати подаци за 22 Јелена Туцаковић параметра за које је пропи- сана максимално дозвољена Зорана Јовановић концентрација (МДК), ради боље прегледности. Љубина Мартић Оне вредности код којих је садржај појединог параметара Марица Шеховић већи од МДК, су у табели уоквирене црном бојом. Станојка Спасић Микробиолошка анализа за укупне мезофилне бактерије је рађена методом мембранске филтрације и засејавањем на одговарајућој подлози за Излази двомесечно укупне микроорганизме. Одређивање колиформних Тираж: бактерија и ешерихије коли, 500 ком такође је рађено методом мембранске филтрације и Штампа: засејавањем на специфичним Текст дизајн Вићић топографска карта истражног подручја подлогама. 2
  3. 3. санитарно–хигијенски недостаци који утичи на квалитет воде за пиће. У већини локалних бунара није утврђена зона санитарне заштите, нити постоји инвестиционо- техничка документација. Лабораторијска испитивања воде за пиће врши се од случаја до случаја. У прегледу узорака по исправности, види се да значајан број показује неисправност по неком од параметара. Најчешћи узрок хемијске неисправности је повећан садржај нитрата. Најчешћи узрок м и к р о б и о л о ш к е неисправности су повећан Мерење осетљивих параметара на лицу места број аеробних мезофилних бактерија и присуство У табелама смо се користили зависности од водостаја. исправно. На супрот фекалних индикатора. истим принципом Бунари ближе Рекама, Бровићу имамо два села у У циљу обезбеђења обележавања, па су брже реагују на промену којим ни један узорак није хигијенски исправне воде за резултати узорака, код којих нивоа, док удаљенији био исправан. То су Дрен и пиће и унапређења је бројност бактерија већа од бунари реагују са Велико Поље. Одмах за санитарно-хигијенског стања дозвољене, такође закашњењем и до њима следе Грабовац и бунара и водовода, уоквирени црном бојом. неколико недеља. Стублине где је 94% неопходно је отклонити све На подручју Обреновца Издан се мањим делом узорака неисправно. У грађевинско-техничке и постоје 2 типа издани: прихрањује на рачун селима Трстеница санитарно-хигијенске Збијени тип издани у оквиру падавина. Без обзира што Љубинић и Вукићевица недостатке. Ту пре свега песковито-шљунковитих је површински слој слабо неисправно је било између мислимо на успостављање алувијалних седимената и водопропустан, рељеф је 84-89% узорака. Пироман и санитарне зоне око бунара, условно безводни делови такав, да атмосферске Орашац су били у нешто редовно праћење квалитета терена у оквиру алувијалних воде често леже и по бољој ситуацији са 55 и вода (хемијска и глина и лапоровито- неколико дана на 70% неисправних узорака. микробиолошка анализа). глиновитих плиоценских површини. То даје води Укупно је, у свих 10 села, Поред хемијских и наслага. довољно времена да урађено 351 узорак. Од тога биолошких, постоје физички Дебљина водоносних продре у дубље слојеве. је исправно само 53 што и физичкохемијски наслага је промењива и Ако погледамо табелу, чини 15% бунара. параметри. Температура креће се од 5—15m. Најмања видимо да је вода у У 58% испитаних локалних воде је значајан параметар је у јужном делу, а у Бровићу најмање загађена, бунара, уочени су значајни са аспекта растворљивости централном делу износи од па је чак 70% узорака грађевинско– технички и кисеоника и других гасова из 10—12m. У зони северно према Сави, где се налази највећи број бунара, дебљина песковито- шљунковитих наслага местимично прелази 15m Горњи слој земљишта је слабо водопропусан и његова дебљина варира од 2—7m, локално и до 12,6m. Најчешћа дебљина овог слоја је 4—6m. Подински, глиновити, слој који се налази испод водоносног слоја је практично водонепропусан и настао је у доба терцијара. Прихрањивање водоносног слоја, врши се највећим делом из Саве и Колубаре. Отуда и ниво воде у бунарима варира у 3
  4. 4. ваздуха. Према Хенријевом закону, са порастом температуре воде, смањује се растворљивост гасова. Смањење раствореног кисеоника утиче на смањење оксидативних процеса, па је и разградња органских материја успорена. То онда доводи до пораста живог света који се тим органским материјама храни. Тачност мерења температуре је 0,1°С. Мутноћа је оптичка особина узорка воде која је у директној зависности од количине суспендованих честица. Мутноћа не мора да значи да је вода неисправна. Киселост или базност воде је директна последица растворених елекролита. Вода за пиће мора бити у МДК. појединим бунарима Поправљање физичкохе- границама од рН 6,8—8,5. Амонијум јон потиче од саджај ових мијских и микробиолошких Дестилована вода не проводи фекалног загађења и врло земноалкалних метала је карактеристика воде се у електричну струју, а са брзо, под утицајем изнад МДК. принципу заснива на већ додатком електролита (базе раствореног кисеоника Тешки метали су у скоро поменутим принципима. киселине и соли) вода почиње прелази у нитрите, а ови у свим случајевима испод Теба водити рачуна да се у да проводи струју. Количина нитрате. Уколико у води границе детекције, па близини бунара не налазе растворених електролита је у нема довољно можемо рећи да је стање објекти који емитују директној вези са провод- раствореног кисеоника, одлично. У једном бунару, загађујуће материје и могу љивошћу воде. Уколико је онда се догађа обрнути у Бровићу, пронађена је да загаде воду у бунару. То електропроводљивост велика процес. Садржај нитрата је количина арсена изнад су првенствено депоније то значи да је садржај неког од најчешћи параметар који МДК, што може указати на стајског ђубрета, септичке електролита повећан и по прелази МДК. Садржај могућу контаминацију јаме и пољски WC-и, из правилу та вода није нитрата се може смањити бунара арсеном, на њих се, кроз горњи слој исправна. Разни катјони и на разне начине. Постоје пример отровом за пацове земљишта, сливају анјони имају своју хемијске, биохемијске и , или на неки други начин органске материје богате карактеристичну боју. Уколико механичке методе, али су . амонијаком и доспевају у се у води налазе растворене све скупе и захтевају У табели која су приказују бунар. Ту се оксидишу до соли таквих катјона и анјона, компликоване уређаје који одступања по физичко- нитрата и вода због вода може да буде обојена. И се не могу користити у хемијским параметрима, повећаног садржаја разне бојене органске домаћинству. видимо да је само једна нитрата постаје материје могу обојити воду. Поред нитрата, у водама је тећина узорака исправна неупотребљива за пиће и Када је реч о хемијској примећен повећан садржај (118 од 351). Одступање припрему јела. неисправности воде, поједини магнезијума и калцијума. по микробиолошким Што се тиче микро- параметри се могу лако Они су најзаступљенији параметрима је нешто биолошких параметара, на кориговати, док се други врло јони у природним боље, јер је од 351 узорка њих се лакше утиче и они тешко могу довести у границе површинским водама. У 163 исправно. могу једноставније да се поправе. Понекад је довољно очистити бунар од механичких нечистоћа, а онда га треба измуљити и на крају хиперхлорисати. Хиперхлорисање се врши на тај начин да се у очишћен бунар убаци средство за дезинфекцију на бази хлора, а затим се око сат времена пумпом црпи вода из бунара и пушта да се слива низ зидове, како би се цео бунар дезинфиковао. Након ове операције, треба исцрпети одређену количину воде, како би се концентрација хлора свела у дозвољене границе. 4
  5. 5. 5
  6. 6. NO NO2 NOx SO2 PM10 Мерење квалитета ваздуха д а ту м µg/m³ µg/m³ ppb µg/m³ µg/m³ 01.01.2010 1,57 9,64 3,82 6,88 15,98 02.01.2010 03.01.2010 1,32 1,31 6,35 4,46 2,32 1,56 1,94 1,57 11,73 7,59 у Обреновцу 04.01.2010 2,58 13,95 7,42 10,02 24,45 наставак са 1. стране 05.01.2010 1,65 8,62 3,20 4,44 15,48 Што се тиче азотових оксида видимо да концентрације. Азотови оксиди 06.01.2010 1,72 9,97 3,99 4,82 20,78 ни они током ове године ни једном нису настају на високим 07.01.2010 1,58 14,39 6,75 9,57 35,06 прешли (МДК) максимално дозвољене температурама. Како је 08.01.2010 2,07 11,29 4,94 8,58 28,40 температура у котловима ТЕНТ 09.01.2010 1,70 6,96 2,29 4,02 18,62 д ату м NO NO2 NOx SO2 PM10 релативно ниска, јер се сагорева µg/m³ µg/m³ ppb µg/m³ µg/m³ 10.01.2010 1,77 8,70 3,18 3,03 22,01 угаљ мале енергетске вредности ( 11.01.2010 2,21 14,71 7,86 21,55 29,90 03.03.2010 1,31 7,39 3,93 4,65 30,52 калоричне моћи), можемо 12.01.2010 12,42 33,24 26,76 11,74 77,56 04.03.2010 0,88 6,01 2,70 5,09 18,24 очекивати да неће ни бити већег 05.03.2010 0,93 4,55 2,38 2,86 -15,3 прекорачења МДК. Највише 13.01.2010 5,08 25,64 17,05 18,94 80,75 06.03.2010 0,67 5,57 2,74 6,61 20,94 азотових оксида настаје у 14.01.2010 1,05 18,56 9,71 27,39 57,92 07.03.2010 0,82 7,73 3,59 8,56 46,04 моторима са унутрашњим 15.01.2010 3,81 19,24 12,09 19,03 63,51 сагоревањем, и то више у 08.03.2010 0,83 7,61 3,71 23,84 36,44 16.01.2010 1,13 17,62 8,61 15,23 50,33 бензинским, него у дизел. 09.03.2010 0,79 2,38 0,75 4,07 14,01 17.01.2010 1,27 8,99 3,70 7,60 20,99 Прве године, од почетка мерења 18.01.2010 3,46 13,16 8,11 7,12 31,33 10.03.2010 0,90 2,65 0,80 10,50 17,71 9.5.2006. до 31.12.2006. године, 19.01.2010 2,52 12,86 7,18 9,72 39,01 11.03.2010 1,10 6,00 2,87 10,32 27,24 измерено је прекорачење ГВИ у 20.01.2010 1,91 15,09 7,48 11,46 47,35 12.03.2010 0,93 7,91 3,88 10,63 47,89 74 дана, од тога 11 пута са 21.01.2010 1,48 15,25 6,89 9,68 41,49 13.03.2010 0,66 6,80 3,24 16,00 41,09 прекорачењем преко 200%. То значи да су Обреновчани у 2006. 22.01.2010 1,74 20,39 10,32 38,55 52,56 14.03.2010 0,70 6,26 3,00 8,87 25,38 години, у просеку, сваки трећи 23.01.2010 1,57 16,36 7,35 23,56 66,91 15.03.2010 1,04 5,49 3,14 5,63 23,00 дан удисали загађен ваздух. 24.01.2010 1,54 18,26 8,36 25,47 74,23 16.03.2010 0,63 5,14 2,47 9,46 17,43 У 2008. години је започето 25.01.2010 2,76 18,79 10,46 22,68 72,30 17.03.2010 1,09 7,46 4,22 14,49 22,45 мерење садржаја азотових 26.01.2010 2,24 17,38 9,23 21,16 58,16 18.03.2010 2,26 10,53 6,66 7,90 47,18 оксида у ваздуху. Мерили су се 27.01.2010 1,97 16,65 8,75 20,83 55,97 19.03.2010 1,49 11,77 6,61 22,35 59,77 азотмоноксид NO, азотдиоксид 28.01.2010 3,18 18,54 10,60 23,98 94,09 20.03.2010 1,02 9,69 5,02 10,20 44,36 NO2 и азотови оксиди уопште 29.01.2010 3,21 25,19 14,56 21,91 131,5 21.03.2010 0,89 7,14 3,46 9,96 46,47 NOX. Само за азотдиоксид 30.01.2010 1,20 10,93 4,75 9,83 28,01 постоји ГВИ и она износи за 22.03.2010 0,74 5,22 2,70 4,29 37,46 једночасовни просек 150 µg/m3, а 31.01.2010 1,55 8,53 3,33 5,71 24,23 23.03.2010 0,95 4,84 2,91 3,29 23,61 за 24 сатни просек 85µg/m3. Од 01.02.2010 1,87 10,16 4,92 4,06 19,56 24.03.2010 0,57 8,38 4,58 18,90 37,40 почетка мерења, па до данас, ни 02.02.2010 2,46 24,91 13,11 13,57 66,07 25.03.2010 0,46 4,73 2,36 5,10 33,79 једном није дошло до 03.02.2010 1,61 22,96 11,68 22,22 48,33 26.03.2010 0,39 3,45 1,56 4,10 23,94 прекорачења ГВИ за азотове 04.02.2010 10,22 34,82 26,44 22,97 93,17 27.03.2010 0,45 4,26 2,06 15,06 26,10 оксиде. 05.02.2010 3,31 10,64 7,68 12,89 64,45 28.03.2010 0,52 3,08 1,58 2,64 13,11 ГВИ за SO2, за дневни просек 06.02.2010 0,59 4,48 1,88 20,51 24,92 износи 150µg/m3. 29.03.2010 1,67 9,69 6,12 60,72 20,36 07.02.2010 0,91 5,87 2,39 15,77 28,74 Ситуација са летећим пепелом и 08.02.2010 0,96 6,24 3,14 7,26 51,29 30.03.2010 1,67 6,40 4,10 5,87 20,19 честицама чији је пречник мањи 09.02.2010 0,82 8,24 3,78 17,25 65,75 31.03.2010 0,59 5,54 2,55 7,61 14,95 од 10 микрометара је сасвим 01.04.2010 0,70 6,67 3,56 3,87 21,76 другачија. У данима када нема 10.02.2010 0,77 5,37 2,21 30,84 34,87 02.04.2010 0,57 3,91 2,08 5,17 15,62 ветра садржај ових опасних 11.02.2010 1,68 8,74 4,72 12,34 42,74 03.04.2010 0,68 4,92 2,63 19,79 17,03 честица се чето пење изнад ГВИ. 12.02.2010 1,34 8,04 4,19 12,23 56,44 Садржај ових честица је по 04.04.2010 0,36 3,87 1,78 15,19 21,35 13.02.2010 0,77 10,07 5,35 22,00 40,60 правилу већи у зимском, него у 05.04.2010 0,44 2,42 0,95 4,79 11,51 14.02.2010 0,74 14,07 7,17 14,51 113,9 летњем периоду. 15.02.2010 0,80 8,41 3,96 7,75 72,87 06.04.2010 0,51 2,29 1,19 1,99 8,22 Ако анализирамо дијаграм у боји 16.02.2010 1,84 31,07 17,34 13,73 223,7 07.04.2010 1,72 5,83 3,98 1,28 23,46 који показује преглед дневних 17.02.2010 0,89 11,91 6,10 9,36 64,93 08.04.2010 0,77 7,99 4,47 7,72 41,49 вредности суспендованих 18.02.2010 4,50 17,79 12,41 9,12 119,7 09.04.2010 1,24 8,55 5,16 3,71 51,84 честица на мерној станици 10.04.2010 0,37 5,05 2,54 2,93 30,25 Јефимија, видимо да је од 22. 19.02.2010 1,24 6,81 3,66 8,38 16,65 11.04.2010 0,44 3,82 1,72 2,70 16,60 јануара 2010. до 18. фебруара 20.02.2010 0,59 5,61 2,58 5,69 30,28 12.04.2010 0,60 3,96 1,75 2,52 17,84 2010. за 28 дана било 19 дана са 21.02.2010 0,60 5,54 2,50 4,74 17,50 13.04.2010 0,49 3,63 1,66 3,31 16,92 прекорачењем МДК, а да је само 14.04.2010 0,58 4,77 2,32 5,50 11,04 22.02.2010 0,77 7,47 3,61 7,08 21,89 9 дана ваздух био са саджајем 15.04.2010 0,75 5,81 3,18 2,80 21,94 23.02.2010 0,96 6,62 3,07 7,12 16,96 ПМ10 честица у границама 16.04.2010 1,05 7,44 4,43 3,18 35,00 24.02.2010 2,45 7,43 4,96 6,02 26,69 17.04.2010 0,63 5,77 3,10 3,05 28,33 дозвољеног. 25.02.2010 3,20 8,61 6,53 3,73 33,77 18.04.2010 0,47 3,48 1,64 4,06 26,15 Током лета је ситуација знатно 1,59 9,12 5,36 5,44 29,04 26.02.2010 19.04.2010 1,11 4,91 2,98 2,40 21,45 повољнија. Вредности ПМ10 су 27.02.2010 0,69 3,73 1,65 3,83 9,32 20.04.2010 0,59 4,36 2,40 1,82 29,39 много ниже, а број дана са 28.02.2010 0,78 6,27 2,88 3,68 21,39 21.04.2010 0,49 5,93 3,13 2,08 31,01 прекорачењем је мали. 01.03.2010 3,05 12,30 8,28 5,63 48,06 22.04.2010 0,63 5,28 2,83 1,92 21,88 Када у следећем броју ћемо 02.03.2010 1,85 7,67 5,03 4,27 31,99 23.04.2010 0,20 7,91 3,99 1,19 35,26 приказати резултате, од почетка 6
  7. 7. NO NO2 SO2 PM10 дату м µg/m³ µg/m³ NOx ppb µg/m³ µg/m³ 08.04.2010 0,77 7,99 4,47 7,72 41,49 09.04.2010 1,24 8,55 5,16 3,71 51,84 10.04.2010 0,37 5,05 2,54 2,93 30,25 11.04.2010 0,44 3,82 1,72 2,70 16,60 12.04.2010 0,60 3,96 1,75 2,52 17,84 13.04.2010 0,49 3,63 1,66 3,31 16,92 14.04.2010 0,58 4,77 2,32 5,50 11,04 15.04.2010 0,75 5,81 3,18 2,80 21,94 16.04.2010 1,05 7,44 4,43 3,18 35,00 17.04.2010 0,63 5,77 3,10 3,05 28,33 18.04.2010 0,47 3,48 1,64 4,06 26,15 19.04.2010 1,11 4,91 2,98 2,40 21,45 20.04.2010 0,59 4,36 2,40 1,82 29,39 21.04.2010 0,49 5,93 3,13 2,08 31,01 22.04.2010 0,63 5,28 2,83 1,92 21,88 23.04.2010 0,85 4,86 2,62 6,76 21,30 24.04.2010 0,34 4,50 2,13 3,77 26,35 25.04.2010 0,24 4,08 2,02 3,71 31,11 26.04.2010 0,63 2,50 1,28 5,09 20,71 27.04.2010 0,41 2,38 0,94 3,50 18,39 мерења до краја 2009. године, унапред задатим интервалима. добићемо много бољу слику о томе Ове вредности се онда 28.04.2010 0,71 6,24 3,37 8,63 19,75 какав је квалитет ваздуха у односу на усредњавају, у зависности да ли се 29.04.2010 0,61 6,09 3,15 2,63 26,44 годишња доба. траже сатни или дневни извештаји. 30.04.2010 0,79 14,21 7,85 37,15 37,46 На горњеm дијаграму, је приказан Максимално дозвољене 01.05.2010 0,31 9,84 5,11 27,75 44,43 преглед дневних вредности садржаја концентрације за сатне вредности 02.05.2010 0,27 4,90 2,43 6,77 34,74 сумпордиоксида. Видимо да је су више од дневних. концентрација у свим случајевима Уколико желите да пратите 03.05.2010 0,20 6,50 3,31 15,84 33,44 мања од МДК. вредности загађујућих материја у 04.05.2010 0,40 4,71 2,21 6,92 25,86 Аутоматска мерна станица мери ваздуху, преко интернета, 05.05.2010 0,55 3,58 1,99 3,29 31,03 тренутне вредности свих 5 користите ову интернет адресу: 06.05.2010 0,61 2,15 1,61 1,43 24,29 параметара. Мерење се понавља у http://gzzjz.no-ip.info 07.05.2010 0,91 5,43 3,57 12,57 14,59 08.05.2010 0,83 4,42 2,97 4,01 16,16 09.05.2010 0,72 3,84 2,59 2,85 14,95 10.05.2010 0,62 4,06 2,62 1,35 13,87 11.05.2010 1,00 7,55 4,75 1,16 32,66 12.05.2010 1,07 4,24 3,07 2,56 26,80 13.05.2010 0,68 3,97 2,62 2,58 20,81 14.05.2010 1,27 5,91 4,10 5,69 16,50 15.05.2010 1,64 5,60 4,25 1,99 18,24 16.05.2010 1,13 4,15 3,09 35,22 5,42 17.05.2010 1,16 3,76 2,89 33,17 6,92 18.05.2010 1,14 2,10 2,01 0,88 10,89 19.05.2010 1,14 2,93 2,44 0,91 12,59 20.05.2010 1,20 2,93 2,48 1,04 14,51 21.05.2010 1,04 2,77 2,28 1,96 15,27 22.05.2010 0,74 2,53 1,91 2,21 17,01 23.05.2010 0,71 2,56 1,90 2,11 14,61 24.05.2010 1,03 4,19 3,00 3,31 15,22 25.05.2010 1,52 5,33 4,00 12,27 28,81 26.05.2010 1,21 4,81 3,48 9,66 19,50 27.05.2010 1,12 4,54 3,27 4,97 24,56 28.05.2010 1,40 5,79 4,15 6,21 23,42 29.05.2010 1,05 3,76 2,80 4,04 12,81 30.05.2010 1,09 3,21 2,55 3,97 20,52 31.05.2010 1,39 3,05 2,72 2,73 10,90 7

×