Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dyslexi

1,124 views

Published on

Camilla Liljedahl, specialpedagog från Iris Hadar.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dyslexi

 1. 1. Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter • Vilka möjligheter finns? • Vad är viktigt i bemötandet? Camilla Liljedahl, Specialpedagog
 2. 2. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi • • • • Läs och skrivsvårigheter/dyslexi Alternativa verktyg Möjligheter, rättigheter Lyckade exempel från vår verksamhet
 3. 3. Dyslektiker?, Person med dyslexi?
 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi? • Flera orsaker, t ex Dyslexi • Socialt eller kulturellt betingat • Annan funktionsnedsättning, ADHD, låg kognitiv förmåga, språkstörning eller vara av emotionell karaktär • Komorbiditet med andra diagnoser -Hur många i Sverige kan eller kan inte läsa?
 5. 5. ”Funktionellt läs- och skrivkunnig” =ungefär motsvarande G i svenska i skolår 9 • Höga krav Läs- och skrivsvårigheter (”literacy preassure”) • I PISA undersökningen framkommer att svenska elevers resultat har försämrats. 10% av flickorna och 24% av pojkarna i åk 9 når inte basfärdigheter i läsning (enligt PISA undersökningen 2009)
 6. 6. PIAAC – den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter • Åldrarna 16-65 år • 58% av de vuxna svenskarna på god nivå i läsfärdigheter • En stor del befinner sig på låg nivå, framförallt utrikes födda och personer med kort utbildning (SCB, oktober 2013)
 7. 7. Dyslexi - förekomst och utredning • 4-8 % av befolkningen. En i varje klass. (5% är ungefär 450.000 människor) • Logopeder, psykologer eller pedagoger (med särskild utbildning) genomför dyslexiutredningar
 8. 8. Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi • ”Specifika läs- och skrivsvårigheter” • Dyslexi kommer från grekiskan där ”dys” = svårigheter och ”lexia” = ord, alltså svårigheter med ord • ”Jag har sån här dyslesi, dylesi, dyxlesi…….”
 9. 9. Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi • En förändring av flera gener som kodar vår språkliga förmåga • Svårigheter att handskas med språkets ljudsystem, fonologiska svårigheter • Dyslexi finns hos personer inom alla intelligensområden (tidigare diskrepansdefinitionen)
 10. 10. Är dyslexi ärftligt? • 30-35% sannolikhet att en person som har en förälder med dyslexi, själv utvecklar läs- och skrivsvårigheter • 50-60% sannolikhet om båda föräldrarna har dyslexi OBS! Man ärver inte dyslexi, utan en disposition för dyslexi. Miljön och åtgärderna har stor avgörande betydelse för hur manifesta svårigheterna blir
 11. 11. Olika svårigheter vid dyslexi Den som har dyslexi kan ha en eller fler av följande svårigheter: • Bristande fonologisk medvetenhet • Nedsatt arbetsminne • Ordmobiliseringsproblem (Källa: FMLS)
 12. 12. Kännetecken för dyslexi Vid läsning • Läser långsamt – hinner ofta inte med textremsan på tv • Läser för fort och gissar • Kastar om bokstäver, t. ex. bar – bra • Tappar eller lägger till bokstäver, ingen – igen, helt – helst • Har svårt att minnas vad man läst
 13. 13. Kännetecken för dyslexi Vid skrivning • Utelämnar vokaler • Kastar om konsonanter – burkar blir brukar • Spegelvänder bokstäver och siffror – b blir d • Har ofta en svårläst handstil • Skriver otydligt för att dölja sina stavfel • Utelämnar ändelser
 14. 14. Dyslexi kan ge följdproblem som ytterligare försvårar läsandet • Svårt med utantillinlärning (alfabetet, multiplikationstabellen..) • 30-50% överlappning med ADHD
 15. 15. Konsekvenser i arbetslivet Samhällets ökade krav på läs- och skrivfärdigheter gör att många vuxna stöter på problem • Utanförskap • Arbetsinstruktioner • Dokumentationskrav • Säkerhetsföreskrifter • Avstår från utbildningar eller arbeten
 16. 16. Andra problem i vardagen • • • • • SMS Beställa från menyer Resa Lära andra språk Sköta ärenden på webben
 17. 17. Vad kan man göra?
 18. 18. Tidiga åtgärder är avgörande • Sätt in hjälp i tid – då kan framtida svårigheter begränsas! • Förödande : ”vänta och se” mentalitet, omognad Matteuseffekten (Høien och Lundberg, 1999)
 19. 19. Kompensation eller träning? Svensson, I. (Dyslexi . Aktuellt om Läs- och skrivsvårigheter nr 3, 2012) "Assistive Technology alias Alternativa Verktyg”
 20. 20. Alternativa verktyg (kompensatoriska hjälpmedel) • Pusselbiten som lyfter deltagare med LoS till samma funktionella nivå som normalläsaren? Normalläsare Deltagare med tillgång till verktyg Deltagare utan tillgång till verktyg (Tord Söderqvist, SPSM)
 21. 21. Vilka alternativa verktyg finns?
 22. 22. Kompensatoriska datorprogram • Talsyntes
 23. 23. ScreenRuler ClaroView
 24. 24. Kompensatoriska datorprogram Rättstavning Stava Rex och SpellRight
 25. 25. Daisyläsare i datorn
 26. 26. Appar i iPhone och iPad • Talsynteser Prizmo, iPads egen ”tala markering”
 27. 27. Appar i iPhone och iPad • Daisyläsare Inläsningstjänst, Legimus, Read2go
 28. 28. Appar i iPhone och iPad • Taligenkänning, översättning SayHi, Dragon Dictation
 29. 29. Appar i iPhone och iPad • Open Dyslexic
 30. 30. Att läsa med öronen • • • • Talbok, Ljudbok, E-bok, Bok som app
 31. 31. Egen nedladdning
 32. 32. Myndigheten för tillgängliga medier • Myndigheten för tillgängliga medier, är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet • Deras uppdrag är att se till att personer med läsnedsättning får tillgång till litteratur på de medier som passar dem • MTM producerar talböcker och punktskriftsböcker • MTM är bibiliotekens lånecentral för talböcker • MTM forskar kring och utvecklar ny teknik för produktion och läsning • Ett särskilt uppdrag för MTM är att ge studerande på högskola tillgång till anpassad studielitteratur
 33. 33. MTMs undersökning om hur bibliotek kan vidareutveckla sin service mot unga talboksanvändare Tre övergripande slutsatser: • Betona hur barnen kan använda talböcker • Diskutera på flera nivåer varför det är viktigt att förmedla talböcker • Professionellt bemötande i varje enskild kontakt med blivande talboksanvändare
 34. 34. ”Talande böcker och läsande barn” • Talboksläsning/lyssning kan kombineras med andra aktiviteter • Egen aktivitet/Kompenserande funktion • Stigmatisering när läst bok är norm • Sociala sammanhang viktigt • Daisy tekniska problem, synpunkter • Genväg, fusk
 35. 35. Vad kan man göra? • Vid misstanke – Utred! • Vårdcentral ger remiss till logoped, t ex Logopederna (www.logopederna.se) som utreder på flera språk • Logopeden kan förskriva vissa hjälpmedel utan kostnad att användas i hemmet och på fritiden • Ansök hos Försäkringskassan om hjälpmedel behövs på arbetet • Kontakta Arbetsförmedlingen vid arbetssökande
 36. 36. Varför utreda? En diagnos ger rätt till • Längre skrivtid på högskoleprovet • Längre skrivtid eller muntligt prov vid teoriprov för körkort • Som studerande har du rätt till inläst litteratur • Talböcker, egen nedladdning • Taltjänst och teletal. Taltjänst hjälper till att läsa/skriva brev eller föra anteckningar vid möten t.ex. Teletal hjälper till att föra anteckningar och stödja vid samtal med myndigheter m.m.
 37. 37. Dyslexiförbundet FMLS • Vänder sig till personer med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt deras anhöriga • De vänder sig också till andra intresserade som pedagoger med intresse för läs- och skrivsvårigheter • FMLS anordnar varje år konferenser och annan fortbildning inom läs- och skrivområdet • Rådgivnings- och informationsverksamheten kallas Skrivknuten
 38. 38. Att ge ett bra bemötande till en person med läs- och skrivsvårigheter • Kunskap inom området • Uppmana till att söka hjälp, använda befintlig teknik • Erbjud hjälp • Avdramatisera, normalisera • Erbjud en tillgänglig miljö, • Kan information inhämtas på alternativt sätt?

×