Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.3. sumienie i jego rodzaje

 • Login to see the comments

2.3. sumienie i jego rodzaje

 1. 1. SUMIENIE ???
 2. 2. Krótkie i tajemnicze słowo "sumienie" pojawiało się nieustannie w historii ludzkości. W Biblii używane jest, znane od zawsze, słowo "serce", które bardziej przemawia do naszej wyobraźni. Tak jest i teraz: kiedy mówimy "moje sumienie", odruchowo kładziemy rękę na sercu. Widocznie pragniemy wyrazić coś, co jest w nas, co jest niezbywalne i bardzo cenne, czego nie wyrzekniemy się dla innego dobra
 3. 3. 2.3. Sumienie i jego rodzaje (str. 41-43) Cele katechetyczne: – wyjaśnienie pojęcia sumienia; – zapoznanie z zasadami działania sumienia; – zachęcenie do troski o kształtowanie własnego sumienia.
 4. 4. Uczniowie pracują w czterech grupach – każda grupa dostaje kartkę A3, na której zapisywane są odpowiedzi na pytania:  Grupa I i II – CO TO JEST SUMIENIE?  Grupa III i IV – JAKIE ZNASZ HASŁA, POWIEDZENIA ZWIĄZANE ZE SŁOWEM SUMIENIE ? Czas na wykonanie zadania ok. 5
 5. 5. Przykładowe odpowiedzi: wewnętrzny głos; głos Boga w człowieku; rozróżnienie dobra i zła; coś, co nam podpowiada, jak czynić; głos moralności, mieć czyste sumienie; przemówić do sumienia; postępować zgodnie / niezgodnie z sumieniem; mieć wyrzuty sumienia; sumienie gryzie; nie masz sumienia.
 6. 6. Sumienny człowiek Mieć coś na sumieniu Mieć czyste sumienie Człowiek bez sumienia Mieć wyrzuty sumienia
 7. 7. Sumienie moralne oczy człowieka
 8. 8. Oko nie tworzy rzeczywistości, ale ją tylko rejestruje, odczytuje. Oko odbiera obraz w konkretnych barwach, ale tego obrazu nie „maluje”.
 9. 9. Podobnie rzecz ma się z sumieniem: ono też nie kreuje rzeczywistości moralnej, nie określa, co jest dobre, a co złe, ale odczytuje obiektywne prawo moralne, odbiera co jest dobre, a co złe.
 10. 10. Tym prawem są przykazania, nauczanie Jezusa Chrystusa, oraz normy określane przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Jest to tzw. pozytywne czyli kodyfikowane prawo moralne.
 11. 11. Istnieje oprócz tego tzw. prawo naturalne, czyli podstawowe normy postępowania, wpisane w ludzki rozum. Do nich należy chociażby poszanowanie życia swojego i swoich najbliższych czy podstawowa zasada: czyń dobro, a unikaj zła.
 12. 12. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. KDK 16 (z)
 13. 13. „Sumienie to wewnętrzny głos w człowieku, który wzywa go do tego, by bezwzględnie czynił dobrze i bezwzględnie unikał zła. Jest zarazem zdolnością odróżnienia jednego od drugiego. W sumieniu mówi do człowieka Bóg”. (z) Youcat nr 295
 14. 14. Ze względu na czas działania sumienia Pochwala lub upomina, gani Ocenia czyn. Oskarża lub daje radość z czynu Doradza co zrobić, jak zrobić … PRZED DOKONANIEM CZYNU PODCZAS DOKONYWANIA CZYNU PO DOKONANYM CZYNIE
 15. 15. Pomaga odróżnić dobro od zła Skłania do czynienia dobra Powstrzymuje od czynienia zła Osądza nasze czyny Sumienie (z)
 16. 16. Co ma wpływ na kształtowanie naszego sumienia? np.: rodzice; nauczyciele; opiekunowie; autorytety; to, co czytamy; filmy, jakie oglądamy; Kościół; towarzystwo, z którym przebywamy; ja sam dokonuję wyborów. Wniosek
 17. 17. Na nasze sumienie ma wpływ mnóstwo różnorodnych czynników. Dlatego też jesteśmy zobowiązani formować je tak, aby było dla nas drogowskazem do czynienia dobra, a więc i zbawienia. Bardzo wiele zależy od tego, co świadomie wybieramy i czemu pozwalamy mieć na nas wpływ.
 18. 18. Pomoc w formacji sumienia: (z) Słowo Boże Stawianie sobie wymagań Częsty rachunek sumienia Systematyczna spowiedź Modlitwa Przykład uczciwych ludzi Upomnienie zatroskanych ludzi Lektura wartościowej książki, czasopisma Rekolekcje itp.
 19. 19. Co mówi o sumieniu Katechizm Kościoła Katolickiego? 1776 - 1802
 20. 20. Tekst I: „W formowaniu sumienia słowo Boże jest światłem na naszej drodze; powinniśmy przyjmować je przez wiarę i modlitwę oraz stosować w praktyce. Powinniśmy także badać nasze sumienie, wpatrując się w krzyż Pana. Jesteśmy wspierani darami Ducha Świętego, wspomagani świadectwem lub radami innych ludzi i prowadzeni pewnym nauczaniem Kościoła”. (KKK 1785) • Jak formować sumienie? • Co nam w tym pomaga?
 21. 21. Tekst II: „Człowiek powinien być zawsze posłuszny pewnemu sądowi swojego sumienia. Gdyby dobrowolnie działał przeciw takiemu sumieniu, potępiałby sam siebie. Zdarza się jednak, że sumienie znajduje się w ignorancji i wydaje błędne sądy o czynach, które mają być dokonane lub już zostały dokonane. Ignorancja często może być przypisana odpowiedzialności osobistej. Dzieje się tak, «gdy człowiek niewiele dba o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawyku do grzechu powoli ulega niemal zaślepieniu». W tych przypadkach osoba jest odpowiedzialna za zło, które popełnia”. (KKK 1790–1791) • Dlaczego nie wolno działać wbrew sumieniu? • Kiedy sumienie jest błędne?
 22. 22. Tekst III: „Nieznajomość Chrystusa i Jego Ewangelii, złe przykłady dawane przez innych ludzi, zniewolenie przez uczucia, domaganie się źle pojętej autonomii sumienia, odrzucenie autorytetu Kościoła i Jego nauczania, brak nawrócenia i miłości mogą stać się początkiem wypaczeń w postawie moralnej. Jeśli – przeciwnie – ignorancja jest niepokonalna lub sąd błędny bez odpowiedzialności podmiotu moralnego, to zło popełnione przez osobę nie może być jej przypisane. Mimo to pozostaje ono złem, brakiem, nieporządkiem. Konieczna jest więc praca nad poprawianiem błędów sumienia”. (KKK 1792–1793) • Co powoduje błędne sumienie? • Co należy zrobić, by poprawić błędy sumienia?
 23. 23. (z) choroby sumienia powikłane szerokie skrupulanckie faryzejskie
 24. 24. Przeszkody w formowaniu sumienia. Metody niszczenia sumienia: (z) Własny grzech Złe środowisko Osłabianie woli, chęci, siły Uleganie słabościom – nałogi Zła reklama, moda, świat idoli Lekceważenie nakazów sumienia Świadoma niewiedza itp.
 25. 25. Cechy dobrego sumienia: (z) - prawdziwe - pewne - prawe
 26. 26. Sumienie to delikatny głos Boga, który pragnie prowadzić człowieka drogą dobra
 27. 27. Modlitwa na zakończenie „Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce, tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów – to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego – wiedza, roztropność: dla prawych On chowa swą pomoc, On – tarczą żyjącym uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych”. (Prz 2,1-8)

×