Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บรรยายให้ความรู้กำลังพล TMAC

568 views

Published on

บรรยายเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2555 ณ ห้องอเนกประสงค์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เรื่องสถานการณ์ทุ่นระเบิดในประเทศไทยและการปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดด้วยวิธี Land release

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บรรยายให้ความรู้กำลังพล TMAC

 1. 1. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com Mine Risk Education (MRE)
 2. 2. Live and Learn & กมลา สุโกศล
 3. 3. การปรั บลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ พ.ศ.2543 31 ส.ค.2555
 4. 4. Cr พยากรณ์ เฉลี่ย 25 ตร.กม./ปี หมดสัญญา
 5. 5. แผนปฎิบัติงาน ปี 2556      ข้ อมูล ณ 31 ส.ค.2555
 6. 6. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 4 ด้ านมนุษยธรรม ที่ 3 กกล.ผาเมือง กกล.สุรนารี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ัรายงานผลงานประจาสัปดาห์ ด้ านมนุษยธรรม ที่ 1รายงานผลงานประจาเดือน กกล.บูรพารายงานผลงานประจา 3,6,12 เดือน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ วรายงานการใช้ เครื่องจักรกลประจาเดือนรายงานเหตุการณ์ ผ้ ูประสบภัย หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ัรายงานขออนุมัตทาลายทุ่นระเบิด ิ ด้ านมนุษยธรรม ที่ 2รายงานการตรวจพบทุ่นระเบิด กปช.จต. อ. เมือง จ.จันทบุรีรายงานการเสร็จสินภารกิจ-การส่ งมอบพืนที่ ้ ้
 7. 7. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 4 ด้ านมนุษยธรรม ที่ 3 กกล.ผาเมือง กกล.สุรนารี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 1 กกล.บูรพา องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์ เวย์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 2 PRO(peace road org.) กปช.จต. มูลนิธิถนนแห่ งสันติภาพ อ. เมือง จ.จันทบุรี
 8. 8. ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
 9. 9. ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
 10. 10. การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) หน้ าที่ สปป. ในด้ านการจัดการคุณภาพ วัตถุประสงค์ หลัก 1.ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัตงานิ 2.วิธีการปฏิบัตเป็ นไปตาม IMAS,NMAS และ SOP ิ 3.การประกันความปลอดภัยของพืนที่ท่ ีปรั บลดแล้ ว ้International Mine Action Standards : IMAS = มาตรฐานการปฎิบติการทุนระเบิดสากล ั ่National Mine Action Standards : NMAS = มาตรฐานการปฏิบติการทุนระเบิดแห่งชาติ ั ่Standard Operating Procedure : SOP = ระเบียบปฏิบติประจา ัQuality Management : QM = การบริ หารจัดการคุณภาพQuality Assurance :QA = การตรวจก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบติงานัQuality Control : QC = การตรวจสอบและประเมินผลพื ้นที่ปลอดภัย
 11. 11. การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) IMAS NMAS QM SOPInternational Mine Action Standards : IMAS = มาตรฐานการปฎิบติการทุนระเบิดสากล ั ่National Mine Action Standards : NMAS = มาตรฐานการปฏิบติการทุนระเบิดแห่งชาติ ั ่Standard Operating Procedure : SOP = ระเบียบปฏิบติประจา ั
 12. 12. การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) QM = (QA+QC)ภายใน + (QA+QC)ภายนอก องค์ กรปฏิบัตการทุ่นระเบิด ิ คณะกรรมการรับรองและ นปท.1,2,3,4 จัดการคุณภาพ ของ ศทช. NPA TDA Apopo-Pro สปป.ศทช. MOM ฯลฯ QA/QC TEAM QA/QC TEAM QA/QC TEAM Quality Assurance :QA = ก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบติงาน ั Quality Control : QC = การตรวจสอบและประเมินผลพื ้นที่ปลอดภัย Nation Mine Action Standard : NMAS
 13. 13. การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE) •แลกเปลี่ ยนข้ อมูล •ภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด •การประสานงานเพื่ อให้ การเก็บข้ อมูล •ผลกระทบต่ อพลเรือน ได้ ท่ตังพืนที่ท่ นระเบิด ี ้ ้ ุ •ข้ อมูลผู้ประสบภัย •ความรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคาม การประสานงาน การกระจาย กับชุมชน ข้ อมูลสู่สาธารณะ •ลดความเสี่ ยง •การเรียนรู้ การให้ ความรู้ และ •เพิ่ มความตระหนัก •ให้ ความรู้และฝึ กอบรม ฝึ กอบรม •ส่ งเสริมการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมMine Risk Education : MRE Nation Mine Action Standard : NMAS
 14. 14. การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE) QM(MRE) = QM(MRE)ภายใน + QM(MRE)ภายนอก องค์ กรปฏิบัตการทุ่นระเบิด ิ คณะกรรมการรับรองและ นปท.1,2,3,4 จัดการคุณภาพ ของ ศทช. NPA TDA สปป.ศทช. Apopo-Pro MOM MRE TEAM QA/QC TEAM QA/QC TEAM ฯลฯMine Risk Education : MRE Nation Mine Action Standard : NMAS
 15. 15. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.comการปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land release ้
 16. 16. Cr พยากรณ์ เฉลี่ย 25 ตร.กม./ปี หมดสัญญา
 17. 17. พ.ศ.2543 – Landmine Impact Survey : LIS LMP DA (พ.ศ.2543-2544)LMP LMP MF LMP (พ.ศ.2550-2552) LMP •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS ,TS ,Clr LMP พ.ศ.2550 – Locating Minefield Procedure : LMP
 18. 18. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA MF LMP (ขันแรก) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 19. 19. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันแรก) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP NTS#2 •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS#1 LMP
 20. 20. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันแรก) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP QC •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 21. 21. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันสุดท้ าย) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP NTS#2 •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 22. 22. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันสุดท้ าย) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP NTS#2 •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 23. 23. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันสุดท้ าย) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP NTS#2 •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 24. 24. พ.ศ.2555 – การปรับลดพืนที่ด้วยวิธี Land Release ้ LMP SHA (พ.ศ.2555)LMP LMP CHA LMP (ขันสุดท้ าย) ้ (พ.ศ.2550-2552) LMP •การตรวจสอบฐานข้ อมูล •การสุ่ มตรวจ LMP •การ NTS LMP
 25. 25. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้ TP4 การกวาดล้ างทุ่นระเบิด TP1 SP BM RP TP3 TP2
 26. 26. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้ TP4 การกวาดล้ างทุ่นระเบิด TP1 SP BM RP QC 1-5% TP3 TP2
 27. 27. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้TP4 RP BM SP TP1TP3 TP2
 28. 28. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้TP4 RP BM SP TP1 DHA DHA DHATP3 TP2
 29. 29. การปรับลดพืนที่ CHA โดยวิธี Land Release ้TP4 RP BM SP TP1 QC 1-5% DHA DHA DHATP3 TP2
 30. 30. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com คาถามและข้ อเสนอแนะ

×