ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล                 ิ     Coordination and Evaluation Division     ...
หน้ าที่ส่วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล              ิวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลและดาเนินการด้ านปฏิ...
การจัดส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล             ิ                           หน.ส...
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน               ิ                     พ.ศ.2543    ...
Cr   พยากรณ์ เฉลี่ย 25 ตร.กม./ปี          หมดสัญญา
แผนปฎิบัติงาน ปี 2556                      ข้ อมูล ณ 31 ส.ค.2555
ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM)                    หน้ าที่ สปป. ในด้ านการจัดการคุณภาพ วัตถ...
การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM)           IMAS       NMAS                 QM  ...
การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) QM = (QA+QC)ภายใน + (QA+QC)ภายนอก       องค์ กรปฏิบัตการทุ่นระเบิด    ...
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน               ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด      ั          ...
การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน               ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด      ั          ...
การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE) •แลกเปลี่ ยนข้ อมูล                  ...
การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE)  QM(MRE) = QM(MRE)ภายใน + QM(MRE)ภายนอก       ...
ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล           ิCoordination and Evaluation Division   โทร.02-929-2122, โทรสาร.02...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หน้าที่ของส่วนประสานการปฏิบัติฯ

464 views

Published on

หน้าที่ของส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน้าที่ของส่วนประสานการปฏิบัติฯ

 1. 1. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิ Coordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com เรื่อง หน้ าที่ของส่ วนประสานการปฏิบัติและประเมินผลอัตราเฉพาะกิจหมายเลข 0224 : 2551 + Nation Mine Action Standard : NMAS
 2. 2. หน้ าที่ส่วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลและดาเนินการด้ านปฏิบติการทุนระเบิดเกี่ยวกับ ั ่ •การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด (Mine Risk Education : MRE) •การสารวจ จัดทาแผนที่ และขอบเขตพืนที่อันตรายที่ได้ รับการ ้ ยืนยัน (Confirmed Hazardous Area : CHA) •ติดตามการตรวจค้ นและการทาลายทุ่นระเบิด •การประเมินผลการปฏิบัติ ของ ศทช. และหน่ วยปฏิบัตการด้ านทุ่น ิ ระเบิดทั่วประเทศ • รับผิดชอบระบบจัดการคุณภาพ (Quality Management : QM)อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 0224 : 2551 + Nation Mine Action Standard : NMAS
 3. 3. การจัดส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิ หน.ส่ วน (น.1) ส่ วนประสานการ ปฏิบัตและประเมินผล รอง หน.ส่ วน (น.1) ิ เสมียน (ส.1) แผนกแจ้ งเตือนและให้ แผนกตรวจค้ นและ แผนกสารวจ แผนกประเมินผล ความรู้ ทาลายทุ่นระเบิด หน.แผนก (น.1) หน.แผนก (น.1) หน.แผนก (น.1) หน.แผนก (น.1) เสมียน (ส.1) เสมียน (ส.1) เสมียน (ส.1) เสมียน (ส.1) น. จานวน 7 คน นปท.1 ช่ วยราชการ ส. จานวน 6 คน น. จานวน 1 คน ส. จานวน 1 คน รวม 13 คน อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 0224 : 2551
 4. 4. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน ิ พ.ศ.2543 31 ส.ค.2555
 5. 5. Cr พยากรณ์ เฉลี่ย 25 ตร.กม./ปี หมดสัญญา
 6. 6. แผนปฎิบัติงาน ปี 2556      ข้ อมูล ณ 31 ส.ค.2555
 7. 7. ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
 8. 8. ทุ่นระเบิดที่พบในไทยจีนรัสเซียเวียดนามสหรั ฐอเมริกา
 9. 9. การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) หน้ าที่ สปป. ในด้ านการจัดการคุณภาพ วัตถุประสงค์ หลัก 1.ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัตงานิ 2.วิธีการปฏิบัตเป็ นไปตาม IMAS,NMAS และ SOP ิ 3.การประกันความปลอดภัยของพืนที่ท่ ีปรั บลดแล้ ว ้International Mine Action Standards : IMAS = มาตรฐานการปฎิบติการทุนระเบิดสากล ั ่National Mine Action Standards : NMAS = มาตรฐานการปฏิบติการทุนระเบิดแห่งชาติ ั ่Standard Operating Procedure : SOP = ระเบียบปฏิบติประจา ัQuality Management : QM = การบริ หารจัดการคุณภาพQuality Assurance :QA = การตรวจก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบติงานัQuality Control : QC = การตรวจสอบและประเมินผลพื ้นที่ปลอดภัย
 10. 10. การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) IMAS NMAS QM SOPInternational Mine Action Standards : IMAS = มาตรฐานการปฎิบติการทุนระเบิดสากล ั ่National Mine Action Standards : NMAS = มาตรฐานการปฏิบติการทุนระเบิดแห่งชาติ ั ่Standard Operating Procedure : SOP = ระเบียบปฏิบติประจา ั
 11. 11. การจัดการคุณภาพ (Quality Management :QM) QM = (QA+QC)ภายใน + (QA+QC)ภายนอก องค์ กรปฏิบัตการทุ่นระเบิด ิ คณะกรรมการรับรองและ นปท.1,2,3,4 จัดการคุณภาพ ของ ศทช. NPA TDA Apopo-Pro สปป.ศทช. MOM ฯลฯ QA/QC TEAM QA/QC TEAM QA/QC TEAM Quality Assurance :QA = ก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบติงาน ั Quality Control : QC = การตรวจสอบและประเมินผลพื ้นที่ปลอดภัย Nation Mine Action Standard : NMAS
 12. 12. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 4 ด้ านมนุษยธรรม ที่ 3 กกล.ผาเมือง กกล.สุรนารี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ัรายงานผลงานประจาสัปดาห์ ด้ านมนุษยธรรม ที่ 1รายงานผลงานประจาเดือน กกล.บูรพารายงานผลงานประจา 3,6,12 เดือน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ วรายงานการใช้ เครื่องจักรกลประจาเดือนรายงานเหตุการณ์ ผ้ ูประสบภัย หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ัรายงานขออนุมัตทาลายทุ่นระเบิด ิ ด้ านมนุษยธรรม ที่ 2รายงานการตรวจพบทุ่นระเบิด กปช.จต. อ. เมือง จ.จันทบุรีรายงานการเสร็จสินภารกิจ-การส่ งมอบพืนที่ ้ ้
 13. 13. การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัตงาน ิ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 4 ด้ านมนุษยธรรม ที่ 3 กกล.ผาเมือง กกล.สุรนารี อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 1 กกล.บูรพา องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์ เวย์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ ว หน่วยปฏิบติการทุ่นระเบิด ั ด้ านมนุษยธรรม ที่ 2 PRO(peace road org.) กปช.จต. มูลนิธิถนนแห่ งสันติภาพ อ. เมือง จ.จันทบุรี
 14. 14. การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE) •แลกเปลี่ ยนข้ อมูล •ภัยคุกคามจากทุ่นระเบิด •การประสานงานเพื่ อให้ การเก็บข้ อมูล •ผลกระทบต่ อพลเรือน ได้ ท่ตังพืนที่ท่ นระเบิด ี ้ ้ ุ •ข้ อมูลผู้ประสบภัย •ความรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคาม การประสานงาน การกระจาย กับชุมชน ข้ อมูลสู่สาธารณะ •ลดความเสี่ ยง •การเรียนรู้ การให้ ความรู้ และ •เพิ่ มความตระหนัก •ให้ ความรู้และฝึ กอบรม ฝึ กอบรม •ส่ งเสริมการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมMine Risk Education : MRE Nation Mine Action Standard : NMAS
 15. 15. การแจ้ งเตือน และการให้ ความรู้ เกี่ยวกับอันตรายของทุ่นระเบิด(MRE) QM(MRE) = QM(MRE)ภายใน + QM(MRE)ภายนอก องค์ กรปฏิบัตการทุ่นระเบิด ิ คณะกรรมการรับรองและ นปท.1,2,3,4 จัดการคุณภาพ ของ ศทช. NPA TDA สปป.ศทช. Apopo-Pro MOM MRE TEAM QA/QC TEAM QA/QC TEAM ฯลฯMine Risk Education : MRE Nation Mine Action Standard : NMAS
 16. 16. ส่ วนประสานการปฏิบัตและประเมินผล ิCoordination and Evaluation Division โทร.02-929-2122, โทรสาร.02-929-2002 อีเมล์ : coed.tmac@gmail.com คาถามและข้ อเสนอแนะ

×