Coed 3-1      ผลการประเมินการประกันคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ (QC)      ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติพ...
Coed 3-23.5  เลนแสดงขอบเขต (กว้างอย่างน้อย 2 เมตร)      -   -      -   ยาวไปตามขอบเขตพื้นที่อันตราย3.6  ...
Coed 3-3 8   การกวาดล้างทุ่นระเบิด (Clearance)8.1  เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการการปฏิบัตการ   ิ    -   -    ...
Coed 3-410.8  มีแผนการเคลือนย้ายผูบาดเจ็บที่ใช้การได้และ            ่    ้          4.00   ...
Coed 3-5ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  1. พื้นที่ลาดชันเกิน 60 องศา ควรพิจารณาปรับลดด้วย NTS แต่ต้องนา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการประเมิน CHA359-01/13 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

719 views

Published on

พื้นที่รับการประเมิน : CHA 3593-01/13
ที่ตั้ง : บ.สายตรี 3 ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ขนาดพื้นที่ : 667,230.29 ตร.ม.
ประเมินเมื่อ : วันที่ 10-12 ธ.ค..2555
หน่วยรับการประเมิน : หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด APOPO-PRO
ชื่อผู้บังคับหน่วย : นายตรีภพ ตรีมรรคา

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลการประเมิน CHA359-01/13 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

 1. 1. Coed 3-1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ (QA) และการควบคุมคุณภาพ (QC) ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติพื้นที่รับการประเมิน : CHA 3593-01/13ที่ตั้ง : บ.สายตรี 3 ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ขนาดพื้นที่ : 667,230.29 ตร.ม.ประเมินเมื่อ : วันที่ 10-12 ธ.ค..2555หน่วยรับการประเมิน : หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิด APOPO-PROชื่อผู้บังคับหน่วย : นายตรีภพ ตรีมรรคาส่วนที่ 1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพลาดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 1 การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน 1.1 จุดควบคุม อยู่ห่างจากพื้ นที่ อั นตรายมากกว่ า 3.60 0.54 มาก 100 เมตรขึ้นไป 1.2 เลนทางเข้าจุดควบคุมมีความกว้างอย่างน้อย 2 3.80 0.44 มาก เมตรและมีการทาเครื่องหมายไว้ชัดเจน 1.3 พื้นที่จอดยานพาหนะ 3.80 0.44 มาก 1.4 พื้นที่เก็บสาหรับอุปกรณ์ทงหมด ั้ 3.00 0.00 ปานกลาง 1.5 พื้นที่พยาบาล 4.00 0.70 มาก 1.6 พื้นที่บรรยายสรุป 4.00 0.00 มาก 1.7 พื้นที่เก็บวัตถุระเบิด 2.80 0.44 ปานกลาง 1.8 พื้นที่พักผ่อน 3.60 0.89 มาก 1.9 พื้นที่ทาลาย 2.60 0.54 ปานกลาง1.10 หลุมรวบรวมเศษโลหะ 3.60 0.54 มาก1.11 สุขา 2.80 0.83 ปานกลาง1.12 หลุมขยะ 3.20 0.83 ปานกลาง1.13 จุดเวรยาม 2.20 0.44 น้อย 2 การทาเครื่องหมายจุดควบคุม 2.1 ป้ายห้ามสูบบุหรี่ (ภายในระยะ 50 เมตร) 2.80 0.83 ปานกลาง 2.2 ป้ายแสดงพื้นที่จุดควบคุม จุดรักษาพยาบาล 3.80 0.44 มาก และสุขา 3 การกาหนดเครื่องหมายด้านกวาดล้าง 3.1 จุดอ้างอิง (RP) - - - 3.2 หมุดหลักฐาน (BM) - - - 3.3 จุดเริมต้น (SP) ่ - - - 3.4 เส้นแสดงขอบเขต - - -
 2. 2. Coed 3-23.5 เลนแสดงขอบเขต (กว้างอย่างน้อย 2 เมตร) - - - ยาวไปตามขอบเขตพื้นที่อันตราย3.6 เส้นเริ่มต้น - - - 4 การทาเครื่องหมายด้านการกวาดล้าง ระหว่างการกวาดล้าง4.1 เลนกวาดล้างกว้างอย่างน้อย 1 เมตรยาวไม่เกิน - - - 50 เมตร4.2 เลนทีกวาดล้างแล้ว ่ - - -4.3 เลนระหว่างกลาง - - -4.4 การทาเครื่องหมายทุ่นระเบิด/สรรพาวุธระเบิด - - - ที่ยังไม่ระเบิด4.5 การปฏิบัติตามมาตรฐานระยะปลอดภัยขั้นต่า - - -4.6 การประสานงานกับชุมชนท้องถิ่น - - - 5 การปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release5.1 เป็นไปตามกระบวนการการปรับลดพื้นที่ 4.20 0.44 มาก 6 การสารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค (NTS)6.1 กระบวนการสารวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิค 4.40 0.54 มาก6.2 ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและ 4.40 0.54 มาก ทุติยภูมิ6.3 หลักฐานทางกายภาพอื่นๆ ที่สงเกตได้ และการ ั 4.00 0.70 มาก ใช้ประโยชน์พื้นที่6.4 การแบ่งพื้นที่อันตรายที่ยืนยันออกเป็นส่วนย่อย 4.20 0.44 มาก6.5 การใช้ Scoring Table 4.40 0.54 มาก6.6 ผลลัพธ์จาก NTS ในการระบุระดับความ 4.20 0.44 มาก มั่นใจเกี่ยวกับทุ่นระเบิดในพื้นที่อนตราย ั 7 การสารวจทางเทคนิค (TS)7.1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสารวจทางเทคนิค - - -7.2 การรวบรวมข้อมูลข่าวสารระหว่างการสารวจ - - - ทางเทคนิค7.3 เครื่องมือการสารวจทางเทคนิค –การกวาดล้าง - - - ทุ่นระเบิดด้วยคน7.4 เครื่องมือสารวจทางเทคนิค-การตรวจค้น ด้วย - - - สัตว์7.5 เครื่องมือสารวจทางเทคนิค-เครื่องจักร - - -7.6 การตรวจสอบแบบกาหนดเป้าหมาย และการ - - - ตรวจสอบแบบเป็นระเบียบ7.7 การใช้เกณฑ์การสารวจทางเทคนิค - - -7.8 การจัดทาเอกสารรายงานตามที่กาหนด - - -
 3. 3. Coed 3-3 8 การกวาดล้างทุ่นระเบิด (Clearance)8.1 เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการการปฏิบัตการ ิ - - - กวาดล้างด้วยมือ 9 มาตรฐานการรายงาน9.1 การบันทึกข้อมูลและรายงานเป็นไปตาม 3.60 0.54 มาก มาตรฐานที่กาหนด มีลายลักษณ์อักษรและภาพ ตามความจาเป็น และจัดทาอยู่ในรูปแบบ ดิจิตอล9.2 แผนที่มรายละเอียดเพียงพอ มีความแม่นยา ี 4.20 0.44 มาก และทันสมัย9.3 การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ บนแผนที่ในการรายงาน 4.20 0.44 มาก ถูกต้องตามที่กาหนด9.4 การวัดระยะต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัตการตรวจ ิ 3.60 0.54 มาก ค้นและทาลายทุ่นระเบิดเป็นระบบเมตริก โดย มีความแม่นย่า +/- 0.30 เมตร9.5 มีอุปกรณ์การวัดที่หลากหลาย เช่น เข็มทิศ ไม้ 4.40 0.89 มาก วัดมุม GPS DGPS อุปกรณ์วัดระยะ กล้องส่อง ทางไกล กล้องถ่ายรูป และอื่นๆ9.6 อุปกรณ์การวัดที่เ ลือ กใช้ในแต่ละสถานการณ์ 4.20 0.83 มาก ต้องมีความแม่นยาสูงและมีความน่าเชื่อถือต่อ ผู้ปฏิบัติงาน9.7 บุคลากรที่ ได้รับมอบหมายให้ทาการสารวจมี 4.20 0.44 มาก ความรู้ เ รื่ อ งการอ่ า นแผนที่ สามารถใช้ แ ละ เปรียบเทียบค่าอุปกรณ์ของตนได้ 10 การสนับสนุนการปฏิบัติการด้านอื่นๆ10.1 ชุดปฏิบัติงานต่างๆมีวิทยุสื่อสารหรือเครื่องมือ 3.80 0.83 มาก ติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เหมาะสม10.2 เป็นไปตามข้อกาหนดสาหรับการปฏิบัติการ 3.80 0.83 มาก สื่อสาร10.3 มีระเบียบปฏิบัตประจาทางด้านการสื่อสารของ ิ 3.60 0.89 มาก หน่วย10.4 มีชุดสนับสนุนด้านการพยาบาล 4.00 1.00 มาก10.5 มีอุปกรณ์การแพทย์ขั้นต่าสาหรับการดูแล 3.80 0.83 มาก10.6 มีอุปกรณ์การแพทย์ขั้นต่าสาหรับยานพาหนะ 4.00 1.00 มาก เคลื่อนย้ายผู้ป่วย10.7 ผู้ปฏิบัตงานได้รับการฝึกอบรมทักษะการ ิ 4.00 0.70 มาก ช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)
 4. 4. Coed 3-410.8 มีแผนการเคลือนย้ายผูบาดเจ็บที่ใช้การได้และ ่ ้ 4.00 0.70 มาก มีการฝึกซ้อมแผนอย่างสม่าเสมอ 11 การยอมรับในภาพรวม11.1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 4.40 0.54 มาก11.2 เครื่องมือและยุทโธปกรณ์ทปฏิบัติการ ี่ 4.40 0.54 มาก11.3 การปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติประจาของ 4.00 0.70 มาก TMAC11.4 การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัตประจาของหน่วย ิ 3.80 0.83 มาก11.5 ความปลอดภัยและอนามัยในการทางาน 4.00 0.70 มาก11.6 การจัดการสิ่งแวดล้อม 4.00 0.70 มาก11.7 การแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย 3.40 1.14 ปานกลาง ของทุ่นระเบิด (MRE)11.8 กระบวนการประกันคุณภาพ (QA)/ควบคุม 3.60 0.89 มาก คุณภาพ (QC) ภายในหน่วย11.9 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัตงานของหน่วย ิ 4.20 0.44 มากส่วนที่ 2 แบบประเมินการตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยลาดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความ เชื่อมั่น 1 การปรับลดพื้นที่ด้วยการสารวจทางเทคนิคของ 3.80 0.44 มาก หน่วย (Land release by NTS) 2 การปรับลดพื้นที่ด้วยการสารวจทางเทคนิคของ - - - หน่วย (Land release by TS) 3 การปรับลดพื้นที่ด้วยการกวาดล้างพื้นที่ทุ่น - - - ระเบิดของหน่วย (Land release by Clearance) 4 ความเชื่อมั่นพื้นทีจากการสุ่มตรวจของ ่ 4.20 0.83 มาก คณะกรรมการว่ามีความปลอดภัยระดับใด 5 ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือในการ 4.20 0.44 มาก ปฏิบัติงานของหน่วย 6 การยอมรับว่าพื้นที่นปลอดภัยจากทุ่นระเบิด ี้ 4.20 0.44 มาก สามารถปลดปล่อยพื้นที่ และสามารถส่งมอบ ให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 5. 5. Coed 3-5ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 1. พื้นที่ลาดชันเกิน 60 องศา ควรพิจารณาปรับลดด้วย NTS แต่ต้องนาข้อมูลการสู้รบในพื้น ที่มาพิจารณาประกอบ 2. การติดป้ายแจ้งเตือนควรระบุให้ชัดเจน 3. การติดต่อสือสารควรวางแผนให้มีประสิทธิภาพ สามารถดารงการติดต่อสือสารระหว่างชุด ่ ่ ปฏิบัติงาน และส่วนควบคุมได้ตลอดเวลา 4. การสุมตรวจ หากมีสัญญาณว่าพบโลหะให้สันนิษฐานว่าเป็นทุ่นระเบิดไว้ก่อน และปฏิบัติ ่ ตามขั้นตอนความปลอดภัยโดยเคร่งครัด พันเอก (สุชาต จันทรวงศ์) ประธานคณะกรรมการ ............./…………………/…………… พันตรี (ประเสริฐ ขาวดารา) คณะกรรมการ ............./…………………/…………… ร้อยเอก (บรรดิษฐ์ สว่างกมล) คณะกรรมการ ............./…………………/…………… จ่าสิบเอก (พรชัย ฉายินทุ) เลขานุการ ............./…………………/…………… จ่าสิบเอก (วราวุฒิ ประสานสิน) ผู้ช่วยเลขานุการ ............./…………………/……………

×