Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yrityskauppavalvonnan linjaukset

463 views

Published on

Johtaja Sanna Syrjalän esitys Kilpailuvalvonta pintaa syvemmältä -seminaarissa 22.5.2019

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Yrityskauppavalvonnan linjaukset

 1. 1. Yrityskauppavalvonnan linjaukset Johtaja Sanna Syrjälä 22.5.2019 Kilpailuvalvonta pintaa syvemmältä
 2. 2. Esityksen rakenne 222.5.2019 1. Yrityskauppavalvonnan yleiskuva 2017–2019 2. Puuttumiskynnys 3. Yrityskauppailmoitus: olennaisten puutteiden välttäminen 4. Muuta ajankohtaista
 3. 3. 1. YK-valvonnan yleiskuva 2017–2019 322.5.2019 2017 2018 2019 • 31 ilmoitusta • 5 siirtopäätöstä II- vaiheeseen • 2 puuttumista • 2 lisäaikaa • 39 ilmoitusta • 8 siirtopäätöstä II-vaiheeseen • 5 puuttumista • kaksi peruttua ilmoitusta • 6 puutteellista ilmoitusta • 2 lisäaikaa • 13 ilmoitusta • ei siirtopäätöksiä • 5 kauppaa vireillä • 2 puutteellista ilmoitusta • YIT/Lemminkäinen • Scandic/Restel • SOK/Herkku • Avarn/Prevent • Parma/TMB • Terveystalo/Attendo
 4. 4. 422.5.2019 2. Puuttumiskynnys
 5. 5. Puuttumiskynnys 1/5 522.5.2019 › Siirtääkö KKV yrityskauppoja aiempaa herkemmin II-vaiheen käsittelyyn? › Onko KKV madaltanut yrityskauppojen puuttumiskynnystä?
 6. 6. Puuttumiskynnys 2/5 622.5.2019 › Testi säilynyt samana – SIEC › Ei päätöstä linjan muuttamisesta › Ilmoitusten määrän kasvu › Poikkeuksellinen määrä vaativia yrityskauppoja käsittelyssä 2017–2018
 7. 7. Puuttumisprosentti kaikki ilmoitetut kaupat 2012–2018 722.5.2019 9% 0% 6% 4% 6% 6% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I-vaihe II-vaihe Puuttumisprosentti
 8. 8. Puuttumiskynnys 3/5 822.5.2019 › Puuttumiseen johtaneiden päätösten osuus II-vaiheen käsittelyyn siirretyistä asioista yksi tapa arvioida linjan muutosta − Suhteellisesti matalampi puuttumisaste II-vaiheen asioissa indikaatio aiempaa matalammasta kynnyksestä siirtää II-vaiheeseen − Suhteellisesti korkeampi puuttumisaste II-vaiheen asioissa indikaatio aiempaa matalammasta puuttumisasteesta (ja korkeammasta kynnyksestä siirtää II-vaiheeseen) › Muistettava ilmoitusmäärien vähyys johtopäätöksiä tehtäessä
 9. 9. II-vaiheen kauppojen tarkastelu 922.5.2019 [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hyväksytty sellaisenaan Puututtu II-vaihe/kaikki (%)
 10. 10. Puuttumiskynnys 4/5 1022.5.2019 › II-vaiheeseen päätyi vuosina 2017–2018 suhteellisesti enemmän kauppoja − Korkea puuttumisaste viite siitä, että kauppoja ei viety II-vaiheeseen kevyemmin perustein › Kokemuksen mukaan ongelmallisten kauppojen määrään vaikuttaa sekä sattuma että talouden ilmiöt − Liikevaihtorajat korkeat, usein sattumanvaraista mitkä alat päätyvät tutkittavaksi
 11. 11. Puuttumiskynnys 5/5 1122.5.2019 › Vaikutusarvioinnin lisääntyminen johtaa parempaan lopputulokseen, vaikutus puuttumiskynnykseen lähtökohtaisesti neutraali › Sekä kauppoja, joissa vaikutusarviointi on mahdollistanut hyväksynnän että kauppoja, joissa johtanut puuttumiseen verrattuna konservatiiviseen tarkasteluun − Yamaha/Konekesko, SOK/Herkku, YIT/Lemminkäinen − Avarn/Prevent, Elixia/SATS › Vaikutusarviointi tehnyt prosesseista erilaisia aiempaan verrattuna − Laajempia, pitkäkestoisempia ja työläämpiä − Vaatii myös asiamiehiltä erilaisia valmiuksia, yrityksiltä syvempää yhteistyötä
 12. 12. 1222.5.2019 3. Yrityskauppailmoitus: olennaisten puutteiden välttäminen
 13. 13. Olennaisesti puutteelliset yrityskauppailmoitukset 1/2 1322.5.2019 › KilpL 26 §: Yrityskaupan käsittelymääräaika ei ala kulua, jos ilmoitus on olennaisesti puutteellinen › Vuosina 2018–2019 huomattava määrä epätäydellisiä ilmoituksia (6+2) › Linja tiukentunut: nollatoleranssi puutteellisiin ilmoituksiin ja ilmoituksessa annettujen tietojen muuttamiseen käsittelyn aikana › Taustalla käytännön sanelemat syyt − Taloustieteellisen vaikutusarvioinnin merkitys ja vaatimukset − Poikkeuksellinen työtilanne › Lyhyet käsittelymääräajat eivät mahdollista harha-askelia selvitystoimenpiteissä
 14. 14. Olennaisesti puutteelliset yrityskauppailmoitukset 2/2 1422.5.2019 › Ilmoituksessa otettava huomioon kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat osapuolten käytössä ilmoitusta laadittaessa › Markkinatietojen täydellisyys › Ei vaikuta mahdollisuuteen sopeuttaa ilmoitushetken analyysiä selvitysten aikana tulevaan uuteen tietoon − Oikeus täysimääräiseen puolustautumiseen, oikeus kehittää ja parantaa omaa analyysiä − Huom! Uusien väitteiden on kuitenkin perustuttava uusiin faktoihin − Ilmoittajan ”haitattomuuden teorian” tulisi olla selvillä yrityskaupan ilmoitushetkellä
 15. 15. Puutteellisuuden syyt: relevanttien markkinoiden määrittelyn puutteet ja muutokset 1522.5.2019 › Kahdessa tapauksessa kyse liian laveasta markkinamäärittelystä − Ilmoitus ei sisältänyt tietoja markkinasegmentistä, jossa keskittymän markkinaosuus nousee huomattavan korkeaksi › Yhdessä tapauksessa ilmoittaja muutti alun perin lavean markkinamäärittelyn erittäin suppeaksi käsittelyn loppuvaiheessa viraston kerrottua näkemyksensä potentiaalisista kilpailuongelmista − Ei mahdollisuutta kuulla, selvittää väitteiden todenperäisyyttä tai ottaa huomioon analyysissä
 16. 16. Puutteellisuuden syyt: ilmoituksen tekniset puutteet 1622.5.2019 › Olennaisesti väärin lasketut markkinaosuudet, ristiriitaiset väitteet markkinaosuuksien laskentatavasta › Olennaisesti ristiriitaiset tiedot kilpailijoista ja markkinaosuuksista − Ensin määritellään markkinat, sen jälkeen toimitetaan tiedot keskittymän ja kilpailijoiden markkinaosuuksista näillä markkinoilla − Tarkoituksena markkinoiden rakenteen kuvaaminen › Ei-kilpailujuristien laatimissa ilmoituksissa välillä peruskäsitteet väärin
 17. 17. Kuinka varmistua ilmoituksen täydellisyydestä 1/2 1722.5.2019 › Kunnollisen pre-notifikaatiovaiheen puuttuminen selkeä yhdistävä tekijä käytännössä kaikille incomplete-asioille › Pre-notifikaatiovaiheen riittävä pituus riippuu asian laadusta, laajuudesta ja lähtötietojen tasosta − Jos riski mahdollisista kilpailuhuolista, varauduttava muutaman kuukauden valmisteluun − Jos yritys ei halua aloittaa prosessia ennen julkistamista, varauduttava siihen, että ilmoittaminen venyy vastaavasti − Virastolla kokemusta hyvistä pre-notifikaatiovaiheista ennen signingia, jopa ennen tarjouskilpailun ratkeamista − Jos ei aikaa pre-notifikaatioyhteistyölle, ei todennäköisesti myöskään riittävästi aikaa ilmoituksen huolelliseen laatimiseen › Viraston kommenttien ja täydennyspyyntöjen huomioiminen ilmoitusta laadittaessa
 18. 18. Kuinka varmistua ilmoituksen täydellisyydestä 2/2 1822.5.2019 › Pre-notifikaatiokeskustelut tuottavat lisätietoa sekä virastolle että ilmoittajalle − Parantaa analyysin laatua ja lähtötietojen tasoa pöydän molemmilla puolilla › Hyvä periaate on kaikkien realistisesti mahdollisten markkinamäärittelyjen kuvaus ja tietojen toimittaminen kaikilta näiltä markkinoilta − Ensisijainen markkinamäärittely + tiedot muilta markkinoilta − Paras arvio riittää, jos arvion lähteet ja laskentatapa kuvattu riittävän tarkasti › Lähtökohtana osapuolten tosiasiallinen toiminta markkinoilla − Sisäinen aineisto, liiketoiminnassa kertyneet faktat › Tapauskäytännölle vain se painoarvo mikä sille voidaan realistisesti antaa
 19. 19. 1922.5.2019 4. Muuta ajankohtaista
 20. 20. Viestintä ja tietoisuuden lisääminen 2022.5.2019 › KKV antaa ohjeistusta ja kertoo avoimesti menettelystä kaikille ilmoittajille − Prosessien haasteet liittyvät usein epärealistisiin aikatauluihin ja asioiden vireille tuloon keskeneräisinä › Valmisteilla ohjeistus pre-notifikaatiovaiheen yhteistyölle − Konkreettisia aikatauluja, ohjeita tietojen toimittamiselle − Työkalu myös asiamiehille viestin välittämiseksi päämiehille ja M&A-portaaseen
 21. 21. Muita kehityshankkeita 2122.5.2019 › Ilmoituskaavan päivitys informatiivisemmaksi − Ei vastaa nykyprosessin vaatimuksia − Jättää liikaa tulkinnanvaraa asiaan perehtymättömälle − Relevantti tieto pirstoutuu ympäri asiakirjaa › Lainsäädännön teknisten puutteiden tunnistaminen ja korjaaminen › Suuntaviivat väistämättä vanhentumassa prosessia koskevilta osilta › Ilmoituksen jättäminen sähköpostilla *tulossa*

×