Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kilpailuvalvonnan painopisteitä avautuvalla taksimarkkinalla

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Markkinointisuunnitelma
Markkinointisuunnitelma
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 18 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Kilpailuvalvonnan painopisteitä avautuvalla taksimarkkinalla (11)

More from Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority) (20)

Advertisement

Recently uploaded (15)

Kilpailuvalvonnan painopisteitä avautuvalla taksimarkkinalla

 1. 1. kkv.fikkv.fi Kilpailuvalvonnan painopisteitä avautuvalla taksimarkkinalla Valtteri Virtanen 24.4.2018
 2. 2. kkv.fi Esityksen sisältö 24.4.2018  Taustaa ja yleisesti kilpailuvalvonnan tavoitteita  Yritysten välinen kilpailua rajoittava yhteistyö  Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö  Yhteenveto ja johtopäätökset
 3. 3. kkv.fi Taustaa ja kilpailuvalvonnan tavoitteita 24.4.2018  Miksi kilpailua? − Kilpailu ei ole itsetarkoitus, vaan yhteiskunnan keino resurssien oikeaan kohdentamiseen sekä järjestää markkinat tehokkaasti ja viime kädessä varmistaa edulliset tuotteet ja vaihtoehtoja asiakkaille  Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten vapaus päästä markkinoille (ja poistua markkinoilta) sekä oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja kilpailukeinoistaan -> mahdollisuuksia yrittäjille ja tasapuoliset lähtökohdat  Toimiva kilpailu kannustaa markkinaosapuolia jatkuvaan toimintatapojen tehostamiseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen  Asiakkaalle yritysten välinen kilpailu on edullista, koska yleensä kilpailuilla markkinoilla hintataso on matalampi ja tuotteet laadukkaampia  Myös kilpailullisilla markkinoilla voi olla ongelmia ja markkinahäiriöitä, joihin julkisen vallan on tarpeen puuttua  On myös poikkeuksia (esim. ulkoisvaikutukset), kilpailu ei aina mahdollista tai takaa parasta lopputulemaa  Miten taksimarkkina poikkeaa muista markkinoista?
 4. 4. kkv.fi24.4.2018  Markkinoiden kilpailullisuutta voi rajoittaa esim. sääntely, markkinoiden erityispiirteet tai elinkeinonharjoittajien kilpailunrajoitukset  Kilpailulailla ja sen toimeenpanolla pyritään osaltaan turvaamaan kilpailun edellytykset markkinoilla  Koska taksien tarjonnan määrä ja hinnoittelu ovat määräytyneet välittömästi sääntelyn kautta, ei tavanomainen markkinamekanismi ole toiminut taksialalla  KKV on saanut uudistusta edeltävien vuosien aikana lukuisia toimenpidepyyntöjä ja muita yhteydenottoja koskien mahdollisia kilpailunrajoituksia taksialalla − Lähtökohtaisesti asiat jätetty tutkimatta, koska tutkinnalla ja mahdollisella puuttumisella ei vaikutusta kilpailuun  Jatkossa kilpailulainsäädännön toimeenpanon merkitys taksimarkkinoilla muuttuu, virasto tulee puuttumaan kilpailun ja viimekädessä kuluttajien kannalta haitallisiin rajoituksiin
 5. 5. kkv.fi24.4.2018  Liikennemarkkinoiden lainsäädännön uudistuksessa on tavoitteena edistää uusien palvelumallien syntymistä, helpottaa markkinoille tuloa, purkaa kilpailua rajoittavaa sääntelyä ja keventää julkista ohjausta  Tällaisessa markkinatilanteessa on KKV:n syytä kiinnittää erityistä huomiota menettelyihin, joiden tarkoituksena on estää tai haitata markkinoiden avautumista − Tällaisia menettelyjä voivat esimerkiksi olla alalla toimivien yritysten yhteistyö uusien markkinoille tulijoiden toiminnan vaikeuttamiseksi tai estämiseksi, tai vastaavasti perinteisen vahvassa asemassa olevan toimijan oman aseman suojelu kilpailulain vastaisesti  Uudistus on iso muutos ja pakottaa alan yrityksiä ajattelemaan toimintaa uudella tavalla, myös kilpailulainsäädännön osalta
 6. 6. kkv.fi Yritysten välinen kilpailua rajoittava yhteistyö 24.4.2018  Yleensä taksivälityskeskuksen piirissä olevat autoilijat ovat keskenään kilpailevia itsenäisiä elinkeinonharjoittajia  Myös tilausvälityskeskukset voivat olla keskenään kilpailijoita  Kilpailulain mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä  Kilpailulaki siis kieltää kilpailevien elinkeinonharjoittajien kilpailua rajoittavan yhteistyön − Toisaalta kilpailua rajoittavaan tarkoitukseen perustuva arviointi − Ja toisaalta menettelyn vaikutuksiin perustuva arviointi  Lähtökohtaisesti kiellettyä menettelyt, joiden tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen; esim. hintayhteistyö, markkinoiden jakaminen, tarjouskartellit  Useita yhteistyön muotoja, joilla sekä kilpailua rajoittavia vaikutuksia, että tehokkuutta lisääviä ja kuluttajaa hyödyttäviä vaikutuksia − Tapauskohtainen ja jälkikäteinen arviointi
 7. 7. kkv.fi24.4.2018  Lainsäädäntö on rakennettu niin, että kilpailua rajoittavakin yhteistyö voi olla sallittua, jos siitä syntyy enemmän hyötyä kuin haittaa yhteiskunnalle ja viime kädessä loppukuluttajalle − Yhteistyön oltava välttämätöntä hyödyn aikaansaamiseksi ja kilpailua ei saa rajoittaa enemmän kuin on tarpeen − Punnitaan kilpailua rajoittavia vaikutuksia ja toisaalta syntyvää hyötyä  Arviointikehikko pähkinänkuoressa: − Tarkoituksena kilpailun rajoitus -> yleensä kiellettyä − Jos tarkoituksena ei ole kilpailun rajoitus, niin onko kuitenkin kilpailua rajoittavia vaikutuksia?  Jos ei kilpailua rajoittavia vaikutuksia, ei ongelmaa  Jos taas kilpailua rajoittavia vaikutuksia, niin täytyy arvioida syntyvää hyötyä ja tehokkuutta  Syntyykö loppuasiakasta hyödyttävää tehokkuutta? Onko rajoitus välttämätön?  Ei rajoiteta kilpailua enempää kuin välttämätöntä hyötyjen aikaansaamiseksi  Kilpailua ei saa rajoittaa kokonaan  Onko hyöty suurempi kuin rajoituksesta aiheutuva haitta?
 8. 8. kkv.fi24.4.2018  Yhteisyritykset ja yhteistarjoukset − Voivat olla myös kielletyn yhteistyön muotoja − Arviointi vastaava kuin edellä muunkin yhteistyön osalta − Keskeistä, rajoittaako yhteistarjous osapuolten välistä kilpailua? Toisin sanoen, olisivatko osapuolet voineet jättää keskenään kilpailevat itsenäiset tarjoukset ilman yhteistyötä? − Jos rajoittaa kilpailua, niin syntyykö tehokkuutta ja hyötyä viime kädessä asiakkaalle? Onko yhteistyö välttämätöntä hyötyjen aikaansaamiseksi ja kilpailua ei rajoiteta enempää kuin on välttämätöntä? Olisiko vähemmällä yhteistyöllä (esim. vähemmän osallistujia) saavutettu vastaavat hyödyt? Ovatko hyödyt suuremmat kuin kilpailun rajoittumisen haitat? − Yleisesti voidaan todeta, että kilpailusäännösten tarkoituksena ei ole estää markkinoiden toimivuutta edistäviä hankkeita, jotka eivät ole toteutettavissa ilman yhteistyötä. Yhteistyöhön osallistuvien yritysten on kuitenkin kyettävä osoittamaan yhteistyön välttämättömyys.
 9. 9. kkv.fi Esim. välityskeskuksen piirissä itsenäisillä autoilijoilla yhtenäinen enimmäishinta  Kuinka paljon välityskeskuksen piirissä oleva enimmäishinta rajoittaa kilpailua? − Onko kilpailevia välityskeskuksia tai muuta yhteistyön ulkopuolista kilpailua? Tällä on keskeinen vaikutus siihen, kuinka paljon yksittäisen välityskeskuksen piirissä tehtävä yhteistyö on vahingollista markkinalle kokonaisuutena − Onko vapaus hinnoitella kyydit halvemmin (eli siis enimmäishinta)? Miten hinnoitellaan muuta kautta otetut kyydit? − Jos enimmäishinta tosiasiassa poistaa kilpailun, voi olla kiellettyä  Hyötyykö enimmäishinnasta loppukuluttaja? Mitä muita vaihtoehtoja on? − Voi olla kuluttajan edun mukaista, että hän saa tietoonsa enimmäishinnan soittaessaan välityskeskukseen, mutta voi olla muitakin kilpailullisempia vaihtoehtoja − Jos kuluttaja hyötyy, niin rajoittuuko kilpailu enempää kuin hyödyn aikaansaamiseksi on tarpeen? 24.4.2018
 10. 10. kkv.fi Esim. ajovuoroista sopiminen hiljaisiin vuorokauden aikoihin välityskeskuksen piirissä  Mikä on järjestelyn tarkoitus? Miksi ajoja ei synny markkinaehtoisesti? Yleensä jos jotain tuotetta tai palvelua ei synny markkinaehtoisesti, mutta siihen tarvetta, yhteiskunta järjestää saatavuuden  Rajoittaako kilpailua? Jos yhteistyön avulla tuotetaan sellainen palvelu, jota ei syntyisi ilman yhteistyötä, ei välttämättä kielteistä kilpailuvaikutusta  Vastaavasti kuten edellä, onko kilpailevia välityskeskuksia tai muuta yhteistyön ulkopuolista kilpailua? Myös tässä tällä on keskeinen vaikutus siihen, kuinka paljon yksittäisen välityskeskuksen piirissä tehtävä yhteistyö on vahingollista markkinalle kokonaisuutena  Onko vapaus ajaa vaikkei olisikaan ”vuorossa”?  Hyötyykö tästä loppukuluttaja? − Voi olla kuluttajan edun mukaista, että turvataan palvelun saatavuus kaikkina aikoina − Vastaavasti rajoitetaanko kilpailua enemmän kuin välttämätöntä hyötyjen aikaansaamiseksi? 24.4.2018
 11. 11. kkv.fi Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö 24.4.2018  Määräävä markkina-asema ilmenee mahdollisuutena estää tehokas kilpailu markkinoilla ja toimia merkittävässä määrin kilpailijoista, asiakkaista ja tavarantoimittajista riippumatto- malla tavalla  Ei ole sama asia kuin yksinoikeus tai monopoli  Määräävä markkina-asema ei itsessään ole kielletty, mutta sen väärinkäyttö on  Tällaiseen toimijaan kohdistuu tavallaan erityisvelvoitteita ja sillä on korostettu velvollisuus huolehtia, ettei toimintatavoillaan keinotekoisesti estä kilpailua
 12. 12. kkv.fi24.4.2018  Määräävän markkina-aseman selvittäminen edellyttää markkinoiden määrittelyä eli sen analysoimista, mitkä tuotteet ja palvelut ovat asiakkaan näkökulmasta keskenään kilpailevia ja millä alueella − Toisin sanoen määräävä asema mahdollinen aina tietyllä rajatulla markkinalla  Kyseisiin tuotemarkkinoihin kuuluvat kaikki tuotteet ja/tai palvelut, joita asiakas pitää keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi − Tilausvälitysyhtiön asiakkaina taksiyrittäjät ostavat välityspalvelua − Tilausvälitysyhtiön asiakkaina kuluttajat ja yritykset ostavat kuljetuspalvelua  Esim. taksialalla kysymys on viime kädessä siitä, mitkä eri palvelumuodot ovat asiakkaalle toisiaan korvaavia − Ovatko toisiaan korvaavia etukäteen tilattavat taksit, taksi lennosta, taksi tolpalta tai julkisyhteisöjen tilaukset  Maantieteelliset markkinat muodostuvat alueesta, jolla asianomaiset yritykset ovat sitoutuneet tarjoamaan kyseisiä tavaroita ja palveluja, jolla kilpailuedellytykset ovat riittävän yhtenäiset ja joka voidaan erottaa vierekkäisistä maantieteellisistä alueista erityisesti kilpailuedellytysten huomattavan erilaisuuden perusteella
 13. 13. kkv.fi24.4.2018  Väärinkäyttöä voi olla esim. kohtuuttomat hinnat tai liikesuhteen ehdot, syrjintä, sitominen, yksinmyynti- ja yksinostovelvoitteet, liikesuhteista kieltäytyminen  Määräävän markkina-aseman väärinkäyttövalvonnan painopisteenä ovat erityisesti menettelyt, joissa dominantti estää kilpailijoitaan toimimasta markkinoilla säilyttääkseen tai vahvistaakseen määräävää markkina-asemaansa − Ns. poissulkevat menettelyt  Väärinkäyttö tarkoittaa tyypillisesti sellaista käyttäytymistä, joka ei ole tavanomaista kilpailua ja estää markkinoiden entisestään heikon kilpailun säilymisen ja kehittymisen  Edelleen myös määräävän markkina-aseman väärinkäytön osalta jotkut kilpailua rajoittavat menettelyt voidaan eräiden edellytysten (esim. objektiivinen välttämättömyys, kilpailuun vastaaminen ja tehokkuuspuolustus) vallitessa katsoa oikeutetuksi  Tapauskohtainen harkinta ja kilpailua rajoittavan vaikutuksen tutkinta
 14. 14. kkv.fi Esim. tilausvälitysyhtiön asema, onko MMA?  Arviointiin vaikuttavat useat tekijät (mm. markkinaosuudet ja niiden kehitys, kilpailijoiden koko, kilpailuedut, taloudellinen vahvuus, neuvotteluvoima...)  Onko alueella muita välitysyhtiöitä, eli − Kuinka iso markkinaosuus välitettävistä kyydeistä? Mitä korkeampi osuus, sitä vahvempi oletus määräävästä asemasta. − Onko yksittäisellä autoilijalla tosiasiallinen mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa muutoin kuin kuulumalla kyseisen välityspalvelun piiriin? − Onko loppuasiakkailla tosiasiallinen mahdollisuus tilata kyytejä muuta kautta?  Arviointiin vaikuttaa myös esim. KELA kyytien järjestäminen. Jos KELA kyydit on yhdet välityskeskuksen hallussa, tämä voi vahvistaa asemaa entisestään. − Erityisesti harvempaan asutuilla alueilla autoilijoiden toimintaedellytykset voivat olla heikot, jos eivät saa KELA ajoja  On myös mahdollista että KELA kyytien välittäminen autoilijoille on oma markkina, jolla välittäjällä on määräävä markkina-asema 24.4.2018
 15. 15. kkv.fi Esim. onko MMA:n väärinkäyttöä, jos tilausvälitysyhtiö edellyttää, että yrittäjänä toimiva autoilija ei aja muiden välittäjien kyytejä?  Onko välitysyhtiöllä määräävä markkina-asema?  Estääkö menettely uusien välityspalvelua tarjoavien toimijoiden pääsyä markkinoille? Tähän voi vaikuttaa esim. − Kuinka vahvasti autoilija on tosiasiassa sidottu kyseiseen välityskeskukseen? − Onko uudella markkinoille tulijalla mahdollisuus saada autoilijoita oman toiminnan piiriin? − Millaiset kustannukset autoilijalle aiheutuu välityspalvelun vaihtamisesta? − Voiko ajaa muiden välityspalveluiden kautta saatuja kyytejä silloin, kun ei ole tilausvälityskeskuksen ”ajovuorossa”? 24.4.2018
 16. 16. kkv.fi Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 24.4.2018  KKV ei voi toimivaltansa puitteissa antaa etukäteistä hyväksyntäänsä suunnitteilla olevalle elinkeinonharjoittajien väliselle sopimukselle tai määräävässä asemassa olevan yrityksen uudelle liiketoimintastrategialle − Yrityksen omalla vastuulla arvioida toimintansa kilpailulainmukaisuutta  Kilpailuviranomaisen tarkoitus puuttua vahingollisiin ja kuluttajan kannalta haitallisiin menettelyihin  Millaiseksi markkinarakenne muodostuu? Syntyykö keskenään kilpailevia välityskeskuksia? Tällä on aivan keskeinen merkitys siihen, ovatko jotkut menettelytavat ongelmallisia vai eivät.
 17. 17. kkv.fi24.4.2018  Virasto tulee painottamaan sellaisten tapausten tutkintaa, joissa on epäily, että menettelyn tarkoituksena on ollut kilpailun rajoittaminen ja alan avautumisen estäminen  Viraston tutkinta on toisaalta oma-aloitteista ja toisaalta toimenpidepyyntöihin perustuvaa  Viraston puuttumismahdollisuudet − Asia päätetään toimijoiden esittämillä ongelman korjaavilla sitoumuksilla − Menettely määrätään lopetettavaksi. Jos kiellettyä menettelyä jatketaan, virasto vie asian markkinaoikeuteen. − Virasto esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä vakavista kilpailulain rikkomuksista.  Viraston toimenpiteet määräytyvät sen mukaan, kuinka vakavasta ja haitallisesta menettelystä on kysymys
 18. 18. kkv.fikkv.fi Kiitos!

×