Kilpailuvalvonnan painopisteitä avautuvalla taksimarkkinalla

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority)
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority)Director of Communications at Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority)
kkv.fikkv.fi
Kilpailuvalvonnan painopisteitä
avautuvalla taksimarkkinalla
Valtteri Virtanen
24.4.2018
kkv.fi
Esityksen sisältö
24.4.2018
 Taustaa ja yleisesti kilpailuvalvonnan tavoitteita
 Yritysten välinen kilpailua rajoittava yhteistyö
 Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
 Yhteenveto ja johtopäätökset
kkv.fi
Taustaa ja kilpailuvalvonnan tavoitteita
24.4.2018
 Miksi kilpailua?
− Kilpailu ei ole itsetarkoitus, vaan yhteiskunnan keino resurssien oikeaan kohdentamiseen
sekä järjestää markkinat tehokkaasti ja viime kädessä varmistaa edulliset tuotteet ja
vaihtoehtoja asiakkaille
 Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten vapaus päästä markkinoille
(ja poistua markkinoilta) sekä oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja
kilpailukeinoistaan -> mahdollisuuksia yrittäjille ja tasapuoliset lähtökohdat
 Toimiva kilpailu kannustaa markkinaosapuolia jatkuvaan toimintatapojen
tehostamiseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen
 Asiakkaalle yritysten välinen kilpailu on edullista, koska yleensä kilpailuilla
markkinoilla hintataso on matalampi ja tuotteet laadukkaampia
 Myös kilpailullisilla markkinoilla voi olla ongelmia ja markkinahäiriöitä, joihin
julkisen vallan on tarpeen puuttua
 On myös poikkeuksia (esim. ulkoisvaikutukset), kilpailu ei aina mahdollista tai
takaa parasta lopputulemaa
 Miten taksimarkkina poikkeaa muista markkinoista?
kkv.fi24.4.2018
 Markkinoiden kilpailullisuutta voi rajoittaa esim. sääntely,
markkinoiden erityispiirteet tai elinkeinonharjoittajien
kilpailunrajoitukset
 Kilpailulailla ja sen toimeenpanolla pyritään osaltaan turvaamaan
kilpailun edellytykset markkinoilla
 Koska taksien tarjonnan määrä ja hinnoittelu ovat määräytyneet
välittömästi sääntelyn kautta, ei tavanomainen markkinamekanismi
ole toiminut taksialalla
 KKV on saanut uudistusta edeltävien vuosien aikana lukuisia
toimenpidepyyntöjä ja muita yhteydenottoja koskien mahdollisia
kilpailunrajoituksia taksialalla
− Lähtökohtaisesti asiat jätetty tutkimatta, koska tutkinnalla ja mahdollisella
puuttumisella ei vaikutusta kilpailuun
 Jatkossa kilpailulainsäädännön toimeenpanon merkitys
taksimarkkinoilla muuttuu, virasto tulee puuttumaan kilpailun ja
viimekädessä kuluttajien kannalta haitallisiin rajoituksiin
kkv.fi24.4.2018
 Liikennemarkkinoiden lainsäädännön uudistuksessa on
tavoitteena edistää uusien palvelumallien syntymistä,
helpottaa markkinoille tuloa, purkaa kilpailua rajoittavaa
sääntelyä ja keventää julkista ohjausta
 Tällaisessa markkinatilanteessa on KKV:n syytä kiinnittää
erityistä huomiota menettelyihin, joiden tarkoituksena on
estää tai haitata markkinoiden avautumista
− Tällaisia menettelyjä voivat esimerkiksi olla alalla toimivien yritysten
yhteistyö uusien markkinoille tulijoiden toiminnan vaikeuttamiseksi tai
estämiseksi, tai vastaavasti perinteisen vahvassa asemassa olevan
toimijan oman aseman suojelu kilpailulain vastaisesti
 Uudistus on iso muutos ja pakottaa alan yrityksiä
ajattelemaan toimintaa uudella tavalla, myös
kilpailulainsäädännön osalta
kkv.fi
Yritysten välinen kilpailua rajoittava yhteistyö
24.4.2018
 Yleensä taksivälityskeskuksen piirissä olevat autoilijat ovat keskenään
kilpailevia itsenäisiä elinkeinonharjoittajia
 Myös tilausvälityskeskukset voivat olla keskenään kilpailijoita
 Kilpailulain mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset,
elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien
yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää,
rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy,
rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä
 Kilpailulaki siis kieltää kilpailevien elinkeinonharjoittajien kilpailua rajoittavan
yhteistyön
− Toisaalta kilpailua rajoittavaan tarkoitukseen perustuva arviointi
− Ja toisaalta menettelyn vaikutuksiin perustuva arviointi
 Lähtökohtaisesti kiellettyä menettelyt, joiden tarkoituksena on kilpailun
rajoittaminen; esim. hintayhteistyö, markkinoiden jakaminen, tarjouskartellit
 Useita yhteistyön muotoja, joilla sekä kilpailua rajoittavia vaikutuksia, että
tehokkuutta lisääviä ja kuluttajaa hyödyttäviä vaikutuksia
− Tapauskohtainen ja jälkikäteinen arviointi
kkv.fi24.4.2018
 Lainsäädäntö on rakennettu niin, että kilpailua rajoittavakin
yhteistyö voi olla sallittua, jos siitä syntyy enemmän hyötyä kuin
haittaa yhteiskunnalle ja viime kädessä loppukuluttajalle
− Yhteistyön oltava välttämätöntä hyödyn aikaansaamiseksi ja kilpailua ei
saa rajoittaa enemmän kuin on tarpeen
− Punnitaan kilpailua rajoittavia vaikutuksia ja toisaalta syntyvää hyötyä
 Arviointikehikko pähkinänkuoressa:
− Tarkoituksena kilpailun rajoitus -> yleensä kiellettyä
− Jos tarkoituksena ei ole kilpailun rajoitus, niin onko kuitenkin kilpailua
rajoittavia vaikutuksia?
 Jos ei kilpailua rajoittavia vaikutuksia, ei ongelmaa
 Jos taas kilpailua rajoittavia vaikutuksia, niin täytyy arvioida syntyvää
hyötyä ja tehokkuutta
 Syntyykö loppuasiakasta hyödyttävää tehokkuutta? Onko rajoitus
välttämätön?
 Ei rajoiteta kilpailua enempää kuin välttämätöntä hyötyjen
aikaansaamiseksi
 Kilpailua ei saa rajoittaa kokonaan
 Onko hyöty suurempi kuin rajoituksesta aiheutuva haitta?
kkv.fi24.4.2018
 Yhteisyritykset ja yhteistarjoukset
− Voivat olla myös kielletyn yhteistyön muotoja
− Arviointi vastaava kuin edellä muunkin yhteistyön osalta
− Keskeistä, rajoittaako yhteistarjous osapuolten välistä kilpailua? Toisin
sanoen, olisivatko osapuolet voineet jättää keskenään kilpailevat
itsenäiset tarjoukset ilman yhteistyötä?
− Jos rajoittaa kilpailua, niin syntyykö tehokkuutta ja hyötyä viime kädessä
asiakkaalle? Onko yhteistyö välttämätöntä hyötyjen aikaansaamiseksi ja
kilpailua ei rajoiteta enempää kuin on välttämätöntä? Olisiko vähemmällä
yhteistyöllä (esim. vähemmän osallistujia) saavutettu vastaavat hyödyt?
Ovatko hyödyt suuremmat kuin kilpailun rajoittumisen haitat?
− Yleisesti voidaan todeta, että kilpailusäännösten tarkoituksena ei ole
estää markkinoiden toimivuutta edistäviä hankkeita, jotka eivät ole
toteutettavissa ilman yhteistyötä. Yhteistyöhön osallistuvien yritysten on
kuitenkin kyettävä osoittamaan yhteistyön välttämättömyys.
kkv.fi
Esim. välityskeskuksen piirissä itsenäisillä
autoilijoilla yhtenäinen enimmäishinta
 Kuinka paljon välityskeskuksen piirissä oleva enimmäishinta
rajoittaa kilpailua?
− Onko kilpailevia välityskeskuksia tai muuta yhteistyön ulkopuolista
kilpailua? Tällä on keskeinen vaikutus siihen, kuinka paljon yksittäisen
välityskeskuksen piirissä tehtävä yhteistyö on vahingollista markkinalle
kokonaisuutena
− Onko vapaus hinnoitella kyydit halvemmin (eli siis enimmäishinta)? Miten
hinnoitellaan muuta kautta otetut kyydit?
− Jos enimmäishinta tosiasiassa poistaa kilpailun, voi olla kiellettyä
 Hyötyykö enimmäishinnasta loppukuluttaja? Mitä muita
vaihtoehtoja on?
− Voi olla kuluttajan edun mukaista, että hän saa tietoonsa enimmäishinnan
soittaessaan välityskeskukseen, mutta voi olla muitakin kilpailullisempia
vaihtoehtoja
− Jos kuluttaja hyötyy, niin rajoittuuko kilpailu enempää kuin hyödyn
aikaansaamiseksi on tarpeen?
24.4.2018
kkv.fi
Esim. ajovuoroista sopiminen hiljaisiin vuorokauden
aikoihin välityskeskuksen piirissä
 Mikä on järjestelyn tarkoitus? Miksi ajoja ei synny markkinaehtoisesti?
Yleensä jos jotain tuotetta tai palvelua ei synny markkinaehtoisesti,
mutta siihen tarvetta, yhteiskunta järjestää saatavuuden
 Rajoittaako kilpailua? Jos yhteistyön avulla tuotetaan sellainen palvelu,
jota ei syntyisi ilman yhteistyötä, ei välttämättä kielteistä
kilpailuvaikutusta
 Vastaavasti kuten edellä, onko kilpailevia välityskeskuksia tai muuta
yhteistyön ulkopuolista kilpailua? Myös tässä tällä on keskeinen
vaikutus siihen, kuinka paljon yksittäisen välityskeskuksen piirissä
tehtävä yhteistyö on vahingollista markkinalle kokonaisuutena
 Onko vapaus ajaa vaikkei olisikaan ”vuorossa”?
 Hyötyykö tästä loppukuluttaja?
− Voi olla kuluttajan edun mukaista, että turvataan palvelun saatavuus kaikkina aikoina
− Vastaavasti rajoitetaanko kilpailua enemmän kuin välttämätöntä hyötyjen
aikaansaamiseksi?
24.4.2018
kkv.fi
Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
24.4.2018
 Määräävä markkina-asema ilmenee mahdollisuutena estää
tehokas kilpailu markkinoilla ja toimia merkittävässä määrin
kilpailijoista, asiakkaista ja tavarantoimittajista riippumatto-
malla tavalla
 Ei ole sama asia kuin yksinoikeus tai monopoli
 Määräävä markkina-asema ei itsessään ole kielletty, mutta
sen väärinkäyttö on
 Tällaiseen toimijaan kohdistuu tavallaan erityisvelvoitteita ja
sillä on korostettu velvollisuus huolehtia, ettei
toimintatavoillaan keinotekoisesti estä kilpailua
kkv.fi24.4.2018
 Määräävän markkina-aseman selvittäminen edellyttää markkinoiden
määrittelyä eli sen analysoimista, mitkä tuotteet ja palvelut ovat
asiakkaan näkökulmasta keskenään kilpailevia ja millä alueella
− Toisin sanoen määräävä asema mahdollinen aina tietyllä rajatulla markkinalla
 Kyseisiin tuotemarkkinoihin kuuluvat kaikki tuotteet ja/tai palvelut, joita
asiakas pitää keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina
niiden ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi
− Tilausvälitysyhtiön asiakkaina taksiyrittäjät ostavat välityspalvelua
− Tilausvälitysyhtiön asiakkaina kuluttajat ja yritykset ostavat kuljetuspalvelua
 Esim. taksialalla kysymys on viime kädessä siitä, mitkä eri
palvelumuodot ovat asiakkaalle toisiaan korvaavia
− Ovatko toisiaan korvaavia etukäteen tilattavat taksit, taksi lennosta, taksi tolpalta tai
julkisyhteisöjen tilaukset
 Maantieteelliset markkinat muodostuvat alueesta, jolla asianomaiset
yritykset ovat sitoutuneet tarjoamaan kyseisiä tavaroita ja palveluja,
jolla kilpailuedellytykset ovat riittävän yhtenäiset ja joka voidaan
erottaa vierekkäisistä maantieteellisistä alueista erityisesti
kilpailuedellytysten huomattavan erilaisuuden perusteella
kkv.fi24.4.2018
 Väärinkäyttöä voi olla esim. kohtuuttomat hinnat tai liikesuhteen
ehdot, syrjintä, sitominen, yksinmyynti- ja yksinostovelvoitteet,
liikesuhteista kieltäytyminen
 Määräävän markkina-aseman väärinkäyttövalvonnan
painopisteenä ovat erityisesti menettelyt, joissa dominantti estää
kilpailijoitaan toimimasta markkinoilla säilyttääkseen tai
vahvistaakseen määräävää markkina-asemaansa
− Ns. poissulkevat menettelyt
 Väärinkäyttö tarkoittaa tyypillisesti sellaista käyttäytymistä, joka ei
ole tavanomaista kilpailua ja estää markkinoiden entisestään
heikon kilpailun säilymisen ja kehittymisen
 Edelleen myös määräävän markkina-aseman väärinkäytön osalta
jotkut kilpailua rajoittavat menettelyt voidaan eräiden edellytysten
(esim. objektiivinen välttämättömyys, kilpailuun vastaaminen ja
tehokkuuspuolustus) vallitessa katsoa oikeutetuksi
 Tapauskohtainen harkinta ja kilpailua rajoittavan vaikutuksen
tutkinta
kkv.fi
Esim. tilausvälitysyhtiön asema, onko MMA?
 Arviointiin vaikuttavat useat tekijät (mm. markkinaosuudet ja niiden
kehitys, kilpailijoiden koko, kilpailuedut, taloudellinen vahvuus,
neuvotteluvoima...)
 Onko alueella muita välitysyhtiöitä, eli
− Kuinka iso markkinaosuus välitettävistä kyydeistä? Mitä korkeampi osuus, sitä
vahvempi oletus määräävästä asemasta.
− Onko yksittäisellä autoilijalla tosiasiallinen mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa
muutoin kuin kuulumalla kyseisen välityspalvelun piiriin?
− Onko loppuasiakkailla tosiasiallinen mahdollisuus tilata kyytejä muuta kautta?
 Arviointiin vaikuttaa myös esim. KELA kyytien järjestäminen. Jos KELA
kyydit on yhdet välityskeskuksen hallussa, tämä voi vahvistaa asemaa
entisestään.
− Erityisesti harvempaan asutuilla alueilla autoilijoiden toimintaedellytykset voivat olla
heikot, jos eivät saa KELA ajoja
 On myös mahdollista että KELA kyytien välittäminen autoilijoille on
oma markkina, jolla välittäjällä on määräävä markkina-asema
24.4.2018
kkv.fi
Esim. onko MMA:n väärinkäyttöä, jos tilausvälitysyhtiö
edellyttää, että yrittäjänä toimiva autoilija ei aja muiden
välittäjien kyytejä?
 Onko välitysyhtiöllä määräävä markkina-asema?
 Estääkö menettely uusien välityspalvelua tarjoavien
toimijoiden pääsyä markkinoille? Tähän voi vaikuttaa esim.
− Kuinka vahvasti autoilija on tosiasiassa sidottu kyseiseen
välityskeskukseen?
− Onko uudella markkinoille tulijalla mahdollisuus saada autoilijoita
oman toiminnan piiriin?
− Millaiset kustannukset autoilijalle aiheutuu välityspalvelun
vaihtamisesta?
− Voiko ajaa muiden välityspalveluiden kautta saatuja kyytejä silloin, kun
ei ole tilausvälityskeskuksen ”ajovuorossa”?
24.4.2018
kkv.fi
Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä
24.4.2018
 KKV ei voi toimivaltansa puitteissa antaa etukäteistä
hyväksyntäänsä suunnitteilla olevalle elinkeinonharjoittajien
väliselle sopimukselle tai määräävässä asemassa olevan
yrityksen uudelle liiketoimintastrategialle
− Yrityksen omalla vastuulla arvioida toimintansa kilpailulainmukaisuutta
 Kilpailuviranomaisen tarkoitus puuttua vahingollisiin ja
kuluttajan kannalta haitallisiin menettelyihin
 Millaiseksi markkinarakenne muodostuu? Syntyykö
keskenään kilpailevia välityskeskuksia? Tällä on aivan
keskeinen merkitys siihen, ovatko jotkut menettelytavat
ongelmallisia vai eivät.
kkv.fi24.4.2018
 Virasto tulee painottamaan sellaisten tapausten tutkintaa,
joissa on epäily, että menettelyn tarkoituksena on ollut
kilpailun rajoittaminen ja alan avautumisen estäminen
 Viraston tutkinta on toisaalta oma-aloitteista ja toisaalta
toimenpidepyyntöihin perustuvaa
 Viraston puuttumismahdollisuudet
− Asia päätetään toimijoiden esittämillä ongelman korjaavilla
sitoumuksilla
− Menettely määrätään lopetettavaksi. Jos kiellettyä menettelyä
jatketaan, virasto vie asian markkinaoikeuteen.
− Virasto esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä
vakavista kilpailulain rikkomuksista.
 Viraston toimenpiteet määräytyvät sen mukaan, kuinka
vakavasta ja haitallisesta menettelystä on kysymys
kkv.fikkv.fi
Kiitos!
1 of 18

Recommended

Asiakkaan asema kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen näkökulmasta TERVE-SOS 2018 by
Asiakkaan asema kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen näkökulmasta TERVE-SOS 2018Asiakkaan asema kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen näkökulmasta TERVE-SOS 2018
Asiakkaan asema kilpailu- ja kuluttajaviranomaisen näkökulmasta TERVE-SOS 2018THL
122 views18 slides
Julkiset hankinnat yritysjohtajakysely by
Julkiset hankinnat yritysjohtajakyselyJulkiset hankinnat yritysjohtajakysely
Julkiset hankinnat yritysjohtajakyselyKauppakamari
660 views19 slides
SDP. Kunnat ja veroparatiisit. by
SDP. Kunnat ja veroparatiisit.SDP. Kunnat ja veroparatiisit.
SDP. Kunnat ja veroparatiisit.SDP
365 views14 slides
Kilpailulainsäädäntö ja markkinoiden kehittäminen by
Kilpailulainsäädäntö ja markkinoiden kehittäminenKilpailulainsäädäntö ja markkinoiden kehittäminen
Kilpailulainsäädäntö ja markkinoiden kehittäminenPalveluseteli-hanke
375 views20 slides

More Related Content

Similar to Kilpailuvalvonnan painopisteitä avautuvalla taksimarkkinalla

Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi by
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksiMarkkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksiDagmar
1.7K views10 slides
Markkinointisuunnitelma by
MarkkinointisuunnitelmaMarkkinointisuunnitelma
MarkkinointisuunnitelmaTero Strand
9.8K views10 slides
Näkökulmia sääntökirjojen sisältöön by
Näkökulmia sääntökirjojen sisältöönNäkökulmia sääntökirjojen sisältöön
Näkökulmia sääntökirjojen sisältöönPalveluseteli-hanke
486 views10 slides
Maenpaa paivi 12062012 by
Maenpaa paivi 12062012Maenpaa paivi 12062012
Maenpaa paivi 12062012Palveluinnovaatiokeskus
489 views11 slides

Similar to Kilpailuvalvonnan painopisteitä avautuvalla taksimarkkinalla(11)

Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi by Dagmar
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksiMarkkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi
Markkinoinnin ROI teoriasta työkaluksi
Dagmar1.7K views
Markkinointisuunnitelma by Tero Strand
MarkkinointisuunnitelmaMarkkinointisuunnitelma
Markkinointisuunnitelma
Tero Strand9.8K views
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa by Maintpartner Group
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessaMiten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
Maintpartner Group7.3K views
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615 by Uusia Network Oy
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Vaikuttavuusinvestointi: Social Impact Bond, Anne Bland, 0615
Uusia Network Oy607 views
Julkiset hankinnat, valtiontuki ja kilpailuneutraliteetti by Anna Kuusniemi-Laine
Julkiset hankinnat, valtiontuki ja kilpailuneutraliteetti Julkiset hankinnat, valtiontuki ja kilpailuneutraliteetti
Julkiset hankinnat, valtiontuki ja kilpailuneutraliteetti

More from Kilpailu- ja kuluttajavirasto (Finnish Competition and Consumer Authority)(20)

Kilpailuvalvonnan painopisteitä avautuvalla taksimarkkinalla

 • 2. kkv.fi Esityksen sisältö 24.4.2018  Taustaa ja yleisesti kilpailuvalvonnan tavoitteita  Yritysten välinen kilpailua rajoittava yhteistyö  Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö  Yhteenveto ja johtopäätökset
 • 3. kkv.fi Taustaa ja kilpailuvalvonnan tavoitteita 24.4.2018  Miksi kilpailua? − Kilpailu ei ole itsetarkoitus, vaan yhteiskunnan keino resurssien oikeaan kohdentamiseen sekä järjestää markkinat tehokkaasti ja viime kädessä varmistaa edulliset tuotteet ja vaihtoehtoja asiakkaille  Toimivaan taloudelliseen kilpailuun kuuluu yritysten vapaus päästä markkinoille (ja poistua markkinoilta) sekä oikeus päättää vapaasti toimintatavoistaan ja kilpailukeinoistaan -> mahdollisuuksia yrittäjille ja tasapuoliset lähtökohdat  Toimiva kilpailu kannustaa markkinaosapuolia jatkuvaan toimintatapojen tehostamiseen sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen  Asiakkaalle yritysten välinen kilpailu on edullista, koska yleensä kilpailuilla markkinoilla hintataso on matalampi ja tuotteet laadukkaampia  Myös kilpailullisilla markkinoilla voi olla ongelmia ja markkinahäiriöitä, joihin julkisen vallan on tarpeen puuttua  On myös poikkeuksia (esim. ulkoisvaikutukset), kilpailu ei aina mahdollista tai takaa parasta lopputulemaa  Miten taksimarkkina poikkeaa muista markkinoista?
 • 4. kkv.fi24.4.2018  Markkinoiden kilpailullisuutta voi rajoittaa esim. sääntely, markkinoiden erityispiirteet tai elinkeinonharjoittajien kilpailunrajoitukset  Kilpailulailla ja sen toimeenpanolla pyritään osaltaan turvaamaan kilpailun edellytykset markkinoilla  Koska taksien tarjonnan määrä ja hinnoittelu ovat määräytyneet välittömästi sääntelyn kautta, ei tavanomainen markkinamekanismi ole toiminut taksialalla  KKV on saanut uudistusta edeltävien vuosien aikana lukuisia toimenpidepyyntöjä ja muita yhteydenottoja koskien mahdollisia kilpailunrajoituksia taksialalla − Lähtökohtaisesti asiat jätetty tutkimatta, koska tutkinnalla ja mahdollisella puuttumisella ei vaikutusta kilpailuun  Jatkossa kilpailulainsäädännön toimeenpanon merkitys taksimarkkinoilla muuttuu, virasto tulee puuttumaan kilpailun ja viimekädessä kuluttajien kannalta haitallisiin rajoituksiin
 • 5. kkv.fi24.4.2018  Liikennemarkkinoiden lainsäädännön uudistuksessa on tavoitteena edistää uusien palvelumallien syntymistä, helpottaa markkinoille tuloa, purkaa kilpailua rajoittavaa sääntelyä ja keventää julkista ohjausta  Tällaisessa markkinatilanteessa on KKV:n syytä kiinnittää erityistä huomiota menettelyihin, joiden tarkoituksena on estää tai haitata markkinoiden avautumista − Tällaisia menettelyjä voivat esimerkiksi olla alalla toimivien yritysten yhteistyö uusien markkinoille tulijoiden toiminnan vaikeuttamiseksi tai estämiseksi, tai vastaavasti perinteisen vahvassa asemassa olevan toimijan oman aseman suojelu kilpailulain vastaisesti  Uudistus on iso muutos ja pakottaa alan yrityksiä ajattelemaan toimintaa uudella tavalla, myös kilpailulainsäädännön osalta
 • 6. kkv.fi Yritysten välinen kilpailua rajoittava yhteistyö 24.4.2018  Yleensä taksivälityskeskuksen piirissä olevat autoilijat ovat keskenään kilpailevia itsenäisiä elinkeinonharjoittajia  Myös tilausvälityskeskukset voivat olla keskenään kilpailijoita  Kilpailulain mukaan sellaiset elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymien päätökset sekä elinkeinonharjoittajien yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena on merkittävästi estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua tai joista seuraa, että kilpailu merkittävästi estyy, rajoittuu tai vääristyy, ovat kiellettyjä  Kilpailulaki siis kieltää kilpailevien elinkeinonharjoittajien kilpailua rajoittavan yhteistyön − Toisaalta kilpailua rajoittavaan tarkoitukseen perustuva arviointi − Ja toisaalta menettelyn vaikutuksiin perustuva arviointi  Lähtökohtaisesti kiellettyä menettelyt, joiden tarkoituksena on kilpailun rajoittaminen; esim. hintayhteistyö, markkinoiden jakaminen, tarjouskartellit  Useita yhteistyön muotoja, joilla sekä kilpailua rajoittavia vaikutuksia, että tehokkuutta lisääviä ja kuluttajaa hyödyttäviä vaikutuksia − Tapauskohtainen ja jälkikäteinen arviointi
 • 7. kkv.fi24.4.2018  Lainsäädäntö on rakennettu niin, että kilpailua rajoittavakin yhteistyö voi olla sallittua, jos siitä syntyy enemmän hyötyä kuin haittaa yhteiskunnalle ja viime kädessä loppukuluttajalle − Yhteistyön oltava välttämätöntä hyödyn aikaansaamiseksi ja kilpailua ei saa rajoittaa enemmän kuin on tarpeen − Punnitaan kilpailua rajoittavia vaikutuksia ja toisaalta syntyvää hyötyä  Arviointikehikko pähkinänkuoressa: − Tarkoituksena kilpailun rajoitus -> yleensä kiellettyä − Jos tarkoituksena ei ole kilpailun rajoitus, niin onko kuitenkin kilpailua rajoittavia vaikutuksia?  Jos ei kilpailua rajoittavia vaikutuksia, ei ongelmaa  Jos taas kilpailua rajoittavia vaikutuksia, niin täytyy arvioida syntyvää hyötyä ja tehokkuutta  Syntyykö loppuasiakasta hyödyttävää tehokkuutta? Onko rajoitus välttämätön?  Ei rajoiteta kilpailua enempää kuin välttämätöntä hyötyjen aikaansaamiseksi  Kilpailua ei saa rajoittaa kokonaan  Onko hyöty suurempi kuin rajoituksesta aiheutuva haitta?
 • 8. kkv.fi24.4.2018  Yhteisyritykset ja yhteistarjoukset − Voivat olla myös kielletyn yhteistyön muotoja − Arviointi vastaava kuin edellä muunkin yhteistyön osalta − Keskeistä, rajoittaako yhteistarjous osapuolten välistä kilpailua? Toisin sanoen, olisivatko osapuolet voineet jättää keskenään kilpailevat itsenäiset tarjoukset ilman yhteistyötä? − Jos rajoittaa kilpailua, niin syntyykö tehokkuutta ja hyötyä viime kädessä asiakkaalle? Onko yhteistyö välttämätöntä hyötyjen aikaansaamiseksi ja kilpailua ei rajoiteta enempää kuin on välttämätöntä? Olisiko vähemmällä yhteistyöllä (esim. vähemmän osallistujia) saavutettu vastaavat hyödyt? Ovatko hyödyt suuremmat kuin kilpailun rajoittumisen haitat? − Yleisesti voidaan todeta, että kilpailusäännösten tarkoituksena ei ole estää markkinoiden toimivuutta edistäviä hankkeita, jotka eivät ole toteutettavissa ilman yhteistyötä. Yhteistyöhön osallistuvien yritysten on kuitenkin kyettävä osoittamaan yhteistyön välttämättömyys.
 • 9. kkv.fi Esim. välityskeskuksen piirissä itsenäisillä autoilijoilla yhtenäinen enimmäishinta  Kuinka paljon välityskeskuksen piirissä oleva enimmäishinta rajoittaa kilpailua? − Onko kilpailevia välityskeskuksia tai muuta yhteistyön ulkopuolista kilpailua? Tällä on keskeinen vaikutus siihen, kuinka paljon yksittäisen välityskeskuksen piirissä tehtävä yhteistyö on vahingollista markkinalle kokonaisuutena − Onko vapaus hinnoitella kyydit halvemmin (eli siis enimmäishinta)? Miten hinnoitellaan muuta kautta otetut kyydit? − Jos enimmäishinta tosiasiassa poistaa kilpailun, voi olla kiellettyä  Hyötyykö enimmäishinnasta loppukuluttaja? Mitä muita vaihtoehtoja on? − Voi olla kuluttajan edun mukaista, että hän saa tietoonsa enimmäishinnan soittaessaan välityskeskukseen, mutta voi olla muitakin kilpailullisempia vaihtoehtoja − Jos kuluttaja hyötyy, niin rajoittuuko kilpailu enempää kuin hyödyn aikaansaamiseksi on tarpeen? 24.4.2018
 • 10. kkv.fi Esim. ajovuoroista sopiminen hiljaisiin vuorokauden aikoihin välityskeskuksen piirissä  Mikä on järjestelyn tarkoitus? Miksi ajoja ei synny markkinaehtoisesti? Yleensä jos jotain tuotetta tai palvelua ei synny markkinaehtoisesti, mutta siihen tarvetta, yhteiskunta järjestää saatavuuden  Rajoittaako kilpailua? Jos yhteistyön avulla tuotetaan sellainen palvelu, jota ei syntyisi ilman yhteistyötä, ei välttämättä kielteistä kilpailuvaikutusta  Vastaavasti kuten edellä, onko kilpailevia välityskeskuksia tai muuta yhteistyön ulkopuolista kilpailua? Myös tässä tällä on keskeinen vaikutus siihen, kuinka paljon yksittäisen välityskeskuksen piirissä tehtävä yhteistyö on vahingollista markkinalle kokonaisuutena  Onko vapaus ajaa vaikkei olisikaan ”vuorossa”?  Hyötyykö tästä loppukuluttaja? − Voi olla kuluttajan edun mukaista, että turvataan palvelun saatavuus kaikkina aikoina − Vastaavasti rajoitetaanko kilpailua enemmän kuin välttämätöntä hyötyjen aikaansaamiseksi? 24.4.2018
 • 11. kkv.fi Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö 24.4.2018  Määräävä markkina-asema ilmenee mahdollisuutena estää tehokas kilpailu markkinoilla ja toimia merkittävässä määrin kilpailijoista, asiakkaista ja tavarantoimittajista riippumatto- malla tavalla  Ei ole sama asia kuin yksinoikeus tai monopoli  Määräävä markkina-asema ei itsessään ole kielletty, mutta sen väärinkäyttö on  Tällaiseen toimijaan kohdistuu tavallaan erityisvelvoitteita ja sillä on korostettu velvollisuus huolehtia, ettei toimintatavoillaan keinotekoisesti estä kilpailua
 • 12. kkv.fi24.4.2018  Määräävän markkina-aseman selvittäminen edellyttää markkinoiden määrittelyä eli sen analysoimista, mitkä tuotteet ja palvelut ovat asiakkaan näkökulmasta keskenään kilpailevia ja millä alueella − Toisin sanoen määräävä asema mahdollinen aina tietyllä rajatulla markkinalla  Kyseisiin tuotemarkkinoihin kuuluvat kaikki tuotteet ja/tai palvelut, joita asiakas pitää keskenään vaihdettavissa tai korvattavissa olevina niiden ominaisuuksien, hintojen ja käyttötarkoituksen vuoksi − Tilausvälitysyhtiön asiakkaina taksiyrittäjät ostavat välityspalvelua − Tilausvälitysyhtiön asiakkaina kuluttajat ja yritykset ostavat kuljetuspalvelua  Esim. taksialalla kysymys on viime kädessä siitä, mitkä eri palvelumuodot ovat asiakkaalle toisiaan korvaavia − Ovatko toisiaan korvaavia etukäteen tilattavat taksit, taksi lennosta, taksi tolpalta tai julkisyhteisöjen tilaukset  Maantieteelliset markkinat muodostuvat alueesta, jolla asianomaiset yritykset ovat sitoutuneet tarjoamaan kyseisiä tavaroita ja palveluja, jolla kilpailuedellytykset ovat riittävän yhtenäiset ja joka voidaan erottaa vierekkäisistä maantieteellisistä alueista erityisesti kilpailuedellytysten huomattavan erilaisuuden perusteella
 • 13. kkv.fi24.4.2018  Väärinkäyttöä voi olla esim. kohtuuttomat hinnat tai liikesuhteen ehdot, syrjintä, sitominen, yksinmyynti- ja yksinostovelvoitteet, liikesuhteista kieltäytyminen  Määräävän markkina-aseman väärinkäyttövalvonnan painopisteenä ovat erityisesti menettelyt, joissa dominantti estää kilpailijoitaan toimimasta markkinoilla säilyttääkseen tai vahvistaakseen määräävää markkina-asemaansa − Ns. poissulkevat menettelyt  Väärinkäyttö tarkoittaa tyypillisesti sellaista käyttäytymistä, joka ei ole tavanomaista kilpailua ja estää markkinoiden entisestään heikon kilpailun säilymisen ja kehittymisen  Edelleen myös määräävän markkina-aseman väärinkäytön osalta jotkut kilpailua rajoittavat menettelyt voidaan eräiden edellytysten (esim. objektiivinen välttämättömyys, kilpailuun vastaaminen ja tehokkuuspuolustus) vallitessa katsoa oikeutetuksi  Tapauskohtainen harkinta ja kilpailua rajoittavan vaikutuksen tutkinta
 • 14. kkv.fi Esim. tilausvälitysyhtiön asema, onko MMA?  Arviointiin vaikuttavat useat tekijät (mm. markkinaosuudet ja niiden kehitys, kilpailijoiden koko, kilpailuedut, taloudellinen vahvuus, neuvotteluvoima...)  Onko alueella muita välitysyhtiöitä, eli − Kuinka iso markkinaosuus välitettävistä kyydeistä? Mitä korkeampi osuus, sitä vahvempi oletus määräävästä asemasta. − Onko yksittäisellä autoilijalla tosiasiallinen mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa muutoin kuin kuulumalla kyseisen välityspalvelun piiriin? − Onko loppuasiakkailla tosiasiallinen mahdollisuus tilata kyytejä muuta kautta?  Arviointiin vaikuttaa myös esim. KELA kyytien järjestäminen. Jos KELA kyydit on yhdet välityskeskuksen hallussa, tämä voi vahvistaa asemaa entisestään. − Erityisesti harvempaan asutuilla alueilla autoilijoiden toimintaedellytykset voivat olla heikot, jos eivät saa KELA ajoja  On myös mahdollista että KELA kyytien välittäminen autoilijoille on oma markkina, jolla välittäjällä on määräävä markkina-asema 24.4.2018
 • 15. kkv.fi Esim. onko MMA:n väärinkäyttöä, jos tilausvälitysyhtiö edellyttää, että yrittäjänä toimiva autoilija ei aja muiden välittäjien kyytejä?  Onko välitysyhtiöllä määräävä markkina-asema?  Estääkö menettely uusien välityspalvelua tarjoavien toimijoiden pääsyä markkinoille? Tähän voi vaikuttaa esim. − Kuinka vahvasti autoilija on tosiasiassa sidottu kyseiseen välityskeskukseen? − Onko uudella markkinoille tulijalla mahdollisuus saada autoilijoita oman toiminnan piiriin? − Millaiset kustannukset autoilijalle aiheutuu välityspalvelun vaihtamisesta? − Voiko ajaa muiden välityspalveluiden kautta saatuja kyytejä silloin, kun ei ole tilausvälityskeskuksen ”ajovuorossa”? 24.4.2018
 • 16. kkv.fi Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 24.4.2018  KKV ei voi toimivaltansa puitteissa antaa etukäteistä hyväksyntäänsä suunnitteilla olevalle elinkeinonharjoittajien väliselle sopimukselle tai määräävässä asemassa olevan yrityksen uudelle liiketoimintastrategialle − Yrityksen omalla vastuulla arvioida toimintansa kilpailulainmukaisuutta  Kilpailuviranomaisen tarkoitus puuttua vahingollisiin ja kuluttajan kannalta haitallisiin menettelyihin  Millaiseksi markkinarakenne muodostuu? Syntyykö keskenään kilpailevia välityskeskuksia? Tällä on aivan keskeinen merkitys siihen, ovatko jotkut menettelytavat ongelmallisia vai eivät.
 • 17. kkv.fi24.4.2018  Virasto tulee painottamaan sellaisten tapausten tutkintaa, joissa on epäily, että menettelyn tarkoituksena on ollut kilpailun rajoittaminen ja alan avautumisen estäminen  Viraston tutkinta on toisaalta oma-aloitteista ja toisaalta toimenpidepyyntöihin perustuvaa  Viraston puuttumismahdollisuudet − Asia päätetään toimijoiden esittämillä ongelman korjaavilla sitoumuksilla − Menettely määrätään lopetettavaksi. Jos kiellettyä menettelyä jatketaan, virasto vie asian markkinaoikeuteen. − Virasto esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä vakavista kilpailulain rikkomuksista.  Viraston toimenpiteet määräytyvät sen mukaan, kuinka vakavasta ja haitallisesta menettelystä on kysymys