Presentation1

457 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation1

 1. 1. ko.jao.saaomaoyyaaka^mp`ohoinsavaka^laojaAa^fejyaukoSana<br />A^nDirsaca-.<br />naava .vaaGaolaalailataSaMkr<br />raolanaMbar .78<br />ivaYaya : marazI<br />
 2. 2. Anauk`maiNaka<br />1.laoKkabaddlamaaihtI<br /> 2.jaIvana pircaya<br /> 3.saaih%ya laoKna<br /> 4.saaih%yaa vyaitir@tkahI<br />5.saaih%yaatUna Jaalaolaovyai@tdSa-na<br /> 6.jaIvanaatIla AivasmarNaIyaGaTnaa<br /> 7.pu.laM.cyaa kahIsahjakivata<br /> 8.jaIvanaakDIla diYTkaona<br /> 9.pu.la.doSapaMDocaI samaajasaovaa<br /> 10.pu.laM.vairla p`Baava<br /> 11.pu.la.mhNajao KraoKrca<br /> 12.purskar<br /> 13.AKorcaa p`vaasa<br /> 14.maulyamaapnaacao p`Sna<br /> 15.]%tro<br />
 3. 3. laoKkabaddlamaaihtI<br />laoKkacaonaava : pu.la.doSaPaaMDo<br />laoKkacaopUNa- naava : pu$Yaao%tmalaxmaNadoSapaMDo<br />laoKkacaajanma : 8 naaovhoMbar 1919.<br />
 4. 4. jaIvanapircaya<br /><ul><li>laaokp`IyamarazIsaaih%yalaoKk
 5. 5. maharaYT/acaolaaDkovyai@tma%va
 6. 6. p`isawnaaTkkar ,pTkqaakarnaT
 7. 7. %yaacap`maaNaop`isadQakqaakar ,idgdSa-k vakadMbarIkarhaoto.
 8. 8. Pua.la.hoeksaMigatidgdSa-khIhaoto.
 9. 9. %yaacap`maaNao %yaaMcaosadOvahsarovyai@tma%vahaoto.</li></li></ul><li>pu.laMcaosaaih%yalaoKna<br /><ul><li>pu.la.doSapaMDoyaaMcaovyai@tvallaI ho AitSayap`isadQa Asao pustkAaho.
 10. 10. yaapustkamaQaIlabaTaTyaacaIcaaLAaiNaAMtUbavaa- ho pazvaacakaMnaakQaIhInaivasarNaaro Asao Aaho.
 11. 11. tIfularaNaIAaiNatuJaoAahotuJapaSaIsauMdrmaIhaoNaar.yaasaarKInaaTkoAit]ccadjaa-caIAahot.
 12. 12. vaa,,ryaavarcaIvarat ha %yaaMcaanaaTyap`yaaogahIgaajalaolaahaota.
 13. 13. Pau.laM .caIkahIp`vaasavaNa-naohIp`isaQdAahottImhNajaoApuvaa-[- vapUva-rMgahaoya.</li></li></ul><li>saaih%yaavyaitir@t<br /><ul><li>1947 saalaIpu.laMnaIp`qamakubaoryaaica~pTatUnadSa-nakolaolaoAaplyaalaaAaZLto.
 14. 14. ica~pTxao~amaQyao %yaaMnaIgaItkar %yaacap`maaNaogaayakmhNaUnahIkamakolaohaoto.
 15. 15. pu,.ladoSaPaaMDoyaaMcaap`isadQaica~pTmhNajaogauLacaagaNaptIAaiNadovabaaPpa ho haoya.
 16. 16. ica~pTxao~at %yaaMnaIkovaLpTkqaakarmhNaUnanvhotrnaTmhNaUnahIkamakolyaacaoAaplyaalaaAaZLto.</li></li></ul><li>pu.laM.caovyai@tdXa-na<br /><ul><li>saaih%yaatUnaJaalaolaopu.laMcaovyai@tdSa-naksaohaoto ho KalaIlap`maaNaoAapNaalaaidsato.
 17. 17. AcaaTinarIxaNaSa@tI
 18. 18. BaaYaotIlalavaicaktaa
 19. 19. BaavaspSaI- ilaKaNa
 20. 20. inaKLAaiNa ]ccadjaa-caoivanaaod
 21. 21. ]%k,/YT inavaodnaSaOlaI</li></li></ul><li>AivasmarNaIyaGaTnaa<br /><ul><li>mauMba[-caoima~ vaOMVSaOlaOSanaaDkNaI- yaaMcaIAazvaNa
 22. 22. p%naIcyaasatt ]pdoSakrNyaacyaasacayaImaULo %yaaMnaaidlaolaonaava ]pdoSapaMDo
 23. 23. p,u.laMcyaavaaZidvasaacaap`saMga
 24. 24. Pa`vaasaatBaoTlaolaaAnaaoLKI [sama</li></li></ul><li>Pau ,la.caIsahjakivata<br /><ul><li>AsaocahsaivaNyaasaazImhNaUnapu.laMnaIsahjakivatakolaIhaotItIASaI.
 25. 25. Ahao &ainayaaMcyaarajaa a kSaalaafukacyaagamajaa a
 26. 26. ekokaLIricalyaaAaovaI a vhala ka haonavakvaI</li></li></ul><li>jaIvana d,/iYTkaona<br /><ul><li>sakara%mak d/iYTkaonazovaUnajaIvanajagaavao ha %yaaMcaasamastaMnaa ]pdoSahaota.
 27. 27. %yaacap`maaNaohasyaAaiNaivanaaodyaaMnaIpirpUNa- Asao jaIvanaAsaavaoAsaa %yaaMcaamaM~ haota.
 28. 28. jaIvanaakDosauMdrnajaronaopaihlaotrcajaIvanasauMdrAaho ha AnauBavaimaLola.</li></li></ul><li>Pau.laMcaIsamaajasoavaa<br /><ul><li>pu.la. ho qaaorsamaajasauQaarkhaoto ho %yaaMcyaakayaa-va$naAapNaasaidsato
 29. 29. Aaiqa-k madt
 30. 30. bao`lailapIAaNaNyaasaazIdoNagaI
 31. 31. BaukMpga`staMnaamadt
 32. 32. inaharsaMsqaolaamadt/</li></li></ul><li>Pu.laMvairlap`Baava<br /><ul><li>Pau.la vairlap`Baava ha kaoNa%yaap`karcaahaota ho AapNapahUyaa.
 33. 33. hsatmauKAsaNaarocaalaI- caaiPlana
 34. 34. t%vavao%torivaMd`naaqaTagaaoryaaMcaahIp`Baava
 35. 35. Pau.la varpDlaolaaidsatao.</li></li></ul><li>pu.la mhNajaoKraoKrca………<br /><ul><li>maharaYTa/tIlamarazImanaacaolaaDkovahvahvaosaovaaTNaarovyai@tma%vahaoya.
 36. 36. marazImaaNasaacaop`omaAapulakI
 37. 37. marazImaaNasaaMcaaAadrvaAiBamaanamhNajao
 38. 38. savaa-caoAavaDto pu.la. doSapaMDo</li></li></ul><li>purskar<br /><ul><li>BaartsarkaryaaMcyaatfo- imaLalaolaopurskarmhNajao
 39. 39. PadmaEaIAaiNapdmaivaBauYaNa</li></li></ul><li>AKorcaap`vaasa<br /><ul><li>saMigatnaaTkica~pT [. xao~atAiBavyai@tcaI Cap ]maTvaNaaro
 40. 40. savaa-cyaamanaamanaatBa$na ]rNaaro Asao AanaMdyaa~InaoAaplaI [hlaaokIcaIyaa~aasaMpivalaItImhNajao 12 jaUna 2000yaa idvaSaIhaoya.</li></li></ul><li>p`Sna<br />1.pu.laM caajnmakQaIJaalaa?<br />2.%yaaMcao pUNa- naavakayahaoto?<br />3.p`qama ica~pTkaoNatahaota?<br />4pu.laM caIp`isadQanaaTkokaoNatIhaotI<br />5%yaaMcyaa saaih%yaaMcaIvaOiSaYTyaokaoNatI? <br />
 41. 41. ]%tro<br />1.Pau.laM caajanma 8 naaovhoMbar 1919 saalaIJaalaa.<br />2.pu$Yaao%tma laxmaNadoSapaMDo ho %yaaMcaopUNa- naavahaoto.<br />3.1947 saalaIkubaoryaaica~pTatUna.<br />4.tI fularaNaIsauMdrmaIhaoNaar<br />5.eka DaoLyaathsaUAaiNadUsaryaatAasaU.<br />

×