kº jaoºsaaomaOyaaka^mp`Ihoinsavaka^laojaAa^fejaukoSanaÊ T/inaMgaeNDirsaca- <br />naamaÁ¹ KuSabaUpaNDoya<br />kxaa ˺Á¹ 46...
jayaSaMkrp`saad<br />
jaIvanapircaya<br />janmaÁ¹ 30 janavarIÊ 1889<br />vaaraNasaIÊ ]<arp`doSaº<br />kaya-xao~Á¹ ]pnyaasakarÊkiva<br />khanaIk...
p`stavanaa<br />jayaSaMkrp`saadjaICayaavaadIkiva hOM.yao<br />CayaavaadIkivatakocaarp`mauKstMBaaomaoMsaoek<br />stMBahOM.e...
pirvaar<br />jayaSaMkrp`saadjaIkopirvaarmaoM]nako maata¹iptaÊbaD,o Baa[- AaOrvaosvayaMqao.<br />]nakoipta ka naamadovaIp`s...
iSaxaa<br />jayaSaMkrp`saadjaIkIp`rMiBakiSaxaa Gar pr hIp`arMBahu[-.<br />saMskRtÊihMdIÊfarsaItqaa ]dU- koilae Alaga¹Alaga...
<ul><li>sa~hvaYa- kIAayautk [nako</li></ul> maata¹ipta evaMjyaoYzBa`atako<br />dohavasaanakokarNagaRhsqaI ka<br />baaoJa ...
p`mauKrcanaaeÐ<br />[nakIrcanaaAaoMmaoMAMtW-W ka jaao $p p`diSa-t haotahOÊvah<br /> [nakIlaoKnaI ka maaOilakgauNahO.<br /...
kavya<br />naaTk<br />p`mauKrcanaaeÐ<br />]pnyaasa<br />khanaIsaMga`h<br />
kavya<br />kamaayanaI<br />kananakusauma<br />maharanaa ka mah%va<br />Jarnaa<br />AaÐsaU<br />lahr<br />
<ul><li>p`omapiqak
ica~aQaar
daobaUMdo
p`yaaNagaIt
Baartmaihmaa
ihmaaMid` tuMgaSaRMgasao
A$Na yah maQaumayadoSahmaara
sabajaIvanabaItajaatahO.
 ]D,ana</li></li></ul><li>naaTk<br />AjaatSa~u<br />skMdgauPt<br />caMd`gauPt<br />Qa`uvastaimanaI<br />janmaojaya ka naag...
<ul><li>kamanaa
sajjana
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Copy of khushi h.ppt

668 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
668
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Copy of khushi h.ppt

 1. 1. kº jaoºsaaomaOyaaka^mp`Ihoinsavaka^laojaAa^fejaukoSanaÊ T/inaMgaeNDirsaca- <br />naamaÁ¹ KuSabaUpaNDoya<br />kxaa ˺Á¹ 46<br />ivaYayaÁ¹ ihMdI<br />vaYa-Á¹ baIºeD 2010¹2011<br />
 2. 2. jayaSaMkrp`saad<br />
 3. 3. jaIvanapircaya<br />janmaÁ¹ 30 janavarIÊ 1889<br />vaaraNasaIÊ ]<arp`doSaº<br />kaya-xao~Á¹ ]pnyaasakarÊkiva<br />khanaIkarÊnaaTkkar<br />raYT/IyataÁ¹ BaartIya<br />BaaYaaÁ¹ ihMdI<br />
 4. 4. p`stavanaa<br />jayaSaMkrp`saadjaICayaavaadIkiva hOM.yao<br />CayaavaadIkivatakocaarp`mauKstMBaaomaoMsaoek<br />stMBahOM.ekmahanalaoKkko$p maoMp`#yaathOM.<br />ivaivaQarcanaaAaoMkomaaQyamasaomaanavaIyak$Naa<br />AaOrBaartIyamanaIYaakoAnaokanaokgaaOrpUNa- pxaaoM<br />ka ]dGaaTnaikyaahO.<br />
 5. 5. pirvaar<br />jayaSaMkrp`saadjaIkopirvaarmaoM]nako maata¹iptaÊbaD,o Baa[- AaOrvaosvayaMqao.<br />]nakoipta ka naamadovaIp`saadqaaÊjaaoiktMbaakuAaOrsauMGanaI ka vyavasaayakrtoqao.<br />vaaraNasaImaoM [nakapirvaarsauMGanaIsaahUkonaamasaop`isadQaqaa.<br />]nakapirvaarbahuthIsamaRdQaqaa.<br />
 6. 6. iSaxaa<br />jayaSaMkrp`saadjaIkIp`rMiBakiSaxaa Gar pr hIp`arMBahu[-.<br />saMskRtÊihMdIÊfarsaItqaa ]dU- koilae Alaga¹Alaga iSaxakinayau@t hue.<br />[sako ]praMtvaaraNasaIko @vaIMsa [MTrka^laojamaoMAqyayanaikyaa.<br />
 7. 7. <ul><li>sa~hvaYa- kIAayautk [nako</li></ul> maata¹ipta evaMjyaoYzBa`atako<br />dohavasaanakokarNagaRhsqaI ka<br />baaoJa [naprAanapD,a.<br />
 8. 8. p`mauKrcanaaeÐ<br />[nakIrcanaaAaoMmaoMAMtW-W ka jaao $p p`diSa-t haotahOÊvah<br /> [nakIlaoKnaI ka maaOilakgauNahO.<br />[nakIAiQakaMSarcanaaeÐ [ithasatqaaklpnaakosamanvaya pr AaQaairthOÊtqaap`%yaokkalakoyaqaaqa- kaogahrostr pr saMvaodnaakIBaavaBaUima pr p`stutkrtIhO.<br />[nakIrcanaaAaoMmaoMBaaYaakIsaMskRtinaYztatqaapaMjalataivaiSaYTgauNahOM.<br />
 9. 9. kavya<br />naaTk<br />p`mauKrcanaaeÐ<br />]pnyaasa<br />khanaIsaMga`h<br />
 10. 10. kavya<br />kamaayanaI<br />kananakusauma<br />maharanaa ka mah%va<br />Jarnaa<br />AaÐsaU<br />lahr<br />
 11. 11. <ul><li>p`omapiqak
 12. 12. ica~aQaar
 13. 13. daobaUMdo
 14. 14. p`yaaNagaIt
 15. 15. Baartmaihmaa
 16. 16. ihmaaMid` tuMgaSaRMgasao
 17. 17. A$Na yah maQaumayadoSahmaara
 18. 18. sabajaIvanabaItajaatahO.
 19. 19. ]D,ana</li></li></ul><li>naaTk<br />AjaatSa~u<br />skMdgauPt<br />caMd`gauPt<br />Qa`uvastaimanaI<br />janmaojaya ka naagaya&<br />
 20. 20. <ul><li>kamanaa
 21. 21. sajjana
 22. 22. klyaaNaIpirNaya
 23. 23. p`ayaiScat
 24. 24. ivaSaaK
 25. 25. ekGaUMT
 26. 26. rajyaEaI</li></li></ul><li>]pnyaasa<br />kMkala<br />[ravatI<br />ittlaI<br />
 27. 27. khanaIsaMga`h<br />mamata<br />Cayaa<br />P`aitQvaina<br />AakaSadIp<br />AaMQaI<br />
 28. 28. <ul><li>maQauAa
 29. 29. purskar
 30. 30. SaIvaoMd`
 31. 31. baMdI
 32. 32. CaoTajaadUgar
 33. 33. [Md`jaala</li></li></ul><li>vat-maanalaoK<br />kavya¹ 19 <br />naaTk ¹ 12<br />]pnyaasa ¹ 3<br />khanaIsaMga`h ¹ 11<br />sToTbaaoD-------- kopaÐcavaI<br />kxaamaoM ]D,anakivata. <br />
 34. 34. saaraMSa<br />jayaSaMkrp`saadjaICayaavadIkivayaaoMkocaar<br />stMBaaomaoMsaoekhOM.ihMdIsaaih%yakIsaBaIA%yaMt<br />mah%vapUNa- ivaQaanaaoMmaoM [nakIrcanaaeÐ [nakIp`Kr<br />saRjanaSaIlata ka p`maaNa hO.yao ihMdIsaaih%yakaSamaoM<br />Anavartcamaktonaxa~ hOM.[nako dvaarasaRijat<br />rcanaaeÐihMdIsaaih%yakIAmaUlyaQaraohrhO.<br />
 35. 35. inaQana<br />14 janavarIÊ 1937 vaaraNasaIÊ ]%trp`doSa<br />
 36. 36. maUlyamaapna<br />p`Snaº1¹ jayaSaMkrp`saadjaI ka janmakbaAaOr<br />khaÐhuAaqaa?<br />]%tr¹ 30 janavarIÊ 1889 vaaraNasaIÊ]%trp`doSa.<br />p`Snaº2¹ [nakIp`mauKrcanaaeÐ kaOna¹kaOna saIhOM?<br />]%tr¹ kavyaÊ]pnyaasaÊnaaTkÊkhanaIsaMga`h.<br />p`Snaº3¹ [nako ]pnyaasa kaOna¹kaOna saohOM?<br />]%tr¹ kMkalaÊittlaIÊ[ravatI.<br />
 37. 37. Qanyavaad<br />

×