Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

prof. Milan Konvit: Nove medium a clovek

2,345 views

Published on

Published in: Travel, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

prof. Milan Konvit: Nove medium a clovek

 1. 1. Nové médium a človek
 2. 2. Zdroj info a nové médium <ul><li>Aristotelés: rečník – médium – publikum </li></ul><ul><li>Rečové médium nemá pamäť </li></ul><ul><li>Písomné médium pamäť má. Dôsledky: informačný obsah je dostupný aj s odstupom času </li></ul><ul><li>Nové médium má krátkodobú pamäť a schopnosť tvoriť kópie informačného obsahu. Dôsledky: </li></ul><ul><li>- informačný obsah je dostupný aj s odstupom času </li></ul><ul><li>- informačný obsah je dostupný teoreticky neobmedzenému počtu konzumentov </li></ul>
 3. 3. Nové médium a príjemca info <ul><li>Informácia, sprostredkovaná orálnym médiom je vnímané sluchom </li></ul><ul><li>Informácia, sprostredkovaná písomným médiom je vnímané zrakom </li></ul><ul><li>Informácia, sprostredkovaná novým médiom je vnímané zrakom aj sluchom. Dôsledky: </li></ul><ul><li>Vyžaduje si väčšiu koncentráciu, </li></ul><ul><li>Vytvára intenzívnejší vnem (?) </li></ul><ul><li>Môže byť príčinou nepochopenia informácie </li></ul>
 4. 4. Prechod na nové médium <ul><li>Od orálneho na písomné </li></ul><ul><li>dôsledky“: </li></ul><ul><li>Potreba gramotnosti (čítať, písať) </li></ul><ul><li>Obsah starého média je vtiahnutý do nového – strata schopnosti tvoriť obsahy pre staré médium </li></ul><ul><li>Písmo je Satan (Sokratés): uväznenie slova na papier – zásah do identity, písmo je studené – strata „magičnosti“ hovoreného slova </li></ul><ul><li>V orálnej spoločnosti človek smrťou zaniká, v písomnej spoločnosti žije ďalej (či chce, či nechce) </li></ul><ul><li>Tlač = pohyblivé písmená (T: Pratchett) </li></ul>
 5. 5. Prechod na nové médium <ul><li>Od písomného na nové: </li></ul><ul><li>Potreba gramotnosti: ECDL, informačná </li></ul><ul><li>Pád barier: rozsahu, počtu autorov, monopolu nad obsahom (autorské práva) </li></ul><ul><li>Zmena prostredia: návrat od súkromia k spoločenstvu </li></ul><ul><li>Zmena vnímania média: od cennosti k tuctovosti </li></ul><ul><li>Viacrozmernosť nového média </li></ul>
 6. 6. Gramotnosť nového média <ul><li>Schopnosť: </li></ul><ul><li>tvoriť informácie pre nové médium </li></ul><ul><li>odovzdávať informácie médiu </li></ul><ul><li>Preberať informácie od média </li></ul><ul><li>Pochopiť informácie od média </li></ul><ul><li>Využiť informácie od média </li></ul>
 7. 7. Jazyk nového média <ul><li>Jazyk nového média predstavujú najmä: </li></ul><ul><li>nelineárna topológia, </li></ul><ul><li>naratívna navigácia, </li></ul><ul><li>interaktivita </li></ul><ul><li>manipulácia s časom, </li></ul><ul><li>manipulácia s priestorom. </li></ul><ul><li>Čím zložitejšia je povaha (technologická podpora) média, tým bohatší jazyk sa dá nad ním sformovať. </li></ul><ul><li>Na druhej strane tým dlhšie trvá nielen formovanie jazyka, ale aj jeho pochopenie a zvládnutie </li></ul>
 8. 8. Nové médium a človek <ul><li>„ predĺženie“ zmyslov </li></ul><ul><li>Eliminácia času, priestoru a (kultúrnych) rozdielov </li></ul><ul><li>Obmedzenie slobody: viazanosť na IKT, dohľad </li></ul><ul><li>Zahltenie informáciami </li></ul><ul><li>Nové možnosti (tvorba, komunikácia, oddych) </li></ul><ul><li>Sieťová existencia (homo networkus) </li></ul>
 9. 9. Tvorba obsahov pre nové médium <ul><li>Hypertext – nelineárne štruktúry </li></ul><ul><li>Vytváranie väzieb </li></ul><ul><li>Syndikácia – skladanie výberov do nového diela </li></ul><ul><li>Copy writing – schopnosť tvoriť krátke celky </li></ul><ul><li>Blogging </li></ul><ul><li>wiki </li></ul>
 10. 10. Tvorba obsahov pre nové médium <ul><li>Práca s časom (spájanie dokumentov z rôznych časov) </li></ul><ul><li>Práca s priestorom („interier, exterier“) </li></ul><ul><li>Práca s priestorom (rôzna hĺbka) </li></ul><ul><li>Spájanie detailu s celkom, výber detailu z celku </li></ul><ul><li>Efekty: zvuk (ticho), svetlo, farba, tvary </li></ul><ul><li>Interaktívnosť </li></ul>
 11. 11. Nové médium – nové autorstvo? <ul><li>Nové médium, vzhľadom na svoju digitálnu povahu, implicitne ponúka možnosť častej aktualizácie diela. </li></ul><ul><li>Sieťový charakter nového média zas ponúka možnosť spolupráce, v prípade autorského diela ko-autorstva, teoreticky neobmedzenému počtu používateľov nového média. Na rozdiel od klasického spoluatorstva, kde sa k jednotlivým autorom dá spravidla priradiť príslušná časť diela, v prípade ko-autorstva to možné nie je, lebo (teoreticky) všetci spoločne vytvárajú celé dielo. </li></ul>
 12. 12. Precitajte si <ul><li>http://www.mowa.org/change/time/1minutefr.html </li></ul><ul><li>minúta ticha – vyrazove prostriedky </li></ul><ul><li>http://blackeri.gfxartist.com/artworks/72108 </li></ul><ul><li>variacia na temu Mucha </li></ul><ul><li>http://www.tweaklab.org/index.php </li></ul><ul><li>hračky s obrazom </li></ul>
 13. 13. Precitajte si <ul><li>Novom mediu a  digitalnej muzike ... </li></ul><ul><li>http://arstechnica.com/news.ars/post/20070430-the-riaas-worst-nightmare-computers-that-understand-music.html </li></ul><ul><li>http://arstechnica.com/articles/culture/state-of-digital-music-2007.ars?rel </li></ul><ul><li>http://arstechnica.com/news.ars/post/20061210-8393.html?rel </li></ul><ul><li>digitálna mapa </li></ul><ul><li>http://www.nytimes.com/2007/07/27/technology/27maps.html?_r=1&oref=slogin </li></ul>
 14. 14. Precitajte si <ul><li>Future Culture Manifesto </li></ul><ul><li>MANIPHEST DESTIN-E: WHAT *IS* FUTURE CULTURE? </li></ul><ul><li>A Manifesto on the Here-and-Now Technocultural [R]evolution </li></ul><ul><li>By Andy Hawks </li></ul>
 15. 15. teórie e-komunikácie <ul><li>- Technologické teórie vychádzajú z predpokladu, že správanie sa ľudí pri e-komunikácii je predikovateľné a dá sa popísať konečným počtom premenných. (Marshal Mc Luhan „médium je posolstvom“). </li></ul><ul><li>Sociálne teórie  zdôrazňujú úlohu sociálneho prostredia v nej a mechanizmu mentálneho spracovania informácií. Podľa týchto teórií sociálne vplyvy môžu zmeniť správanie sa človeka tak, že technologické teórie prestanú platiť </li></ul>
 16. 16. Deterministická teória <ul><li>Najznámejšou deterministickou teóriou je „Media richness theory“ (Daft, Lengel): </li></ul><ul><li>Ľudia si vyberajú komunikačné medium podľa typu komunikačnej úlohy, ktorú potrebujú vyriešiť. </li></ul><ul><li>Teória triedi media podľa veľkosti podpory, ktorú komunikácii poskytujú: </li></ul><ul><li>orálne médium v TvT komunikácii </li></ul><ul><li>Posledné: tlačený text </li></ul>
 17. 17. Sociálne teórie <ul><li>vychádzajú z Darwinovej evolučnej teórie (1859), založenej na troch zákonoch: </li></ul><ul><li>- zákon dedičnosti, </li></ul><ul><li>- zákon mutácie, </li></ul><ul><li>- zákon prirodzeného výberu. </li></ul><ul><li>Pracujú pri tom s dvomi základnými princípmi: </li></ul><ul><li>- princíp prirodzenosti média, </li></ul><ul><li>- princíp učenia. </li></ul>

×