Diplomový seminář
 Kabinet informačních studií a knihovnictví

         FF MU Brno
          .
    ...
Účel diplomové práce

 Volba tématu práce
 Volba vedoucího práce
 Termíny odevzdání práce – duben, červen
 Výjimky v p...
Výstupem předmětu je projekt v písemné podobě

 Odevzdáním projektu se rozumí odevzdání vyplněného formuláře, kde musí být...
Požadavky na písemné práce

CHARAKTER PRÁCE:

 Pro obor Informační studia a knihovnictví je možné si vybírat z
 následuj...
Kritické čtení textů

Práci čteme
  poprvé celou, abychom porozuměli sdělení textu
  podruhé pro pochopení detailů a a...
Časová struktura práce

1.  Obecná otázka, na niž chceme odpovědět
2.  Průzkum stavu zpracování problému
3.  Pravděpodo...
Obsahová struktura práce

  ÚVOD:

-  Jaké si klademe otázky a jak je formulujeme
-  Jak na otázky odpovídáme
-  Logi...
KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PRÁCE
FORMÁLNÍ KRITÉRIA:
 Dodržení stanoveného rozsahu.
 Úvodní strana a prohlášení: závaznou souč...
KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PRÁCE

OBSAHOVÁ KRITÉRIA:

 Text se drží jednoho hlavního tématu vyjádřeného názvem.
 Prezentuje a...
Zpracování tématu
Zaměření práce
Hodnocení práce
Nekvalitní práce
Posudek práce
Doporučená literatura

 ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia,
  1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7...
Možné tematické okruhy pro výběr
    diplomové práce (ukázkové)
  e-služby ve veřejné správě a jejich vliv na obyvate...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KISK Diplomový seminář

3,858 views

Published on

Požadavky na písemné práce

Published in: Travel, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,271
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KISK Diplomový seminář

 1. 1. Diplomový seminář Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno . podzim 2009
 2. 2. Účel diplomové práce  Volba tématu práce  Volba vedoucího práce  Termíny odevzdání práce – duben, červen  Výjimky v prodloužení termínů  Konzultace – vždy s maketou textu! Diplomová práce má prokázat:  Schopnost zorientovat se v odborném tématu  Schopnost psát odborný text  Schopnost pracovat samostatně  Schopnost práce s literaturou  Schopnost kriticky přemýšlet a argumentovat
 3. 3. Výstupem předmětu je projekt v písemné podobě Odevzdáním projektu se rozumí odevzdání vyplněného formuláře, kde musí být především jméno, pozice a podepsané vyjádření vedoucího práce. K formuláři musí být přiložena na dalších stránkách rozpracovaná osnova práce podle pěti naznačených bodů: 1. Popis problému, který bude v práci řešen Zde bude popsán důvod, proč jste se rozhodli pro vámi zvolené téma. Většinou je to nějaký problém, k jehož řešení by měla práce přispět. Důvodem může být taky to, že daná problematika není moc známá nebo rozpracovaná. 2. Současný stav řešené problematiky Rešerše v obhájených diplomových pracích, v české a zahraniční odborné literatuře. Výstupe je analýza současného stavu řešené problematiky 3. Cíl diplomové práce Zde bude konkrétní cíl práce, kterého byste chtěli dosáhnout. Tzn. co bude výsledkem vaší práce, v jaké formě případně v jakém rozsahu. 4. Metody zpracování diplomové práce V metodách bude podrobněji rozepsáno, jak chcete tohoto cíle dosáhnout s odkazem na konkrétní metodu (dotazník, řízený rozhovor, testování použitelnosti apod.). Dále bude rozepsáno, jaké uděláte konkrétní kroky, koho oslovíte, kde seženete podklady pro práci atd. Nestačí napsat "anketa, pohovor", „četba" . 5. Základní odborná literatura se stručnou anotací Literaturu uvedete tu, kterou máte v současnosti k dispozici doplněnou stručnou anotací a tu, kterou teprve hodláte studovat, příp. shánět.  Projekt odevzdáte na sekretariátě Kabinetu ISK do 4.12. 2009, ostatní termíny budou na stránkách KISKu v harmonogramu roku.
 4. 4. Požadavky na písemné práce CHARAKTER PRÁCE: Pro obor Informační studia a knihovnictví je možné si vybírat z následujícího typu práce:  teoreticko - empirický charakter (využívá realizované výzkumy)  teoreticko - aplikační charakter (obsahuje modelový projekt směřující k využití v oboru ISK)  teoretický charakter ROZSAH PRÁCE Doporučený rozsah bakalářské diplomové práce je 70 000 znaků. Doporučený rozsah magisterské diplomové práce je 140 000 znaků. Znaky jsou veškeré znaky (s mezerami) obsažené v písemné práci.
 5. 5. Kritické čtení textů Práci čteme  poprvé celou, abychom porozuměli sdělení textu  podruhé pro pochopení detailů a argumentů  potřetí pro zkoumání logiky a hodnověrnosti argumentů Porozuměli jsme textu pokud odpovíme:  jakým problémem se autor zabývá (kladené otázky)  k jakým dospěl závěrům (odpovědí)  o co závěry opírá (argumenty) Při čtení si tvoříme poznámky, indexované v osobním poznámkovém aparátu (dokumentaci)
 6. 6. Časová struktura práce 1. Obecná otázka, na niž chceme odpovědět 2. Průzkum stavu zpracování problému 3. Pravděpodobné odpovědi – základní hypotézy 4. Určení metody ověření a způsob testování 5. Experiment, pozorování – sbírání dat, analýza 6. Zhodnocení a interpretace hypotéz, modulace projektu 7. Popis podmínek platnosti/neplatnosti hypotéz 8. Zhodnocení využitelnosti zjištění
 7. 7. Obsahová struktura práce  ÚVOD: - Jaké si klademe otázky a jak je formulujeme - Jak na otázky odpovídáme - Logika výkladu – členění dílčích otázek, proč řešeny - Na které autory navazujeme – náš metodologický směr - K jakým závěrům směřujeme - Základní závěr práce  JÁDRO: - Postup ověřování odpovědí (testování hypotéz) a zdůvodnění postupu - Argumenty podpírající odpovědi - Identifikace (i neuvědomovaných) předpokladů a způsob prověření jejich platnosti - Informace o datech, z nichž tvořeny závěry - Charakteristika textů, autorů z hlediska námi řešených otázek, reprezentativnost  ZÁVĚR: - Popis zjištění a podmínek jejich platnosti - Diskuze – nad vlastními předpoklady, vlastními jistotami a pochybnostmi - Způsoby, jak zmírnit pochybnosti - Ukázat otevřené otázky a možnosti zaměření dalšího úsilí
 8. 8. KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PRÁCE FORMÁLNÍ KRITÉRIA: Dodržení stanoveného rozsahu. Úvodní strana a prohlášení: závaznou součástí je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno autora, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí práce obsahovat prohlášení autora o původnosti práce, soupis použité literatury a obsah. Citace: podle platné normy Text: přehledně a logicky členěný s vhodnou volbou kapitol a smysluplným propojením teoretické a aplikační či empirické části. Diplomové práce jsou psány v první osobě jednotného čísla. Teoretická část: prokazuje schopnost samostatně pracovat s reprezentativním vzorkem české a cizojazyčné literatury, vyjadřuje vlastní postoj k tématu podložený argumenty. Empirická část: prokazuje schopnost porozumět realizovaným výzkumům, metodologické uvažování a schopnost srozumitelně, smysluplně a přehledně prezentovat výsledky výzkumů. Aplikační část: prokazuje porozumění existujícímu modelovému projektu nebo vytváří modelový projekt realizovatelný v praxi.
 9. 9. KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PRÁCE OBSAHOVÁ KRITÉRIA: Text se drží jednoho hlavního tématu vyjádřeného názvem. Prezentuje aktuální stav poznání tématu. Zdrojová literatura je aktuální a reprezentativní. Hlavní argumenty jsou průkazné. Text je terminologicky jednotný a terminologie přiměřená. Práce má jasné závěry. KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ EMPIRICKÉHO VÝZKUMU: Zkoumaný vzorek a použitá metoda jsou dostatečně popsány. Kvantitativní či kvalitativní metoda je vhodně vybrána. Prezentace výsledků je srozumitelná. Interpretace a diskuse výsledků jsou přiměřené a korektní. Tabulky jsou dobře zpracovány a jsou přehledné a srozumitelné.
 10. 10. Zpracování tématu
 11. 11. Zaměření práce
 12. 12. Hodnocení práce
 13. 13. Nekvalitní práce
 14. 14. Posudek práce
 15. 15. Doporučená literatura  ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.  ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1.vyd. Praha : SLON, 2005. 209 s. ISBN 978-80-86429-40-3 .  POKORNÝ, Jiří (ed.). Úspěšnost zaručena :jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 80-7204-348-X.  KUBÁTOVÁ, Helena – ŠIMEK, Dušan (eds.). Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589.  Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 16. 16. Možné tematické okruhy pro výběr diplomové práce (ukázkové)  e-služby ve veřejné správě a jejich vliv na obyvatelstvo, podniky a úřady veřejné správy  zvyšování výkonnosti s business inteligence  digitální knihovny, jejich standardy a propojení s výukou  e-learning v celoživotním vzdělávání  informační společnost a paměťové instituce  virtuální světy a jejich uživatelé  mikro a makro komunitní prostředí, sociální sítě  elektronické informační zdroje a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti organizací  sdílení elektronického výukového obsahu  elektronické informační fondy a služby - trendy a inovace  Web 2.0 - změny v komunikaci a službách  nové informační technologie ve veřejných knihovnách  dynamické změny v ekonomice a IT  ICT služby a jejich řízení  socioinformatika a změny v podnikovém prostředí  právo a ICT  objevování znalostí v databázích, strojové učení  získávání a reprezentace znalostí od experta  webové a gridové služby  sémantický web a webové služby  znalostní ontologie a další konceptuální modely  vyhledávání informací, textové a multimediální databáze  Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost  IT ve vzdělávání

×