Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inspirativní metodika pro pořádání oborových akcí

6,742 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inspirativní metodika pro pořádání oborových akcí

 1. 1. INSPIRATIVNÍ METODIKA PRO POŘÁDÁNÍ OBOROVÝCH AKCÍ verze 1.0 duben 2012Orientace Atmosféra Komunita MOTTO Řekněme “ne” konferencím, na kterých si účastníci chtějí po druhém coffeebreaku vystřelit mozek z hlavy.
 2. 2. Může být metodika inspirativní?Tento článek vznikl jako výstup z 1. knihovnické ne-konference (http://nekonference.knihovna.cz).Takovýto experiment jsme si v komorní sestavě prožili 2. dubna 2012 v Brně. Sešli jsme se jakoorganizátoři oborových akcí, abychom si vyměnili dobré i horší zkušenosti, společně hledali příklady,tipy, postupy a pilíře dobrých konferencí i “zážitkové perličky”. Tedy takové, které vedou k excelentnía přínosné akci s dopadem na naše myšlení i činy, jenž přetrvá závěr závěrečného konferenčníhovečírku.Formát ne-konference se ukázal náročným pro moderátory i účastníky. Energie, kterou není potřebapři tomto přístupu vkládat do dokonalého zázemí (občerstvení si například účastníci zajistiliz vlastních zdrojů), byla plně využita nároky na konstantní celodenní nasazení a zapojení všechúčastníků. Zároveň - zřejmě ruku v ruce s těmito nároky – ho vnímáme jako velice inspirativní a prototo téma obzvláště vhodně zvolený.Výsledek naší spolutvorby jsme se pokusili koncentrovat do této “metodiky” pro pořádání oborovýchakcí. Neusilovali jsme o sestavení univerzálně platného, přesného a přísného návodu. “Metodika”je sadou inspirací a návrhů, kterou lze použít jako mapu na cestě (příprava, prožívání i dozvukyakce) za lepšími konferencemi. Záměr inspirovat, nikoliv prohlašovat tento pohled za jediný „dobrýrecept“, nás dovedl k formě několika bodů a sérii otázek. Nenárokujeme si úplné pokrytí tématu,prázdná místa jsou prostorem pro zohlednění specifik, vlastní invenci organizátora a ostatně i dalšíspolečné diskuse v oboru.
 3. 3. 12 inspirativních poznámek pro skvělou konferenci*Každá konference je realizována ve třech fázích. Tyto fáze jsme pojmenovali podle aktivity či prvku,který je z našeho pohledu hlavním pilířem a cílem tohoto období: orientace - od první myšlenkyna uspořádání konference do jejího začátku, atmosféra** - od zahájení po ukončení konferenceakomunita - od konce konference; trvá po nedefinovanou dobu po konferenci. 1. Hledejte smysl 2. Zkoumejte účastníky 3. Vybírejte vystupující pečlivě 4. Buďte skvělý organizační tým 5. Nepodceňte marketing akce 6. Dynamiku nastartujte, než to začne 7. Udržujte účastníkům zvýšený tep 8. Ochočte si technologie 9. Zjistěte, jaké to bylo, a poučte se 10. Běžte se bavit 11. Poděkujte, že jste se potkali 12. Zůstaňte v kontaktu* Principy jsou formulovány v prvé řadě pro konference, ale stejně tak dobře se dají aplikovat i na jiné formáty setkávání- workshopy či semináře.** Kvalitní konference samozřejmě stojí na kvalitním obsahu. Na ovlivnění samotného obsahu (ve smyslu tématu,volby vystupujících apod.) se zaměřujeme v části „Orientace“. V další části, která pokrývá samotný průběh konference,soustředíme pohled na prvek atmosféry, který zprostředkování obsahu silně napomáhá (např. podporuje či dusí diskuse)a bývá podceňován.
 4. 4. Orientace1. Hledejte smysl Plánujete v otázkách?Řekli jste si, proč konferenci připravujete? Tip: Co nejkonkrétněji si odpovězte na otázky:Znáte své “proč”? Znáte “proč” ostatních? CO, KDO, PRO KOHO, JAK, KDY, KDE? V průběhu přípravy můžete sledovat, zda seTip: Ještě než vůbec začnete, stanovte si pro vás odpovědi nezměnili, jak se změnili a jestli na něpět nejdůležitějších “proč”, které vám pomohou všechny zainteresované osoby stále odpovídajívyjasnit si cíle a motivaci. Ptejte se sebe, stejně.potenciálního či ustanoveného organizačníhotýmu. 2. Zkoumejte účastníkyČeho chcete dosáhnout především? Víte, kdo jsou vaši účastníci?Tip: Zamyslete se, zda má konference primárněpřinášet znalosti, posilovat postoje, rozvíjet Tip: Zároveň se smyslem (oblastí zájmu,dovednosti či budovat komunitu. Můžete tématem), motivací a „provedením“ (specifikytoužit po všem, ale jeden – maximálně dva a formátem) neustále přemýšlejte nad tím,prvky – určete jako stěžejní. Kdo chce vše, pro koho akci vlastně děláte. Identifikujtenemá nakonec nic. potenciální účastníky konference. Sepište si jmenný seznam i seznam zahrnující abstraktnějšíJe vaše konference něčím jedinečná? množiny (např. profesní specializace, poziceTip: Hledejte, čím se lišíte od ostatních v instituci, zapojení v projektech apod.). Jistěoborových akcí. Soutěžíte o pozornost tušíte, kdo určitě přijde, kdo by neměl chybětsdalšími akcemi, prací a projekty účastníků apod. Uvažujte, co o těchto skupinách či lidechi vystupujících. Originalitu můžete rozvíjet víte. Nezůstávejte u dohadů: víte-li, pro kohotřeba v cíli, tématu, lidech, přístupu, formátu akci převážně děláte, zeptejte se zcela otevřeně,konference. Přemýšlejte, co můžete nabídnout, co by chtěl/i zažít, slyšet a vidět.čím přispět a co můžete vyzkoušet právě vy.Vybrali jste správně téma? 3. Vybírejte vystupující pečlivěTip: Určete téma, které je atraktivní a nosné pro Hledáte své vystupující hvězdy všude, kde sevás, účastníky i vystupující. I v rámci obecnější vám schovávají?oblasti lze pomocí sekcí či výběrem a kombinací Tip: Dbejte na to, aby vystupující bylvystupujících směřovat k aktuálním problémům, odborníkem v dané oblasti, pokud možnokteré účastníci řeší, tématům, jež budí právě teď zdatný řečník, přinášel originální pohled či novéjejich největší zájem, horizontům v budoucnu, informace. Oslovujte známé i zcela neznáméza něž je potřeba nahlédnout. osobnosti. Neváhejte při tom překračovat hranice: oboru i státu.
 5. 5. Inspirativní metodika - OrientaceKontaktujete vystupující promyšleně Vybíráte kvalitu, nebo berete všechno?a nápaditě? Tip: Vskutku neváhejte odmítnout příspěvek,Tip: Rozhoďte své sítě: osobní i pracovní, který je nekvalitní nebo je mimo téma.virtuální i reálné. Používejte sociální média, Nabídněte odmítnutému vystupujícímuprofesní online platformy, blogové diskuse alternativní možnost zapojení.i osobní schůzky v kavárnách a barech. Zkusteposlat otevřené „call for speakers” do oborovýche-mailových konferencí. Aktivujte sítě již 4. Buďte skvělý organizační týmpozvaných vystupujících neboli: “Přemluvtedědu, ať sebou vezme bábu!”. Udělali jste vše proto, abyste spolupracovali se skvělými lidmi?Sesbírali jste si pečlivě návrhy příspěvků apracujete s vystupujícími? Tip: Pokud je to možné, přiberte mezi organizátory někoho “nečekaného” a novéhoTip: Vyžádejte si od vystupujících specifikaci – člověka mimo obor, pracoviště, dosavadníjejich příspěvků. I od těch, o kterých zatím okruh spolupracovníků. Pokaždé, když “hrozí”pouze uvažujete. Chtějte (i po potenciálních) sestavení organizačního výboru, ujistěte se,vystupujících anotace, klíčová slova, preferovaný že je opravdu beze zbytku nutné vytvářetjazyk příspěvku a diskuse. Ptejte se, co od svého oficiální pracovní skupiny a komise. Netlačtevstupu čekají a jaká je jejich motivace. Pokud do organizačního týmu nikoho, kdo nemá čas,je to jen trochu možné, sejděte se s každým energii či motivaci skutečně se zapojit. Ne,vystupujícím osobně, použijte videokonferenci ani kvůli dobře znějícímu jménu. Respektujtenebo si zavolejte. Probrat vstup osobně různé úrovně zapojení do organizačního týmu.může být zásadní. Nebojte se svolat komisi „Jádro“ (užší organizační tým) má akci podrecenzentů a hodnotitelů, nebo vytvořit volnější kontrolou a táhne ji kupředu, dovolte ovšemskupinu spolupracovníků kolem organizačního i okrajové a specifické zapojení dalším lidemtýmu, která vám pomůže příspěvky vybrat, (širší organizační tým).bude s vystupujícími dále pracovat a zlepšovatjejich vstupy. Vystupujícím můžete nabídnout Inspirujete se a učíte se jinde?také konzultaci ohledně formy (prezentačních Tip: Hledejte příklady dobré konferenční praxea lektorských dovedností). online (webové stránky, profily, multimédia, zapojení technologií na jiných konferencích,Znáte své vystupující, nebo jste jen napsali i jiných typech akcí, u nás i ve světě) i offlinejejich jména do programu? (sejděte se s lidmi z oboru i mimo něj, ptejteTip: Zjistěte co nejvíce informací o všech se jich na zkušenosti a nápady k pořádání akcívystupujících: odkazy na blog, web domovské i konkrétní připomínky k vaší konferenci).organizace, prohlédněte si osobní i profesníprofily v sociálních sítích. Ptejte se a pátrejte, Je každému v organizačním týmu jasné, codo jakých projektů je vystupující zapojený má dělat?a zajímejte si o zdánlivě “neoborové” či Tip: Pracujte s úkoly, nelépe dle harmonogramu.s tématem a konferencí nesouvisející zájmy. Rozdělte si odpovědnosti, aby si byl každý
 6. 6. Inspirativní metodika - Orientacejist, co a kdy má dělat. Určete si koordinátora Máte v přihlašovacím formuláři opravduorganizačního týmu. všechno?Zvolili jste dobré místo pro konání akce? Tip: Neptejte se jen na to, kdo chce přijet. Zeptejte se, jaká jsou jejich očekávání, co byTip: Při výběru místa zvažte zejména: rádi na akci viděli, slyšeli, zažili. Nezapomeňtecenu pronájmu za prostor, velikost akce, se ptát i na organizační záležitosti: např.předpokládaný počet osob/velikost prostoru, stravovací specifika, kdo s kým chce bydlet, zdatyp cílové skupiny, formát akce (např. míra nemají problémy s dopravou. Ukažte, že váminterakce a požadavky z toho plynoucí na na nich záleží.prostor), vaše zvláštní přání (např. členitostvnitřního prostoru, možnost vyjít o přestávkáchven), požadavky na techniku (nejen prezentační 5. Nepodceňte marketing akcetechnika, ale i ozvučení, osvětlení, wifi připojení,klimatizace). Dalšími kritérii může být: blízkost Zjistili jste si, koho vaše konference zajímá?ubytování, místa pro stravování a afterparty, Tip: Znovu se zamyslete: víte o všech, kteří byochotní majitelé (zvláště pokud víte, že budete chtěli přijít a vědí oni o vás? Nezapomeňte namít specifické požadavky a zvláštní přání). ty, které ještě neznáte, včetně lidí na hraniciNajdou vás účastníci co nejdříve - od oboru nebo zcela za jeho hranicí.prvotního záměru uspořádat konferenci -online? Vyprávíte příběh?Tip: Vytvořte pro akci vlastní webové stránky Tip: Předejte poslání konference příběhem,nebo samostatnou stránku na webu organizace. který bude srozumitelný a pozitivní.Stránky pečlivě aktualizujte. Hned, jak to bude Využívejte pro vyprávění různé metody, kanálymožné, vystavte přibližný program konference, a lidi. Vtiskněte konferenci v rámci příběhuzačněte rozesílat pozvánky a program postupně jedinečnost a identitu (např. vizuální identita,co nejdetailněji upřesňujte. Využívat lze také interaktivnost a zážitkovost apod.). Příběhsociálních médií. Příklad sociální sítě Facebook: hraje roli v marketingu, atmosféře a následnémlze vytvořit událost „pod stránkou organizace“ budování komunity po konferenci. Je těsněči samostatnou stránku pro akci. Volbu spjat se smyslem konference. Při jeho vymýšlenímůžeme zvažovat takto: událost na stránce si můžeme odpovídat na otázky: „proč“ (pročorganizace “připoutává” těsněji k organizaci, děláme tuto konferenci/proč se zapojit čimůže využívat jejího brandu; samostatnou účastnit?), „pro koho“ (pro koho to děláme mystránku pro akci bez závislosti na organizaci lze a vy?) a „kam“ (kam se věci mohou posunout?).nazvat obecnějším názvem (např. téma či oblast Měl by být jednotícím prvkem všech aktivit.zájmu konference) a použít ji následně jakozáklad pro online komunitu k danému tématu. Naplánovali jste již harmonogramNa samostatné stránce také další ročníky a dramaturgii propagace?konference plynule navazují na předchozí – Tip: Přemýšlejte komu, kdy a jak se ozvat.zachovává se kontinuita, lze vytěžovat diskuse Neváhejte se i několikrát připomenout.komunity a lépe cílit marketing. Využívejte a kombinujte různé marketingové
 7. 7. Inspirativní metodika - Orientacemetody a techniky. Pilujte své osvědčenépostupy, nezapomeňte však zkoušet i nové.Zapojujete komunity a sítě?Tip: Je to vaše společná konference. Ptejtese, jak kdo může a chce pomoci, a neváhejtepomoc přijmout. Zkoušejte zapojit principyfundraisingu a crowdsourcingu. Čím více lidízapojíte, tím více marketérů máte. Je to přecii “jejich” akce.
 8. 8. Atmosféra: udržte účastníky naživu6. Dynamiku nastartujte, než to začne registrovaných, kterou si stanovíte (např. 5% z celkové kapacity).Stimulujete přihlášené účastníky ještě předakcí?Tip: S obsahem (tématem i atmosférou) konference 7. Udržujte účastníkům zvýšený teplze pracovat již před akcí. Pošlete účastníkůmpár dnů před setkáním zajímavé články k Jaký bude první kontakt účastníkůtématu. Použijte Google moderator (http:// s konferencí v den konání?www.google.com/moderator/) ke kladení Tip: Každého potěší, když při příchodu dostaneotázek řečníkům a sociální média k diskusi. něco pěkného. Netradiční propagační předmět, osobní dopis, chléb se solí, sladkost, cokolivZkontrolovali jste před konferencí materiální může už při registraci příchozí příjemně naladit.a technické zázemí? Buďte kreativní a nezůstávejte u klasické složkyTip: Skvělou přípravu a myšlenku může s papírem a tužkou! Nezapomeňte hrát napošramotit jeden nefunkční mikrofon. Pověřte smysly: např. pusťte hudbu.někoho konkrétního z organizačního týmu, kdovše zkontroluje a bude mít v záloze i náhradní Věnujete se jako organizátor účastníkůmřešení pro případ krize. konference? Tip: Organizátoři, kteří nejsou nutně potřebaJe vaše konference pro účastníky, ne pro v zázemí (např. u techniky), by se mělipřednášející? maximálně věnovat účastníkům. NezapomeňteTip: Hlídejte vyváženost programu a poměr na roli koordinátora - režiséra konference,času, kteří dostanou přednášející a účastníci. který v každou chvíli ví, co se děje a dohlíží naPo příspěvku by měla ideálně následovat stejně celkovou dynamiku atmosféry.dlouhá diskuse či jiná aktivita. Program by mělbýt flexibilní. Mějte na paměti časovou rezervu, Máte odvahu dát prostor moderátorovi?skluz je jistý. Tip: V případě moderátora nejsou důležité pouze jeho znalosti tématu, ale i cit pro skupinuZveřejnili jste seznam přihlášených a jednotlivce. Dobrý moderátor vždycky sledujeúčastníků? účastníky, přednášejícího i okolí, vyvoláváTip: Účastníci rádi vidí, koho potkají. Pokud interakce a diskuse, v případě nutnosti musímáte obavy, že nízký počet přihlášených umět improvizovat. Dobrý moderátor sebude ze začátku fungovat na potenciální nebojí vstupovat do programu a přizpůsobovatzájemce demotivačně, zveřejněte seznam ho publiku. Dobrý moderátor je jako Václavaž po překročení kritické hranice v počtu Moravec.
 9. 9. Inspirativní metodika - AtmosféraUvolnili a naladili jste účastníky? sebou náhradní notebook, mikrofon, baterie, nabíječky. Po příchodu na místo hnedTip: Použijte vhodné techniky, např.“ledolamky” vyzkoušejte ovládání zvuku, světel, počítače.a seznamovací hry. Příklady těchto aktivitnajdete v publikacích k zážitkové pedagogice.Aktivity by se měl ujmout moderátor či jiný Nezapomínáte na účastníky?z organizátorů s lektorským či hereckým Tip: Můžete začít malou úvodní diskusítalentem a zkušenostmi. s účastníky o “pravidlech”: proč a jak technologie během této konference budeteVyužíváte co nejvíce participativní metody, je všichni používat? Vyjasněte si dobu a způsobváš formát interaktivní, jak jen je to možné? využívání technologií, dohodněte se a objasněte přínosy konsensu. Můžete např. požádatTip: Volte aktivizační metody především o vypnutí telefonů, zároveň však vytvořitv návaznosti na typ, téma a účastníky akce. speciální “odpočinkový” prostor pro vyřizováníPříklady metod na rozpoutání diskuse: diskusní naléhavých pracovních záležitostí (hovorů,kvízy, panely, wikifórum, akvárium. e-mailů) během konference, nebo vyzývat v daný moment ke komentování konferencePečujete i o své přednášející? na Twitteru apod. Zkontrolujte, že máteTip: Pověřte osobu (či osoby), která se bude v sále dostatek zásuvek, funguje připojení wifipředevším starat o přednášející. Ujměte se jich (případně prozraďte - nelépe písemně každémuhned po příchodu, vše jim vysvětlete, představte účastníkovi zvláště - heslo k síti), pokud jeje organizačnímu týmu a seznamujte je se všemi třeba, zajistěte speciální sluchátka nebo brýle.pro něj zajímavými lidmi, kteří na konferencijsou. Počítáte s technikou pro organizátory a zázemí?8. Ochočte si technologie Tip: Mobily nebo vysílačky, aparatura, notebooky, přenosný internet či směrovačJste tu pro technologie nebo technologie pro a tiskárna se vždy hodí.nás? Přemýšlíte nad technologií z hlediskaTip: Pamatujte, že technologie a technika dostředivosti a odstředivosti?jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem. Slaďtetechniku a technologie s cílem, cílovou Tip: Odstředivé technologie (nebo odstředivéskupinou, tématem, dramaturgií a atmosférou využití nástroje) podporuje propagaci akcekonference. Nedovolte, aby potlačili téma, cíle azesiluje potenciál jejího dopadu. Příkladema lidi. může být posílání fotografií na Facebookovou stránku konference během akce, livebloggingMyslíte na techniku pro vystupující? či streamový přenos. Dostředivé technologie (nebo dostředivé využití nástroje) naproti tomuTip: Zjistěte od řečníků předem, co by rádi posilují přítomnost na daném místě a umocňujíměli k dispozici. Myslete na to, že je lepší vše, co se aktuálně děje teď a tady. Představitmít věci dvakrát než při poruše žádné: mějte
 10. 10. Inspirativní metodika - Atmosférasi lze například společné editování dokumentuna velkoplošné obrazovce. Soustřeďte se naobě linie, ale nedovolte, aby technologie přílišúčastníky „odváděli z konference“. Zvažtezapojení technologií také čistě pro zábavu,např. během coffebreaku.Využíváte technologie pro evaluaci,propagaci, crowdsourcing?Tip: Zapojte nástroj, který je pro uživateleznámý.9. Zjistěte, jaké to bylo, a poučte seZeptali jste se účastníků, řečníkůa organizátorů, jak se po akci cítí a co si myslí?Tip: Zkuste i jiné formy zpětné vazby nežtradiční dotazníky. Inspiraci a metody prozískání okamžité zpětné vazby hledejtev zážitkové pedagogice. Ptejte se na afterparty,klidně si odpověď poznamenejte, zájem neurazí.Nezapomeňte ptát se na dojmy a názory takéřečníků a dalších spoluorganizátorů. Sepištesi rychle první náčrtek poznámek, co se vámlíbilo, osvědčilo, podařilo a samozřejmě takénaopak. Příště se budou hodit.
 11. 11. Komunita: zůstaňte spolu i po konferenci10. Běžte se bavit Připravili jste účastníkům prostor, aby zůstali v kontaktu?Vytvořili jste neformální prostor pro setkánípo konferenci? Tip: Nabídněte zájemcům možnost účastnit se dalších akcí (navrhněte jakých!), potkat seTip: Afterparty by měla mít neformální neformálně (pozvěte je k vám či do kavárny!)a uvolněnou atmosféru. Program konference či komunikovat online (moderujte!).může ovšem i tak přesáhnout až na ni: zkusteběhem dne vyhlásit wiki fórum. Nabídněteúčastníkům možnost promluvit o tom, coje na konferenci zaujalo, co zrovna dělajía co je zajímá. Můžete slyšet nejzajímavějšípříspěvky a diskuse dne, nebo najít vystupujícípro příští ročník konference.11. Poděkujte, že jste se potkaliPoděkovali jste účastníkům, řečníkůma organizátorům že přišli?Tip: Pošlete milý e-mail. Přidejte fotky, videa,materiály. Prozraďte či připomeňte nějakouhistorku, vtipný či silný moment konference.Navrhněte, kde se můžete potkat příště.12. Zůstaňte v kontaktuPamatujeme si na sebe?Tip: Zařiďte, aby účastníci po akci věděli, kohopotkali a měli na sebe kontakty: dejte jim nakonferenci např. jmenný seznam s institucía e-mailem všech, kdo na konferenci byli. Pokonferenci jej pro jistotu dejte k dispoziciznovu.
 12. 12. Tvůrčí skupinaBuchtová, Bára Lorenz, MichalBouda, Tomáš Suchá, LadislavaDorazilová, Marie Sucháček, MartinFoberová, Libuše Škyřík, PetrGüntherová, Eva Váňová, VladimíraHošková, Kateřina Wolná, MartinaHuječková, Martina Zadražilová, IvaKrčál, Martin Zikuška, Jan

×