Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organizační informace a inforamční gramotnost v širším pojetí

394 views

Published on

Týden informačního vzdělávání: cesta ke snadnějšímu studiu

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organizační informace a inforamční gramotnost v širším pojetí

 1. 1. Informační vzdělávání na MU v pojetí CEINVE Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Týden informačního vzdělávání na MU 16. března 2015
 2. 2. Něco pojmů • Informační společnost • Informační gramotnost • Informační vzdělávání 2
 3. 3. Informační společnost Je…Komplexní a složitý celek, charakteristický změnami, jejichž původ vězí v masivním rozšíření a rozvoji informačních a komunikačních technologií, zasahujících do běžného života. 3
 4. 4. Informační společnost • Dynamicky se měnící struktura s akcentem na význam přístupu k informacím • Propojení ekonomiky a konkurenceschopnosti – strategické dokumenty • Další (neméně významné) rysy – změny v komunikaci a sociální interakci, nová média, přímá demokracie či nové kulturní formy • Základní oblasti konceptu informační společnosti: – technologie; – ekonomika; – zaměstnání; – prostorová organizace; – kultura. 4
 5. 5. Informační gramotnost Paul Zurkowski (1974) • Informačně gramotný je jedinec připravený používat informační zdroje při práci, který se při řešení problémů naučil využívat širokou škálu technik a informačních nástrojů stejně jako primární zdroje Odborná komise IVIG – pro vysoké školy (2010) • Informační gramotnost chápána jako funkční gramotnost v informační společnosti, společnosti na rozvoji takových technologií založené. K funkční gramotnosti proto přidáváme ICT gramotnost, jako schopnost uživatelské práce s počítačem (a dalšími nástroji) a sítěmi (zejména internetem), zdůrazňujeme však, že práce s ICT je vždy práce s nástroji a podporuje ostatní složky informační gramotnosti. 5
 6. 6. Informační gramotnost • Schopnost jednotlivce obstát v informační společnosti, a to v celé její šíři – od technologického přes sociální či etický rámec až po existenci e-citizen • Celková zběhlost v práci s informacemi Informační gramotnost dle komise Informační vzdělávání a informační gramotnost (IVIG) 6
 7. 7. Kompetence informačně gramotného člověka • identifikuje informační potřeby, • volí nejvhodnější strategii pro získání informací , • využívá odpovídající zdroje a informační systémy, • vyhledat požadované informace v informačních zdrojích, • kriticky hodnotí získané informace, • informace vhodně zpracuje a využívá, • informace zprostředkuje jiným lidem v různých podobách (a prostřednictvím různých technologií), • posuzuje morální a právní aspekty využívání informací 7
 8. 8. Standard informačně gramotného studenta VŠ Reflektuje schopnosti, dovednosti a postoje (dle IVIG): • Porozumět odborným textům svého studijního oboru • Kriticky pracovat s texty • Psát odborné texty s využíváním řádných citačních pravidel a norem • Znát klíčové informační zdroje oboru • Vyhledávat s ohledem na právní a morální aspekty vědecké práce • Organizovat informace a uchovávat pro své další využití • Využívat prameny numerických a technických informací • Vyhledávat a zpracovávat numerická a technická data a používat je při své odborné práci, • Ovládat mateřský jazyk a slovně i písemně se v něm vyjadřovat • Používat odborné terminologie svého studijního oboru v mateřském i cizím jazyce, • Využívat běžně dostupné informační a komunikační technologie potřebné k vyhledání, získání, zpracování a prezentaci informací (různého typu a formátu) • Uvědomovat si morální a právní aspekty využívání informací • Pracovat s informacemi v souladu s autorskou etikou a autorským právem 8
 9. 9. Informační vzdělávání na VŠ • Jedna z nejvýznamnějších oblastí obecné akademické edukace • Cíle: – 1) vybavit absolventa vědomostmi a dovednostmi tak, aby měl lepší uplatnění na trhu práce, – 2) aspekt směřování dovnitř univerzity, růst kvality a excelence VŠ (studenti budou schopni lépe dohledávat zdroje, samostatně se rozvíjet nebo psát lepší kvalifikační práce a grantové žádosti) – 3) rozvoj informační společnosti směrem k demokracii, kritickému myšlení či umění 9
 10. 10. Informační vzdělávání dle vás, účastníků Týdne informačního vzdělávání Záležitost, se kterou se setkáváme každý den, ale mnozí v ní stále tápeme... Informační vzdělávání je vzdělávání v oblasti toho, kde informace vyhledat, jak je zpracovat a efektivně předávat. Informační vzdělávání je něco, co mi pomůže se lépe vyrovnat s výzvami mého studia:) Informační vzdělávání vede k informační gramotnosti, která je potřebná ke zpracování širokého kruhu informací. Snaha naučit někoho, aby dokázal pracovat s informacemi Návod, jak pracovat s informacemi, aby to dávalo smysl a bylo to efektivní. Je to vzdelanie, ktoré nás učiť, ako, kde, ktoré informacie vyhladavat a jako s nimi dalej pracovat. Informační vzdělávání není pojmem, je způsobem, jak žít. Jedná se o vzdělávání v oblastech, která často nejsou součástí učebních osnov jednotlivých studijních oborů. 10
 11. 11. Informační vzdělávání na VŠ – realita • Metodicky a pedagogicky neuchopené • Nesystémové • V garanci nejčastěji VŠ knihoven • Obsah pojmu informačního vzdělávání se mění • Jiná témata a cíle pro studenty Bc., jiné pro studenty Mgr., jiné pro studenty Ph.D. – Studenti Ph.D. – akcentován komplexní rozvoj akademických kompetencí 11
 12. 12. Vztah informační gramotnosti k učení v informačním vzdělávání na VŠ • Student = vidí specifické provázání mezi svým oborem a kontextem vědomostí a informačním vzděláváním jako takovým • Cíle lektorů informačního vzdělávání: – vybalancovat konkrétní oblast zájmu studenta, – chápat informační gramotnost komplexněji – jako všeobecnou dovednost, jenž je úzce spojena s dalšími dílčími gramotnostmi a představuje jednu ze základních komponent celoživotního vzdělávání – respektovat nová specifika, která jsou na informační vzdělávání kladena (rozvoj informační společnosti, sociálních sítí či sociální informatiky) – edukace heuristická a konstruktivistická 12
 13. 13. Imperativy informačního vzdělávání • Informační vzdělávání = neocenitelný nástroj v oblasti budování informační společnosti • Meta dovednost, která bude spočívat v získání takových znalostí, schopností a postojů, které umožní člověku chápat svět kolem sebe v provázanosti a určitém širším kontextu, naučí jej číst grafy, vizualizovat data, rozumět médiím a řadu dalších činností, nikoli díky partikulární přípravě, ale díky obecným strukturám myšlení 13
 14. 14. CEINVE CO? Akronym - CEntrum INformačníh VzdĚlávání na Masarykově univerzitě - http://www.ceinve.cz/ PROČ? Projekt vznikl z potřeby sloučit univerzitní aktivity v oblasti informačního vzdělávání pod jedno zastřešující centrum KDE? Fungujeme v rámci Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě MU JAK DLOUHO? červenec 2012 – červenec 2015 14
 15. 15. CEINVE S KÝM? Fakultní knihovny (na FF, PřF, PdF, KUK, EsF) – Nevyhýbáme se ani spolupráci s dalšími vysokými školami, knihovnami a vzdělávacími institucemi PRO KOHO? Studenti Masarykovy univerzity včetně doktorandů Knihovníci a další akademičtí i neakademičtí pracovníci MU Knihovníci z různých typů knihoven, lektoři informačního vzdělávání a pedagogové (sekundární cílová skupina) JAKÁ TÉMATA? Komplexní práce s informacemi, tvorba odborných textů, výzkumy, kritické myšlení, technologie ve vzdělávání, kreativní techniky a mnoho dalších 15
 16. 16. Východiska pojetí Modelu informační gramotnosti Model BIG 6 (řešení informačního problému) • klasické pojetí informační gramotnosti jako procesu, které ale příliš nereflektuje nové změny informační společnosti Informační vzdělávání jako stavba – 7 pilířů IG • která je podpírána sloupy jednotlivých aspektů informační gramotnosti (není možné dobře popsat personalizaci a specializaci) Konstruktivistické hledisko • prekoncepty v interakci s informací (porozumění, práce s informacemi) • výklad látky danému studentovi s respektem a přizpůsobením se jeho potřebám a možnostem (sociální a osobnostní specifika, studovaný obor i jeho vlastní zájmy) 16
 17. 17. Big6 Skills Overview. The Big6 [online]. 2013 [2013-09-20]. Dostupné z: http://big6.com/pages/about/big6-skills-overview.php • Procesní model pro řešení informačního problému • Systematický proces hledání, používání a hodnocení informací • Šest postupných kroků 17
 18. 18. 7 Pillars of Information Literacy Core Model • Z roku 1999 (organizace SCONUL ) • Model IG reflektuje informační dovednosti ve vysokoškolském vzdělávání • Spíše pro potřeby knihovníků 18
 19. 19. 7 Pillars of Information Literacy Core Model – revize Model 1. Identifikování (Identify) 2. Záběr / posouzení (Scope) 3. Plánování (Plan) 4. Shromažďování (Gather) 5. Vyhodnocení (Evaluate) 6. Správa (Manage) 7. Prezentování (Present) 19
 20. 20. Teoretická východiska informačního vzdělávání CEINVE Model informační gramotnosti dle KISK • Model informačně gramotného jedince • Modulární • Provazba do profesního směřování studentů VŠ (symboličtí analytici, rutinní služby a osobní služby) • Důraz na analýzu informací (v ostatních modelech nepříliš akcentována) • Reflektování informačního sebeřízení 20
 21. 21. Informační sebeřízení • information self-management • zahrnuje tři základní pilíře sociálního, personálního a technického a psychologického rámce: bezpečnost, etiku a informační hygienu – komplexní navzájem provázaný celek, díky němuž model reflektuje sociální, personální či kulturní kontext každého, kdo má být informačně gramotný. 21
 22. 22. Informační sebeřízení • Bezpečnost – Nejobecněji jak rozměr technický, tak také sociální – V první oblasti rozlišení: hardwarová, softwarová a internetová bezpečnost • Etika – spojení práce s informacemi a jejich etického rozměru • Informační hygiena – přemíra informací – informační smog, snazší publikování, automatické zpracování dat z různých senzorů, rozvoj zpravodajských agentur, záplav tiskových zpráv – Heslo vědecké komunity “publish or perish” 22
 23. 23. Model informační gramotnosti (MIG) CEINVE – základní okruhy 23
 24. 24. Rozpracovaný Model informační gramotnosti dle KISK 24
 25. 25. Implementace MIGu do informačního vzdělávání na MU • Kurz práce s informacemi - KPI 11 • Kreativní práce s informacemi - KPI 22 • Semináře a workshopy – Pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu – Pro studenty doktorského studijního programu – Pro knihovníky z fakultních knihoven – Pro další zájemce-akademiky i neakademiky • Kontaktní body CEINVE • Výzkumy • Publikace 25
 26. 26. Týden informačního vzdělávání na MU pro studenty Bc. a Mgr. a pro studenty Ph.D. Implementace MIGu do informačního vzdělávání na MU 26
 27. 27. Děkuji vám za pozornost  V případě dotazů mě kontaktujte na pmazacov@phil.muni.cz pmazacova@gmail.com 27

×