Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webináře 2014: Michal Černý "Google Classroom: LMS pro blended learning"

339 views

Published on

Google Classroom je projekt, který usiluje o nový pohled na LMS pro blended learning. Místo modulů a materiálů po týdnech nabízí rychlý formát „zdi“, neformální prostředí, které je velice dobře propojené s dalšími službami Google. Takový přístup k LMS se diametrálně odlišuje od Moodle a dalších podobných projektů a boří řadu bariér, které učitelé při budování online vzdělávacího prostředí měli. Cílí na převrácenou třídu, rychlé předávání informací a participativní učení, což jsou nesporně témata, která současnou pedagogikou silně resonují.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webináře 2014: Michal Černý "Google Classroom: LMS pro blended learning"

 1. 1. Google Classroom: LMS pro blended learning Michal Cernjl KISK FF MU x 7 vs '7d&I.1'.1m evropsky « S°C'a| ”'. , 1 .1; 5 5 op Vzdélévéni fond V EVROPSKA UN| E A ‘i: " - pro konkuvenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVAM
 2. 2. E—learning X LMS <9 E-learning: forma Vzdélavani (Piaget: Vzdélavani jako obousmérna komunikace) <9 LMS: softwarova kornponenta zaji§t’ujic1' komplexni spravu vzdélavacich procesfl, aktivit, studentfl, testfl, materiali’1,. .. <9 Na prvni pohled ne nutné souvisejici Vazba, ale "The medium is the message, , Marshall McLuhan
 3. 3. Blended learning <9 Blended learning: kombinace kontaktni a e—learningové V3’/ uky <> E-learning typicky podpora presenéniho Vzdélavani <9 §ko1a2‘: dobra ékola by méla mit e-learning. Ale jaky? K éemu? Proé?
 4. 4. 0 : _'(c1‘uII. Iai_u‘i = .n_'r= :liII‘lal, E;iI. Ij¢: _1 >4 '7 ‘aaicl ; 'liIIf5_'o_lCI~, ‘I. ’I. 'I1‘3_’ ' 4 I ’_t. <§n; n_1II. u.Il_E; .xcza* £1: j_oml'“irf_q_; -n. Ii1‘_v: .'u_u‘_I :1 i_i. (C), 'I_'IJ}liliaj_lil_ll 'I. Ii«a_I_I1.. _r";5_r" ; i=4e. n_‘r: _i_I_u, u5fiv ; r‘ia>:4:1t(c1‘r. ua, I,l»: If Y: ;_bIaik;3c: f;ilrlk; ?Ir1iI ‘iflIlI_‘. IlfliI ‘f"'Icn, i’b»a1 ; a1_xcxI‘.1u. l:ii1 vry. s‘: ‘2a: o‘ihu. g’_Kf-* 1u_l3:I’r. ?:’ ; KcrAi: u§Y1.: iL z'-. Iibxa: «a- at fl-f-' 'i‘, "iir¢-fir-.1 -A; d_i€u_'o_xcvn. ut T! {;oIflr! l-; './ cnofk-ffé‘l. iu. g’x= Ltgc1uun1n]_E; a:cfl cxil uixagoil
 5. 5. Prevracena tfida Akcent na praci Zakfi E-learning nese aktualni obsah pro praci a roz§if'ujci studiurn Uéitel V ném musi sledovat aktivitu iakfi a jejich aktualni problémy Snaha aktivizovat a mluvit stejnj/ rn (Vizualnim? ) jazykem Vicerychlostni model studia Moinost prace s nadanjimi Zaky Typicka je podpora samostudia Ve Vykladovych pasaiich <9 <> <9 <9 <> <9 <> <> J de 0 projev BL
 6. 6. Google Classroom Vzdélévaci technologie
 7. 7. Google Classroom 11. ~ aw. .. i nu nvHl<'n]>o' Tvorba lelaku a odznaku/ nlacky
 8. 8. <9 <9 <> <9 <9 Google Classroom 111. Pokus o LMS prostfedi podobné Facebooku éi Twitteru Prima podpora pfevracené tridy (ale ne 1'1plnc': dotazena) Zadné tydny, témata, jen tok informaci a moinost pfimé diskuse Dobré napojeni na Google aplikace Prace V ramci jedné Google Apps domény
 9. 9. Alice Keeler: moinosti Vyuiiti Sdileni dokumentu a zdroju se studenty Uiiti aplikace Classroom jako informacniho systému s upozornenimi Uziti pro komunikaci zaka s uéiteli. Odevzdanym ukolem nebo komentafem mohou dat HEIJEVO, Ze maji zadani hotové a éekaji na dalsi praci Ornezeni podvodfu — oproti odevzdavani do spoleéné sloiky se zde hL°u"e podvadi. Student take nernfiie snadno (am? by byl odhalen) nasdilet dokurnent spoluzakovi Posilanl e-mailu studentflm Tvorba rychlého playlistu z Videi na YouTube Diskusni platforma k jednotlivyrn térnatum Ziskani dobrého pfehledu o praci jednotlivych studentfl
 10. 10. Dékuji za pozornost « * 9. 1 Q r * t E‘ evropsky 3 3 3 Sociélm * ll 1 " op Vzdélévélii 3 A fond V EVROPSKA UNIE pro konkuvenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANl

×