Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

David Šmahel: Psychologie a internet

5,422 views

Published on

Přednáška doc. Davida Šmahela v rámci Bloku expertů na KISK FF MU

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

David Šmahel: Psychologie a internet

 1. 1. Psychologie a internet d oc. PhDr. David Šmahel, Ph.D. smahel @fss.muni.cz Mgr. Lukáš Blinka blinka @ fss.muni.cz
 2. 2. Internet v ČR WIP 2005, 2006, 2007 ; Lupa č & Sládek, 2007
 3. 3. Internet v ČR WIP 2005, 2006, 2007 ; Lupa č & Sládek, 2007
 4. 4. Internet v ČR WIP 2005, 2006, 2007 ; Lupa č & Sládek, 2007 <ul><li>Proč lidé nepoužívají internet? </li></ul><ul><li>40% Nemají počítač nebo připojení </li></ul><ul><li>19% Neví jak to používat, jsou zmatení z technologií </li></ul><ul><li>18% Nezajímá je to, není to potřeba </li></ul><ul><li>16% Příliš drahé, nemohou si to dovolit </li></ul><ul><li>2% jiný důvod </li></ul>
 5. 5. Komunikace online: přenos a projekce <ul><li>Přenos – na partnery v komunikaci „přenášíme“ naše minulé zkušenosti se vztahy s některými významnými lidmi, nevyřešené konflikty atd. – např. sourozenecké vztahy, vztahy s rodiči atd. Určitý podnět pak spustí podobnou odpověď, jako máme zažité </li></ul><ul><li>Projekce – do druhých promítáme obsahy naši vlastní mysli – přání, lásku, nenávist,... Je např. snadnější vidět, že mě druhý nenávidí než si přiznat, že ve skutečnosti nenávidím já jeho. </li></ul><ul><li>Záměrně ale spíše nevědomě vybíráme takové informace, které přenos a projekci podporují </li></ul><ul><li>Cílem přenosu a projekcí může být i samotný počítač </li></ul><ul><li>Počet informací přicházející po internetu je ve skutečnosti velmi malý </li></ul>
 6. 6. Komunikace online: disinhibice <ul><li>Disinhibice či-li „prostředí bez zábran“ (ang. Disinhibited behavior/environment) </li></ul><ul><li>Odbržděné chování, tendence chovat se na internetu s menšími zábranami než jinde a jindy. Menší tendence dát na mínění druhých. </li></ul><ul><li>Při psaní na internetu zažívají lidé úzkost méně než při psaní na papír – viz rozdíl e-mail a klasický dopis. </li></ul><ul><li>Flaming – agrese, osočování, urážky </li></ul>
 7. 7. Komunikace online: disinhibice Suler, 2004 <ul><li>Disociativní anonymita – vlivem dojmu anonymity uživatelé internetu oddělují své virtuální „já“ od své reálné identity. Pocit, že „to ve skutečnosti nejsem já“ vede k menší potřebě bránit ego (viz obranné mechanismy) a v důsledku znamená jakési „odbržděné“ chování. </li></ul><ul><li>Disociativní imaginace - on-line persona je oddělena od člověka – uživatel internetu předpokládá, že jeho herní postava existuje ve virtuálním světě oddělená světa reálného. V praxi člověk „hodí za hlavu“ vše v okamžiku, kdy odchází od počítače, „co se stalo ve virtuálně, stalo se jen tam a ne tady“, nebo „je to jen hra...“ </li></ul>
 8. 8. Komunikace online: disinhibice Suler, 2004 <ul><li>Neviditelnost - lidé se na internetu zpravidla nevidí. Absence očního kontaktu, či irelevantnost vzhledu sebe a druhých může vést k disinhibici </li></ul><ul><li>Asynchronnost – v řadě aplikací na internetu není možná interakce v reálném čase (diskuse, email,...). Lidé mohou vnímat asychronnost jako „hit and run“: útěk poté, co lidé napíši agresivní, či naopak osobní a intimní vzkaz. </li></ul><ul><li>Minimalizace statusů a stírání individuálních rozdílů – na internetu lze jen stěží poznat, kdo jaký status zaujímá ve skutečném životě, jakého je pohlaví, barvy pleti atd. To vede k rovnostářštějšímu přístupu v komunikaci, a to dokonce i tehdy, pokud tyto informace máme </li></ul>
 9. 9. Komunikace online: disinhibice Suler, 2004 <ul><li>Solipsistická introjekce – textové zprávy druhého vnímáme, jako by skutečně zněly hlasem v naši mysli, či se domníváme, že druhý skutečně vypadá tak, jak si jej představujeme. Z minima informací, které máme o našem virtuálním partnerovi tedy vytvoříme v naši mysli „skutečnou osobu“. Zde hraje zásadní roli fenomén přenosu </li></ul><ul><li>Změna percepce vlastních hranic – normálně víme co jsem my a co už ne, co je naše tělo, kde jsou jeho hranice, rozlišujeme své nitro a náš „povrch“, vnímáme 5 smysly, vnímáme plynutí minulosti-přítomnosti-budoucnosti. Na internetu díky se synchronní/asynchronní komunikaci překrývají hranice času, překrývá niternost s povrchností. Stírá se hranice mezi vnitřním já a vnějšími druhými. </li></ul>
 10. 10. On-line komunikace <ul><li>Virtuální komunikace má mnoho podob! Nelze ji proto zkoumat „centrálně“, ale vždy se zaměřit na specifikum určitého prostředí </li></ul><ul><li>Zisky : okamžitá komunikace, čas na rozmyšlení odpovědi, chování bez zábran (+ i -), možnost ukončit hovor kdykoliv (+ i -), prostor pro lidi, kteří se v realitě „neprosadí“, větší otevřenost, absence hierarchie z reality (autority), vyjádření emocí (+ i -) </li></ul><ul><li>Ztráty : absence neverbální komunikace, „odosobnělost“, horší odhadování významu, nedorozumění, velká tendence k projekcím </li></ul><ul><li>Specifické fenomény : „multiplicitní“ (vícečetná) komunikace, emotikony jako „berlička“ pro vyjádření emocí </li></ul>
 11. 11. On-line komunikace <ul><li>„ Na internetu se mi lépe vyjadřují mé emoce (pocity, city)“: souhlasí 27% populace, muži 2 9 % , ženy 26 % (ne stat. význ.!!). Zdroj: World Internet Project, září 2005 </li></ul>
 12. 12. On-line vztahy <ul><li>Zisky : </li></ul><ul><li>nepřeberné množství vztahů (+ i -) </li></ul><ul><li>nezávislost na lokalitě, snadné navázání vztahu (+ i -) </li></ul><ul><li>příležitost pro sociálně handicapované </li></ul><ul><li>udržení kontaktu a vztahů na dálku s přáteli a rodinou </li></ul><ul><li>Rizika : </li></ul><ul><li>kvalita virtuálních vztahů (častěji popisovány jako kratší a povrchní) </li></ul><ul><li>končí až příliš snadno </li></ul><ul><li>riziko pro seznamující se děti s neznámými, </li></ul><ul><li>online seznamování jako jediná forma navazování vztahu, </li></ul><ul><li>až příliš rychlé sebeodhalení (self-disclosure effect) </li></ul>
 13. 13. On-line vztahy Zdroj: World Internet Project, září 2005, 1832 respondentů
 14. 14. Identita <ul><li>Kontinuální zážitek sebe sama, ztotožnění se se životními rolemi a hodnotami, příslušnost k určitým sociálním skupinám (Adams, 1998) </li></ul><ul><li>Identita jako aktivita jedince – člověk si musí svou identitu aktivně usilovat (Bačová, 1996) </li></ul><ul><li>Postmodernistické „mnohostranné self“ (McAdams, 1997) tzn. identita jako proces vs. modernitická jednota self tzn. identita jako stav </li></ul>
 15. 15. Identita <ul><li>Existuje virtuální identita? </li></ul><ul><li>bezpečné testování a hledání identity pro adolescenty, pro dospívajícího možnost distance od primární rodiny, vzorec MAMA (moratorium – achievement – moratorium – achievement): neboli „znovutestování“ identity pro dospělé, realizace „tajných přání“ či specifických aspektů sebe sama </li></ul><ul><li>Na internetu je dynamika identity podobná dynamice v adolescenci </li></ul><ul><li>útěk jako strategie překonání problému </li></ul><ul><li>vysoká fragmentace identity </li></ul><ul><li>Muži se vydávají častěji za ženy (23%) než ženy za muže (4%) </li></ul>
 16. 16. Identita <ul><li>Mladší adolescenti (12 – 14) se častěji vydávají za starší </li></ul><ul><li>Dívky se vydávají častěji za někoho jiného než chlapci </li></ul><ul><li>Dívky častěji a více specifikují „rod“ ve svém „nicku“ než chlapci </li></ul><ul><li>Identita na internetu spíše směřuje ke stereotypům než že by ty byly bořeny: </li></ul><ul><li>ženy se častěji prezentují v eroticky laděných a vyzývavých polohách </li></ul><ul><li>muži se řadí v sebeprezentaci do dvou poloh: typ „mačo“ a zasněný typ. </li></ul>
 17. 17. Identita McKenna & Bargh, 1998 <ul><li>Lidé s marginalizovanou identitou jejíž znaky jsou neznatelné (homosexuálové, bývalí vězni atd.), jsou na tom „hůře“ než lidé s marginalizovanou identitou se znaky viditelnými (např. vozíčkáři) </li></ul><ul><li>Internet díky anonymitě umožňuje setkávání lidí s neznatelnými znaky marg. identity. A poskytuje lepší sociální podporu těmto lidem </li></ul><ul><li>Internet facilituje „přiznání si“ takové marg. Identity </li></ul><ul><li>Aktivní vystupování (posters) na internetu facilituje propojení virtuálně získané identity i do reality (např. coming out) více než pasivní používání (lurkers) </li></ul><ul><li>Implikace? </li></ul>
 18. 18. Sexualita a internet: motivační modely <ul><li>Triple-A-engine: model 3-A-podněcovatelů – vysvětluje, proč uživatelé provozují sex po internetu (Cooper, 1998) </li></ul><ul><li>Anonymity (anonymita): chrání uživatele před společenským odsouzením a sociálním tlakem </li></ul><ul><li>Acces (přístup): snadný přístup k nesčetným erotickým a pornografickým stránkám </li></ul><ul><li>Affordability (dostupnost): nízké ceny internetu stránek způsobují, že si to většina lidi může finančně dovolit </li></ul>
 19. 19. Sexualita a internet: kybersex, proč? (Divínová, 2005, Ševčíková, 2007, Doering 2000) <ul><li>odreagování </li></ul><ul><li>zkvalitnit sex a zvýšit jeho frekvenci </li></ul><ul><li>Vyhnout se rutině a stereotypu manželského sexu </li></ul><ul><li>Nespokojenost v manželském životě </li></ul><ul><li>Neexistence přístupu k sexu – žádný partnerský vztah </li></ul><ul><li>Sexualita, kvůli které se lidé sdružují </li></ul><ul><li>Poznat jiné lidi se stejným „hobby“ to pak provozovat společně </li></ul><ul><li>Poznat lidi se stejným postojem k sexu (ověření „nejsem úchyl“) </li></ul><ul><li>Realizovat jinou podobu sexu (nové zkušenosti) </li></ul><ul><li>uspokojit sexuální touhy a zvědavosti </li></ul><ul><li>zážitek intimity </li></ul><ul><li>K tomu všemu je ale zapotřebí anonymita </li></ul>
 20. 20. Sexualita a internet <ul><li>Zisky : </li></ul><ul><li>bezpečné testování a objevování sexuality pro dospívající, ale i dospělé </li></ul><ul><li>„ sex bez nevěry“ (?) </li></ul><ul><li>možnost udržování sexuálního kontaktu při odloučení partnerů (cesta do zahraničí apod.) </li></ul><ul><li>Rizika : </li></ul><ul><li>nadužívání netpornografie/cybersexu (závislost) – velmi ohrožená skupina mužů v dlouhodobém svazku </li></ul><ul><li>cybersex jako převládající forma sexuality v běžném životě </li></ul><ul><li>přístup k sexuálním materiálům pro děti </li></ul><ul><li>realizace rizikových ale vzrušujících „scénářů“ </li></ul>
 21. 21. Sexualita a internet <ul><li>„ typing – doing“ </li></ul><ul><li>- ne vše, co na internetu píšu znamená, že dělám </li></ul><ul><li>- ne vše, co na internetu píšu znamená, že jsem </li></ul><ul><li>teorie scénářů </li></ul><ul><li>- několikrát opakovaný scénář sexuálního aktu během kybersexu vede k vyšší tendenci tento scénář uskutečnit. </li></ul><ul><li>- riziko praktikování extrémních sexuálních aktivit či „jen“ nechráněných aktivit – nebezpečí přenosu pohlavních nemocí </li></ul><ul><li>- nejvíce ohrožená skupina heterosexuálních mužů, kteří se nechají „zlákat“ k sexu s jiným mužem </li></ul>
 22. 22. Internet a hry entertainment software association (2008) <ul><li>V 65% domácnostech se hrají počítačové hry </li></ul><ul><li>Průměrný věk hráčů je 35 let (25% je mladších 25 let, 49% je mezi 18 a 49 lety, 26% má více než 50 let (!) </li></ul><ul><li>56% muži, 44% ženy </li></ul><ul><li>Celkově je více hráček starších 18-ti let než hráčů mladších 18 let (!) </li></ul><ul><li>47% hraje hádankové hry a hry typu šachy apod. </li></ul><ul><li>11% hraje MMO (Second life, World of Warcraft etc.) </li></ul>
 23. 23. Internet a hry: Massively Multiuser Online <ul><li>Nejúspěšnější „world of warcraft“ – více než 10 milionů oficiálních hráčů </li></ul><ul><li>Kolem 85% muži </li></ul><ul><li>Hranice dolního a horního kvartilu 19 a 32 let </li></ul><ul><li>Průměrný věk hráčů 25 let – u hráček ale mají 33 let </li></ul><ul><li>Průměrná intenzita hraní 25 hodin týdně, 11% hraje více než 40 hodin týdně (!) = práce na plný úvazek </li></ul><ul><li>80% hraje občas více než 8 hodin v jednom kuse, 60% více než 10 hodin </li></ul><ul><li>Závislost? </li></ul>
 24. 24. Internet, hry a „flow“ fenomén McKenna & Lee, 1995 <ul><li>jasné cíle a okamžitá zpětná vazba. Náročná aktivita, vyžadující určitou dovednost či námahu. Při náročných činnostech je poměrně velká šance, že se nám něco nepovede, ve stavu plynutí však máme pocit naprosté kontroly, nezranitelnosti, nedostižnosti. Prožívání jedince je s prováděnou činností tak spojeno, že si neuvědomuje nic, co je mimo tuto činnost </li></ul><ul><li>ego a vědomí je obecně charakterizováno určitou sebereflexí, tato je ale během stavů flow potlačena, jedinec dokonce přestává do určité míry vnímat i tělesné pocity jako nutkání jít na záchod atd. Významné je změněné vnímání času – objektivní měřítka času ztrácejí na důležitosti, subjektivně se zpravidla čas jeví jako zpomalený - činnost ve skutečnosti prováděna hodiny se subjektivně jeví jako několikaminutová epizoda </li></ul><ul><li>zkušenost získává svou hodnotu sama o sobě – jedná se o tzv. autotelickou činnost. Hráč hraje jen pro hru samotnou a krom samotného pocitu „zábavy“ neplynou ze hry žádné další výhody (respektive nejsou důležité, ač se mohou racionalizací dodatečně „vykonstruovat“). </li></ul>
 25. 25. Internet a závislost (závislostní chování) <ul><li>Neexistuje jako oficiální porucha chování </li></ul><ul><li>Nejsou znatelné rozdíly mezi pohlavími v tendenci „stát se závislým na internetu“ </li></ul><ul><li>Čas, tedy počet hodin trávených na internetu není kritérium závislosti </li></ul><ul><li>Nejrizikovější oblasti: </li></ul><ul><li>Komunikace (chat – spíše ženy, diskuse – spíše muži) </li></ul><ul><li>Hry (MMO) </li></ul><ul><li>Sex (kybersex) </li></ul><ul><li>Čtení blogů </li></ul><ul><li>Společným bodem je sociální/komunikační dimenze internetu </li></ul>
 26. 26. Znaky závislostního chování na internetu Griffiths, 2000 ; WIP 2008 <ul><li>Význačnost – když se činnost stane pro jedince nejdůležitější v jeho životě, když dominantně obsazuje kognitivní a emoční procesy a chování </li></ul><ul><li>„ Zanedbáváte někdy své potřeby (např. jídlo či spánek) kvůli internetu?“ </li></ul><ul><li>„ Představujete si, že jste na internetu, i když na něm právě nejste?“ </li></ul><ul><li>Změny nálady (abstineční příznaky) – subjektivní zážitky vlivem prováděné činnosti </li></ul><ul><li>„ Cítíte se neklidná/ý, mrzutá/ý nebo podrážděná/ý, když nemůžete být online?“ </li></ul><ul><li>„ Cítíte se veselejší a šťastnější, když se dostanete konečně na internet?“ </li></ul>
 27. 27. Znaky závislostního chování na internetu Griffiths, 2000 ; WIP 2008 <ul><li>Snášenlivost – proces, kdy k vyvolání původních nálad je potřeba stále větší a větší „dávka“ aktivity </li></ul><ul><li>„ Máte pocit, že na internetu trávíte stále více a více času?“ </li></ul><ul><li>„ Přistihnete se, že brouzdáte po internetu, i když vás to už vlastně nebaví?“ </li></ul><ul><li>Recidiva – tendence k návratům k závislému chování i po obdobích relativní kontroly </li></ul><ul><li>„ Pokusil/a jste se někdy neúspěšně omezit čas, který jste na internetu?“ </li></ul><ul><li>„ Stává se vám, že jste na internetu byl/a výrazně déle než jste původně zamýšlel/a?“ </li></ul>
 28. 28. Znaky závislostního chování na internetu Griffiths, 2000 ; WIP 2008 <ul><li>Konflikt – interpersonální (zpravidla s nejbližším sociální okolím) či intrapersonální vlivem prováděné činnosti </li></ul><ul><li>„ Hádáte se někdy se svými blízkými (rodina, přátelé, partner/ka) kvůli času, který trávíte na internetu?“ </li></ul><ul><li>„ Strádá Vaše rodina, přátelé, práce či zájmy kvůli času, který trávíte na internetu?“ </li></ul>
 29. 29. Znaky závislostního chování na internetu WIP 2008
 30. 30. Znaky závislostního chování na internetu WIP 2008
 31. 31. Závislostní chování na internetu <ul><li>Jsou adolescenti nadhodnocení z hlediska rizika závislosti? </li></ul><ul><li>Konflikt je u nich častější než u jiných skupin (adolescentní vzdor, znalostí technologií berou rodičům roli „mocných“) </li></ul><ul><li>Internet používají víc než jiné věkové skupiny </li></ul><ul><li>Trend jejich chování může odhalovat normu chování u budoucích generací (a my to teď jen interpretujeme jako „patologii“ </li></ul><ul><li>Jsou ženy nadhodnoceny z hlediska rizika závislostí? </li></ul><ul><li>Počítač je chápán jako mužský nástroj, je zvykem, že u něj muži sedí více než ženy – žena hrající hodinu denně solitaire může podezření ze závislosti vyvolat u okolí i u sebe sama častěji, než muž hrající WoW 6 hodin denně </li></ul><ul><li>Je taková závislost pouze na internetu projevená, nebo je i internetem způsobená? </li></ul>
 32. 32. Internet není svět, který je zcela „oddělený“ od reálného světa člověka, ale stává se spíše dalším místem (možností, rozměrem), kde mohou lidé naplnit své potřeby Ač je psychika jedince na internetu virtuální, tělo je před počítačem stále reálné
 33. 33. Literatura <ul><li>Bačová, V. (1997). Identita v sociálnej psychológii. In Výrost, J. & Slaměník, K., (Eds.), Sociální psychologie . Praha: ISV . Nakladatelství </li></ul><ul><li>Cooper, A.(1998). Sexuality and the Internet: Surfing its way into the new millennium. CyberPsychology and Behavior, Vol. 1, Num. 2 </li></ul><ul><li>Divínová, R. (2005). Cybersex:forma internetové komunikace. Praha: Triton </li></ul><ul><li>Entertainment software association (2008) Essential facts about the computer and video games industry: 2008 sales, demographics and usage data .. Dotupné z  www: http://www.theESA.com </li></ul><ul><li>Lupač, p:, Sládek, J. (2008) The deepening of the digital divide in the Czech republic. Cyberpsychology: journal of psychosocial research on cyberspace 2, 2 </li></ul><ul><li>Griffiths, M. (2000) Does internet and computer „addiction“ exist? Some case study evidence . Cyberpsychology and behavior vol. 3 (2) </li></ul><ul><li>McAdams, P. D. (1997). The Case for Unity in the (Post)Modern Self. In Ashmore, D. R. & Jussim, L. (Eds.), Self and identity . New York, Osxford: Oxford University Press </li></ul><ul><li>McKenna, K. Y. A. , Lee, S. (1995) A love affair with MUDs: flow and social interaction in multi-user dungeons . Dostupné z www: http://fragment.nl/mirror/various/McKenna_et_al.nd.A_love_affair_with_muds </li></ul><ul><li>McKenna, K. Y. A., Bargh, J. A. (1998). Coming out in the age of the Internet: Identity &quot;demarginalization&quot; through virtual group participation. Journal of Personality and Social Psychology 75, 681-694 </li></ul><ul><li>McKenna, K. Y. A., Green, A. S., Smith, P. K.(2001) Demarginalizing the sexual self. New York: The Journal of Sex Research, Vol.38, Iss. 4 </li></ul><ul><li>Ng, B.D., Wiemer-Hastings, P. (2005) Addiction to the internet and online gaming . Cyberpsychology and behavior vol. 8 (2). </li></ul><ul><li>S uler, J. (2004) The online disinhibition effect . Cyberpsychology and behavior vol. 7 (3) </li></ul><ul><li>Ševčíková, A. (2007) Využití internetu k získání off-line bezplatného sexu . Olomouc, nepublikovaná diplomová práce </li></ul><ul><li>Šmahel, D. (2003). Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi . Praha: Triton </li></ul><ul><li>Yee, N. (2006) The demographics, motivations and derived experience of users of massively multi-user online graphical environments . Dostupné z www: http://www.nickyee.com/pubs </li></ul>

×