Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hudba v knihovnách a globální trh s informacemi

584 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hudba v knihovnách a globální trh s informacemi

 1. 1. Hudba v knihovnách a globální trh s informacemiJana Navrátilová, vedoucí hudebníhoodd. ÚK MKP
 2. 2. Hudba se nazývá „uměním bez hranic“ - je součástí světových sbírek v archivech, knihovnách, muzeích a fonotékách - je zaznamenávána v souborných katalozích a speciálních soupisech (RISM, RILM, …) - je předmětem široce rozvětveného a strukturovaného světového obchodu- je významným segmentem kulturního života města, regionu, státu ….
 3. 3. Hudba je významnou součástí showbyznysu ……v tržním prostředí se chovástejně jako kterýkoli jiný komerčníprodukt
 4. 4. Hudební umění charakterizuje- vlastní, po staletí pěstovaný hudební jazyk- specifická hudební gramotnost, vtělená do unifikovaného notového zápisu- specifické tvůrčí (kompoziční) myšlení- interpretační dovednosti
 5. 5. Interpretační umění zahrnujespecializované hudební obory- hru na hudební nástroje (klavír, smyčcové nástroje, dechové nástroje, drnkací nástroje, bicí nástroje…)- pěvecké školení (podle hlasových oborů)- dirigování, sbormistrovství
 6. 6. Hudebně teoretické disciplínyjsou rozpracovávány v oborech- fyzikálních (akustika, stavba nástrojů, zvuková technika, počítače v hudbě atd.)- společenských (historie, hudební sociologie, hudební psychologie …)- uměnovědných (hudební věda, estetika, sémiotika)- hudebních (rytmus, melodie, tonalita, harmonie a kontrapunkt, hudební formy)
 7. 7. Hudební historiografie -dějiny hudby - jsou zkoumány- na národní i etnické úrovni- z hlediska kulturních epoch- z hlediska vývoje jednotlivých druhů, stylů a žánrů
 8. 8. Hudební pedagogikase zabývá hudební výchovou - z metodologického - z teoretického - z praktického hlediska
 9. 9. Hudbuvytváříme a zapisujeme ... hrajeme … posloucháme … studujeme
 10. 10. O hudběuvažujeme … bádáme … píšeme … čteme
 11. 11. Hudba se produkuje• tiskne• nahrává• vydává Hudba se re-produkuje• interpretuje• inscenuje• předvádí
 12. 12. S hudbou se obchoduje• prodává se• nakupuje Hudba se šíří• vysílá se• stahuje se• kopíruje
 13. 13. Vnímání a šíření hudby - obecné předpoklady• univerzální jazyk, srozumitelný napříč kulturami• neustále oživovaná tradice• druhová a žánrová pestrost• technická podpora záznamu a reprodukce zvuku• existence hudebního trhu a profesionálního hudebního života
 14. 14. Technologické předpoklady• existence notového písma, jeho tradice a inovace (počítačový tisk, digitalizace, současně se zápisem generovaný zvuk), spojená s jeho šířením a vydáváním• možnost zachycení a opakované reprodukce zvuku i obrazu a jejich komerční využívání• šíření hudby prostřednictvím médií (rozhlas, televize, film, internet)
 15. 15. Spotřební elektronika,digitalizace zvuku a všeobecnádostupnost nových technologií… ovlivňuje a dotváří současnoupředstavu o hudbě jako o nedílnésoučásti našeho životního stylu
 16. 16. … v tomto prostředížijí a orientují sereagují na jeho výzvyformulují své požadavky a potřeby … současní uživatelé
 17. 17. … v tomto prostředíse etablujíreagují na poptávkuformulují své podmínkyvytvářejí (nevytvářejí) zisk…tvůrci, producenti, správcihudebních serverů
 18. 18. Autorskoprávní problematika• AZ a úprava autorských, vydavatelských a licenčních práv• Copyright versus technologické nástroje současné civilizaci
 19. 19. Legislativní rámec pravidelpro zacházení s informačnímizdroji se dotýká praxe knihoven- při získávání a uchovávání zdrojů- při jejich zpřístupňování (uživatelská práva)
 20. 20. §30 Volná užití…§ 30a Rozmnožování na papírnebo na podobný podklad (1) Do práva autorského nezasahujea) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25
 21. 21. Licenční smlouva www.mlp.cz O knihovně - dokumenty ke staženíOSA – Dilia – INTERGRAMNárodní knihovna ČR (r. 2004)Kolektivní licenční smlouva o půjčovánízvukových záznamů zachycujících autorská díla,umělecké výkony výkonných umělců a jiné zvuky http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/dokumenty-ke-stazeni/
 22. 22. Hudební knihovna uchováváa zpřístupňuje- hudebniny ve všech formátech (party, partitury, klavírní výtahy, zpěvníky) - knihy a časopisy o hudbě - zvukové nosiče (LP, mg. kazety, CD, mp3) - audiovizuální nosiče (DVD, blu-ray disky) - elektronické databáze - bibliografické, encyklopedické, zvukové …
 23. 23. Profesní sdružení• Česká národní skupina IAML www.nkp.cz/iaml/• Adresář hudebních knihoven http://www.knihovnahk.cz/oddeleni/ hudebni/adresar.htm• IAML = International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres http://www.iaml.info/
 24. 24. Hudební nakladatelství - přístup evropští nakladatelé (Německo, Rakousko, Velká Británie, Itálie, Francie) www.alle-noten.de nejlevnější noty.cz (Mgr. Renata Vašinová) http://www.nejlevnejsinoty.cz/noty/hudebni _nakladatelstvi.html americká vydavatelství http://www.halleonard.com/ http://www.schirmer.com/
 25. 25. Čeští vydavatelé a prodejciEditio Bärenreiter Praha www.ebp.czSchott Music Panton www.panton.czMuzia (MgA. Martin Franze) http://www.muzia.cz/… a mnoho dalších
 26. 26. Distributoři• CDmusic.cz / Široký dvůr, Loretánské náměstí 4, 118 00 Praha 1 http://cdmusic.cz/• Classic music distribution - Biskupcova 37 130 00 Praha 3 http://www.classic.cz… a mnozí další
 27. 27. Informace o hudbě v el. katalozích Oborová brána MusicaAMU - katalog knihovny HAMUJAMU - katalog knihovnyEU AV ČR - knihovna Kabinetu hudební historieKnihovna města Hradce Králové hudební knihovnaÚstav hudební vědy FF UKNK ČR - katalog (NKC) http://mus.jib.cz/ www.mlp.cz

×