Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Na čem budeme pracovat
• Podmínky kvalitní edukace na VŠ
• Jak být dobrým učitelem na VŠ - východiska
• Podmínky efektivní...
Ohodnoťte svoje dosavadní pedagogické dovednosti
Odpovězte na dvě níže uvedené otázky, které Vám pomohou
reflektovat Vaše ...
SCIENTIA (erudice)
BENIGNITAS (laskavost, dobrota v mezilidské komunikaci,
ve vztazích)
MODESTIA (skromnost)
ANIMI INTEGRI...
Pedagogický proces je systém
Kompetenční model učitele
Ad1 Co vstupuje do interakce
učitel student
Zkušenosti
Hodnoty
Gender
Generační (věkové)rozdíly
Osobnost (temperament)
Vír...
1. Zaveďme pravidla „hry“ = buďme odpovědní k sobě i
ke studentům (komunikace, hodnocení)
2. Buďme srozumitelní - přesní, ...
0 Jasná pravidla hry = základní pilíř a premisa výuky
0 Vedení výuky = „smlouva“ mezi studentem a učitelem
0 Jasně stanove...
Ad1 Hodnocení rozvoje kompetencí
studentů
Cíl průběžného hodnocení:
podpora motivace k práci
Význam hodnocení a zpětné vaz...
• Jak na to?
• Dobře interpretujme informace o tom, co se studentům
daří a jaké postupy vedou k cíli
• Předem společně for...
• Příklad pozitivního hodnocení:
• „Petře, při prezentaci jste dobře navázal kontakt s
posluchači, díval jste se jim do oč...
• Čeho se v hodnocení vyvarovat?
• Nepoužívejme např. běžnou pětistupňovou klasifikaci
• Nehodnoťme studentovu práci jedno...
Rady a tipy
0 Poctivá příprava včetně časomíry výuky – základ dobré výuky
0 Na první hodině semestru zjistěte očekávání st...
0 Verbální projev
0 Písemný projev
0 Názornost výuky
0 Grafy, obrázky, výzkumy
0 Pomůcky (destilace švestek)
0 Příklady z ...
0 Strukturujme jako facilitátoři smysluplně všechny
složky učiva
0 učivo probírané v hodinách
0 samostudium
0 četba
0 prak...
Ad2 Učitel – facilitátor procesu
vzdělávání studentů
• Je neutrální = nepřispívá vlastními myšlenkami,
nekomentuje cizí my...
Hledání možností Hodnocení Diskuse
Brainstorming Papírový kolotoč Akvárium
Diskusní štafeta Laso Hraní rolí
Papírový kolot...
0 Úvod hodiny – práce s úvodním očekáváním
studentů
0 Co od této hodiny (od tohoto tématu) očekáváte?
0 Co byste se mohli ...
0 Podpora komunikačních dovedností studentů
0 Popisný jazyk v hodnocení dění ve výukové skupině
0 Příklady:
0 „Prezentace,...
0 Nabídněme studentům „kontakt“ s úspěšnější
podobou komunikace v jejich mysli
0 Příklady:
• Představte si, že se vám daří...
Ad3 Jak motivovat studenty
Veďme studenty k samostatnosti, odpovědnosti
a podporujme jejich sebedůvěru a sebeúctu
=
Zaměřme se na jejich kvality a si...
• Perfekcionismus
• Srovnávání
• Nerealistická očekávání
• Vysoké až přehnané nároky a ambice
• Nedostatek prostoru pro os...
Rady a tipy
• Všímejme si schopností každého jednotlivého studenta
(pokud je to jen trochu možné)
• Dávejme najevo důvěru ...
Ad4 Jak postupovat při nastavování
vzdělávacích cílů
Odpovězte na následující otázky. Uvažujte prosím
v kontextu jednoho p...
Ad4 Nastavení individuálních
vzdělávacích cílů
• formulujme jasně, konkrétně, srozumitelně
Specifický
• specifikujme, podle čeho poznáme, že cíl se daří realizovat
• jas...
Ad4 Stanovení vzdělávacích cílů
podle Bloomovy taxonomie
Ad4 Stanovení vzdělávacích cílů
podle Bloomovy taxonomie
Ad4 Provazba vzdělávacích cílů
s hodnocením podle Blooma
Ad4 Práce s cíli výuky podle
Bloomovy taxonomie
0 Pomáhá např. v sebehodnocení učitele – „Je moje výuka
dostatečně náročná?“
0 Vymezuje, co se mají vaši studenti naučit (...
• Pozitivně – popisujme to, co studenti mají dělat / nikoli co
nemají dělat
• Příklad:
• „Při prezentaci se budu soustředi...
Rady a tipy
0 Pracujte s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů
0 Při formulování cílů využívejte aktivních sloves (student...
0 Role učitele v diskusi:
0 Stanovit cíle diskuse, k nimž chce v interakci se
studenty dojít
0 Vyváženě diskusi řídit
0 Ve...
0 Každá diskuse začíná vhodně položenou otázkou
0 Trefná otázka = most mezi vyučováním
a učením se
Ad5 Diskutujme se stude...
Kdy naposledy jste položili
studentům otázku?
Jaké otázky nejčastěji studentům
pokládáte?
0 Jak a jaké otázky klást
0 Směřujme jimi vždy k dané úrovni taxonomie
vzdělávacích cílů, tak jak ji definuje Bloom
0 K je...
Vzdělávací cíle
podle Blooma
Zjišťujete Jaké otázky můžete klást
Znalost Fakta Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak?
Pochopení/
porozumě...
0 Různé modely a strategie
0 na začátku hodiny - jako součást evokace znalostí
studentů o dané problematice
0 v průběhu ho...
Jak hodnotit diskusi
0 Aktivní zapojení studenta do diskuse
0 Zájem o diskutované téma
0 Dodržování pravidel
0 Schopnost a...
Ad5 Jak dávat zpětnou vazbu
(nejen) v diskusi
Aktivizační postupy na
přednáškách
Přenesme proces učení na studenty:
0 Studenti doplňují „bílé“ místo v textu nebo schéma...
Jak získat na přednáškách
zpětnou vazbu
0 Namátkově
0 Hlasováním předem připraveného zadání s možnostmi
a/b/c
0 Zadáním kr...
Trojfázový model učení
EVOKACE
UVĚDOMĚNÍ si významu informací
REFLEXE
0 V ČR rozvíjí a propaguje metodu třífázového modelu...
EVOKACE
0 Shrnutí dosavadních znalostí o předkládaném tématu
(studenti)
0 Práce s prekoncepty (vlastními interpretacemi po...
Metody vhodné pro evokaci
http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-
metod
0 ANO – NE
0 Brainstorming ve dvojicích
0 B...
Metoda ANO - NE
0 Využití: v evokaci (reflexi) k opakování probraného
učiva
0 Postup:
0 Učitel diktuje otázky a studenti n...
Metoda brainstorming
(bouře mozků)
Využití: evokace výuky
Cíl: získat co nejvíce návrhů řešení problému a jejich rychlé
po...
Metoda T-graf
Použití: evokace, případně uvědomění si významu
Cíl: znázornění a zaznamenávání binárních („ano/ne“ a
„pro/p...
Uvědomění si významu informací
Zprostředkování nových poznatků, vlastního
vzdělávacího obsahu
Konstruování nových znalostí...
Metody vhodné pro
Uvědomění si významu
0I.N.S.E.R.T.
0Řízené čtení (čtení s otázkami)
0Podvojný deník
0Interaktivní výklad...
Dvojitý zápisník
Použití: v druhé fázi učení, tedy v uvědomění si významu
nových souvislostí
Metoda umožňuje písemně refle...
Dvojitý zápisník
Metoda I.N.S.E.R.T.
Jedna ze základních metod kritického myšlení
Použití: ve fázi uvědomění – při četbě odborného textu
Zá...
Metoda I.N.S.E.R.T.
Fáze Uvědomění
Reflexe
Student
0 si dělá nový „pořádek“ v tom, co se naučil, formuluje
závěrečné pochopení po svém
0 hledá, propracovává ...
Reflexe
Týká se
0 cílů učení věcnému obsahu – Co jsem se naučil, měl
pochopit, zvládnout?
0 procesu učení – Jak jsem se uč...
Metody vhodné pro reflexi
Fáze Reflexe
Metoda Kostka
Vennovy diagramy
Použití: v reflexi - přehlednější znázornění kontrastu myšlenek a
styčných oblastí, zdůraznění rozdílných...
Vennovy diagramy
Volné psaní
Metoda Výzkumné týmy
0 Cíl: Spolupráce při zpracování textového materiálu
0 Využití vědeckých textů a podpora čtenářských ...
Výzkumné týmy - průběh
0 1. Učitel vybere téma a určí vzdělávací cíl výuky a časový
harmonogram
0 2. Učitel rozdělí studen...
Metoda Rozdílné pohledy
Cíl:
0 Zkoumání faktů, jevů, zákonitostí z různých úhlů pohledu
0 Práce s různými zdroji, posílení...
0 Důvěřujte svým schopnostem
0 Nebojte se dělat chyby
0 Nebojte se přiznat chyby
0 Nikdy neočekávejte stoprocentní výkon
0...
Podle čeho poznáte, že se Vám „učitelování“
a.) daří?
b.) nedaří?
Co cítíte? Co děláte? Co si myslíte?
Závěrečná seberefle...
Aktuální příručka pro vás
0 http://eknihy.knihovna.cz/kniha/inspirace-uspesneho-lektora
Inspirace je seřazena do desatera ...
Zdroje - výběr
Dotazy a připomínky prosím posílejte na
pmazacov@phil.muni.cz
nebo pmazacova@gmail.com
Děkuji vám za pozornost 
Dotazy a ...
Aktivizační metody v pedagogické práci doktorandů
Aktivizační metody v pedagogické práci doktorandů
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aktivizační metody v pedagogické práci doktorandů

804 views

Published on

Začínáte v rámci doktorského studia vést výuku? Chtěli byste získat větší pedagogickou jistotu, schopnost dobře komunikovat se studenty, správně je motivovat, chybí přehled o metodách výuky a postupech, kterými získáte studenty k větší aktivitě a spolupráci? Chcete se stát designéry vzdělávacího procesu? Přijďte na seminář, jehož součástí bude ochutnávka zajímavých a pro pedagogickou práci na vysoké škole užitečných metod kritického myšlení.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Aktivizační metody v pedagogické práci doktorandů

 1. 1. Na čem budeme pracovat • Podmínky kvalitní edukace na VŠ • Jak být dobrým učitelem na VŠ - východiska • Podmínky efektivní edukace • Jak nastavit ve výuce optimální komunikační schémata • Motivace studentů • Hodnocení rozvoje kompetencí studenů
 2. 2. Ohodnoťte svoje dosavadní pedagogické dovednosti Odpovězte na dvě níže uvedené otázky, které Vám pomohou reflektovat Vaše rozvojové potřeby na pozici lektora. Po dobu časového limitu zapisujte všechny myšlenky, které Vás budou k otázkám napadat. Důležité je, abyste nepřestávali psát, i když budete mít pocit, že Vás už nic nenapadá. Co umím? Kde mám rezervy? Na čem můžu stavět? Na čem potřebuji zapracovat? Úvodní aktivita
 3. 3. SCIENTIA (erudice) BENIGNITAS (laskavost, dobrota v mezilidské komunikaci, ve vztazích) MODESTIA (skromnost) ANIMI INTEGRITAS (integrita charakteru bez ohledu na druh ideologie a zvůle kolem nás) CORDIS SAPIENTIA (dobrota srdce) Co studenti očekávají od vysokoškolského učitele?
 4. 4. Pedagogický proces je systém
 5. 5. Kompetenční model učitele
 6. 6. Ad1 Co vstupuje do interakce učitel student Zkušenosti Hodnoty Gender Generační (věkové)rozdíly Osobnost (temperament) Víra Kultura Stereotypy Předsudky Výchova Emoční rozpoložení EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
 7. 7. 1. Zaveďme pravidla „hry“ = buďme odpovědní k sobě i ke studentům (komunikace, hodnocení) 2. Buďme srozumitelní - přesní, výstižní, systematičtí a názorní 3. Motivujme studenty k aktivnímu přístupu ke vzdělávání a k zájmu o předmět / obor 4. Mějme jasno ve vzdělávacích cílech výuky 5. Otevírejme diskusi a využívejme aktivizujících metod výuky 6. Veďme studenty k četbě odborných textů 7. Veďme studenty ke kritickému myšlení 8. Buďme dobrým vedoucím bakalářských a diplomových prací 9. Vycházejme vstříc kombinovaným studentům 10. Sbírejme zpětnou vazbu a sami se neustále učme Desatero dobrého „učitelování“
 8. 8. 0 Jasná pravidla hry = základní pilíř a premisa výuky 0 Vedení výuky = „smlouva“ mezi studentem a učitelem 0 Jasně stanovená kritéria docházky, vzájemné komunikace, ale také hodnocení jednotlivých úkolů i závěrečného hodnocení studentů 0 Nezapomínejme ani na pravidla, která platí pro nás učitele 0 Např. hodnocení průběhu studia – viz Studijní a zkušební řádu v článku 16 Ukončení předmětu a článku 17 Klasifikační stupnice (https://is.muni.cz/do/1499/normy/vnitrnipredpisy/Stud ijni_a_zkusebni_rad.doc?info=1) Ad1 Zaveďme pravidla „hry“
 9. 9. Ad1 Hodnocení rozvoje kompetencí studentů Cíl průběžného hodnocení: podpora motivace k práci Význam hodnocení a zpětné vazby: dávám najevo, že „jsem na příjmu“ dávám najevo, že si se studentem/ty rozumím
 10. 10. • Jak na to? • Dobře interpretujme informace o tom, co se studentům daří a jaké postupy vedou k cíli • Předem společně formulujme hodnoticí kritéria • Společně formulujme hodnocení situací, kde se nemůžeme vyhnout subjektivnímu dojmu • Vytvořme model hodnocení využitelný pro klasifikaci i zpětnou vazbu • NEJPRVE pojmenujme to, co SE studentům PODAŘILO • To (z našeho úhlu) NEPODAŘENÉ formulujme jako NÁMĚTY na změnu Ad1 Hodnocení rozvoje kompetencí studentů
 11. 11. • Příklad pozitivního hodnocení: • „Petře, při prezentaci jste dobře navázal kontakt s posluchači, díval jste se jim do očí, přirozeně jste mluvil a pohyboval se. Líbilo se mi, že jste reagoval na smích, že jste dal prostor otázkám a trpělivě vysvětloval nesrozumitelná místa. Příště byste měl věnovat více času přípravě, aby Vaše sdělení mělo jasnou strukturu. K větší srozumitelnosti by napomohly příklady.“ Ad1 Hodnocení rozvoje kompetencí studentů
 12. 12. • Čeho se v hodnocení vyvarovat? • Nepoužívejme např. běžnou pětistupňovou klasifikaci • Nehodnoťme studentovu práci jednoduchými výroky „výborně“, „to se Vám příliš nepodařilo“ – nepřináší to informaci o tom, co mají studenti dělat dále nebo co mají změnit Ad1 Hodnocení rozvoje kompetencí studentů
 13. 13. Rady a tipy 0 Poctivá příprava včetně časomíry výuky – základ dobré výuky 0 Na první hodině semestru zjistěte očekávání studentů od vašeho předmětu 0 jednoduchý dotazník, diskuse 0 Buďte dochvilní, choďte do výuky ideálně 10 minut před jejím začátkem. 0 Včasnou docházku můžete vyžadovat i od studentů 0 Dbejte na pravidla hodnocení a jejich včasné prezentování 0 Úkoly a práce opravujte studentům včas 0 Nastavte vzájemně jasná pravidla komunikace 0 Měřte stejným metrem studentům i sobě 0 Budujte si se studenty vztah založený na důvěře a odpovědnosti Ad1 Zaveďme pravidla hry
 14. 14. 0 Verbální projev 0 Písemný projev 0 Názornost výuky 0 Grafy, obrázky, výzkumy 0 Pomůcky (destilace švestek) 0 Příklady z reálného života 0 Kontakt se zahraničím 0 na YouTube přednášky expertů Kontakt s praxí 0 odborníci z praxe ve vaší výuce 0 exkurze se studenty do firmy/výzkumné instituce Ad2 Buďme srozumitelní
 15. 15. 0 Strukturujme jako facilitátoři smysluplně všechny složky učiva 0 učivo probírané v hodinách 0 samostudium 0 četba 0 praktické úkoly Využívejme osvědčené pedagogické principy: 0 od konkrétního k abstraktnímu, 0 od jednoduchého k obecnému 0 od známého k neznámému 0 …vedl k tomu učitele už Jan Ámos Komenský Ad2 Buďme srozumitelní
 16. 16. Ad2 Učitel – facilitátor procesu vzdělávání studentů • Je neutrální = nepřispívá vlastními myšlenkami, nekomentuje cizí myšlenky • Zodpovídá za proces edukace • Navrhuje postup a pravidla • Zajišťuje to, že všichni pracují na stejném tématu, stejným způsobem a ve stejnou dobu • Vytváří podmínky pro vzájemné porozumění + shrnuje dosavadní výsledky • Podněcuje aktivitu studentů • Usměrňuje problémové studenty • Dovede do cíle hodiny učební skupinu navzdory všem úskalím v komunikaci, motivaci i nedorozuměním
 17. 17. Hledání možností Hodnocení Diskuse Brainstorming Papírový kolotoč Akvárium Diskusní štafeta Laso Hraní rolí Papírový kolotoč N/3 Diskusní štafeta Pracovní skupiny Párové srovnávání Přednáška 563 Využití expertů Pracovní skupiny Ďáblův advokát Přestávka Schematické zobrazení Ad5 Techniky a postupy facilitace skupinové práce studentů
 18. 18. 0 Úvod hodiny – práce s úvodním očekáváním studentů 0 Co od této hodiny (od tohoto tématu) očekáváte? 0 Co byste se mohli dozvědět? 0 Co byste se mohli naučit? 0 Závěr hodiny – návrat k očekávání, studenti sami hodnotí a odpovídají na otázky z úvodu hodiny 0 Otázka na potřebu udělat něco jinak, aby mohli získat z výuky více Ad3 Jak motivovat studenty
 19. 19. 0 Podpora komunikačních dovedností studentů 0 Popisný jazyk v hodnocení dění ve výukové skupině 0 Příklady: 0 „Prezentace, kterou vaše skupina připravila, neodpovídá na jednu ze zadaných otázek. Co můžete udělat pro to, abyste připravili prezentaci, která je více v souladu se zadáním?“ 0 „Petře, slyším Vaši žádost a současně si uvědomuji, jak mě Vaše neverbální projevy, zejména tón hlasu a výraz v obličeji, odvádějí od toho, co říkáte.“ Ad3 Jak motivovat studenty
 20. 20. 0 Nabídněme studentům „kontakt“ s úspěšnější podobou komunikace v jejich mysli 0 Příklady: • Představte si, že se vám daří řešit situaci v klidu… • Představte si, že vyjadřujete svoje výhrady způsobem, který druhý člověk přijme… • Představte si, že prezentujete své názory sebevědomě… • Představte si, že formulujete svoji otázku přesně • Představte si, že vytváříte jednoznačné zadání… Ad3 Jak motivovat studenty
 21. 21. Ad3 Jak motivovat studenty
 22. 22. Veďme studenty k samostatnosti, odpovědnosti a podporujme jejich sebedůvěru a sebeúctu = Zaměřme se na jejich kvality a silné stránky Ad3 Podpora a dodávání odvahy
 23. 23. • Perfekcionismus • Srovnávání • Nerealistická očekávání • Vysoké až přehnané nároky a ambice • Nedostatek prostoru pro osobnosti studentů a z toho plynoucí přebírání iniciativy a odpovědnosti • Preferování jedné oblasti dovedností • Přehnaná podpora Ad3 Čeho se raději vyvarujme
 24. 24. Rady a tipy • Všímejme si schopností každého jednotlivého studenta (pokud je to jen trochu možné) • Dávejme najevo důvěru ve schopnosti studentů • Pokusme se vyhýbat kritice • Pomozme studentům, aby se poučili z chyb • „Co uděláte příště, abyste se takové situaci vyhnul/a?“ • „Jak se to dá napravit?“ • Nezapomínejme na pozitivní zpětnou vazbu – pojmenujme úspěch, podařené dílo… • Nesnažme se příliš pomáhat a nepřebírejme odpovědnost za své studenty Ad3 Jak povzbuzovat v činnosti
 25. 25. Ad4 Jak postupovat při nastavování vzdělávacích cílů Odpovězte na následující otázky. Uvažujte prosím v kontextu jednoho předmětu, který vyučujete.
 26. 26. Ad4 Nastavení individuálních vzdělávacích cílů
 27. 27. • formulujme jasně, konkrétně, srozumitelně Specifický • specifikujme, podle čeho poznáme, že cíl se daří realizovat • jasně stanovme pravidla kontroly průběhu plnění DOHODNUTÉHO plánu Měřitelný • přináší změnu, představuje výzvu, zároveň je dosažitelný Ambiciózní • mějme prostředky a zdroje k dosažení cíle a požadovaných výsledků Realistický • stanovme, odkdy dokdy bude cíl plněn Termínovaný Ad4 Jak formulovat cíle výuky
 28. 28. Ad4 Stanovení vzdělávacích cílů podle Bloomovy taxonomie
 29. 29. Ad4 Stanovení vzdělávacích cílů podle Bloomovy taxonomie
 30. 30. Ad4 Provazba vzdělávacích cílů s hodnocením podle Blooma
 31. 31. Ad4 Práce s cíli výuky podle Bloomovy taxonomie
 32. 32. 0 Pomáhá např. v sebehodnocení učitele – „Je moje výuka dostatečně náročná?“ 0 Vymezuje, co se mají vaši studenti naučit (výukové cíle) 0 Umožňuje plánovat výuku k dosažení vysoké úrovně vzdělávacích výsledků (vhodné výukové prostředky, učební a vyučovací aktivity), 0 Ukazuje cestu, jaké zvolit nástroje a metody hodnocení výsledků výuky 0 Umožňuje provazbu cílů a učiva s předchozím učivem, k ostatním předmětům oboru, k profesnímu životu studentů Ad4 Proč právě Bloomova taxonomie
 33. 33. • Pozitivně – popisujme to, co studenti mají dělat / nikoli co nemají dělat • Příklad: • „Při prezentaci se budu soustředit na to, abych udržoval/a oční kontakt s publikem.“ • Student má mít cíl pod kontrolou = musí to být něco, co může ovlivnit • Příklad nesprávně formulovaného cíle: • „Chci, aby se ke mně spolužáci chovali lépe.“ • Příklad lépe formulovaného cíle: • „Chci spolužákům více naslouchat, zajímat se o ně a vyjadřovat to, co na nich oceňuji.“ Ad4 Jak formulovat cíle výuky
 34. 34. Rady a tipy 0 Pracujte s Bloomovou taxonomií vzdělávacích cílů 0 Při formulování cílů využívejte aktivních sloves (student dokáže, umí, zvládá, formuluje, hodnotí, srovnává… ) 0 Formulujte cíle, aby splňovaly charakteristiku SMART 0 Zapojte studenty do procesu formulování cílů vzdělávání 0 Diskutujte se studenty o tom, co potřebují k naplňování cílů 0 Zohledňujte osobnost, potřeby a zájmy studentů 0 Pracujte se sylaby a kurikulem oboru/VŠ Ad4 Jak formulovat cíle výuky
 35. 35. 0 Role učitele v diskusi: 0 Stanovit cíle diskuse, k nimž chce v interakci se studenty dojít 0 Vyváženě diskusi řídit 0 Ve správnou chvíli diskusi ukončit Ad5 Diskutujme se studenty
 36. 36. 0 Každá diskuse začíná vhodně položenou otázkou 0 Trefná otázka = most mezi vyučováním a učením se Ad5 Diskutujme se studenty
 37. 37. Kdy naposledy jste položili studentům otázku? Jaké otázky nejčastěji studentům pokládáte?
 38. 38. 0 Jak a jaké otázky klást 0 Směřujme jimi vždy k dané úrovni taxonomie vzdělávacích cílů, tak jak ji definuje Bloom 0 K jednotlivým vzdělávacím cílům můžeme přiřadit různé typy otázek, a to od jednodušších, které aktivizují myšlení nižšího řádu, až po otázky složitější, které vedou studenta ke komplexnějšímu přemýšlení. http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/B/ Bloomova_taxonomie Ad5 Diskutujme se studenty
 39. 39. Vzdělávací cíle podle Blooma Zjišťujete Jaké otázky můžete klást Znalost Fakta Kdo? Co? Kdy? Kde? Jak? Pochopení/ porozumění Míru porozumění Co znamená …? Jak lze vysvětlit …? Proč …? Aplikace/použití Možnosti aplikace Jaké jsou další příklady? Analýza Analytické dovednosti Jaké jsou typické znaky …? Jak lze rozložit …? Jaké jsou důkazy pro …? Syntéza Schopnost syntézy znalostí Jak bychom mohli přispět …? Jak vyřešit …? Jak lze dospět k …? Hodnocení Hodnocení Co si myslíte o …? Podle čeho usuzujete …? Z jakého důvodu považujete …? Ad5 Diskutujme se studenty Jak klást otázky
 40. 40. 0 Různé modely a strategie 0 na začátku hodiny - jako součást evokace znalostí studentů o dané problematice 0 v průběhu hodiny - hodnotit aktivitu studentů, zpestřit výuku 0 na konci hodiny - ověřovat plnění vzdělávacích cílů 0 jednomu studentovi, ale také všem najednou 0 Veďme studenty ke kladení otázek 0 nechme studenty pokládat otázky sobě navzájem Ad5 Diskutujme se studenty Kdy klást otázky
 41. 41. Jak hodnotit diskusi 0 Aktivní zapojení studenta do diskuse 0 Zájem o diskutované téma 0 Dodržování pravidel 0 Schopnost aktivně naslouchat 0 Zapojení většiny účastníků 0 Neodchylování se od tématu 0 Úroveň verbálního i neverbálního vyjadřování
 42. 42. Ad5 Jak dávat zpětnou vazbu (nejen) v diskusi
 43. 43. Aktivizační postupy na přednáškách Přenesme proces učení na studenty: 0 Studenti doplňují „bílé“ místo v textu nebo schématu 0 Uspořádají rozházenou strukturu (slov, vět, tvrzení…) – chaos změní v systém 0 Odhalují a opravují úmyslnou chybu/chyby v textu, schématu, zadání úlohy apod. 0 Vyřazují ze schématu tématu údaje, které tam nepatří… 0 Vybírají z několika navržených řešení to správné a výběr zdůvodní 0 Odhalují princip předloženého schématu 0 Identifikují problém a zformulují řešení
 44. 44. Jak získat na přednáškách zpětnou vazbu 0 Namátkově 0 Hlasováním předem připraveného zadání s možnostmi a/b/c 0 Zadáním krátké písemné reflexe všem, lístky s odpověďmi studenti dají na hromádku a některý z nich je rychle přečte a odpovědi vyhodnotí a představí
 45. 45. Trojfázový model učení EVOKACE UVĚDOMĚNÍ si významu informací REFLEXE 0 V ČR rozvíjí a propaguje metodu třífázového modelu učení společnost Kritické myšlení 0 Zdroje: 0 http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod 0 www.kritickemysleni.cz Aktivizační metody ve vysokoškolské výuce
 46. 46. EVOKACE 0 Shrnutí dosavadních znalostí o předkládaném tématu (studenti) 0 Práce s prekoncepty (vlastními interpretacemi poznání) 0 Motivace 0 Cíl metod v evokační fázi: 0 vzbudit zájem studentů 0 vzbudit zvědavost 0 pomoc s formulováním záměrů a cílů
 47. 47. Metody vhodné pro evokaci http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv- metod 0 ANO – NE 0 Brainstorming ve dvojicích 0 Brainstorming skupinový 0 Kostka 0 Myšlenkové mapy 0 Vennův diagram 0 Volné psaní 0 T-graf 0 Zpřeházené věty
 48. 48. Metoda ANO - NE 0 Využití: v evokaci (reflexi) k opakování probraného učiva 0 Postup: 0 Učitel diktuje otázky a studenti na papír píší odpovědi ANO /NE 0 Společné hodnocení odpovědí (+ pochvala) 0 Příklady otázek (opakování učiva): 0 1. Fond pojištění vkladů je státním fondem ANO – NE (FPV – je právnickou osobou a je zapsán v obchodním rejstříku) 0 2. Zdrojem fondu pojištění vkladů jsou především příspěvky od bank ANO – NE
 49. 49. Metoda brainstorming (bouře mozků) Využití: evokace výuky Cíl: získat co nejvíce návrhů řešení problému a jejich rychlé posouzení 0 Metoda demonstruje znalosti studentů, shrnuje nápady a představy o řešení určitého problému. Postup: 0 volnost a nevázanost myšlenek 0 žádná kritika nápadů 0 každá myšlenka se zaznamenává 0 hodnocení nápadů až v poslední fázi
 50. 50. Metoda T-graf Použití: evokace, případně uvědomění si významu Cíl: znázornění a zaznamenávání binárních („ano/ne“ a „pro/proti“) či srovnávacích/protikladných reakcí v diskusi Postup: 0 Učitel vyzve studenty, aby v pěti minutách zapsali na levou stranu T – grafu co nejvíce argumentů „ano“/ „pro“ k předloženému tématu (textu) 0 V dalších pěti minutách zapíší do T-grafu na pravou stranu co nejvíce argumentů pro „ne“ / „proti“ k danému tématu (textu)
 51. 51. Uvědomění si významu informací Zprostředkování nových poznatků, vlastního vzdělávacího obsahu Konstruování nových znalostí, dovedností a postojů v interakci prekoncept – vzdělávací obsah
 52. 52. Metody vhodné pro Uvědomění si významu 0I.N.S.E.R.T. 0Řízené čtení (čtení s otázkami) 0Podvojný deník 0Interaktivní výklad 0Učíme se navzájem
 53. 53. Dvojitý zápisník Použití: v druhé fázi učení, tedy v uvědomění si významu nových souvislostí Metoda umožňuje písemně reflektovat text – odborný i umělecký V závěru výuky (v rámci reflexe) pak můžeme s metodou pracovat několikerým způsobem Popis metody: 0 Volnou stránku rozdělíme svislou čarou na dvě poloviny. 0 Na levou stranu si vypisujeme citát - slova, věty, ucelené myšlenky, pasáže, které nás zaujaly. 0 Na pravou stranu k nim zapisujeme svůj komentář.
 54. 54. Dvojitý zápisník
 55. 55. Metoda I.N.S.E.R.T. Jedna ze základních metod kritického myšlení Použití: ve fázi uvědomění – při četbě odborného textu Základem je systém několika značek Metoda INSERT při četbě pomáhá: 0 získat z textu informace 0 analyzovat text při prvním čtení 0 vybírat informace podle důležitosti 0 třídit informace na známé, nové – důvěryhodné, nedůvěryhodné 0 propojovat známé s novým
 56. 56. Metoda I.N.S.E.R.T.
 57. 57. Fáze Uvědomění
 58. 58. Reflexe Student 0 si dělá nový „pořádek“ v tom, co se naučil, formuluje závěrečné pochopení po svém 0 hledá, propracovává a vytváří svými slovy smysluplné znění svých myšlenek, názorů apod. 0 přichází na to, co se dozvěděl, díky předchozím fázím, a uvědomuje si hranice svého (ne)chápání 0 staví novou strukturu z původních i nových poznatků a otázek, obaluje je podrobnostmi, ujasňuje si souvislosti
 59. 59. Reflexe Týká se 0 cílů učení věcnému obsahu – Co jsem se naučil, měl pochopit, zvládnout? 0 procesu učení – Jak jsem se učil? 0 Student si ujasňuje postupy učení a myšlení, kterými dospěl k novým informacím a pochopení 0 Uspokojení z vědění, radost, zvědavost, co bude dál 0 Reflexe EVOKUJE nové nápady 0 Reflexi je TŘEBA zařadit v každé vyučovací jednotce
 60. 60. Metody vhodné pro reflexi
 61. 61. Fáze Reflexe
 62. 62. Metoda Kostka
 63. 63. Vennovy diagramy Použití: v reflexi - přehlednější znázornění kontrastu myšlenek a styčných oblastí, zdůraznění rozdílných rysů textů nebo témat, ale zároveň zaznamenání toho společného Postup s příkladem: 0 Učitel vyzve studenty, aby do jednoho kruhu zaznamenali skutečnosti týkající se první pomoci u postiženého v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi. 0 Posléze studenti doplní do druhého kruhu skutečnosti týkající se první pomoci u postiženého v bezvědomí se zástavou dechu i oběhu. 0 Poté se obrátí ve dvojicích k partnerovi, porovnají své výsledky a společnými silami mohou do průniku kruhu sestavit společné rysy obou skutečností.
 64. 64. Vennovy diagramy
 65. 65. Volné psaní
 66. 66. Metoda Výzkumné týmy 0 Cíl: Spolupráce při zpracování textového materiálu 0 Využití vědeckých textů a podpora čtenářských vztahu studentů k nim a vztahu k hloubkové vědecké četbě 0 Stejný text – různé úkoly a úhly pohledu 0 Autokorektura, vzájemné předávání informací mezi studenty bez zásahu učitele
 67. 67. Výzkumné týmy - průběh 0 1. Učitel vybere téma a určí vzdělávací cíl výuky a časový harmonogram 0 2. Učitel rozdělí studenty do 4-6 týmů o 4-5 studentech 0 3. Učitel rozdá stejný materiál všem 0 4. Učitel stanoví čas pro práci, prezentaci, hodnocení výsledků… 0 5. Učitel vysvětlí výzkumným týmům jejich úkol 0 6. Prezentace výsledků podle poařdí učitelem 0 7. Záznamy v průběhu prezentace
 68. 68. Metoda Rozdílné pohledy Cíl: 0 Zkoumání faktů, jevů, zákonitostí z různých úhlů pohledu 0 Práce s různými zdroji, posílení dovednosti interpretovat informace, třídit je Postup: 0 3-4 členné skupiny 0 Každá skupina zpracovává téma z jiného úhlu pohledu 0 Prezentace výsledků prostřednictvím zástupců Výsledek: pestré a všestranná prezentace tématu v souvislostech – např. příčiny 1. světové války, dětské choroby
 69. 69. 0 Důvěřujte svým schopnostem 0 Nebojte se dělat chyby 0 Nebojte se přiznat chyby 0 Nikdy neočekávejte stoprocentní výkon 0 Radujte se z toho, co jste se naučili a co máte pozitivního před sebou 0 Dělejte pozitivní motivující gesta ve výuce (odměny) 0 Vyprávějte občas anekdoty 0 Vneste do výuky emoce 0 Plánujte výuku 0 Veďte si o své pedagogické praxi záznamník Rady pro vás, začínající pedagogy
 70. 70. Podle čeho poznáte, že se Vám „učitelování“ a.) daří? b.) nedaří? Co cítíte? Co děláte? Co si myslíte? Závěrečná sebereflexe
 71. 71. Aktuální příručka pro vás 0 http://eknihy.knihovna.cz/kniha/inspirace-uspesneho-lektora Inspirace je seřazena do desatera akčních kapitol: 1.Buďte odpovědní k sobě i ke studentům 2.Stanovujte vzdělávací cíle a motivujte studenty 3.Buďte srozumitelní, systematičtí a názorní 4.Otevírejte diskusi 5.Využívejte metody projektové výuky 6.Buďte dobrým vedoucím diplomových prací 7.Veďte studenty ke kritickému myšlení 8.Vycházejte vstříc kombinovaným studentům 9.Nechte studenty číst odborné texty 10.Shromažďujte zpětnou vazbu a sami se neustále učte Aktuální e-knižní titul pro vás
 72. 72. Zdroje - výběr
 73. 73. Dotazy a připomínky prosím posílejte na pmazacov@phil.muni.cz nebo pmazacova@gmail.com Děkuji vám za pozornost  Dotazy a připomínky prosím posílejte na pmazacov@phil.muni.cz nebo pmazacova@gmail.com http://www.ceinve.cz/

×