Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19.2.2009_Peter_Weisenbacher

1,018 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

19.2.2009_Peter_Weisenbacher

 1. 1. Sociálne siete: Revolúcia v informačnom správaní, alebo nová inkarnácia status quo? Mgr. Peter Weisenbacher KKVI FiF UK Február 2009
 2. 2. Pokrok ako neustála zmena <ul><li>Sainte-Chapelle </li></ul><ul><li>Prvá gotická stavba </li></ul>
 3. 3. Inovácia povrchová či hĺbková? <ul><li>Románska architektúra </li></ul>
 4. 4. Pokrok skutočný? <ul><li>Imaginary Futures: From Thinking Machine to Global Village </li></ul>
 5. 5. Rozpor či dopĺňanie? <ul><li>Pokrok v ponímaní prírodných a humanitných vied </li></ul><ul><li>Riešenie informačnej vedy: zvládnutie spoločenského informačného problému </li></ul><ul><li>Spoločenský informačný problém: “rozpor medzi spoločenskou tvorbou poznatkov a využívaním informácií... rozhodujúcim faktorom bol rozvoj vedy a techniky“ </li></ul><ul><li>Informačné správanie ako odozva na technologickú revolúciu. </li></ul>
 6. 6. Zmeny v informačnom správaní <ul><li>Reakcia na zmeny v sociálnom prostredí a okolí </li></ul><ul><li>Potreba komunikácie ako základná potreba inteligentných bytostí </li></ul>
 7. 7. Gerold Ungeheuer <ul><li>Komunikačná teória, rozpor medzi vonkajším a vnútorným svetom -riešenie komunikácia </li></ul><ul><li>Komunikáciou inteligentné bytosti ovplyvňujú vonkajší svet </li></ul>
 8. 8. Sociálne sieť <ul><li>Sociálna sieť ako realizácia myšlienky &quot;globálnej dediny&quot; </li></ul><ul><li>Sociálne siete ako &quot;náplasť&quot; na emocionálne problémy jednotlivca v globalizujúcom sa svete, </li></ul><ul><li>Jestvuje východiskový, &quot;prirodzený&quot; model spoločenského správania ľudskej komunity? </li></ul>
 9. 9. Informačné správanie <ul><li>Ako determinuje informačné správanie? </li></ul><ul><li>Odpoveď informačnej vedy: informačná výchova, mediálne výchova... </li></ul>
 10. 10. Ďakujem za pozornosť <ul><li>Otázky? </li></ul><ul><li>kontakt: peter@weisenbacher.com </li></ul>

×