Zwolle rapport webcare jan 2014

KING
KINGKING

Presentatie gehouden tijdens de praktijkmiddag dienstverlening van KING in Groningen op 4 november 2014. Samenwerkingscase door Nick Kits, gemeente Leeuwarden, Joke Kok, gemeente Zwolle en Renske Stumpel, gemeente Groningen

7 
stap uit 
Opdrachtgever H. Akse 
Opdrachtnemer Diana Castrop 
Versie 1.1 
Datum oktober 2014 
Advies en Faciliteiten 
Informatie 
Stadskantoor 
Lübeckplein 2 
Postbus 10007 
8000 GA Zwolle 
Telefoon (038) 498 20 69 
D.Castrop@zwolle.nl 
www.zwolle.nl 
Eindrapport Webcare
7 
Datum oktober 2014 
Titel Eindrapport Webcare 
2/7 
Inhoud 
1 Inleiding 3 
2 Het traject 3 
2.1 Scope 3 
2.2 Team 3 
2.3 Aanpak 4 
3 Huidige werkwijze 5 
4 Aandachtspunten 5 
5 Gewenste proces 6 
6 Implementatie 6 
6.1 Afspraken: 6
7 
Datum oktober 2014 
Titel Eindrapport Webcare 
3/7 
1 Inleiding 
In dit rapport wordt het lean traject webcare samengevat. Hieraan is gewerkt van mei tot 
en met oktober 2012 met medewerkers van de gemeente Zwolle die actief bij de 
webcare betrokken zijn. (Zie hoofdstuk 2). In oktober 2014 is een actualisatie van de 
stand van zaken toegepast. 
Directe aanleiding voor de start van het traject is het feit dat webcare steeds meer een 
plek binnen de organisatie krijgt. Ook bestaat de wens om inzicht te krijgen in het 
proces. Met dit inzicht kunnen de betrokken werkafspraken maken 
Aan AFI-Advies is de opdracht gegeven om samen met het team te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om het proces van webcare in kaart te brengen en werkafspraken 
te maken. 
Dit rapport is digitaal aan de leden van het verbeterteam toegestuurd en kan in de 
toekomst eventueel ook opgevraagd worden bij het team AFI-Advies. 
2 Het traject 
Belangrijk in dit traject is om het webcare proces goed in kaart te brengen en duidelijke 
werkafspraken te maken tussen de betrokken partijen. 
Webcare is een relatief jong onderwerp binnen de organisatie, dat echter steeds 
belangrijker wordt. Daarom is het noodzakelijk een werkproces op te stellen en deze 
verder uit te werken tot concrete werkafspraken. 
Dit hebben we gedaan door een aantal sessies te organiseren met medewerkers uit 
verschillende disciplines die bij het proces betrokken zijn zoals het KCC en de afdeling 
Communicatie. 
Het doel is om tot een zo inzichtelijk proces te komen, waar ruimte is om in de komende 
tijd verder te groeien en te ontwikkelen. 
2.1 Scope 
De scope van het onderzoek betreft het traject van het binnenkomen van een tweet tot 
het afhandelen hiervan. Omdat de activiteiten op andere fora (bijv. facebook) nog zeer 
beperkt zijn, zijn deze onderdelen buiten het proces gelaten. 
Wanneer de activiteiten op deze of nieuwe fora wel van omvang worden/zijn kunnen 
deze fora eenvoudig aan het beschreven proces worden toegevoegd. 
2.2 Team 
Opdrachtgever 
De opdrachtgever is Hanneke Akse, afdelingshoofd Communicatie van de eenheid 
Advies & Faciliteiten.
7 
Datum oktober 2014 
Titel Eindrapport Webcare 
4/7 
De deelnemers aan het team zijn: 
Bonnie vd Meer; Communicatie 
Stefan van Duursen, Communicatie 
John Ruiter, Communicatie 
Wilma Trip, KCC 
Mirjam Borst, KCC 
Joke Koke, Publiekszaken 
Het verbeterteam heeft in vier sessies onder begeleiding van Diana Castrop AFI-Advies 
het gewenste proces in kaart gebracht. 
2.3 Aanpak 
Om tot het gewenste proces voor webcare te komen zijn de leden van het verbeterteam 
in een aantal sessies bij elkaar gekomen. In deze sessie is bekeken naar de huidige 
werkwijze en waar deze nog aangescherpt kan worden. 
Opgemerkt hierbij is dat het onderwerp van webcare een heel nieuw onderwerp voor de 
gemeente Zwolle betreft. Derhalve zal dit proces en de onderdelen die hieronder vallen 
in de komende jaren zich verder ontwikkelen.
7 
Datum oktober 2014 
Titel Eindrapport Webcare 
5/7 
3 Huidige werkwijze 
Onder webcare wordt de volgende definitie gehanteerd: webcare is het beleid van een 
organisatie om actief te reageren op uitlatingen over de organisatie in de sociale media, 
bijvoorbeeld van consumenten die vragen of klachten hebben. Het volgen van sociale 
media geeft ook een beeld van de sentimenten die in de Zwolse samenleving heersen, 
in het algemeen en over de gemeente Zwolle in het bijzonder. 
Doel van webcare is om de dienstverlening te verbeteren en een beeld te krijgen van de 
sentimenten die leven in de stad. 
Sommige organisaties schakelen externe partijen in om hun online reputatie in de gaten 
te houden. Deze partijen bekijken en analyseren wat er over een organisatie of product 
op sociale media, blogs en fora wordt gezegd. 
Binnen de gemeente Zwolle wordt webcare uitgevoerd door het KCC en de afdeling 
Communicatie. 
In de huidige werkwijze kijken twee medewerkers een aantal keer per dag in de 
timeline. Hiervoor is een aantal kernonderwerpen gedefinieerd (#, #,, en). Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de applicatie Hootsuite. 
De binnengekomen tweets worden door de betreffende medewerkers afgehandeld. 
Hiervoor kan het nodig zijn dat de vraag wordt uitgezet naar de backoffice. 
De afspraak is dat het KCC vragen, klachten, opmerkingen/meldingen en complimenten 
afhandelt. 
De afdeling Communicatie handelt tweets af die imago van de gemeente Zwolle kunnen 
beïnvloeden. Om tweets te signaleren kijken de medewerkers van Communicatie per 
dag op de timeline. 
4 Aandachtspunten 
Bij het uitwerken van het gewenste proces zijn de volgende aandachtspunten naar 
voren gekomen: 
• In de huidige werkwijze word de timeline dagelijks bekeken, dit gebeurt tussen 
de andere reguliere werkzaamheden door. Dit geldt zowel voor het KCC als 
voor Communicatie 
• afhandeling van berichten is niet altijd via social media mogelijk (bijvoorbeeld 
omdat er meer informatie nodig is voor de afhandeling). In dat geval wordt er 
doorverwezen naar een van de andere, meer passende kanalen. 
• Het onderwerp webcare is nieuw voor de gemeente Zwolle en de social media, 
blogs en fora zijn constant in beweging. Dit maakt het noodzakelijk om 
regelmatig het proces en de te volgend onderdelen tegen het licht te houden. 
Het is een proces in ontwikkeling. 
• Binnen de organisatie worden ook andere partijen gestimuleerd om deel te 
nemen aan social media, blogs en fora. Afgesproken moet worden hoe dit 
verder vorm wordt gegeven.
7 
Datum oktober 2014 
Titel Eindrapport Webcare 
• Om de werkzaamheden in het kader van webcare te ondersteunen kan gebruik 
worden gemaakt van een tool. In deze tools (er zijn er meerdere op de markt 
beschikbaar) kunnen de berichten op de diverse social media gevolgd worden 
(mbv een timeline). De inrichting van de ondersteunende tool moet nog verder 
worden vorm gegeven (inclusief de rapportages over de sentimenten). Dit kan 
na de definitieve keuze van de ondersteunende tool. In het gewenste proces is 
ervoor gekozen dat zowel het KCC als de afdeling Communicatie gebruik 
maakt van deze tool. 
6/7 
• Berichten die binnenkomen en door het KCC worden doorgezet naar de 
backoffice worden geregistreerd in het medewerkerportaal. Hiertoe is het 
kanaal fax uitgefaseerd. 
5 Gewenste proces 
Het gewenste proces is uitgewerkt en in de gemeentelijke modelleertool. Deze digitale 
vastlegging komt beschikbaar voor de betrokken partijen (HTML). Het gewenste proces 
is een weergave van de webcare door KCC en Communicatie en gaat niet in op de 
berichten die via andere collega’s (bijv. wijkmanagers) loopt. 
Het proces is op groter formaat beschikbaar in het bijgeleverde rapport. 
Controleren tijdlijn Beoordelen tweet 
Tijd 
Beantwoorden tweet Versturen tweet 
Vraag uitzetten Verwijzen naar ander 
kanaal 
Versturen antwoordtweet 
Versturen tweet 
Versturen tweet 
Tweet registreren 
Beoordelen klacht 
Versturen retweet 
Beoordelen tweet Versturen tweet 
Plaatsen 
informatie 
direct beantwoorden 
vraag 
uitzoeken/doorzetten 
meer info nodig 
definitief antwoord 
melding 
klacht 
compliment 
imago 
6 Implementatie 
6.1 Afspraken en aandachtspunten: 
• KCC behandelt vragen, meldingen, opmerkingen, klachten en complimenten. 
Communicatie behandelt tweets die van invloed op het imago kunnen zijn 
• Op dit moment loopt er een pilot met betrekking tot de ondersteuningstool 
Hootsuite. Voor het eind van het jaar zal de definitieve ondersteuningstool 
gekozen worden. Over de inrichting moeten afspraken gemaakt worden.
7 
Datum oktober 2014 
Titel Eindrapport Webcare 
7/7 
• De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de rapportages mbt tot de 
sentimenten naar andere bedrijfsonderdelen (bijvoorbeeld het college en 
opdrachtgevers). De rapportage hoeven niet per definitie een uitgebreid rapport 
te zijn, maar het kan ook in de vorm van bijvoorbeeld dat opvallende zaken die 
in de social media naar voren zijn gekomen in de advisering aan college en 
opdrachtgevers wordt meegenomen. 
• Het is mogelijk om ook voor projecten gericht webcare toe te passen. Tussen 
KCC en Communicatie wordt periodiek afgestemd wie welke projecten volgt. 
Daarnaast is het aan de betreffende communicatieadviseurs, projectleiders, 
wijkbeheerders etc om de tweets over deze projecten te volgen. 
• Met partijen anders dan KCC en Communicatie zullen afspraken worden 
gemaakt over hoe om te gaan met berichten op de social media, blogs en fora 
• Op tweets met ongepast taalgebruik wordt niet gereageerd (vergelijk met het 
uitgangspunt dat ongepast taalgebruik aan de telefoon het gesprek wordt 
beëindigd). 
• Wanneer er een compliment binnenkomt wordt deze (net als bij klachten) voor 
zover mogelijk intern ook uitgezet 
• Regelmatig wordt bekeken of nieuwe social media, blogs of fora aan de actieve 
webcare moet worden toegevoegd 
• Periodiek stemmen KCC en Communicatie de werkwijze af en bekijken of er 
wijzigingen nodig zijn. 
• De berichten op social media, blogs en fora komen onregelmatig binnen. Het is 
mogelijk om deze sentimenten te rapporteren. Over de rapportages moeten 
verdere afspraken gemaakt worden. Dit wordt mede beïnvloed door de keuze 
van de ondersteunende tool. 
• Vragen uit berichten die worden doorgezet naar de backoffice worden 
vastgelegd in het Medewerkerportaal (contactregistratie). Hiervoor wordt in het 
Medewerkerportaal het kanaal fax vervangen door het kanaal Twitter. 
• Op dit moment wordt de webcare bij het KCC uitgevoerd door twee 
medewerkers. Dit zal op korte termijn naar meer medewerkers van het KCC 
worden overgedragen. Van belang is een goede instructie en afstemming van 
de afspraken. 
• Afspraak is dat een bericht op de social media, met als berichten in de mail 
worden afgehandeld. We volgen hierbij de bestaande servicelevels (zie: geen 
24/7 maar behandeling tijdens kantooruren). 
• Er wordt een concernopleiding ontwikkeld die medewerkers van de gemeente 
Zwolle opleidt tot ‘digitale ambtenaar’, om ook digitaal te kunnen aansluiten bij 
ontwikkelingen in de stad.

Recommended

Leeuwarden handout tips & tricks social media by
Leeuwarden  handout tips & tricks social mediaLeeuwarden  handout tips & tricks social media
Leeuwarden handout tips & tricks social mediaKING
422 views6 slides
Groningen werkafspraken webcare 2013 by
Groningen  werkafspraken webcare 2013Groningen  werkafspraken webcare 2013
Groningen werkafspraken webcare 2013KING
605 views7 slides
eindrapportCC_def by
eindrapportCC_defeindrapportCC_def
eindrapportCC_defBen Janssen
828 views28 slides
Verkiezing Overheidsorganisatie2.0 van het jaar 2010 by
Verkiezing Overheidsorganisatie2.0 van het jaar 2010Verkiezing Overheidsorganisatie2.0 van het jaar 2010
Verkiezing Overheidsorganisatie2.0 van het jaar 2010Mijke Slot
352 views53 slides
Verkiezing Organisatie2.0 + Juryrapport Gelderland + erbij by
Verkiezing Organisatie2.0 + Juryrapport Gelderland + erbijVerkiezing Organisatie2.0 + Juryrapport Gelderland + erbij
Verkiezing Organisatie2.0 + Juryrapport Gelderland + erbijCorine Quarles van Ufford
364 views50 slides
Beleidskader social media by
Beleidskader social mediaBeleidskader social media
Beleidskader social mediaFrank Smilda
685 views10 slides

More Related Content

What's hot

De Wijkonderneming Terugblik En Resultatenoverzicht 2010. by
De Wijkonderneming Terugblik En Resultatenoverzicht 2010.De Wijkonderneming Terugblik En Resultatenoverzicht 2010.
De Wijkonderneming Terugblik En Resultatenoverzicht 2010.Mieke Sanden, van der
502 views25 slides
Dieter vanparys leidraad-communiceren_wat_en_hoe_18092012 by
Dieter vanparys leidraad-communiceren_wat_en_hoe_18092012Dieter vanparys leidraad-communiceren_wat_en_hoe_18092012
Dieter vanparys leidraad-communiceren_wat_en_hoe_18092012Dieter Vanparys
296 views36 slides
Naar een user generated state. De impact van nieuwe media voor overheid en op... by
Naar een user generated state. De impact van nieuwe media voor overheid en op...Naar een user generated state. De impact van nieuwe media voor overheid en op...
Naar een user generated state. De impact van nieuwe media voor overheid en op...Twittercrisis
4.1K views74 slides
Zet communicatie met zorg in! by
Zet communicatie met zorg in! Zet communicatie met zorg in!
Zet communicatie met zorg in! Svitlana Berezhanska
302 views13 slides
Actieplan fac v4.1 by
Actieplan fac v4.1Actieplan fac v4.1
Actieplan fac v4.1Onno Hansen-Staszyński
61 views13 slides
Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten. by
Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten.Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten.
Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten.Martijn Verhagen
965 views73 slides

What's hot(7)

De Wijkonderneming Terugblik En Resultatenoverzicht 2010. by Mieke Sanden, van der
De Wijkonderneming Terugblik En Resultatenoverzicht 2010.De Wijkonderneming Terugblik En Resultatenoverzicht 2010.
De Wijkonderneming Terugblik En Resultatenoverzicht 2010.
Dieter vanparys leidraad-communiceren_wat_en_hoe_18092012 by Dieter Vanparys
Dieter vanparys leidraad-communiceren_wat_en_hoe_18092012Dieter vanparys leidraad-communiceren_wat_en_hoe_18092012
Dieter vanparys leidraad-communiceren_wat_en_hoe_18092012
Dieter Vanparys296 views
Naar een user generated state. De impact van nieuwe media voor overheid en op... by Twittercrisis
Naar een user generated state. De impact van nieuwe media voor overheid en op...Naar een user generated state. De impact van nieuwe media voor overheid en op...
Naar een user generated state. De impact van nieuwe media voor overheid en op...
Twittercrisis4.1K views
Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten. by Martijn Verhagen
Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten.Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten.
Zelfonderhoudend netwerk voor mantelzorgers: Een toolkit voor gemeenten.
Martijn Verhagen965 views
Presentatie social media training gemeenten 27nov 2012 final by Herwin Wevers
Presentatie social media training gemeenten 27nov 2012 finalPresentatie social media training gemeenten 27nov 2012 final
Presentatie social media training gemeenten 27nov 2012 final
Herwin Wevers1.3K views

Viewers also liked

Leeuwarden richtlijnen gebruik sociale media mei 2011 by
Leeuwarden  richtlijnen gebruik sociale media mei 2011Leeuwarden  richtlijnen gebruik sociale media mei 2011
Leeuwarden richtlijnen gebruik sociale media mei 2011KING
286 views2 slides
Leeuwarden inrichting webcare jan 2014 by
Leeuwarden  inrichting webcare jan 2014Leeuwarden  inrichting webcare jan 2014
Leeuwarden inrichting webcare jan 2014KING
455 views3 slides
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr by
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrHandreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrKING
709 views25 slides
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden by
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaardenRapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaardenKING
967 views25 slides
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst by
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomstNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomstKING
289 views2 slides
Doedag DA2020 Venlo 9 maart by
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
107 views2 slides

Viewers also liked(20)

Leeuwarden richtlijnen gebruik sociale media mei 2011 by KING
Leeuwarden  richtlijnen gebruik sociale media mei 2011Leeuwarden  richtlijnen gebruik sociale media mei 2011
Leeuwarden richtlijnen gebruik sociale media mei 2011
KING286 views
Leeuwarden inrichting webcare jan 2014 by KING
Leeuwarden  inrichting webcare jan 2014Leeuwarden  inrichting webcare jan 2014
Leeuwarden inrichting webcare jan 2014
KING455 views
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr by KING
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrHandreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
KING709 views
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden by KING
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaardenRapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
KING967 views
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst by KING
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomstNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst
KING289 views
Doedag DA2020 Venlo 9 maart by KING
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
KING107 views
Doedag DA2020 Venlo 9 maart by KING
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
KING172 views
Doedag DA2020 Venlo 9 maart by KING
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
KING159 views
Doedag DA2020 Venlo 9 maart by KING
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
KING795 views
Doedag DA2020 Venlo 9 maart by KING
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
KING235 views
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie by KING
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
0903 Doedag Venlo presentatie authenticatie
KING104 views
151013 praktijkmiddag schiedam gemeente rotterdam praatplaat by KING
151013 praktijkmiddag schiedam gemeente rotterdam praatplaat151013 praktijkmiddag schiedam gemeente rotterdam praatplaat
151013 praktijkmiddag schiedam gemeente rotterdam praatplaat
KING662 views
151105 praktijkmiddag weert creatief denken hokjesoefening by KING
151105 praktijkmiddag weert creatief denken hokjesoefening151105 praktijkmiddag weert creatief denken hokjesoefening
151105 praktijkmiddag weert creatief denken hokjesoefening
KING614 views
160104 Leveranciersdag KING by KING
160104 Leveranciersdag KING160104 Leveranciersdag KING
160104 Leveranciersdag KING
KING313 views
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017 by KING
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
Masterclass Verkenning Data Lab, 8 februari 2017
KING408 views
151013 praktijkmiddag schiedam rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse by KING
151013 praktijkmiddag schiedam  rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse151013 praktijkmiddag schiedam  rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse
151013 praktijkmiddag schiedam rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse
KING397 views
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari by KING
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
KING711 views
Publicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter Hilhorst by KING
Publicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter HilhorstPublicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter Hilhorst
Publicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter Hilhorst
KING3.9K views
Groningen conceptnota sociale media jul 2013 by KING
Groningen  conceptnota sociale media jul 2013Groningen  conceptnota sociale media jul 2013
Groningen conceptnota sociale media jul 2013
KING638 views
Im in kaart gebracht (rik maes) by KING
Im in kaart gebracht (rik maes)Im in kaart gebracht (rik maes)
Im in kaart gebracht (rik maes)
KING1.2K views

Similar to Zwolle rapport webcare jan 2014

20180208_Gemeente Zuidplas startnotitie by
20180208_Gemeente Zuidplas startnotitie20180208_Gemeente Zuidplas startnotitie
20180208_Gemeente Zuidplas startnotitieVNG Realisatie
85 views5 slides
Buzzcare presentaties webcareteams 29 november 2012 by
Buzzcare presentaties webcareteams 29 november 2012Buzzcare presentaties webcareteams 29 november 2012
Buzzcare presentaties webcareteams 29 november 2012Buzzcapture
640 views21 slides
Field Social Media Communicatie (5) by
Field Social Media Communicatie (5)Field Social Media Communicatie (5)
Field Social Media Communicatie (5)Marc Den Held
327 views19 slides
Opzetten en implementeren van intranetportal by
Opzetten en implementeren van intranetportalOpzetten en implementeren van intranetportal
Opzetten en implementeren van intranetportalProven Partners
740 views6 slides
Socia Media Conference - webmonitoring & webcare Groningen by
Socia Media Conference - webmonitoring & webcare GroningenSocia Media Conference - webmonitoring & webcare Groningen
Socia Media Conference - webmonitoring & webcare GroningenOpening-up.eu
325 views24 slides
Beleidskader socialmedia gemeente by
Beleidskader socialmedia gemeenteBeleidskader socialmedia gemeente
Beleidskader socialmedia gemeenteTwittercrisis
431 views10 slides

Similar to Zwolle rapport webcare jan 2014(20)

20180208_Gemeente Zuidplas startnotitie by VNG Realisatie
20180208_Gemeente Zuidplas startnotitie20180208_Gemeente Zuidplas startnotitie
20180208_Gemeente Zuidplas startnotitie
VNG Realisatie85 views
Buzzcare presentaties webcareteams 29 november 2012 by Buzzcapture
Buzzcare presentaties webcareteams 29 november 2012Buzzcare presentaties webcareteams 29 november 2012
Buzzcare presentaties webcareteams 29 november 2012
Buzzcapture640 views
Field Social Media Communicatie (5) by Marc Den Held
Field Social Media Communicatie (5)Field Social Media Communicatie (5)
Field Social Media Communicatie (5)
Marc Den Held327 views
Opzetten en implementeren van intranetportal by Proven Partners
Opzetten en implementeren van intranetportalOpzetten en implementeren van intranetportal
Opzetten en implementeren van intranetportal
Proven Partners740 views
Socia Media Conference - webmonitoring & webcare Groningen by Opening-up.eu
Socia Media Conference - webmonitoring & webcare GroningenSocia Media Conference - webmonitoring & webcare Groningen
Socia Media Conference - webmonitoring & webcare Groningen
Opening-up.eu325 views
Beleidskader socialmedia gemeente by Twittercrisis
Beleidskader socialmedia gemeenteBeleidskader socialmedia gemeente
Beleidskader socialmedia gemeente
Twittercrisis431 views
2010 I Rendementbijeenkomst by mr38schev
2010 I Rendementbijeenkomst2010 I Rendementbijeenkomst
2010 I Rendementbijeenkomst
mr38schev459 views
Procesontwerp inrichting leer- en werkomgeving Zorgpartners | Projectmanageme... by Evelien Verkade
Procesontwerp inrichting leer- en werkomgeving Zorgpartners | Projectmanageme...Procesontwerp inrichting leer- en werkomgeving Zorgpartners | Projectmanageme...
Procesontwerp inrichting leer- en werkomgeving Zorgpartners | Projectmanageme...
Evelien Verkade189 views
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit... by VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
VNG Realisatie18 views
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201... by Gemeente Zwijndrecht
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Nieuwe dienstverleningsconcept - Presentatie bij diensthoofdenvergadering 201...
Praktische inzet van digitale interne communicatie_ 2007 kort by Jan-Willem Koers
Praktische inzet van digitale interne communicatie_ 2007 kortPraktische inzet van digitale interne communicatie_ 2007 kort
Praktische inzet van digitale interne communicatie_ 2007 kort
Jan-Willem Koers482 views
Verslag webmanagersnet themadag 15 nov 2012 by Present Media
Verslag webmanagersnet themadag 15 nov 2012 Verslag webmanagersnet themadag 15 nov 2012
Verslag webmanagersnet themadag 15 nov 2012
Present Media440 views
Financieel Management.Nl by MichielAtzema
Financieel Management.NlFinancieel Management.Nl
Financieel Management.Nl
MichielAtzema217 views
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst by VNG Realisatie
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
20190124_pilot succesratio_verslag bijeenkomst
VNG Realisatie226 views
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur by Bregje van Helmond
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
2016 Verandertraject binnen sociaal domein - Binnenlands Bestuur
Bregje van Helmond122 views
Presentatie 'toetsing connect 2.0 aan het efqm model' by Stebo vzw
Presentatie 'toetsing connect 2.0 aan het efqm model'Presentatie 'toetsing connect 2.0 aan het efqm model'
Presentatie 'toetsing connect 2.0 aan het efqm model'
Stebo vzw557 views
Rondleiding Qsuite | Registratiesysteem voor inloophuizen IPSO by Evelien Verkade
Rondleiding Qsuite | Registratiesysteem voor inloophuizen IPSORondleiding Qsuite | Registratiesysteem voor inloophuizen IPSO
Rondleiding Qsuite | Registratiesysteem voor inloophuizen IPSO
Evelien Verkade541 views

More from KING

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie... by
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...KING
1.3K views29 slides
Presentatie dso leveranciersdag 17 november by
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberKING
595 views19 slides
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november by
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberKING
312 views28 slides
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november by
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
150 views4 slides
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november by
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
258 views15 slides
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november by
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november KING
455 views23 slides

More from KING(20)

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie... by KING
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
KING1.3K views
Presentatie dso leveranciersdag 17 november by KING
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
KING595 views
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november by KING
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
KING312 views
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november by KING
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
KING150 views
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november by KING
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
KING258 views
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november by KING
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
KING455 views
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties by KING
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
KING1.4K views
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem... by KING
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
KING260 views
GGI werksessie oktober en november by KING
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
KING563 views
Doe dagen najaar 2017 identificatie by KING
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
KING381 views
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap by KING
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
KING298 views
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde by KING
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
KING225 views
Doedagen najaar 2017 identificatie by KING
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
KING106 views
Doedagen najaar 2017 blockchain game by KING
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
KING413 views
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo by KING
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
KING329 views
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso by KING
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
KING316 views
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening by KING
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
KING249 views
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken by KING
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
KING223 views
Doe dagen najaar 2017 AVG by KING
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVG
KING372 views
Doedagen najaar 2017 e factureren by KING
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
KING307 views

Zwolle rapport webcare jan 2014

 • 1. 7 stap uit Opdrachtgever H. Akse Opdrachtnemer Diana Castrop Versie 1.1 Datum oktober 2014 Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 20 69 D.Castrop@zwolle.nl www.zwolle.nl Eindrapport Webcare
 • 2. 7 Datum oktober 2014 Titel Eindrapport Webcare 2/7 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Het traject 3 2.1 Scope 3 2.2 Team 3 2.3 Aanpak 4 3 Huidige werkwijze 5 4 Aandachtspunten 5 5 Gewenste proces 6 6 Implementatie 6 6.1 Afspraken: 6
 • 3. 7 Datum oktober 2014 Titel Eindrapport Webcare 3/7 1 Inleiding In dit rapport wordt het lean traject webcare samengevat. Hieraan is gewerkt van mei tot en met oktober 2012 met medewerkers van de gemeente Zwolle die actief bij de webcare betrokken zijn. (Zie hoofdstuk 2). In oktober 2014 is een actualisatie van de stand van zaken toegepast. Directe aanleiding voor de start van het traject is het feit dat webcare steeds meer een plek binnen de organisatie krijgt. Ook bestaat de wens om inzicht te krijgen in het proces. Met dit inzicht kunnen de betrokken werkafspraken maken Aan AFI-Advies is de opdracht gegeven om samen met het team te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het proces van webcare in kaart te brengen en werkafspraken te maken. Dit rapport is digitaal aan de leden van het verbeterteam toegestuurd en kan in de toekomst eventueel ook opgevraagd worden bij het team AFI-Advies. 2 Het traject Belangrijk in dit traject is om het webcare proces goed in kaart te brengen en duidelijke werkafspraken te maken tussen de betrokken partijen. Webcare is een relatief jong onderwerp binnen de organisatie, dat echter steeds belangrijker wordt. Daarom is het noodzakelijk een werkproces op te stellen en deze verder uit te werken tot concrete werkafspraken. Dit hebben we gedaan door een aantal sessies te organiseren met medewerkers uit verschillende disciplines die bij het proces betrokken zijn zoals het KCC en de afdeling Communicatie. Het doel is om tot een zo inzichtelijk proces te komen, waar ruimte is om in de komende tijd verder te groeien en te ontwikkelen. 2.1 Scope De scope van het onderzoek betreft het traject van het binnenkomen van een tweet tot het afhandelen hiervan. Omdat de activiteiten op andere fora (bijv. facebook) nog zeer beperkt zijn, zijn deze onderdelen buiten het proces gelaten. Wanneer de activiteiten op deze of nieuwe fora wel van omvang worden/zijn kunnen deze fora eenvoudig aan het beschreven proces worden toegevoegd. 2.2 Team Opdrachtgever De opdrachtgever is Hanneke Akse, afdelingshoofd Communicatie van de eenheid Advies & Faciliteiten.
 • 4. 7 Datum oktober 2014 Titel Eindrapport Webcare 4/7 De deelnemers aan het team zijn: Bonnie vd Meer; Communicatie Stefan van Duursen, Communicatie John Ruiter, Communicatie Wilma Trip, KCC Mirjam Borst, KCC Joke Koke, Publiekszaken Het verbeterteam heeft in vier sessies onder begeleiding van Diana Castrop AFI-Advies het gewenste proces in kaart gebracht. 2.3 Aanpak Om tot het gewenste proces voor webcare te komen zijn de leden van het verbeterteam in een aantal sessies bij elkaar gekomen. In deze sessie is bekeken naar de huidige werkwijze en waar deze nog aangescherpt kan worden. Opgemerkt hierbij is dat het onderwerp van webcare een heel nieuw onderwerp voor de gemeente Zwolle betreft. Derhalve zal dit proces en de onderdelen die hieronder vallen in de komende jaren zich verder ontwikkelen.
 • 5. 7 Datum oktober 2014 Titel Eindrapport Webcare 5/7 3 Huidige werkwijze Onder webcare wordt de volgende definitie gehanteerd: webcare is het beleid van een organisatie om actief te reageren op uitlatingen over de organisatie in de sociale media, bijvoorbeeld van consumenten die vragen of klachten hebben. Het volgen van sociale media geeft ook een beeld van de sentimenten die in de Zwolse samenleving heersen, in het algemeen en over de gemeente Zwolle in het bijzonder. Doel van webcare is om de dienstverlening te verbeteren en een beeld te krijgen van de sentimenten die leven in de stad. Sommige organisaties schakelen externe partijen in om hun online reputatie in de gaten te houden. Deze partijen bekijken en analyseren wat er over een organisatie of product op sociale media, blogs en fora wordt gezegd. Binnen de gemeente Zwolle wordt webcare uitgevoerd door het KCC en de afdeling Communicatie. In de huidige werkwijze kijken twee medewerkers een aantal keer per dag in de timeline. Hiervoor is een aantal kernonderwerpen gedefinieerd (#, #,, en). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de applicatie Hootsuite. De binnengekomen tweets worden door de betreffende medewerkers afgehandeld. Hiervoor kan het nodig zijn dat de vraag wordt uitgezet naar de backoffice. De afspraak is dat het KCC vragen, klachten, opmerkingen/meldingen en complimenten afhandelt. De afdeling Communicatie handelt tweets af die imago van de gemeente Zwolle kunnen beïnvloeden. Om tweets te signaleren kijken de medewerkers van Communicatie per dag op de timeline. 4 Aandachtspunten Bij het uitwerken van het gewenste proces zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen: • In de huidige werkwijze word de timeline dagelijks bekeken, dit gebeurt tussen de andere reguliere werkzaamheden door. Dit geldt zowel voor het KCC als voor Communicatie • afhandeling van berichten is niet altijd via social media mogelijk (bijvoorbeeld omdat er meer informatie nodig is voor de afhandeling). In dat geval wordt er doorverwezen naar een van de andere, meer passende kanalen. • Het onderwerp webcare is nieuw voor de gemeente Zwolle en de social media, blogs en fora zijn constant in beweging. Dit maakt het noodzakelijk om regelmatig het proces en de te volgend onderdelen tegen het licht te houden. Het is een proces in ontwikkeling. • Binnen de organisatie worden ook andere partijen gestimuleerd om deel te nemen aan social media, blogs en fora. Afgesproken moet worden hoe dit verder vorm wordt gegeven.
 • 6. 7 Datum oktober 2014 Titel Eindrapport Webcare • Om de werkzaamheden in het kader van webcare te ondersteunen kan gebruik worden gemaakt van een tool. In deze tools (er zijn er meerdere op de markt beschikbaar) kunnen de berichten op de diverse social media gevolgd worden (mbv een timeline). De inrichting van de ondersteunende tool moet nog verder worden vorm gegeven (inclusief de rapportages over de sentimenten). Dit kan na de definitieve keuze van de ondersteunende tool. In het gewenste proces is ervoor gekozen dat zowel het KCC als de afdeling Communicatie gebruik maakt van deze tool. 6/7 • Berichten die binnenkomen en door het KCC worden doorgezet naar de backoffice worden geregistreerd in het medewerkerportaal. Hiertoe is het kanaal fax uitgefaseerd. 5 Gewenste proces Het gewenste proces is uitgewerkt en in de gemeentelijke modelleertool. Deze digitale vastlegging komt beschikbaar voor de betrokken partijen (HTML). Het gewenste proces is een weergave van de webcare door KCC en Communicatie en gaat niet in op de berichten die via andere collega’s (bijv. wijkmanagers) loopt. Het proces is op groter formaat beschikbaar in het bijgeleverde rapport. Controleren tijdlijn Beoordelen tweet Tijd Beantwoorden tweet Versturen tweet Vraag uitzetten Verwijzen naar ander kanaal Versturen antwoordtweet Versturen tweet Versturen tweet Tweet registreren Beoordelen klacht Versturen retweet Beoordelen tweet Versturen tweet Plaatsen informatie direct beantwoorden vraag uitzoeken/doorzetten meer info nodig definitief antwoord melding klacht compliment imago 6 Implementatie 6.1 Afspraken en aandachtspunten: • KCC behandelt vragen, meldingen, opmerkingen, klachten en complimenten. Communicatie behandelt tweets die van invloed op het imago kunnen zijn • Op dit moment loopt er een pilot met betrekking tot de ondersteuningstool Hootsuite. Voor het eind van het jaar zal de definitieve ondersteuningstool gekozen worden. Over de inrichting moeten afspraken gemaakt worden.
 • 7. 7 Datum oktober 2014 Titel Eindrapport Webcare 7/7 • De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor de rapportages mbt tot de sentimenten naar andere bedrijfsonderdelen (bijvoorbeeld het college en opdrachtgevers). De rapportage hoeven niet per definitie een uitgebreid rapport te zijn, maar het kan ook in de vorm van bijvoorbeeld dat opvallende zaken die in de social media naar voren zijn gekomen in de advisering aan college en opdrachtgevers wordt meegenomen. • Het is mogelijk om ook voor projecten gericht webcare toe te passen. Tussen KCC en Communicatie wordt periodiek afgestemd wie welke projecten volgt. Daarnaast is het aan de betreffende communicatieadviseurs, projectleiders, wijkbeheerders etc om de tweets over deze projecten te volgen. • Met partijen anders dan KCC en Communicatie zullen afspraken worden gemaakt over hoe om te gaan met berichten op de social media, blogs en fora • Op tweets met ongepast taalgebruik wordt niet gereageerd (vergelijk met het uitgangspunt dat ongepast taalgebruik aan de telefoon het gesprek wordt beëindigd). • Wanneer er een compliment binnenkomt wordt deze (net als bij klachten) voor zover mogelijk intern ook uitgezet • Regelmatig wordt bekeken of nieuwe social media, blogs of fora aan de actieve webcare moet worden toegevoegd • Periodiek stemmen KCC en Communicatie de werkwijze af en bekijken of er wijzigingen nodig zijn. • De berichten op social media, blogs en fora komen onregelmatig binnen. Het is mogelijk om deze sentimenten te rapporteren. Over de rapportages moeten verdere afspraken gemaakt worden. Dit wordt mede beïnvloed door de keuze van de ondersteunende tool. • Vragen uit berichten die worden doorgezet naar de backoffice worden vastgelegd in het Medewerkerportaal (contactregistratie). Hiervoor wordt in het Medewerkerportaal het kanaal fax vervangen door het kanaal Twitter. • Op dit moment wordt de webcare bij het KCC uitgevoerd door twee medewerkers. Dit zal op korte termijn naar meer medewerkers van het KCC worden overgedragen. Van belang is een goede instructie en afstemming van de afspraken. • Afspraak is dat een bericht op de social media, met als berichten in de mail worden afgehandeld. We volgen hierbij de bestaande servicelevels (zie: geen 24/7 maar behandeling tijdens kantooruren). • Er wordt een concernopleiding ontwikkeld die medewerkers van de gemeente Zwolle opleidt tot ‘digitale ambtenaar’, om ook digitaal te kunnen aansluiten bij ontwikkelingen in de stad.