SlideShare a Scribd company logo

150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0

KING
KING

compliancy

1 of 37
Download to read offline
Compliancy Monitor 2015-3
Rapportage over de standaardisatie van
software voor gemeenten en
samenwerkingsverbanden
V 1.3
Herman Timmermans
Peter Klaver
Kees Groeneveld
Jan Brinkkemper
Den Haag, 20 augustus 2015
2
INHOUD
Het gebruik van de Compliancy monitor ..............................................................................................3
Gemeenten en samenwerkingsverbanden......................................................................................................3
Leveranciers ................................................................................................................................................................3
Toenemende transparantie en sturen op kwaliteit.....................................................................................3
1. Inleiding ...................................................................................................................................................4
1.1 Achtergrond en aanleiding......................................................................................................................4
1.2 Doel en verantwoording...........................................................................................................................4
1.3 Het belang van standaarden...................................................................................................................4
1.4 Compliancy ....................................................................................................................................................5
2. Resultaten................................................................................................................................................6
2.1 Toelichting .....................................................................................................................................................6
2.2 Overzicht per standaard...........................................................................................................................6
2.3 Servicebus producten................................................................................................................................6
2.4 Gebruikte scores..........................................................................................................................................6
2.5 Betalen en Invorderen...............................................................................................................................8
2.6 Document Creatie Services 1.0........................................................................................................... 10
2.7 iJw voor gemeenten................................................................................................................................. 12
2.8 iWmo voor gemeenten........................................................................................................................... 14
2.9 Mijn Overheid Berichtenbox................................................................................................................ 16
2.10 Mijn Overheid Lopende Zaken............................................................................................................ 19
2.11 Prefill e-Formulieren Services 1.0..................................................................................................... 23
2.12 StUF CORV .............................................................................................................................................. 25
2.13 WABO-BAG Services........................................................................................................................... 29
2.14 Zaak Document Services 1.0................................................................................................................ 30
3. Conclusies en aanbevelingen.........................................................................................................35
3.1 Conclusies.................................................................................................................................................... 35
3.2 Aanbevelingen........................................................................................................................................... 35
4. Bronnen en verwijzingen................................................................................................................37
3
HET GEBRUIK VAN DE COMPLIANCY MONITOR
GEMEENTEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN
De Compliancy Monitor is één van de instrumenten, die VNG/KING publiceert ten behoeve van
gemeenten en samenwerkingsverbanden om deze organisaties te ondersteunen bij het maken van
verantwoorde keuzes voor nieuwe en/of vervangende softwareapplicaties. Deze monitor bevat het
overzicht van alle softwareapplicaties die momenteel in gebruik zijn en waarvan de leverancier heeft
aangegeven dat de betreffende applicatie één of meer belangrijke standaarden ondersteunt.
In de Compliancy Monitor kan een gemeente of samenwerkingsverband zien welke softwareproducten
ook daadwerkelijk aan de door de leverancier opgegeven standaard voldoen (‘compliant’ zijn). Hoewel
het voldoen aan een standaard geen doel op zich is, geeft de compliancy van een softwareproduct
doorgaans een betrouwbare aanwijzing, dat het betreffende product zonder uitgebreide
maatwerkkoppelingen inpasbaar is in een keten met andere applicaties.
LEVERANCIERS
In de Compliancy Monitor kan een leverancier zien hoe zijn product qua compliancy scoort in
vergelijking tot collega leveranciers. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het werven
van (nieuwe) klanten en opdrachtgevers.
TOENEMENDE TRANSPARANTIE EN STUREN OP KWALITEIT
VNG/KING streeft ernaar om, door het steeds meer transparant maken van het software aanbod voor de
gemeentelijke markt, bij te dragen aan een substantiële verbetering van de kwaliteit van het
gemeentelijk applicatielandschap. Om dat proces te ondersteunen is het periodiek analyseren en
publiceren van de compliancy ontwikkeling één van de middelen.
Met de ambities van de Digitale Agenda 20201 is het onontkoombaar dat nog meer dan tot nu toe moet
worden gestuurd op kwaliteit. Het gebruik van softwareapplicaties die voldoen (‘compliant’ zijn) aan de
afgesproken standaarden is daarvan een essentieel onderdeel.
1 Zie ook: https://www.kinggemeenten.nl/secties/digitale-agenda-2020/digitale-agenda-2020-het-kort
4
1. INLEIDING
1.1 ACHTERGROND EN AANLEIDING
Voor u ligt de derde Compliancy Monitor van 2015. Ten opzichte van de voorgaande versies is deze
versie opnieuw aanzienlijk uitgebreid. In deze versie wordt gerapporteerd over de volgende
standaarden:
 Betalen en Invorderen
 Document Creatie Services
 iWMO voor gemeenten
 IJW voor gemeenten
 Mijn Overheid BB
 Mijn Overheid LZ
 Prefill e Formulieren
 StUF CORV
 Wabo Bag Services
 Zaak Documentservices
1.2 DOEL EN VERANTWOORDING
Het doel van de Compliancy Monitor is om vast te stellen welke producten van welke leveranciers
voldoen aan de overeengekomen standaarden. Het onderzoek daartoe wordt uitgevoerd aan de hand
van de vermelding van softwareproducten, die leveranciers hebben opgevoerd in de Softwarecatalogus.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de resultaten van testen en testrapportages, die zijn verkregen op
het StUF Testplatform.
Voor de standaarden MijnOverheid Lopende Zaken en MijnOverheid Berichtenbox wordt gebruik
gemaakt van informatie van Logius m.b.t. de testen, die voor de betreffende producten zijn uitgevoerd op
de zogenaamde pre-productieomgeving van Logius2. Voor de standaarden iJW voor gemeenten en
iWMO voor gemeenten wordt gebruik gemaakt van de controles die door het Zorginstituut Nederland3
zijn uitgevoerd.
1.3 HET BELANG VAN STANDAARDEN
De juiste en tijdige toepassing van standaarden is belangrijk voor een optimaal functionerende en
samenhangende informatievoorziening van gemeenten. Tijdens de laatste Buitengewone Algemene
Ledenvergadering van de VNG heeft 97% van de gemeenten een positief besluit genomen over de
voortzetting van de ingeslagen weg op het vlak van standaardisatie, transparantie,
leveranciersmanagement en het compliancy op de standaarden. Het periodiek uitbrengen van deze
monitor maakt daar deel van uit.
2 Meer informatie vindt u op: https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-
mijnoverheid .
3 Dit is de zogenaamde Groen Vink procedure; zie ook
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Zorginstituut-Nederland-reikt-Groene-
Vinken-uit.html
5
Bij de uitwerking van deze Monitor is primair uitgegaan van de leveranciers die het KING Convenant en
een addendum hebben ondertekend voor één of meer van de hierboven genoemde standaarden. Waar
relevant zijn ook producten vermeld van leveranciers, die niet het Convenant en één of meer addenda
hebben ondertekend.
1.4 COMPLIANCY
Gemeenten en samenwerkingsverbanden streven naar een betrouwbare en transparante ICT-
architectuur met bijbehorende standaarden. Bij de realisatie daarvan levert VNG/KING ondersteuning
o.a. in het (mede) oplossen van compliancy-vraagstukken. Onder compliancy wordt verstaan de mate
waarin de gerealiseerde ICT inrichting van een organisatie voldoet aan vooraf overeengekomen
architectuur en standaarden. Om dat te kunnen realiseren is, aanvullend op het ontwikkelen van
(bestaande) standaarden, een aantal hulpmiddelen ontwikkeld zoals de Softwarecatalogus4, het StUF
Testplatform5 en compliancy testsets.
Een product is compliant:
 wanneer het is getest conform het voorgeschreven testinstrument en (indien beschikbaar
compliancy) testset,
 in de test een foutloos resultaat is behaald, en
 het finale testresultaat in de vorm van een testrapport door de leverancier is gepubliceerd in de
Softwarecatalogus.
4 Zie ook: https://www.softwarecatalogus.nl/
5 Zie ook: http://www.stuftestplatform.nl/
6
2. RESULTATEN
2.1 TOELICHTING
Deze Monitor geeft de stand van zaken weer m.b.t. de realisatie de hiervoor gemelde standaarden per
18 augustus 2015.
In de voorbereiding op de publicatie van deze Monitor Compliancy zijn de concept resultaten van de
analyse per leverancier aan de betreffende leverancier voorgelegd ter controle. De resultaten die
in deze Monitor aantreft zijn derhalve geverifieerd bij de betreffende leveranciers. Deze
vooraankondiging heeft in een substantieel aantal gevallen ertoe geleid dat leveranciers hun gegevens in
de Softwarecatalogus hebben bijgewerkt.
2.2 OVERZICHT PER STANDAARD
In de hierna volgende overzichten vindt u de resultaten per standaard en per leverancier van de
applicaties die in gebruik zijn bij gemeenten. Bij de samenstelling van deze overzicht is primair
uitgegaan van de leveranciers die het KING Convenant en het betreffende addendum hebben
ondertekend. Voor een volledige opgave van alle productversies wordt verwezen naar de vermelding in
de Softwarecatalogus (www.softwarecatalogus.nl).
2.3 SERVICEBUS PRODUCTEN
Producten die fungeren binnen een koppeling tussen 2 of meer (proces)applicaties, zoals servicebus en
andere middleware en applicatie-integratie gerelateerde producten, worden tot nu toe getest ten
opzichte van standaarden als Zaak Document Services e.d.. In de hierna volgende overzichten zijn de
producten die een dergelijke rol kunnen vervullen gemarkeerd met een ‘*’ bij de productnaam.
VNG/KING is van mening dat een dergelijke test onvoldoende recht doet aan de specifieke functionaliteit
van deze groep producten. De compliancy van dit soort producten t.o.v. een standaard als Zaak
Document Services kan alleen worden aangetoond in combinatie met een (proces)applicatie zoals een
zaaksysteem e.d.. Vanwege deze afhankelijkheid en variaties in specifieke koppelfunctionaliteit tussen
de (proces)applicatie en servicebus producten is de vraag in hoeverre zo’n product als zodanig
zelfstandig compliant is.
VNG/KING adviseert gemeenten bij gebruik van een servicebus of andere middleware producten
compliancy als eis op te nemen op de te gebruiken combinatie van softwareproducten.
In samenspraak met de betrokken leveranciers zal VNG/KING het initiatief nemen tot het ontwikkelen
van eisen en een bijbehorende testset voor servicebus-producten waarmee de compliancy van dat soort
producten effectief kan worden getest.
2.4 GEBRUIKTE SCORES
Bij de vermelding van de resultaten wordt de kwalificatie OK toegekend wanneer de betreffende
applicatie door de Leverancier is getest op het StUF Testplatform of een daarmee door VNG/KING
gelijkgesteld testplatform (zoals Zorginstituut Nederland en/of Logius) en deze test heeft geleid tot een
positief testrapport. Dat testrapport dient gepubliceerd te zijn in de Softwarecatalogus.
Wanneer een product niet voldoet aan de eis van de standaard of een testrapport ontbreekt dan is dit
met NIET OK aangeduid.
De vermelding van aantallen in de kolommen ‘Pakket aantal gemeenten’ en Pakketversie aantal
gemeenten’ is gebaseerd op de opgave van de gemeenten die de Softwarecatalogus hebben ingevuld, Het

Recommended

Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaardenRapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaarden
Rapportage verkenning en_advies_uniformering_ict_inkoopvoorwaardenKING
 
Handreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrHandreiking cloud overheden_taskforce_lr
Handreiking cloud overheden_taskforce_lrKING
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KINGKING
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KINGKING
 
20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag Berichtenapp20160616 leveranciersdag Berichtenapp
20160616 leveranciersdag BerichtenappKING
 
0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag Zwolle0902 Doe dag Zwolle
0902 Doe dag ZwolleKING
 
160104 Leveranciersdag KING
160104 Leveranciersdag KING160104 Leveranciersdag KING
160104 Leveranciersdag KINGKING
 
Informatiekundige inrichting Sociaal Domein key-note
Informatiekundige inrichting Sociaal Domein key-noteInformatiekundige inrichting Sociaal Domein key-note
Informatiekundige inrichting Sociaal Domein key-noteOdinfo BV
 

More Related Content

What's hot

20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KINGKING
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KINGKING
 
ICT in het sociaal domein
ICT in het sociaal domeinICT in het sociaal domein
ICT in het sociaal domeinOdinfo BV
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KINGKING
 
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018VNG Realisatie
 
151013 praktijkmiddag schiedam rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse
151013 praktijkmiddag schiedam  rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse151013 praktijkmiddag schiedam  rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse
151013 praktijkmiddag schiedam rotterdam 10 stappenplan clusteranalyseKING
 
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 finalWhitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 finalAlbert H. van Dijk
 
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018VNG Realisatie
 

What's hot (9)

20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
 
20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING20160401 Leveranciersdag KING
20160401 Leveranciersdag KING
 
ICT in het sociaal domein
ICT in het sociaal domeinICT in het sociaal domein
ICT in het sociaal domein
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
 
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
 
ICT 2020
ICT 2020ICT 2020
ICT 2020
 
151013 praktijkmiddag schiedam rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse
151013 praktijkmiddag schiedam  rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse151013 praktijkmiddag schiedam  rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse
151013 praktijkmiddag schiedam rotterdam 10 stappenplan clusteranalyse
 
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 finalWhitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
Whitepaper ict sourcing in de publieke sector 8 d-071 28 final
 
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
Leveranciersbijeenkomst 20 april 2018
 

Viewers also liked

Publicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter Hilhorst
Publicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter HilhorstPublicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter Hilhorst
Publicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter HilhorstKING
 
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari KING
 
Groningen werkafspraken webcare 2013
Groningen  werkafspraken webcare 2013Groningen  werkafspraken webcare 2013
Groningen werkafspraken webcare 2013KING
 
Groningen conceptnota sociale media jul 2013
Groningen  conceptnota sociale media jul 2013Groningen  conceptnota sociale media jul 2013
Groningen conceptnota sociale media jul 2013KING
 
Leeuwarden handout tips & tricks social media
Leeuwarden  handout tips & tricks social mediaLeeuwarden  handout tips & tricks social media
Leeuwarden handout tips & tricks social mediaKING
 
Im in kaart gebracht (rik maes)
Im in kaart gebracht (rik maes)Im in kaart gebracht (rik maes)
Im in kaart gebracht (rik maes)KING
 
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomstNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomstKING
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart KING
 
Gastcollege M&S Fontys 180411
Gastcollege M&S Fontys 180411Gastcollege M&S Fontys 180411
Gastcollege M&S Fontys 180411Dominique Hanssen
 
Leeuwarden inrichting webcare jan 2014
Leeuwarden  inrichting webcare jan 2014Leeuwarden  inrichting webcare jan 2014
Leeuwarden inrichting webcare jan 2014KING
 
Leeuwarden richtlijnen gebruik sociale media mei 2011
Leeuwarden  richtlijnen gebruik sociale media mei 2011Leeuwarden  richtlijnen gebruik sociale media mei 2011
Leeuwarden richtlijnen gebruik sociale media mei 2011KING
 
Zwolle rapport webcare jan 2014
Zwolle rapport webcare jan 2014Zwolle rapport webcare jan 2014
Zwolle rapport webcare jan 2014KING
 
160308 king wsjg presentatie kennispunt twente
160308 king wsjg presentatie kennispunt twente160308 king wsjg presentatie kennispunt twente
160308 king wsjg presentatie kennispunt twenteKING
 
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...KING
 
160308 king wsjg presentatie burgerpeiling
160308 king wsjg presentatie burgerpeiling160308 king wsjg presentatie burgerpeiling
160308 king wsjg presentatie burgerpeilingKING
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KINGKING
 

Viewers also liked (20)

Publicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter Hilhorst
Publicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter HilhorstPublicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter Hilhorst
Publicatie Nabij is beter - Jos van der Lans en Pieter Hilhorst
 
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
Masterclass Privacy en Data Science donderdag 12 januari
 
Groningen werkafspraken webcare 2013
Groningen  werkafspraken webcare 2013Groningen  werkafspraken webcare 2013
Groningen werkafspraken webcare 2013
 
Groningen conceptnota sociale media jul 2013
Groningen  conceptnota sociale media jul 2013Groningen  conceptnota sociale media jul 2013
Groningen conceptnota sociale media jul 2013
 
Leeuwarden handout tips & tricks social media
Leeuwarden  handout tips & tricks social mediaLeeuwarden  handout tips & tricks social media
Leeuwarden handout tips & tricks social media
 
Im in kaart gebracht (rik maes)
Im in kaart gebracht (rik maes)Im in kaart gebracht (rik maes)
Im in kaart gebracht (rik maes)
 
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomstNetwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst
Netwerkbijeenkomst monitor 1 dec impressie bijeenkomst
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart Doedag DA2020 Venlo 9 maart
Doedag DA2020 Venlo 9 maart
 
Gastcollege M&S Fontys 180411
Gastcollege M&S Fontys 180411Gastcollege M&S Fontys 180411
Gastcollege M&S Fontys 180411
 
Leeuwarden inrichting webcare jan 2014
Leeuwarden  inrichting webcare jan 2014Leeuwarden  inrichting webcare jan 2014
Leeuwarden inrichting webcare jan 2014
 
Leeuwarden richtlijnen gebruik sociale media mei 2011
Leeuwarden  richtlijnen gebruik sociale media mei 2011Leeuwarden  richtlijnen gebruik sociale media mei 2011
Leeuwarden richtlijnen gebruik sociale media mei 2011
 
Zwolle rapport webcare jan 2014
Zwolle rapport webcare jan 2014Zwolle rapport webcare jan 2014
Zwolle rapport webcare jan 2014
 
160308 king wsjg presentatie kennispunt twente
160308 king wsjg presentatie kennispunt twente160308 king wsjg presentatie kennispunt twente
160308 king wsjg presentatie kennispunt twente
 
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
160405 praktijkmiddag de fryske marren king welkom hoe lokale economie stimul...
 
160308 king wsjg presentatie burgerpeiling
160308 king wsjg presentatie burgerpeiling160308 king wsjg presentatie burgerpeiling
160308 king wsjg presentatie burgerpeiling
 
160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING160401 Leveranciersdag KING
160401 Leveranciersdag KING
 

Similar to 150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0

TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC Product Portfolio 2009TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC Product Portfolio 2009TrendIC
 
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammesKING
 
Leveranciersbijeenkomst compliancy 11092015
Leveranciersbijeenkomst compliancy 11092015Leveranciersbijeenkomst compliancy 11092015
Leveranciersbijeenkomst compliancy 11092015KING
 
Leveranciersbijeenkomst1303 samenwerking leveranciers
Leveranciersbijeenkomst1303 samenwerking leveranciersLeveranciersbijeenkomst1303 samenwerking leveranciers
Leveranciersbijeenkomst1303 samenwerking leveranciersKING
 
Start Notitie Sam V 1.3
Start Notitie Sam V 1.3Start Notitie Sam V 1.3
Start Notitie Sam V 1.3ITsyndicaat
 
151127 leveranciersbijeenkomst kin_gconvenant
151127 leveranciersbijeenkomst kin_gconvenant151127 leveranciersbijeenkomst kin_gconvenant
151127 leveranciersbijeenkomst kin_gconvenantKING
 
Televak centers presentatie 2013
Televak centers presentatie 2013 Televak centers presentatie 2013
Televak centers presentatie 2013 TelevakCenters
 
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscan
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscanWhitepaper gap analyse techniek scan securityscan
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscanDennis Daalhuizen
 
Cloud Computing
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud ComputingsaMBO-ICT
 
Whitepaper sourcing stack & interviews
Whitepaper sourcing stack & interviewsWhitepaper sourcing stack & interviews
Whitepaper sourcing stack & interviewsDennis Daalhuizen
 
Storm insights app analytics wac 2014
Storm insights  app analytics wac 2014Storm insights  app analytics wac 2014
Storm insights app analytics wac 2014Jasper Dijkstra
 
Bedrijfspresentatie Geuze Automatisering B.V.
Bedrijfspresentatie Geuze Automatisering B.V.Bedrijfspresentatie Geuze Automatisering B.V.
Bedrijfspresentatie Geuze Automatisering B.V.cmgeuze
 
KPN Smart Industry
KPN Smart IndustryKPN Smart Industry
KPN Smart IndustryHenk Luitjes
 
Smart Industry en KPN
Smart Industry en KPNSmart Industry en KPN
Smart Industry en KPNMax Bloch
 
KPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgeving
KPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgevingKPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgeving
KPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgevingXander M
 
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima formaBenchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima formaCTB xRM
 
Leveranciersbijeenkomst de nieuwe monitor compliancy 26062015
Leveranciersbijeenkomst de nieuwe monitor compliancy 26062015Leveranciersbijeenkomst de nieuwe monitor compliancy 26062015
Leveranciersbijeenkomst de nieuwe monitor compliancy 26062015KING
 

Similar to 150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0 (20)

TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC Product Portfolio 2009TrendIC Product Portfolio 2009
TrendIC Product Portfolio 2009
 
Presentatie Theo Klarenbeek Belastingdienst Twinfield Masterclass #TWFMC
Presentatie Theo Klarenbeek Belastingdienst Twinfield Masterclass #TWFMCPresentatie Theo Klarenbeek Belastingdienst Twinfield Masterclass #TWFMC
Presentatie Theo Klarenbeek Belastingdienst Twinfield Masterclass #TWFMC
 
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
30062017 leveranciersbijeenkomst Inleiding han wammes
 
Leveranciersbijeenkomst compliancy 11092015
Leveranciersbijeenkomst compliancy 11092015Leveranciersbijeenkomst compliancy 11092015
Leveranciersbijeenkomst compliancy 11092015
 
Leveranciersbijeenkomst1303 samenwerking leveranciers
Leveranciersbijeenkomst1303 samenwerking leveranciersLeveranciersbijeenkomst1303 samenwerking leveranciers
Leveranciersbijeenkomst1303 samenwerking leveranciers
 
Start Notitie Sam V 1.3
Start Notitie Sam V 1.3Start Notitie Sam V 1.3
Start Notitie Sam V 1.3
 
151127 leveranciersbijeenkomst kin_gconvenant
151127 leveranciersbijeenkomst kin_gconvenant151127 leveranciersbijeenkomst kin_gconvenant
151127 leveranciersbijeenkomst kin_gconvenant
 
Televak centers presentatie 2013
Televak centers presentatie 2013 Televak centers presentatie 2013
Televak centers presentatie 2013
 
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscan
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscanWhitepaper gap analyse techniek scan securityscan
Whitepaper gap analyse techniek scan securityscan
 
Cloud Computing
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud Computing
 
Cloudcomputing
CloudcomputingCloudcomputing
Cloudcomputing
 
Whitepaper workshops
Whitepaper workshopsWhitepaper workshops
Whitepaper workshops
 
Whitepaper sourcing stack & interviews
Whitepaper sourcing stack & interviewsWhitepaper sourcing stack & interviews
Whitepaper sourcing stack & interviews
 
Storm insights app analytics wac 2014
Storm insights  app analytics wac 2014Storm insights  app analytics wac 2014
Storm insights app analytics wac 2014
 
Bedrijfspresentatie Geuze Automatisering B.V.
Bedrijfspresentatie Geuze Automatisering B.V.Bedrijfspresentatie Geuze Automatisering B.V.
Bedrijfspresentatie Geuze Automatisering B.V.
 
KPN Smart Industry
KPN Smart IndustryKPN Smart Industry
KPN Smart Industry
 
Smart Industry en KPN
Smart Industry en KPNSmart Industry en KPN
Smart Industry en KPN
 
KPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgeving
KPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgevingKPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgeving
KPN Smart Industry - Naar een productiegerichte omgeving
 
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima formaBenchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
Benchmark rapport 2014 - Projectinformatie in optima forma
 
Leveranciersbijeenkomst de nieuwe monitor compliancy 26062015
Leveranciersbijeenkomst de nieuwe monitor compliancy 26062015Leveranciersbijeenkomst de nieuwe monitor compliancy 26062015
Leveranciersbijeenkomst de nieuwe monitor compliancy 26062015
 

More from KING

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...KING
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberKING
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberKING
 
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberKING
 
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november KING
 
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesKING
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...KING
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberKING
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieKING
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap KING
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeKING
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieKING
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game KING
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoKING
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso KING
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningKING
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken KING
 
Doe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGKING
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren KING
 

More from KING (20)

Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
Presentatie gemeenten en leveranciers nieuwe rollen, nieuwe kansen leverancie...
 
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 novemberPresentatie dso leveranciersdag 17 november
Presentatie dso leveranciersdag 17 november
 
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 novemberPresentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
Presentatie sturing op digitale dienstverlening leveranciersdag 17 november
 
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie(deel 2) Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 novemberPresentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
Presentatie Visie stelseldiensten leveranciersbijeenkomst 17 november
 
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
Presentatie Api drechtsteden King leveranciersdag 17 november
 
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistratiesPresentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
Presentatie Geo basisregistraties en omvorming tot objectregistraties
 
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
Presentatie leveranciersdag klantreizen en serviceformules omgevingswet novem...
 
GGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en novemberGGI werksessie oktober en november
GGI werksessie oktober en november
 
Doe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatieDoe dagen najaar 2017 identificatie
Doe dagen najaar 2017 identificatie
 
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
Doe dagen najaar 2017 doorontwikeling roadmap
 
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op ordeDoe dagen najaar 2017 adressen op orde
Doe dagen najaar 2017 adressen op orde
 
Doedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatieDoedagen najaar 2017 identificatie
Doedagen najaar 2017 identificatie
 
Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game Doedagen najaar 2017 blockchain game
Doedagen najaar 2017 blockchain game
 
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfoDoedagen najaar 2017 open raadsinfo
Doedagen najaar 2017 open raadsinfo
 
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
Doedagen najaar 2017 omgevingswet checklist dso
 
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverleningDoedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
Doedagen najaar 2017 landelijke online dienstverlening
 
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
Doedagen najaar 2017 eerste hulp bij de invoering van zaakgericht werken
 
Doe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVGDoe dagen najaar 2017 AVG
Doe dagen najaar 2017 AVG
 
Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren Doedagen najaar 2017 e factureren
Doedagen najaar 2017 e factureren
 

150820 compliancy monitor 2015 3 v1.3 0

 • 1. Compliancy Monitor 2015-3 Rapportage over de standaardisatie van software voor gemeenten en samenwerkingsverbanden V 1.3 Herman Timmermans Peter Klaver Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 20 augustus 2015
 • 2. 2 INHOUD Het gebruik van de Compliancy monitor ..............................................................................................3 Gemeenten en samenwerkingsverbanden......................................................................................................3 Leveranciers ................................................................................................................................................................3 Toenemende transparantie en sturen op kwaliteit.....................................................................................3 1. Inleiding ...................................................................................................................................................4 1.1 Achtergrond en aanleiding......................................................................................................................4 1.2 Doel en verantwoording...........................................................................................................................4 1.3 Het belang van standaarden...................................................................................................................4 1.4 Compliancy ....................................................................................................................................................5 2. Resultaten................................................................................................................................................6 2.1 Toelichting .....................................................................................................................................................6 2.2 Overzicht per standaard...........................................................................................................................6 2.3 Servicebus producten................................................................................................................................6 2.4 Gebruikte scores..........................................................................................................................................6 2.5 Betalen en Invorderen...............................................................................................................................8 2.6 Document Creatie Services 1.0........................................................................................................... 10 2.7 iJw voor gemeenten................................................................................................................................. 12 2.8 iWmo voor gemeenten........................................................................................................................... 14 2.9 Mijn Overheid Berichtenbox................................................................................................................ 16 2.10 Mijn Overheid Lopende Zaken............................................................................................................ 19 2.11 Prefill e-Formulieren Services 1.0..................................................................................................... 23 2.12 StUF CORV .............................................................................................................................................. 25 2.13 WABO-BAG Services........................................................................................................................... 29 2.14 Zaak Document Services 1.0................................................................................................................ 30 3. Conclusies en aanbevelingen.........................................................................................................35 3.1 Conclusies.................................................................................................................................................... 35 3.2 Aanbevelingen........................................................................................................................................... 35 4. Bronnen en verwijzingen................................................................................................................37
 • 3. 3 HET GEBRUIK VAN DE COMPLIANCY MONITOR GEMEENTEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN De Compliancy Monitor is één van de instrumenten, die VNG/KING publiceert ten behoeve van gemeenten en samenwerkingsverbanden om deze organisaties te ondersteunen bij het maken van verantwoorde keuzes voor nieuwe en/of vervangende softwareapplicaties. Deze monitor bevat het overzicht van alle softwareapplicaties die momenteel in gebruik zijn en waarvan de leverancier heeft aangegeven dat de betreffende applicatie één of meer belangrijke standaarden ondersteunt. In de Compliancy Monitor kan een gemeente of samenwerkingsverband zien welke softwareproducten ook daadwerkelijk aan de door de leverancier opgegeven standaard voldoen (‘compliant’ zijn). Hoewel het voldoen aan een standaard geen doel op zich is, geeft de compliancy van een softwareproduct doorgaans een betrouwbare aanwijzing, dat het betreffende product zonder uitgebreide maatwerkkoppelingen inpasbaar is in een keten met andere applicaties. LEVERANCIERS In de Compliancy Monitor kan een leverancier zien hoe zijn product qua compliancy scoort in vergelijking tot collega leveranciers. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het werven van (nieuwe) klanten en opdrachtgevers. TOENEMENDE TRANSPARANTIE EN STUREN OP KWALITEIT VNG/KING streeft ernaar om, door het steeds meer transparant maken van het software aanbod voor de gemeentelijke markt, bij te dragen aan een substantiële verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk applicatielandschap. Om dat proces te ondersteunen is het periodiek analyseren en publiceren van de compliancy ontwikkeling één van de middelen. Met de ambities van de Digitale Agenda 20201 is het onontkoombaar dat nog meer dan tot nu toe moet worden gestuurd op kwaliteit. Het gebruik van softwareapplicaties die voldoen (‘compliant’ zijn) aan de afgesproken standaarden is daarvan een essentieel onderdeel. 1 Zie ook: https://www.kinggemeenten.nl/secties/digitale-agenda-2020/digitale-agenda-2020-het-kort
 • 4. 4 1. INLEIDING 1.1 ACHTERGROND EN AANLEIDING Voor u ligt de derde Compliancy Monitor van 2015. Ten opzichte van de voorgaande versies is deze versie opnieuw aanzienlijk uitgebreid. In deze versie wordt gerapporteerd over de volgende standaarden:  Betalen en Invorderen  Document Creatie Services  iWMO voor gemeenten  IJW voor gemeenten  Mijn Overheid BB  Mijn Overheid LZ  Prefill e Formulieren  StUF CORV  Wabo Bag Services  Zaak Documentservices 1.2 DOEL EN VERANTWOORDING Het doel van de Compliancy Monitor is om vast te stellen welke producten van welke leveranciers voldoen aan de overeengekomen standaarden. Het onderzoek daartoe wordt uitgevoerd aan de hand van de vermelding van softwareproducten, die leveranciers hebben opgevoerd in de Softwarecatalogus. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de resultaten van testen en testrapportages, die zijn verkregen op het StUF Testplatform. Voor de standaarden MijnOverheid Lopende Zaken en MijnOverheid Berichtenbox wordt gebruik gemaakt van informatie van Logius m.b.t. de testen, die voor de betreffende producten zijn uitgevoerd op de zogenaamde pre-productieomgeving van Logius2. Voor de standaarden iJW voor gemeenten en iWMO voor gemeenten wordt gebruik gemaakt van de controles die door het Zorginstituut Nederland3 zijn uitgevoerd. 1.3 HET BELANG VAN STANDAARDEN De juiste en tijdige toepassing van standaarden is belangrijk voor een optimaal functionerende en samenhangende informatievoorziening van gemeenten. Tijdens de laatste Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft 97% van de gemeenten een positief besluit genomen over de voortzetting van de ingeslagen weg op het vlak van standaardisatie, transparantie, leveranciersmanagement en het compliancy op de standaarden. Het periodiek uitbrengen van deze monitor maakt daar deel van uit. 2 Meer informatie vindt u op: https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers- mijnoverheid . 3 Dit is de zogenaamde Groen Vink procedure; zie ook https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Nieuwsoverzicht/Zorginstituut-Nederland-reikt-Groene- Vinken-uit.html
 • 5. 5 Bij de uitwerking van deze Monitor is primair uitgegaan van de leveranciers die het KING Convenant en een addendum hebben ondertekend voor één of meer van de hierboven genoemde standaarden. Waar relevant zijn ook producten vermeld van leveranciers, die niet het Convenant en één of meer addenda hebben ondertekend. 1.4 COMPLIANCY Gemeenten en samenwerkingsverbanden streven naar een betrouwbare en transparante ICT- architectuur met bijbehorende standaarden. Bij de realisatie daarvan levert VNG/KING ondersteuning o.a. in het (mede) oplossen van compliancy-vraagstukken. Onder compliancy wordt verstaan de mate waarin de gerealiseerde ICT inrichting van een organisatie voldoet aan vooraf overeengekomen architectuur en standaarden. Om dat te kunnen realiseren is, aanvullend op het ontwikkelen van (bestaande) standaarden, een aantal hulpmiddelen ontwikkeld zoals de Softwarecatalogus4, het StUF Testplatform5 en compliancy testsets. Een product is compliant:  wanneer het is getest conform het voorgeschreven testinstrument en (indien beschikbaar compliancy) testset,  in de test een foutloos resultaat is behaald, en  het finale testresultaat in de vorm van een testrapport door de leverancier is gepubliceerd in de Softwarecatalogus. 4 Zie ook: https://www.softwarecatalogus.nl/ 5 Zie ook: http://www.stuftestplatform.nl/
 • 6. 6 2. RESULTATEN 2.1 TOELICHTING Deze Monitor geeft de stand van zaken weer m.b.t. de realisatie de hiervoor gemelde standaarden per 18 augustus 2015. In de voorbereiding op de publicatie van deze Monitor Compliancy zijn de concept resultaten van de analyse per leverancier aan de betreffende leverancier voorgelegd ter controle. De resultaten die in deze Monitor aantreft zijn derhalve geverifieerd bij de betreffende leveranciers. Deze vooraankondiging heeft in een substantieel aantal gevallen ertoe geleid dat leveranciers hun gegevens in de Softwarecatalogus hebben bijgewerkt. 2.2 OVERZICHT PER STANDAARD In de hierna volgende overzichten vindt u de resultaten per standaard en per leverancier van de applicaties die in gebruik zijn bij gemeenten. Bij de samenstelling van deze overzicht is primair uitgegaan van de leveranciers die het KING Convenant en het betreffende addendum hebben ondertekend. Voor een volledige opgave van alle productversies wordt verwezen naar de vermelding in de Softwarecatalogus (www.softwarecatalogus.nl). 2.3 SERVICEBUS PRODUCTEN Producten die fungeren binnen een koppeling tussen 2 of meer (proces)applicaties, zoals servicebus en andere middleware en applicatie-integratie gerelateerde producten, worden tot nu toe getest ten opzichte van standaarden als Zaak Document Services e.d.. In de hierna volgende overzichten zijn de producten die een dergelijke rol kunnen vervullen gemarkeerd met een ‘*’ bij de productnaam. VNG/KING is van mening dat een dergelijke test onvoldoende recht doet aan de specifieke functionaliteit van deze groep producten. De compliancy van dit soort producten t.o.v. een standaard als Zaak Document Services kan alleen worden aangetoond in combinatie met een (proces)applicatie zoals een zaaksysteem e.d.. Vanwege deze afhankelijkheid en variaties in specifieke koppelfunctionaliteit tussen de (proces)applicatie en servicebus producten is de vraag in hoeverre zo’n product als zodanig zelfstandig compliant is. VNG/KING adviseert gemeenten bij gebruik van een servicebus of andere middleware producten compliancy als eis op te nemen op de te gebruiken combinatie van softwareproducten. In samenspraak met de betrokken leveranciers zal VNG/KING het initiatief nemen tot het ontwikkelen van eisen en een bijbehorende testset voor servicebus-producten waarmee de compliancy van dat soort producten effectief kan worden getest. 2.4 GEBRUIKTE SCORES Bij de vermelding van de resultaten wordt de kwalificatie OK toegekend wanneer de betreffende applicatie door de Leverancier is getest op het StUF Testplatform of een daarmee door VNG/KING gelijkgesteld testplatform (zoals Zorginstituut Nederland en/of Logius) en deze test heeft geleid tot een positief testrapport. Dat testrapport dient gepubliceerd te zijn in de Softwarecatalogus. Wanneer een product niet voldoet aan de eis van de standaard of een testrapport ontbreekt dan is dit met NIET OK aangeduid. De vermelding van aantallen in de kolommen ‘Pakket aantal gemeenten’ en Pakketversie aantal gemeenten’ is gebaseerd op de opgave van de gemeenten die de Softwarecatalogus hebben ingevuld, Het
 • 7. 7 kan voorkomen dat deze aantallen afwijken van het werkelijke aantal installaties dat bekend is bij de betreffende leverancier.
 • 8. 8 2.5 BETALEN EN INVORDEREN Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) BCT Corsa 7.2 - 2014-01 128 24 NIET OK BCT Liber 1.5.6 11 3 NIET OK BCT Corsa 7.2 - 2015-01 128 5 OK BCT Liber 2015-01 11 2 NIET OK BCT Corsa 7.2 - 2014-02 128 3 NIET OK Centric Key2Vergunningen 8.2 41 20 OK Centric Key2Financien 3.17 115 7 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.0 27 13 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.2 27 4 NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* 1.7 0 0 NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Debiteuren 8.3.0.0 3 0 NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Leerlingenvervoer 8.3.0.0 4 0 NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Trajecten 8.3.0.0 4 0 NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Zorg 8.3.0.0 7 0 NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Debiteuren 8.4.0.0. 3 0 NIET OK
 • 9. 9 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Leerlingenvervoer 8.4.0.0. 4 0 NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Trajecten 8.4.0.0. 4 0 NIET OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Zorg 8.4.0.0. 7 1 NIET OK KPN Lokale Overheid Generieke Berichten Platform Generieke Berichten Platform 2.0 (SaaS) 15 7 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.6.x 102 4 NIET OK Procura PROWEB belastingen (PROBEL) 04.2.2.16 6 4 NIET OK Stipter Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO- platform) MO-platform referentiecomponenten 8 7 NIET OK UNIT4 UNIT4 Financials (voorheen Coda Financials) 12 22 14 NIET OK UNIT4 UNIT4 Decade 3.2.8.113 45 27 NIET OK UNIT4 UNIT4 Financials (voorheen Coda Financials) 12 22 3 NIET OK UNIT4 UNIT4 Decade 4.00.000 45 5 NIET OK UNIT4 UNIT4 Business World (voorheen Agresso) Milestone 4 1 0 NIET OK UNIT4 UNIT4 Financials (voorheen Coda Financials) 13 22 1 NIET OK
 • 10. 10 2.6 DOCUMENT CREATIE SERVICES 1.0 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) BCT Liber 1.5.6 11 3 NIET OK BCT Corsa 7.2 - 2015-01 128 5 OK BCT Liber 2015-01 11 2 NIET OK Berkeley Bridge Vergunningen Informatie Systeem (VIS) 4.4 8 6 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* 6.0 27 13 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* 6.2 27 4 NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* 1.7 0 0 OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus* 1.7 0 0 OK Genetics PowerBrowser 13.3.XXXX 1 0 OK Genetics PowerBrowser 13.4.XXXX 1 0 OK iWRITER iWRITER iWRITER 3.4.1 67 16 OK iWRITER iWRITER iWRITER 3.5.0 67 0 OK JNET OpenTunnel 1.7 38 5 OK
 • 11. 11 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Kofax (voorheen Aia Software) Het ITP/CCM Document Platform 4.2 22 17 NIET OK Lost Lemon Toolkit e-formulieren 3.x 18 0 NIET OK Nou&Off LibreOffice-from-Collabora 4.3 1 1 NIET OK OIS OIS Proces Management 3.4 0 0 NIET OK OIS OIS Document Management R4 2 0 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.0 102 11 NIET OK PinkRoccade Local Government CiVision Zaakafhandeling 1.29 19 4 OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.6.x 102 4 OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.x 102 18 OK Roxit IZIS Zaaksysteem 2.8 3 1 OK Roxit IZIS Zaaksysteem 2.09 3 1 OK SmartDocuments SmartDocuments SmartDocuments Web 2.15.06 build 14.51.00 80 0 OK SmartDocuments SmartDocuments SmartDocuments Web 2.15.09 build 15.07.00 80 0 OK Stipter Maatschappelijk Ondersteuningsplatform (MO- platform) MO-platform referentiecomponenten 8 7 NIET OK Topicus TOP 2.7 10 1 NIET OK Xential Xential 2.8 44 7 OK
 • 12. 12 2.7 IJW VOOR GEMEENTEN Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) c2GO c2Wmo Productie 0 0 NIET OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) 19 170 48 OK Conclusion Conclusion CVS 1.0 3 0 NIET OK De Heer Software PlanCare 11.19.0 0 0 OK Enable-U Enable-U Digikoppeling* 4.5 56 42 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* 6.0 27 13 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* 6.2 27 4 OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Jeugd 8.3.0.0 3 0 OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Zorg 8.3.0.0 7 0 OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Jeugd 8.4.0.0. 3 0 OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Zorg 8.4.0.0. 7 1 OK Lost Lemon MensCentraal Toolbox (SaaS oplossing) (productieversie) MC Productieversie 21 3 OK Lost Lemon PDC (Producten en Diensten Catalogus) (SAAS, productieversie) 3.5 1 1 NIET OK
 • 13. 13 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Obec Software CS Central Station 9.0 5 3 OK Obec Software CS CJG Productieversie 0 0 OK PinkRoccade Local Government CiVision Samenlevingszaken 14.2 81 20 NIET OK Qurentis Collabris 5.1 0 0 OK SymaX MeXtra 3.0 0 0 NIET OK Topicus TOP 2.7 10 1 OK WMO kantoor Zorg|Portaal 1.2. 1 1 NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v2.0.0 1 1 NIET OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned 2014-12 1 0 OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned 2015-3 1 1 OK
 • 14. 14 2.8 IWMO VOOR GEMEENTEN Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) c2GO c2Wmo Productie 0 0 NIET OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) 19 170 48 OK Conclusion Conclusion CVS 1.0 3 0 NIET OK De Heer Software PlanCare 11.19.0 0 0 OK Enable-U Enable-U Digikoppeling 4.5 56 42 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.0 27 13 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.2 27 4 OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Zorg 8.3.0.0 7 0 OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Back Zorg 8.4.0.0. 7 1 OK Lost Lemon MensCentraal Toolbox (SaaS oplossing) (productieversie) MC Productieversie 21 3 OK Lost Lemon PDC (Producten en Diensten Catalogus) (SAAS, productieversie) 3.5 1 1 NIET OK Obec Software CS Central Station 9.0 5 3 OK Obec Software CS WMO 9.0 2 0 OK
 • 15. 15 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) PinkRoccade Local Government CiVision Samenlevingszaken 14.2 81 20 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.6.x 102 4 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.x 102 18 NIET OK Qurentis Collabris 5.1 0 0 OK Topicus TOP 2.7 10 1 OK WMO kantoor Zorg|Portaal 1.2. 1 1 NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v2.0.0 1 1 NIET OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Wmo-Ned 2014-10 16 2 OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Wmo-Ned 2015-3 16 2 OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Wmo-Ned 2014-12 16 2 OK
 • 16. 16 2.9 MIJN OVERHEID BERICHTENBOX Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Berkeley Bridge Vergunningen Informatie Systeem (VIS) 4.4 8 6 NIET OK Centric Conductor* 3.0 25 5 OK Centric Conductor* 3.1 25 1 OK Centric Conductor* 3.2 25 7 OK Circle Software Verseon E-Suite 2.1 SP1 46 12 OK Circle Software Verseon E-Suite 2.2 46 7 OK Circle Software Verseon E-Suite 2.3 46 3 OK Enable-U Enable-U Digikoppeling* 4.5 56 42 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* 6.0 27 13 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* 6.2 27 4 OK
 • 17. 17 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* 1.7 0 0 NIET OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus* 1.7 0 0 NIET OK GeoTax GT-LOKET 2015 8 0 OK Gouw Informatie Technologie GouwBelastingen7 7.0 22 20 OK Gouw Informatie Technologie GouwBelastingen 5.11 22 5 OK Gouw Informatie Technologie GouwBelastingen 5.12 22 9 NIET OK Gouw Informatie Technologie GouwBelastingen 5.13 22 2 OK Gouw Informatie Technologie GouwHeffen 5.x 0 0 OK JNET OpenTunnel* 1.6 38 5 NIET OK JNET OpenTunnel* 1.7 38 5 OK
 • 18. 18 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Mozard Mozard Suite 3.x 8 0 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.1 17 1 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.4 17 2 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.0 102 11 OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.6.x 102 4 OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.x 102 18 OK REM Automatisering bv OpenWave OpenWave 315 8 7 NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA 4.13.99 20 3 NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v2.0.0 1 1 OK Zaaksysteem.nl / Mintlab Zaaksysteem.nl 3.20 10 0 NIET OK
 • 19. 19 2.10 MIJN OVERHEID LOPENDE ZAKEN Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Atos Atos e-Suite* R3 17 17 NIET OK Brein InProces Zaken 2.6 5 3 NIET OK Centric Conductor* 3.0 25 5 OK Centric Conductor* 3.1 25 1 OK Centric Key2Belastingen 1.0 30 1 NIET OK Centric Conductor* 3.2 25 7 OK Circle Software Verseon E-Suite* 2.1 SP1 46 12 OK Circle Software Verseon E-Suite* 2.2 46 7 OK Circle Software Verseon E-Suite* 2.3 46 3 OK
 • 20. 20 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Decos Information Solutions Decos D5* v5.2 58 37 NIET OK Decos Information Solutions JOIN Zaak & Document 6.0 20 19 NIET OK Enable-U Enable-U Digikoppeling* 4.5 56 42 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* 6.0 27 13 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate* 6.2 27 4 OK Exxellence Suite -> Exxellence Zaaksysteem 5.1 15 5 NIET OK Exxellence Exxellence Suite 5.2 3 3 NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus* 1.7 0 0 OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus* 1.7 0 0 OK Green Valley Green Valley Zaaksysteem 2.8 18 5 NIET OK
 • 21. 21 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) JNET OpenTunnel* 1.6 38 5 NIET OK JNET OpenTunnel* 1.7 38 5 OK Mozard Mozard Suite 3.x 8 0 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.2 17 0 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.3 17 3 OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.4 17 2 OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.0 102 11 OK PinkRoccade Local Government WebNext* 5.0 9 5 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.6.x 102 4 OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.x 102 18 OK
 • 22. 22 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Roxit IZIS Zaaksysteem 2.8 3 1 NIET OK Roxit IZIS Zaaksysteem 2.09 3 1 NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA 4.13.99 20 3 NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA 4.14.01 20 3 NIET OK Stadsbeheer B.V. SBA 4.14.99 20 2 NIET OK Yenlo Managed Digikoppeling Cloud v2.0.0 1 1 OK Zaaksysteem.nl / Mintlab Zaaksysteem.nl 3.20 10 0 NIET OK
 • 23. 23 2.11 PREFILL E-FORMULIEREN SERVICES 1.0 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Brein InProces Zaken 2.6 5 3 OK Brein InProces KCS 2.6 3 2 OK Brein InProces Portaal 2.6 3 2 OK Centric Gegevensmagazijn 3.2 24 4 OK Centric Conductor 3.2 25 7 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.0 27 13 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.2 27 4 OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus 1.7 0 0 OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus 1.7 0 0 OK GemeenteOplossingen GEMMA eFormulieren 1.5 5 4 NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise - formulierenserver Release 1.12 3 1 NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise Release 1.12 6 4 NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise Release 1.14 6 2 NIET OK GemeenteOplossingen GO. cms enterprise - formulierenserver Release 1.14 3 2 NIET OK GemeenteOplossingen GO. digitale dienstverlening Release 5.4 5 4 NIET OK JNET OpenTunnel 1.7 38 5 OK
 • 24. 24 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Kodision TriplEforms 3.5 19 3 NIET OK Kodision TriplEforms 4.0 19 3 OK Lost Lemon Webportaal Schuldhulpverlening 1.3.1 0 0 NIET OK Lost Lemon Toolkit e-formulieren 3.x 18 0 NIET OK OIS OIS DigiForm R4 R4 0 0 NIET OK OIS OIS Document Management R4 2 0 NIET OK Osano Basisgemeentesuite RSGB Gegevensmagazijn 01.00 0 0 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.3 17 3 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.4 17 2 NIET OK PinkRoccade Local Government CiVision Makelaar Services 2.5.0 60 13 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.0 102 11 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.6.x 102 4 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.x 102 18 NIET OK Seneca B.V. Seneca E-loket 4 Suite 4.1 0 0 NIET OK SIMgroep SIMform 2015.5 11 1 OK SIMgroep SIMform 2014.2 11 9 NIET OK
 • 25. 25 2.12 STUF CORV Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) BCT Liber 1.5.6 11 3 OK BCT Liber 2015-01 11 2 OK c2GO c2Wmo Productie 0 0 OK C3Group C3Group SMARTonPEOPLE Software Suite SMARTonPEOPLE Software Suite 2.0 6 4 OK C3Group C3Group SMART CORV Digitale Deurmat & Berichtenbox SMART CORV Deurmat koppeling 1.0 2 2 OK Centric Conductor 3.2 25 7 OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) 19 170 48 OK Centric Key2Jeugdwet Versie 19 4 3 OK Conclusion Conclusion CVS 1.0 3 0 OK
 • 26. 26 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Enable-U Enable-U Digikoppeling 4.5 56 42 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.0 27 13 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.2 27 4 OK Gemboxx RegieBoxx Aries 1 1 OK GemCloud BV RegieBoxx Aries 0 0 OK Horlings & Eerbeek Automatisering B.V. Aeolus Front 1.9.0.0 5 0 OK JNET OpenTunnel 1.6 38 5 NIET OK JNET OpenTunnel 1.7 38 5 NIET OK KPN Lokale Overheid Generieke Berichten Platform Generieke Berichten Platform 2.0 (SaaS) 15 7 NIET OK
 • 27. 27 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Lost Lemon MensCentraal Toolbox (Saas oplossing) (productieversie) MC Productieversie 21 3 OK Mozard Mozard Suite 5.x 8 7 NIET OK Osano Basisgemeentesuite Gemeentelijke Servicebus (Berichtenbuffer) 01.00 0 0 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.0 102 11 NIET OK PinkRoccade Local Government iSamenleving v1 24 22 OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.6.x 102 4 OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.x 102 18 NIET OK Regas REGAS 5 REGAS Webbased 1 1 OK Solviteers WIZportaal WIZportaal 1.02 16 1 NIET OK Solviteers WIZportaal WIZportaal 1.07 16 1 NIET OK Solviteers WIZportaal WIZportaal 1.08 16 3 OK
 • 28. 28 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Solviteers WIZportaal WIZportaal 1.09 16 5 OK Solviteers WIZportaal WIZportaal 1.15 16 1 OK Solviteers WIZportaal Versie 1.16 16 0 OK Topicus TOP 2.7 10 1 OK Vicrea Neuron ESB Versie 2.4 19 11 NIET OK Xlab KeDo 4 8 3 OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Rondom 2014-10 6 2 OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned 2014-12 1 0 OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Jeugd-Ned 2015-3 1 1 OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Rondom 2015-3 6 1 OK ZorgNed Automatisering ZorgNed Rondom 2014-12 6 1 OK
 • 29. 29 2.13 WABO-BAG SERVICES Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) BCT Liber 1.5.6 11 3 NIET OK BCT Liber 2015-01 11 2 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.0 27 13 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.2 27 4 NIET OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus 1.7 0 0 NIET OK JNET OpenTunnel 1.6 38 5 NIET OK Roxit Squit XO 3.4 129 12 NIET OK
 • 30. 30 2.14 ZAAK DOCUMENT SERVICES 1.0 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Atos Atos e-Suite R3 17 17 OK BCT Liber 1.5.3 11 4 NIET OK BCT Liber KCS 1.0 5 2 NIET OK BCT Corsa 7.2 - 2013-04 128 41 OK BCT Corsa 7.2 - 2014-01 128 24 OK BCT Liber 1.5.6 11 3 NIET OK BCT Corsa 7.2 - 2015-01 128 5 OK BCT Liber 2015-01 11 2 OK BCT Corsa 7.2 - 2014-02 128 3 OK Brein InProces Connect 2.6 5 3 OK Brein InProces Vergaderingen 2.6 3 3 OK Brein InProces Zaken 2.6 5 3 OK Brein InProces KCS 2.6 3 2 OK Brein InProces Portaal 2.6 3 2 OK Brein InProces Bestuur 2.6 2 2 OK Brein InProces Zaken 2.7 5 0 OK Brein InProces Connect 2.7 5 0 OK Brein InProces KCS 2.7 3 0 OK Brein InProces Meldingen 2.7 4 0 OK
 • 31. 31 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) c2GO c2Wmo Productie 0 0 NIET OK Centric Key2Vergunningen 8.2 41 20 OK Centric Key2Klantcontact 3.0 19 4 OK Centric Conductor 3.1 25 1 OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) 18 170 31 OK Centric Conductor 3.2 25 7 OK Centric Key2Zaken 3.1 14 1 OK Centric Key2Subsidies 2.0 9 6 OK Centric GWS4all (Suite4Werk- Suite4Inkomen-Suite4Zorg- Suite4Jeugdzorg) 19 170 48 OK Centric Key2Zaken 3.2 14 7 OK Centric Key2Financien 3.17 115 7 OK Circle Software Verseon E-Suite 2.3 46 3 OK Decos Information Solutions Decos D5 v5.2 58 37 OK Decos Information Solutions JOIN Zaak & Document 6.0 20 19 OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.0 27 13 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.0 27 13 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.2 27 4 NIET OK Enable-U Enable-U 2Orchestrate 6.2 27 4 NIET OK
 • 32. 32 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) ESRI GeoWeb 4.1.1 29 17 NIET OK ESRI GeoWeb 5.0 29 2 NIET OK ETTU eConnect DMS & RMA Portaal 3.3 0 0 NIET OK Exxellence Suite -> Exxellence Zaaksysteem 5.1 15 5 NIET OK Exxellence Exxellence Suite 5.2 3 3 OK Gemboxx Gemeentelijke Service Bus 1.7 0 0 OK GemCloud BV Gemeentelijke Service Bus 1.7 0 0 OK GemeenteOplossingen GO. digitale dienstverlening Release 5.4 5 4 NIET OK Genetics PowerBrowser 13.3.XXXX 1 0 OK Genetics PowerBrowser 13.4.XXXX 1 0 OK GeoTax GT-WOZ 3.16.5 25 1 NIET OK GeoTax GT-BAG 4.0.1 14 0 OK Grontmij GeoWeb 5.0 10 1 NIET OK JNET OpenTunnel 1.6 38 5 NIET OK JNET OpenTunnel 1.7 38 5 OK Lost Lemon Burgermodule (SAAS, productieversie) 2.0 5 2 NIET OK Lost Lemon Toolkit e-formulieren 3.x 18 0 NIET OK Metaobjects JVS 2015 R1 31 3 OK NTREE Solutions n-Office Server 2.2 1 0 NIET OK NTREE Solutions AVOI Manager 1.2 0 0 NIET OK OIS OIS Document Management 3.4 2 1 NIET OK OIS OIS Proces Management 3.4 0 0 NIET OK
 • 33. 33 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) One Fox CMIS-Adapter 1.0 2 2 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.2 17 0 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.3 17 3 NIET OK PerfectView PerfectView KCC - Zaaksysteem 5.4 17 2 OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.0 102 11 NIET OK PinkRoccade Local Government CiVision Samenlevingszaken 14.2 81 20 NIET OK PinkRoccade Local Government CiVision Makelaar Services/Zaak- DMS Services 2.4.0. 9 0 NIET OK PinkRoccade Local Government CiVision Makelaar Services/Zaak- DMS Services 2.5.0 9 2 OK PinkRoccade Local Government CiVision Zaakafhandeling 1.29 19 4 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.6.x 102 4 NIET OK PinkRoccade Local Government Makelaarsuite 2.5.x 102 18 NIET OK REM Automatisering bv OpenWave OpenWave 315* 8 7 NIET OK Roxit IZIS Zaaksysteem 2.8 3 1 NIET OK Roxit Squit XO 3.3 129 23 OK Roxit Squit XO 3.4 129 12 OK Roxit IZIS Zaaksysteem 2.09 3 1 NIET OK
 • 34. 34 Leverancier naam Pakket Naam Pakketversie Naam Pakket aantal gemeenten Pakketversie aantal gemeenten Compliancy testrapport (j/n) Stadsbeheer B.V. SBA 4.13.99 20 3 OK6 Stadsbeheer B.V. SBA 4.14.01 20 3 OK6 Stadsbeheer B.V. SBA 4.14.99 20 2 OK6 Topicus TOP 2.7 10 1 NIET OK TrueLime Octopus 4.5 2 1 NIET OK 6 Deze producten zijn compliant vanuit hun rol als DMS, Zaak Document Services consumer.
 • 35. 35 3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 3.1 CONCLUSIES De in deze Monitor gepresenteerde feiten laten een wisselend beeld zien m.b.t. de compliancy van de softwareproducten, die momenteel in gebruik zijn bij gemeenten en samenwerkingsverbanden. Ten opzichte van de voorgaande rapportage is er wel sprake van een geleidelijke toename van de compliancy, maar het tempo waarin dat gebeurt verloopt nog steeds traag. Opvallend is dat de softwareapplicaties in het zogenaamde sociaal domein (o.a. iWmo, iJW en StUF CORV) gemiddeld een hogere graad van compliancy laten zien dan de overige standaarden. In onderstaand overzicht is de mate van compliancy per standaard weergegeven. Dit betreft uitsluitend de softwareproducten die momenteel in gebruik zijn. Standaard Totaal aantal producten % Compliant (OK) % Niet Compliant (NIET OK) Betalen en Invorderen 28 7% 93% Document Creatie Services 30 53% 47% iJw voor gemeenten 23 65% 35% iWmo voor gemeenten 23 61% 39% MijnOverheid Berichtenbox 31 58% 42% MijnOverheid Lopende Zaken 37 49% 51% Prefill e-Formulieren Services 37 35% 65% StUF Jeugdzorgonderzoek (CORV) 40 75% 25% Wabo BAG Services 7 0% 100% Zaak Document Services 1.0 80 55% 45% Speciale aandacht is vereist voor de producten die worden aangeboden onder de standaarden Betalen en Invorderen en Wabo BAG services. Op die standaarden zijn momenteel vrijwel geen compliant producten in gebruik. 3.2 AANBEVELINGEN Zowel aan de kant van de leveranciers als de gemeenten en samenwerkingsverbanden is er sprake van een groeiende interesse voor de toepassing van standaarden. Het tempo waarin standaarden worden ingebouwd in softwareapplicaties geeft echter een wisselend beeld te zien. Bij meer recente standaarden zoals in het sociaal domein verloopt de adoptie sneller en effectiever dan in de meer klassieke standaarden. De centrale vraag is hoe dit tempo kan worden opgevoerd. VNG/KING zal in ieder geval de rapportage van compliancy ontwikkeling intensiveren o.a. door de frequentie van de Compliancy Monitor geleidelijk op te voeren naar een maandelijkse rapportage. Daarnaast wordt de Softwarecatalogus uitgebreid met specifieke dashboards waarop de compliancy ontwikkeling te zien zal zijn.
 • 36. 36 Om het tempo van adoptie en implementatie van standaarden op te voeren verdient het aanbeveling om softwareapplicaties die niet compliant zijn versneld te vervangen door wel compliant versies. Dit vraagt om aanvullende inspanningen bij zowel gemeenten als leveranciers. Gelet op de grote hoeveelheid niet-compliant versies moet wellicht worden overwogen om daarvoor een apart vervangings- en migratieprogramma op te zetten. Wij bevelen leveranciers én gemeenten aan om de vermelding van de softwareproducten nog nauwgezetter en frequenter te updaten. Door de toenemende aandacht voor verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening wordt ook het geven van juiste en complete (product) informatie steeds belangrijker. Tot nu toe heeft VNG/KING telkens bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van de Compliancy Monitor de betreffende leveranciers een concept overzicht van de te vermelden producten met hun compliancy status gestuurd. Dat heeft in een groot aantal gevallen tot aanzienlijke wijzigingen geleid v.w.b. de productvermelding in de Softwarecatalogus. De vooraankondiging van concept resultaten komt met het verschijnen van de eerstvolgende Compliancy Monitor te vervallen. Wij bevelen leveranciers én gemeenten aan om periodiek (minimaal maandelijks) hun opgave te controleren.
 • 37. 37 4. BRONNEN EN VERWIJZINGEN 1. Convenant en addenda algemeen https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/convenant-en-addenda 2. Addendum Zaak- en Documentservices https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-2-zaak-en- document-services 3. Addendum MijnOverheid Lopende zaken https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-3- mijnoverheid-lopende-zaken 4. Leveranciers MijnOverheid/Lopende Zaken https://www.logius.nl/ondersteuning/mijnoverheid/ict-leveranciers-mijnoverheid/ 5. Uitwerking Zaak- en Documentservices standaard https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-2- zaak-en-document-services 6. Uitwerking standaard Document creatie services https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-6- documentcreatie-services-10 7. Standaard Wabo-BAG services https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-8-wabo- bag-services 8. Uitwerking standaard Prefill e-Formulieren https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-4-pre-fill-e- formulieren-services 9. Uitwerking Betalen en Invorderen services https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-7-betalen- en-invorderen-services 10. Uitwerking standaard CORV https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/producten/addendum-10-corv 11. Uitwerking iWMO Berichtenstandaard https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/addendum-11-iwmo- berichtstandaarden 12. Uitwerking IJW standaarden Decentralisaties https://www.kinggemeenten.nl/secties/leveranciersmanagement/addendum-12-ijw-jeugdwet- standaarden-decentralisaties 13. De Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) http://www.gemmaonline.nl/index.php/Gemeentelijke_Model_Architectuur_(GEMMA) 14. Uitwerking zaakgericht werken https://www.kinggemeenten.nl/secties/zaakgericht-werken/zaakgericht-werken 15. StUF Testplatform http://www.stuftestplatform.nl/