Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

150430 regiosessie corv_almelo

789 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

150430 regiosessie corv_almelo

 1. 1. Regiosessies jeugd Het gedwongen kader en CORV Almelo, 30 april 2015 André van Nijkerken andre.vannijkerken@kinggemeenten.nl 06 - 101 563 05
 2. 2. Programma 2 10.00 Welkom en opening 10.15 Presentatie Raad over samenwerkingsafspraken 10.45 Discussie en vragen 11.15 Pauze 11.30 Presentatie over CORV en techniek 12.00 Discussie en vragen 12.30 Einde bijeenkomst
 3. 3. Werkproces gedwongen kader Samenwerking Raad en gemeenten Raad voor de Kinderbescherming
 4. 4. RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING Algemeen: • Landelijk werkende Rijksoverheidsorganisatie • Onafhankelijk, bewaakt rechtsgelijkheid Taken: • Adoptie • Bescherming • Gezag en omgang • Straf • Taakstraffen • Triage en advies
 5. 5. Overweging inzet JB Interne bespreking (eventueel na consult van de Raad). Afweging melding of advies Raad Adviesvraag aan de Raad Vraagverheldering en opstellen veiligheidsplan Ouders op de hoogte Melden bij de Raad MDO; Overleg met ouders/kind; At medewerker Raad aanwezig voor advies Vrijwillige hulpverlening volstaat. Lokaal team vervolgt hulpverlening dan wel past aan. Beschermingsoverleg Bespreking en opstellen veiligheidsplan indien nog niet gedaan Route beschermingsonderzoek Overijssel Definitieve VTO via CORV Raadsonderzoek Naar noodzaak kb maatregel mail Definitieve VTO via CORV
 6. 6. Verzoek tot onderzoek via CORV • Verzoeker dient VTO in via CORV (verplichte route) –Invullen van een aantal verplichte velden • Zodra de Raad het VTO ontvangen heeft, krijgt de gemeente een notificatie • Heb je vragen of het VTO wel goed is aangekomen, neem dan contact op met de Raad via het Adviesteam adviesteam.overijssel@rvdk.minvenj.nl • Gemeente ontvangt notificatie van de start van het onderzoek (ook bij ambtshalve onderzoek)
 7. 7. Twee andere wegen • Crisismelding – Melding kan in eerste instantie mondeling, maar VTO via CORV dient zsm te volgen. Vervolgens krijgt gemeente een notificatie – Bespreking aan beschermingstafel als veiligheidsplan niet compleet • Ambtshalve melding – Raad treft in een ander product, bijv. strafonderzoek, zorgelijke situatie aan die een beschermingsonderzoek noodzakelijk maakt; Raad start een beschermingsonderzoek. De gemeente ontvangt een notificatie –Bespreking aan beschermingstafel als veiligheidsplan niet compleet is en om te zorgen dat gemeente op de hoogte is.
 8. 8. Uitkomst raadsonderzoek Maatregel • Raad verzoekt de rechter om een kinderbeschermingsmaatregel • Raad informeert de gemeente en de indiener van het VTO door middel van een notificatie in CORV (‘ VTO antwoord’) • De Raad neemt in zijn verzoekschrift op welke gecertificeerde instelling met de uitvoering van deze maatregel wordt belast • Indien nodig vraagt de Raad tevens een machtiging uithuisplaatsing af te geven (verleningsbeslissing door het college)
 9. 9. Uitkomst Raadsonderzoek Geen maatregel • Ouders blijken tijdens raadsonderzoek alsnog bereid en in staat om vrijwillige hulpverlening te accepteren • relevant is voor voortzetting van de hulpverlening • Raad stuurt rapport, met medeweten van cliënten, naar verzoeker VTO • Raad informeert de gemeente en de indiener van het VTO door middel van een notificatie in CORV • Daarnaast wordt teruggekoppeld en warm overgedragen aan het wijkteam. • Gemeente kan burgemeestersroute in gang zetten
 10. 10. Straf Raadsonderzoek • Ontvangen en bespreken van casus op ZSM of JCO schoolverzuim • Raad doet onderzoek • Gemeente ontvangt notificatie als een Jeugdreclasseringsmaatregel is opgelegd CORV: - Gefaseerde invoering van routeren via CORV - JR (gedwongen kader via CORV) - Taakstraffen (nog niet gestart) - Schoolverzuim (nog niet gestart)
 11. 11. CORV in strafrechtketen ZM RvdK OM GI GemeenteAICE CORV Kopie berichten/notificaties Mededeling
 12. 12. Aandachtspunten • Gering aantal meldingen via CORV • Per 1 juli mogen bypassconstructies niet meer • Testmeldingen via CORV vervuilen het systeem • Technische problemen:VTO komt niet aan bij Raad; notificatie dat Raad melding afkeurt • Nog niet mogelijk om aanvullend beveiligd te kunnen communiceren en informatie uit te wisselen • Routes rondom CORV binnen gemeente/VT/GI nog onduidelijk, bijv. ambtshalve meldingen • Geen melding mogelijk als gezin niet ingeschreven staat • Uitgangspunt: ieder VTO 1 x indienen via CORV inclusief alle stukken
 13. 13. Adviesteams Raad • Om de gemeenten goed te kunnen adviseren en om de dienstverlening voor kinderen, jongeren en ouders optimaal te laten verlopen, heeft de Raad het Adviesteam opgezet. • Het Adviesteam is betrokken en gericht op samenwerking en kan geraadpleegd worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind of jongere tussen de 0 en 18 jaar. • https://www.kinderbescherming.nl/Images/140828- vouwfolder-rvdk-lowress_tcm103-561967.pdf
 14. 14. Ervaringen en vragen Dit zijn de eerste ervaringen van de Raad voor de Kinderbescherming met het gebruik van CORV • Hoe zijn jullie ervaringen? • Vragen n.a.v. de presentatie?
 15. 15. Pauze
 16. 16. CORV Huidig gebruik en doorontwikkeling Ministerie Veiligheid en Justitie Kees de Leeuw Marcel Staring
 17. 17. CORV in de Justitiële Jeugdketen
 18. 18. CORV, 1e kwartaal 2015 • Alle gemeenten aangesloten. Ook alle VT organisaties, Gecertificeerde Instellingen, RvdK, CJIB en Politie • Formele berichtenverkeer tussen gemeentelijke domein en justitie partijen: – Jeugdbescherming, Verzoeken tot onderzoek en notificaties – Jeugdreclassering: Opdrachten en notificaties – Zorgmeldingen Politie • Gemeenten aangesloten voor drie rollen: – Verzoeker: Indienen Verzoek tot onderzoek – Regisseur: Ontvangen notificaties – Toeleider naar jeugdhulp: Ontvangen zorgmeldingen Politie • Zie www.voordejeugd.nl voor berichtenlijst en handreiking CORV
 19. 19. Percentage meldingen via CORV % kindzaken via CORV gemeld per type melder 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI Gemeente Veilig Thuis
 20. 20. Gebruik CORV door de GI GI: 14,3% van de VTO’s daadwerkelijk via CORV
 21. 21. Gebruik CORV door gemeenten Aantal gemelde kindzaken door Gemeente 0 10 20 30 40 50 60 70 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aantal niet via CORV Aantal via CORV Gemeenten: 50,1% van de VTO’s daadwerkelijk via CORV
 22. 22. Gebruik CORV door Veilig Thuis Veilig Thuis: 20,8 % van de VTO’s daadwerkelijk via CORV
 23. 23. Gebruik CORV in cijfers Q1 2015 (2) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 wk 02 wk 03 wk04 wk 05 wk 06 wk 07 wk 08 wk 09 wk 10 wk 11 wk 12 wk13 wk14 Zorgmeldingen Politie Zorgmeldingen Politie Opdrachten Jeugdreclassering
 24. 24. Toelichting bij gebruik CORV Q1 2015 • Zorgmeldingen is op peil en conform verwachting • Digitale VTO aanvragen blijven achter: – GI (14%) en VT (21%) lopen sterk achter – Gemeenten goed begonnen (85%), loopt nu terug (50%) • Notificaties ambtshalve onderzoeken nog niet 100%: – Versturen notificatie is niet automatisch bij de RvdK • Opdrachten jeugdreclassering sterk verbeterd: – Nieuwe werkwijze Openbaar Ministerie en CJIB – Oude werkwijze nog niet geheel afgebouwd – BSN niet altijd beschikbaar in notificatie bericht – Inhoud gemeentelijke notificatie is beperkt • Let op: Als initieel VTO bericht niet via CORV wordt verzonden, volgen ook geen vervolgberichten
 25. 25. Doorontwikkeling CORV • Meer mogelijkheden beveiligde communicatie – Brede wens, nu geen beveiligde communicatie gemeenten mogelijk – Vooronderzoek door project CORV i.s.m. KING • Uitbreiding ketenbrede testfaciliteiten – Ketentesten in 2014 gericht op eerste implementatie aansluiting CORV en ondersteuning van gemeentelijke leveranciers – Testen in productie is niet toegestaan bij justitie partners – Onderzoek geautomatiseerd ketentesten leveranciers en individuele gemeenten door project CORV i.s.m. KING • Nieuwe CORV functionaliteiten, o.a: – Afloopbericht en structurering zorgmeldingen Politie – Vrijwillige jeugdreclassering – Notificatie opgelegde kinderbeschermingsmaatregel – Berichten verlenging kinderbeschermingsmaatregel – Toetsende taak
 26. 26. Beheer CORV, Privacy aspecten • Beheerorganisatie ingericht onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie – Incidenten melden bij de eigen leverancier – Wijzigingsverzoeken via leveranciers en KING – Servicedesk Justitie alleen bereikbaar voor vaste contactpersonen – Meldt incidenten aan! • Privacy- en juridische aspecten: – Algemeen: verwerking persoonsgegevens op basis van doelbinding. Wettelijke grondslag, proportionaliteit, subsidiariteit – JR notificaties: alleen beschikbaar voor aangewezen functionaris, in bezit van VOG. Informatie mag niet worden doorverstrekt – Doen van melding aan AMHK of VTO bij de RvdK betreft geen besluit (conform Awb). Deze taak bij derden beleggen betreft dan ook geen mandatering maar een machtiging.
 27. 27. Vervolg na programma stelselherziening • Programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD) • Invulling pilot gedwongen kader, denk aan: – Best practices berichtuitwisseling CORV – Integratie gedwongen kader en werkprocessen jeugd – Doorontwikkeling CORV na 2015 – Bredere positionering CORV en intensivering digitale berichtuitwisseling tussen gemeentelijke- en justitie partijen. Zowel binnen het domein jeugd en daarbuiten – CORV en GCOS – ….. (ideeën uit de zaal) ….. • Met andere ISD pilots, gemeenschappelijke thema’s – Privacy – Bevorderen samenwerking, o.a. jeugdconnect
 28. 28. Vragen en discussie 29
 29. 29. Bijlagen Meer detail over proces en CORV
 30. 30. Agenda bijlagen
 31. 31. Welke afspraken zijn er als het goed is gemaakt met de Raad voor de Kinderbescherming?
 32. 32. Focuslijst en gedwongen kader 2015 33 De gemeente is aangesloten op het gedwongen kader door a) afspraken met de Raad, b) afspraken met gecertificeerde instellingen c) de koppeling met CORV. Werkprocessen moeten hierop zijn ingericht
 33. 33. Wat moet er worden geregeld?
 34. 34. Afspraken gedwongen kader Convenanten met GI’s en gemeente • Privacy • Gegevensuitwisseling • Proces- en werkafspraken • Eigenaren toewijzen • Communicatie • Handreiking hoofdstukken Transitieplan per regio • Zijn de gemeente in de regio allemaal aangesloten op CORV? • Zo nee, Is er een plan B bekend? Inrichting AMHK, verbinding met lokale teams etc. Afspraken met Raad voor samenwerking met gemeenten, over bijv: • De toeleiding naar het gedwongen kader.  Casus Overleg?  Invullen VTO en wie mag melden  Gegevensuitwisseling / privacy • Verzoek tot advies • De samenwerking tijdens het raadsonderzoek. • het opstellen en uitvoeren van een veiligheidsplan • De afronding van het raadsonderzoek (wel/geen maatregel)
 35. 35. Werkproces gedwongen kader (civiel)
 36. 36. Verzoek tot bespreking • Gaat niet via CORV • In elk cluster andere afspraken gemaakt om veilige informatie- uitwisseling mogelijk te maken • Meestal is Veiligheidshuis spin in het web: – Gemeente stuurt VTB (gem.net) -> veiligheidshuis = veilig – Veiligheidshuis -> zet VTB in GCOS en verstuurt agenda – Veiligheidshuis kan gemeente, GI en VT autoriseren voor GCOS. Raad is al aangesloten
 37. 37. Bespreking aan beschermingstafel • Deelnemers: – Voorzitter (gemeente?) – Secretaris (gemeente?) – Verzoeker – Vertegenwoordiger betreffende wijkteam – GI (in bijna elke regio) – Ouders + jeugdige (in sommige regio’s stip op horizon) – Raad voor de kinderbescherming • Mogelijke uitkomsten beschermingstafel: – Verzoek tot onderzoek aan de raad voor de kinderbescherming – Vrijwillig, eventueel met afspraken met ouders mbt. bv. termijnen en zo nodig met toepassen van beschermen en versterken /drang
 38. 38. Verzoek tot onderzoek (VTO) • Verplicht via CORV – Invullen van een aantal verplichte velden in VTO in CORV – VTB (+ aanvullingen uit bespreking beschermingstafel) als bijlage • Zodra de Raad het VTO ontvangen heeft, krijgt de gemeente een notificatie
 39. 39. Uitkomst raadsonderzoek: Raad vraagt om maatregel • Raad verzoekt de rechter om een kinderbeschermingsmaatregel • De Raad neemt in zijn verzoekschrift op welke gecertificeerde instelling met de uitvoering van deze maatregel wordt belast • Indien noodzakelijk vraagt de Raad tevens een machtiging uithuisplaatsing af te geven (verleningsbeslissing door het college)
 40. 40. Raad vraagt niet om een maatregel • Ouders blijken tijdens raadsonderzoek alsnog bereid en in staat om vrijwillige hulpverlening te accepteren • Raadsrapport bevat alle informatie die relevant is voor voortzetting van de hulpverlening • Raad stuurt rapport, met medeweten van cliënten, naar verzoeker VTO • Raad informeert de gemeente en de indiener van het VTO door middel van een notificatie in CORV • Daarnaast wordt teruggekoppeld en warm overgedragen aan het wijkteam
 41. 41. Twee andere wegen • Crisismelding – Melding kan in eerste instantie mondeling, maar VTO via CORV dient zsm te volgen. Vervolgens krijgt gemeente een notificatie – Bespreking aan beschermingstafel indien regisseur nog niet duidelijk is en / of veiligheidsplan niet compleet • Ambtshalve melding – Als de raad in een onderzoek in een ander product, bv. strafonderzoek, zorgelijke situatie tegenkomt die een beschermingsonderzoek noodzakelijk maakt, start de raad een beschermingsonderzoek. De gemeente ontvangt een notificatie – Bespreking aan beschermingstafel als er geen regisseur is en/ of veiligheidsplan is niet compleet
 42. 42. Adviesteams Raad • Om de gemeenten goed te kunnen adviseren en om de dienstverlening voor kinderen, jongeren en ouders optimaal te laten verlopen, heeft de Raad het Adviesteam opgezet. • Het Adviesteam is betrokken en gericht op samenwerking en kan geraadpleegd worden wanneer er ernstige zorg is over de opgroei- en opvoedsituatie van een kind of jongere tussen de 0 en 18 jaar. • https://www.kinderbescherming.nl/Images/140828- vouwfolder-rvdk-lowress_tcm103-561967.pdf
 43. 43. AMHK KITS / WIJZ GECERTIFICEERDE INSTELLING IJ / WIJZ KIJ RvdK KBPS CORV GEMEENTE IS GEMEENTE JEUGDHULP- AANBIEDER IS JHA VTO van GI, AMHK namens een JHA Burgers PolitieScholen Ziekenhuis / huisartsen ……..
 44. 44. GECERTIFICEERDE INSTELLING IJ / WIJZ KIJ RvdK KBPS CORV GEMEENTE IS GEMEENTE ZM OM CJIB / AICE Legenda Gedwongen JR Vrijwillige JR
 45. 45. Wat is CORV?
 46. 46. Kenmerken CORV 48 • Digitaal knooppunt dat zorgt voor elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer Opdrachten; geen vrijblijvende berichten • Uniforme berichten; geen onderlinge bilaterale afspraken • Geen opslag van persoonsinformatie • Per bericht (3x) aflevering op één aansluitpunt bij aangesloten partijen • Aflevergarantie; track & trace • 100% digitaal, beveiligd, snel • CORV is nieuw en nog niet volledig uitontwikkeld – Het aantal en type berichten kan nog gaan wijzigen – Berichtspecificaties aan wijziging onderhevig
 47. 47. Welke berichten worden door CORV verstuurd en waar kunnen ze worden belegd?
 48. 48. Berichtenverkeer tussen justitieel en gemeente domein CORV Gemeenten Gecertificeerde instelling Gemandateerde instelling Zittende Magistratuur Gemeentelijk domein Justitieel domein VTO JB/JR ZOF
 49. 49. De gemeentelijke CORV berichten • Verzoeker (VTO): Het indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO) door de gemeente, of de door de gemeente gemandateerde jeugdhulpaanbieder, bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). De retourberichten op het ingediende verzoek (ontvangstbevestiging, notificatie intake en notificatie uitkomst onderzoek) vanuit de RvdK worden naar de verzoeker gestuurd; • Ontvanger notificaties: (JB/JR) Het ontvangen van (spontane) notificaties vanuit Justitie partijen, die niet zijn gerelateerd aan eerdere berichten vanuit de gemeente. Dit betreft meldingen omtrent ambtshalve onderzoeken (notificatie start en notificatie uitkomst) vanuit de RvdK en de notificaties jeugdreclassering (Toezicht en Begeleiding die is opgelegd vanuit OM, Rechtbank of RvdK). Gemeenten krijgen deze notificaties t.b.v. van hun regie-functie; • Ontvanger zorgmelding Politie: (ZOF) Ontvanger van een zorgmelding; Zorgformulier Politie (ZOF) vanuit de politie aan de door de gemeente aangewezen partij die de toegang- en toeleiding functie vervult. Gemeenten krijgen dit bericht vanuit hun regie-functie en in de rol van toeleider naar jeugdzorg.
 50. 50. Overzicht CORV-berichten gemeente Jeugdbescherming VTO Verzoek tot onderzoek Gemeente  RvdK Acceptatiesignaal RvdK  Gemeente Foutbericht Rvdk  Gemeente Intake RvdK Notificatie Intake VTO RvdK  Gemeente Foutbericht Gemeente  RvdK Uitkomst onderzoek RvdK Notificatie uitkomst onderzoek RvdK  Gemeente Foutbericht Gemeente  RvdK Ambtshalve onderzoek RvdK (RvdK  Gemeente) Beschikking Rechtbank (nog niet gepland) Gemeente in de rol van Verzoeker en Regisseur (één gezin, één plan) RvdK in de rol van Onderzoeker en Rekwestreerder
 51. 51. Overzicht CORV-berichten gemeente Jeugdreclassering Vonnis Rechtbank Notificatie vonnis JR maatregel AICE  Gemeente Foutbericht Gemeente  AICE Toezicht & begeleiding RvdK Notificatie T&B RvdK  Gemeente Foutbericht Gemeente  RvdK Gemeente in de rol van Regisseur (één gezin, één plan) RvdK in de rol van Opdrachtverstrekker AICE in de rol van executieverantwoordelijke VenJ bij vonnissen
 52. 52. Overzicht CORV-berichten gemeente Zorgformulier Politie ZOF Zorgformulier Politie  Gemeente Acceptatiesignaal Gemeente  Politie Foutbericht Gemeente  Politie Notificatie verwerking ZOF (Gemeente  Politie) Gemeente in de rol van Toeleider/Beslisser jeughulp en Regisseur (één gezin, één plan) Politie in de rol van Vroegsignaleerder en Doorverwijzer
 53. 53. Welke keuzes hebben gemeenten gemaakt voor de aansluiting op CORV?
 54. 54. Beleidskeuzes plaatsing CORV taken
 55. 55. Hoe loopt het proces van jeugdbescherming?
 56. 56. Gangbaar werkproces voor geleiding van een VTO Signalering Beoordeling Indienen Signalering bij • AMHK, • Gemeenten, inclusief wijkteam • Gecertificeerde instelling • …. Beoordeling door • Jeugdoverleg • Jeugd beschermingstafel • Ism. AMHK, GI, Raad • …. Ingediend door • Namens gemeente toegewezen persoon • Webformulier CORV applicatie • Autorisatie via CORV applicatie • Papieren proces • Huidige automatisering • Gemeentelijke CORV applicatie StapTaakverdeling Procesonder steuning
 57. 57. Werkproces gedwongen kader (civiel)
 58. 58. Welke ICT leveranciers kunnen ondersteunen?
 59. 59. Leveranciers en convenant CORV • Door diverse ICT leveranciers is het addendum CORV ondertekend en zich gecommitteerd aan de afspraken • Leveranciers hebben op de Softwarecatalogus hun softwareaanbod (ook voor CORV) inzichtelijk gemaakt
 60. 60. Foutloos StUF testrapport Compliancy test Digikoppeling ebMS Ketentest Raad / Politie Productiekoppeling CORV Testtraject met leveranciers • Foutloos StUF testrapport – Zie ook www.stuftestplatform.nl en www.softwarecatalogus.nl • Compliancy test Digikoppeling ebMS – Zie ook: https://www.ebms.cv.osb.overheid.nl/ • Ketentest Raad voor de Kinderbescherming / Politie – Fysieke test op de acceptatieomgeving van de Raad (jeugdbescherming) en/of Politie (zorgmelding) • Productiekoppeling CORV – Ping test en vrijgave door Justid
 61. 61. Aanbod van leveranciers (status januari 2015)
 62. 62. Hoe staat het met het gebruik van CORV in de processen?
 63. 63. Jeugdbescherming in cijfers Bronnen: Justid en de Raad
 64. 64. CORV, 1e kwartaal 2015 • Alle gemeenten aangesloten. Ook alle VT organisaties, Gecertificeerde Instellingen, RvdK, CJIB en Politie • Formele berichtenverkeer tussen gemeentelijke domein en justitie partijen: – Jeugdbescherming, Verzoeken tot onderzoek en notificaties – Jeugdreclassering: Opdrachten en notificaties – Zorgmeldingen Politie • Gemeenten aangesloten voor drie rollen: – Verzoeker: Indienen Verzoek tot onderzoek – Regisseur: Ontvangen notificaties – Toeleider naar jeugdhulp: Ontvangen zorgmeldingen Politie • Zie www.voordejeugd.nl voor berichtenlijst en handreiking CORV
 65. 65. Percentage meldingen via CORV % kindzaken via CORV gemeld per type melder 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI Gemeente Veilig Thuis
 66. 66. Gebruik CORV door de GI GI: 14,3% van de VTO’s daadwerkelijk via CORV
 67. 67. Gebruik CORV door gemeenten Aantal gemelde kindzaken door Gemeente 0 10 20 30 40 50 60 70 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aantal niet via CORV Aantal via CORV Gemeenten: 50,1% van de VTO’s daadwerkelijk via CORV
 68. 68. Gebruik CORV door Veilig Thuis Veilig Thuis: 20,8 % van de VTO’s daadwerkelijk via CORV
 69. 69. Gebruik CORV in cijfers Q1 2015 (2) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 wk 02 wk 03 wk04 wk 05 wk 06 wk 07 wk 08 wk 09 wk 10 wk 11 wk 12 wk13 wk14 Zorgmeldingen Politie Zorgmeldingen Politie Opdrachten Jeugdreclassering
 70. 70. Toelichting bij gebruik CORV Q1 2015 • Zorgmeldingen is op peil en conform verwachting • Digitale VTO aanvragen blijven achter: – GI (14%) en VT (21%) lopen sterk achter – Gemeenten goed begonnen (85%), loopt nu terug (50%) • Notificaties ambtshalve onderzoeken nog niet 100%: – Versturen notificatie is niet automatisch bij de RvdK • Opdrachten jeugdreclassering sterk verbeterd: – Nieuwe werkwijze Openbaar Ministerie en CJIB – Oude werkwijze nog niet geheel afgebouwd – BSN niet altijd beschikbaar in notificatie bericht – Inhoud gemeentelijke notificatie is beperkt • Let op: Als initieel VTO bericht niet via CORV wordt verzonden, volgen ook geen vervolgberichten
 71. 71. Veel voorkomende overige vragen en aandachtspunten?
 72. 72. Privacy en juridische aspecten • Algemeen: verwerking persoonsgegevens op basis van doelbinding. Wettelijke grondslag, proportionaliteit, subsidiariteit • JR notificaties: alleen beschikbaar voor aangewezen functionaris, in bezit van VOG. Informatie mag niet worden door verstrekt • Doen van melding aan AMHK of VTO bij de RvdK betreft geen besluit (conform Awb). Deze taak bij derden beleggen betreft dan ook geen mandatering maar een machtiging.
 73. 73. Veilig communiceren / veilig e-mail • Gemeenten hebben behoefde aan beveiligde mail om veilig gegevens uit te kunnen wisselen. • Per 1 mei 2015 publiceren VNG en KING een analyse van de mogelijkheden voor gemeenten om met beveiligde mail gegevens te kunnen uitwisselen voor die situaties waar zij het GGK en CORV (nog) niet voor kunnen gebruiken • Zie voor meer informatie: https://www.visd.nl/visd/nieuws/veilig-gegevens- uitwisselen-de-mail
 74. 74. Woonplaatsbeginsel • In de Jeugdwet speelt de woonplaats van de gezagsdrager een zeer belangrijke rol. Op basis hiervan wordt bepaald welke gemeente inhoudelijk én financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp die aan een kind wordt geleverd. • Op het webportaal van het GGK is de dienst Woonplaatsbeginsel beschikbaar. Medewerkers van gemeenten kunnen met een BSN het GBA-V raadplegen en de woonplaats van ouders achterhalen • Zie ook de factsheet met het stappenplan: https://www.visd.nl/sites/visd/files/stappenplan%20wo onplaatsbeginsel%20jeugd.pdf
 75. 75. GEMMA Online • https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/ gemma/stuf-corv • http://www.gemmaonline.nl/index.php/CORV
 76. 76. Hoe nu verder?
 77. 77. Activiteiten 2015 • Accountmanagement blijft in 2015 • Procesondersteuning via regionale sessies (ism. Raad) • Pilots met gemeenten • Beveiligd communiceren • Doorontwikkeling CORV en releasemanagement • Nieuwe partijen aansluiten op CORV (o.a. Halt) • Nieuwe berichten • Onderzoek naar de samenhang met GGK • Beheer

×