Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd

1,032 views

Published on

Informatie Regiobijeenkomsten BeleidsinformatieJeugd. Feb-mrt 2015

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

150213 informatiebijeenkomsten gemeenten beleidsinformatie jeugd

 1. 1. Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel Informatiebijeenkomsten voor gemeenten februari - maart 2015
 2. 2. 1. Welkom 2. Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 3. Sturing in het jeugddomein en geleerde lessen 4. Beleidsinformatie voor de Jeugdwet 5. Vragen 6. Afsluiting Agenda van de informatiebijeenkomst 18-2-2015 2
 3. 3. Gemeentelijke monitor sociaal domein Regiobijeenkomsten gemeenten Februari - maart 2015
 4. 4. Doelstelling aan de start Horizontale evaluatie De monitor helpt gemeenten: • te sturen • beleid te (her)formuleren • prestaties te vergelijken (op wijkniveau) • verbeteren / leren Dit is een sterke verbetering!
 5. 5. Inzicht in de ‘huidige werkelijkheid’ in de wijk zodat snelle interventies door gemeente mogelijk zijn Startpunt 2015: inzicht in gebruik en stapeling sociaal domein, verwijzingen, samenloop met Wlz en Zvw en inzicht in de beweging (verschuiving en uitstroom) in de piramide van zorg en ondersteuning, early warning items en inzicht in sociaal profiel van gemeente Inzicht in praktijkvariaties Gemeentelijke monitor Sociaal Domein 2.0 Inzicht in maatschappelijke effecten op wijkniveau, zodat gemeenten kunnen sturen op kwaliteit binnen budgettair kader en kunnen sturen op realiseren van de transformatie. Inzicht in de behaalde uitkomsten Inzicht in de cliëntervaring en de kosten in het sociaal domein Ontwikkelagenda monitor Gezamenlijk groeimodel met en voor gemeenten
 6. 6. Uitgangspunten aan de basis Uitgangspunten gemeentelijke monitor sociaal domein • Eenmalige (beperkte) uitvraag, meervoudig gebruik • Waar mogelijk op BSN niveau informatie verzamelen en geaggregeerd en geanonimiseerd ontsluiten • Beperkte administratieve lasten: gegevens worden waar mogelijk ontsloten vanuit het primaire proces en/of bestaande statistische informatie van CBS • Waar mogelijk aansluiten bij bestaande bronnen, indicatoren en definities • Niet alle indicatoren hebben dezelfde frequentie • Verschijningsvorm: een rapportage en de mogelijkheid voor gemeenten om data op te vragen op geaggregeerd niveau op waarstaatjegemeente.nl • De gemeentelijke monitor is een groeimodel • Met het Rijk zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de invulling van de verticale verantwoording en hergebruik van informatie: horizontale verantwoording is waar mogelijk leidend
 7. 7. Welke inzichten biedt de monitor? Gegegevensset vastgesteld op BALV 18 juni • Gestart wordt met een kleine set voor inzicht in gebruik sociaal domein • Basisset - gegevens die elke gemeente verzamelt • BSN • Type maatwerkarrangement • Begin- en einddatum • Type instelling • Gemeenten doorlopen gezamenlijk leerproces van de inzichten op basis van de facultatieve set • Facultatieve set - set van verrijkende statistieken die optioneel verzameld worden
 8. 8. Welke inzichten biedt de monitor? Indicatoren
 9. 9. Inzichten die de monitor biedt: vanaf 2016 Maatschappelijke effecten Wijkprofiel Early warning items Tevredenheid Gebruik sociaal domein • Inzicht in belangrijkste voorspellers van gebruik • Wijkkenmerken • Opbouw bevolking • Cliëntervaring en toegankelijkheid: inzicht perceptie dienstverlening • Versterken eigen kracht en zelfredzaamheid • Participatiegraad • Inzicht gebruik • Beweging in de keten (verschuiving en uitstroom) • Stapeling • Gebruik Wlz en Zvw • Verwijzingen • Inzicht in de kosten Alleen beschikbaar bij aanlevering facultatieve set
 10. 10. Informatiestromen monitor in 2015 Participatiewet Jeugd Wmo Kosten Jeugd Sociale basis- ondersteuning CBS: datawarehouse + verrijken (o.a. wijkprofiel en early warning items) Hergebruik bestaande statistieken SRG + BUS Hergebruik beleidsinformatie Jeugd (aanbieders  CBS) Nieuwe aanlevering gemeente  CBS o.b.v. standaarden iWmo Nieuwe aanlevering gemeente  CBS alleen totale kosten per voorziening Nieuwe aanlevering gemeente  CBS alleen totale kosten Registratie Aanleveren
 11. 11. Ontwikkelingen 2015 Inhoudelijke ontwikkeling • Ontwikkelen (in pilots ISD) uitkomstindicatoren -> maatschappelijke effecten • Ontwikkelen indicatoren sociale leefomgeving, zelfredzaamheid, samenredzaamheid, mentale gezondheid en leefstijl en inzicht in inzet mantelzorgers en vrijwilligers (traject van GGD GHOR) • Inzicht in cliëntervaring Wmo en outcome-criteria NJI Technische ontwikkeling • Integratie geodata en Big Data • Remote access t.b.v. analyse microdata en maatwerkverzoeken • Onderzoeken mogelijkheden GGK Vereenvoudigen monitorlandschap sociaal domein
 12. 12. Hoe deel te nemen aan de monitor? Gegevensaanlevering start in maart 2015 • 1-15 april 1e gegevensaanlevering aan het CBS • 18-31 mei mogelijkheid tot correctielevering (opt-in systeem: gemeente bepaalt publiceren) • 1e week van maart communiceert het CBS over gegevensaanlevering Eerste versie dashboard beschikbaar in augustus 2015 Geef de contactpersoon door met het aanmeldformulier https://formulieren.kinggemeenten.nl/monitor_sociaal_domein of per mail naar waarstaatjegemeente@kinggemeenten.nl
 13. 13. • www.visd.nl/beleidsinformatie • Marijke.Ploegman@vng.nl • Hinke.Gijzel@vng.nl • Chris.Vast@Kinggemeenten.nl • Eric.deKruik@Kinggemeenten.nl Meer informatie
 14. 14. Geleerde lessen in sturing van Jeugdhulp 14
 15. 15. 1. Informatie verzamelen en sturen in de jeugdzorg door het Rijk 2. Zorgverzekeringswet 3. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 4. Lessen uit informatieverzameling Wet op de jeugdzorg 5. Nieuwe uitdagingen bij verzamelen informatie Jeugdwet Sturing in de (Jeugd)zorg: less is more! 15
 16. 16. 1. Zijn geleverde diensten meetbaar en dus te monitoren? 2. Kon er met die informatie worden gestuurd? Wat zijn de centrale vragen bij sturing met beleidsinformatie? 18-2-2015 16
 17. 17. •Hulp in termen van ondersteuning en begeleiding is veelal goed te omschrijven, te tellen en te monitoren. •In de curatieve zorg neemt die meetbaarheid van effecten af van snijdende specialismen, naar niet snijdende specialismen tot de geestes- en gedragswetenschappen. •Het meten van de effectiviteit van preventie (jeugd)zorg is een aparte tak van sport. Storende factoren zijn de 4 W’s. Meetbaarheid van verschillende vormen van jeugdhulp 18-2-2015 17
 18. 18. Zorgverzekeringswet (Liberale wet) 18-2-2015 18 How much do we know? Clinical Evidence, BMJ Group, elk half jaar een update
 19. 19. •Recht op zorg, met juridisch uitgewerkt indicatiestelling, Awbz had goede monitor met gedetailleerde gegevens; • Echter, geen sturing op basis van die cijfers omdat: • De toegangeisen zijn leerbaar. • PGB-adviseur kent regels beter indicatiesteller. • Perverse prikkel: Zorg in natura van budget zorgkantoor, PGB kosten centrale pot (veruit meerendeel zorg is PGB). AWBZ/WJZ (Sociaal-democratische wetten) 18-2-2015 19
 20. 20. 1. Geen zicht op cliëntstromen zonder data over unieke cliënten. 2. Hoe gedetailleerder de uitvraag, hoe groter de kans dat aanbieders de financier sturen ipv andersom. 3. Getrapte informatievoorziening van instelling, BJZ, Provincie naar rijk gaf onbetrouwbare data door uiteenlopende belangen. 4. Verwevenheid met verantwoordingsinformatie vertroebelt zicht op werkelijkheid, zoals bij de wachtlijstdiscussie. 5. Alleen tijdelijk zicht door dienstverlening consultants die eigen databases onderhouden met unieke cliënten. Lessen uit beleidsinformatie zorgwetten 18-2-2015 20
 21. 21. • Administratieve lastendruk: De VNG geeft het signaal af dat inmiddels meer dan 70.000 producten door de gemeenten zijn gedefinieerd voor Jeugd en Wmo. Ontluikend knelpunt 18-2-2015 21
 22. 22. Sturen op wantrouwen of sturen op vertrouwen. Stelling: Gemeenten sluiten contracten met aanbieders op hoofdlijnen, medewerkers toegang kunnen nadere afspraken maken met aanbieders waar ze naar verwijzen. Less is More 18-2-2015 22
 23. 23. Beleidsinformatie Jeugdwet 23
 24. 24. https://www.youtube.com/watch?v=abDtRURfah0 Filmpje 18-2-2015 24
 25. 25. Sinds 1 januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor het overgrote deel van het beleid in het sociale domein Goede beleidsinformatie is daarbij onontbeerlijk Hoe onnodige administratieve lasten en kosten te voorkomen? Uniforme en landelijke afspraken: • In de ‘materie’ wetten: Jeugdwet, WMO, Participatiewet • In landelijke afspraken tussen rijk en gemeenten over monitoring in het sociaal domein Beleidsinformatie vanaf 1-1-2015 25
 26. 26. Landelijke beleidsinformatie jeugd is bepaald in de Jeugwet en gaat over: • Jeugdhulpgebruik • Jeugdbescherming • Jeugdreclassering • Niet over preventie Noot: beleidsinformatie AMHK zoals in de Jeugdwet, maar dan in de WMO. In deze presentatie: • Hoe zijn we tot de regeling in de Jeugdwet gekomen? • Wat staat er in deze regeling? • Welke gegevens hebben gemeenten straks tot hun beschikking? Beleidsinformatie jeugd 18-2-2015 26
 27. 27. • Ander onderzoeksmodel (3-trapsmodel); • Minimale gegevensverzameling op basis van unieke personen (BSN); • Informatie rechtstreeks halen bij de bron (aanbieders); • Beleidsinfo losgekoppeld van financiële verantwoording en toezicht. Nieuwe aanpak voor de Jeugdwet 18-2-2015 27
 28. 28. Eerste trap  Benchmark op basis van een beperkte set van gegevens op gemeente niveau (voor gemeenten en Rijk) en zo mogelijk op wijkniveau (voor gemeenten).  Analyse op de uitkomsten: wat valt op? Tweede trap  Nader (diepte) onderzoek van de opvallende uitkomsten  Waardoor zijn de verschillen te verklaren?  Onderzoek op basis van een analysekader Derde trap  Conclusies  Methoden voor inbedding van de resultaten Drietrapsmodel 18-2-2015 28
 29. 29. • Gegevensverwerking voor beleidsinformatie vastgelegd in de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet • Persoonsgegevens voor beleidsinformatie alleen binnen de kaders van de vastgestelde dataset • Persoonsgegevens voor beleidsinformatie alleen naar het CBS Ruimte voor gemeenten: • Andere gegevens dan persoonsgegevens • Geagregeerde gegevens • Voorwaarde: Gegevens zijn noodzakelijk voor het beoogde doel: “……de totstandbrenging van een doelmatig, doeltreffend en samenhangend gemeentelijk beleid….” (art 7.4.1 lid 2 Jeugdwet) Folder: “Het verzamelen van beleidsinformatie onder de loep” Wettelijke kaders beleidsinformatie 18-2-2015 29
 30. 30. Jeugdhulpaanbieders Gecertificeerde instellingen Per jeugdige: Per jeugdige: BSN BSN Geboortedatum Geboortedatum Geslacht Geslacht Postcode/gemeente Postcode/gemeente Datum aanvang jeugdhulp Datum aanvang maatregel Datum einde jeugdhulp Datum einde maatregel Type ingezette jeugdhulp Datum overgedragen/overgedragen gekregen Verwijzer naar jeugdhulp Type maatregel JB en JR Reden beëindiging jeugdhulp Datum eerste contact Reden beëindiging maatregel Inzet erkende interventies Activiteiten in preventief justitieel kader Vastgestelde dataset 18-2-2015 30
 31. 31. Hulpvormen • Jeugdhulp zonder verblijf Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam Niet uitgevoerd door het wijk- of buurtteam Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder Daghulp op locatie van de aanbieder Jeugdhulp in het network van de jeugdige • Jeugdhulp met verblijf Pleegzorg Gezinsgericht Gesloten plaatsing Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand verblijf Type Jeugdhulp (1) 18-2-2015 31
 32. 32. Perspectieven • Stabilisatie van een crisissituatie • Diagnostiek • Begeleiden • Behandelen Type Jeugdhulp (2) 18-2-2015 32
 33. 33. Verwijzers volgens de Jeugdwet: • Gemeentelijke toegang • Huisarts • Jeugdarts • Gecertificeerde instelling • Medisch specialist • Geen verwijzer (vrij toegankelijke jeugdhulp) • Onbekend (vóór 1-1-2015 gestart) Verwijzers 18-2-2015 33
 34. 34. • Afgesloten volgens plan • Voortijdig afgesloten: in overeenstemming Eenzijdig door cliënt Eenzijdig door de aanbieder Wegens externe omstandigheden Reden beëindiging jeugdhulp 18-2-2015 34
 35. 35. Jeugdbescherming: • Ondertoezichtstelling • Voorlopige ondertoezichtstelling • Voogdij • Voorlopige voogdij • Tijdelijke voogdij Type maatregelen JB en JR Jeugdreclassering: • Toezicht en begeleiding: gedwongen • Toezicht en begeleiding: vrijwillig • ITB Harde Kern • ITB Criem • Scholings- en trainingsprogramma • Gedragsbeïnvloedende maatregel • Voorbereiding gedragsbeïnvloedende maatregel 18-2-2015 35
 36. 36. • Doorlooptijd tot het eerste contact • Overdracht naar andere gecertificeerde instelling • Inzet erkende interventies jeugdreclassering • Reden beëindiging: • Volgens plan • Tussentijdse opheffing • Bereiken 18 jarige leeftijd • Overgang naar andere maatregel/volwassen reclassering • Overlijden jeugdige Gegevens JB en JR 18-2-2015 36
 37. 37. • Alleen uit te voeren door gecertificeerde instellingen • Specifieke preventieve- en nazorgactiviteiten • Is geen jeugdhulp • Inzet specifieke expertise gecertificeerde instellingen • Ter voorkoming van (opnieuw) een maatregel Activiteiten in preventief justitieel kader 18-2-2015 37
 38. 38. • Statistieken en standaardrapportages 2 x per jaar Oktober: eerste helft van het jaar April: tweede helft van het voorgaande jaar • Uitzondering: Eerste publicatie eind juli 2015 Over eerste kwartaal 2015 • Locaties: StatLine www.statline.cbs.nl Landelijke Jeugdmonitor www.jeugdmonitor.cbs.nl Waarstaatjegemeente.nl www.waarstaatjegemeente.nl Publicaties CBS 18-2-2015 38
 39. 39. Cijfers CBS komen beschikbaar via waarstaatjegemeente.nl (veelal met statistische bewerkingen) Daarnaast rechtstreeks beschikbaar via het CBS (zonder statistische bewerkingen): • Zelf tabellen samenstellen in StatLine • Maatwerkonderzoek door het CBS • Remote Access onderzoeksomgeving • Periodiek nader onderzoek ism VWS, VenJ en VNG Nader onderzoek 18-2-2015 39
 40. 40. StatLine en voorbeeld tabellen beleidsinformatie Jeugd 40
 41. 41. Uitleg van een StatLine tabel 1 van 3 18-2-2015 41 Hoe werkt het? • In dit geval 4 tabbladen • Op elk tabblad moet je iets kiezen om zo de rijen en kolommen van je tabel samen te stellen
 42. 42. Uitleg van een StatLine tabel 2 van 3 18-2-2015 42 Alles gekozen? Klik op Toon gegevens Let op celvulling: cellen met te weinig vulling worden niet getoond veel detail kiezen in een tabblad = minder detail kiezen in andere tabbladen
 43. 43. Uitleg van een StatLine tabel 3 van 3 18-2-2015 43 Dit is dan het resultaat. Dit kun je vervolgens nog • Aanpassen • Grafiek van maken • Kaart van maken • Downloaden (bv als Excel)
 44. 44. 1. Jeugdigen en trajecten per wijk 2. JH/JB/JR naar zorgkenmerken per regio 3. JH/JB/JR naar gemeente 4. JH/JB/JR naar duur en regio op peildatum 5. JH/JB/JR naar gemeente op peildatum 6. Personen met JH/JB/JR naar leeftijd en geslacht op peildatum 7. Volume in-/uitstroom JH naar verwijzer, perspectief en duur 8. Volume in-/uitstroom JH naar gemeente 9. Verwijzer en duur trajecten naar gemeente Tabellen CBS 10. Volume in-/uitstroom JB naar duur 11.Volume in-/uitstroom JB naar gemeente 12. Duur JB naar gemeente 13. Volume in-/uitsroom JR naar duur en erkende interventies 14. Volume in-/uitstroom JR naar gemeente 15. Duur JR naar gemeente 16. Benchmarktabel 17. Huiselijk geweld en kindermishandeling 18. Strafrechtketenmonitor 18-2-2015 44
 45. 45. Onderwerpen Soort jeugdhulptraject/maatregel Regio Perioden □ Totaal jeugdigen □ Totaal alle jeugdhulp, -bescherming en - reclassering □ Nederland □ Eerste kwartaal 2015 Leeftijd Jeugdhulp □ Wijk □ 0 tot 4 jaar □ Totaal Jeugdhulp Halve jaren □ 4 tot 12 jaar □ Jeugdhulp zonder verblijf □ Januari t/m juni 2015 □ 12 tot 18 jaar □ Jeugdhulp met verblijf □ Juli t/m december 2015 □ 18 tot 23 jaar Jeugdbescherming Samenstelling huishouden bij hulpvraag □ Totaal Jeugdbescherming Jaar □ Jeugdige met een ouder □ Kinderbescherming □ 2015 □ Jeugdige met twee ouders □ Activiteiten in het preventief justitieel kader □ Andere huishoudens Jeugdreclassering □ Totaal Jeugdreclassering □ Totaal trajecten Traject naar duur van de trajecten □ Nog niet voltooid traject Voltooid traject □ Totaal voltooide trajecten □ 0-3 maanden □ 3-6 maanden □ half jaar tot 1 jaar □ 1 jaar tot 2 jaar □ 2 jaar tot 3 jaar □ 3 jaar tot 4 jaar □ 4 jaar of langer Traject naar verwijzer □ Gemeentelijke toegang □ Huisarts □ Jeugdarts □ Gecertificeerde instelling □ Medisch specialist □ Geen verwijzer □ Onbekend Wijktabel Jeugdigen en zorg naar wijk
 46. 46. Onderwerpen In- en uitstroom Verwijzer Kenmerken traject Perioden □ Totaal alle jeugdhulptrajecten □ Totaal alle jeugdhulptrajecten Verwijzer bij aanvang zorg □ Totaal alle trajecten □ Eerste kwartaal 2015 Jeugdhulp zonder verblijf Waarvan Instroom □ Totaal alle verwijzers □ 0-3 maanden □ Totaal alle jeugdhulp zonder verblijf □ Totaal instroom □ Gemeentelijke toegang □ 3-6 maanden Halve jaren □ Uitgevoerd door het wijk- of buurtteam □ Eerste instroom □ Huisarts □ half jaar tot 1 jaar □ Januari t/m juni 2015 Niet uitgevoerd door het wijk- of buurtteam □ Herinstroom (herhaald beroep) □ Jeugdarts □ 1 jaar tot 2 jaar □ Juli t/m december 2015 □ Totaal niet uitgevoerd door wijk- of buurtteams Waarvan Uitstroom □ Gecertificeerde instelling □ 2 jaar tot 3 jaar □ Januari t/m juni 2016 □ Ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder □ Totaal uitstroom □ Medisch specialist □ 3 jaar tot 4 jaar □ Juli t/m december 2016 □ Daghulp op locatie van de aanbieder □ Beëindigd volgens plan □ Geen verwijzer □ 4 jaar of langer …. □ Jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige Voortijdig afgesloten □ Onbekend Jeugdhulp met verblijf □ Totaal voortijdig afgesloten Perspectief Jaren □ Totaal alle jeugdhulp met verblijf □ In overeenstemming □ Totaal alle perspectieven □ 2015 □ Pleegzorg □ Eenzijdig door de cliënt □ Stabilisatie van een crisissituatie □ 2016 □ Gezinsgericht □ Eenzijdig door de aanbieder □ Diagnostiek …. □ Gesloten plaatsing □ Wegens externe omstandigheden □ Begeleiden □ Verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand verblijf □ BehandelenTabel Jeugdhulp Volume, in- en uitstroom
 47. 47. Betaald maatwerk op het vlak van Beleidsinformatie Jeugd • Altijd vooraf intake en offerte • Zelfde privacy eisen rondom celvulling • Simpel maatwerk Nadere detaillering die wel in de landelijke Statline tabellen zit, maar niet in de StatLine tabellen op gemeenteniveau Bijvoorbeeld voor één gemeente de jeugdhulptrajecten ook uitsplitsen naar duur van traject. Reken in dit geval op circa € 800 • Complex maatwerk Bv aankoppelen van meer data naast de verzamelde gegevens voor Beleidsinformatie Jeugd om dwarsverbanden te leggen. Kosten zeer uiteenlopend, erg afhankelijk van details verzoek. Hoe? • Bel het CBS op 088 570 70 70 • Mail je vraag naar info@cbs.nl • Gebruik het contactformulier op www.cbs.nl Hoe werkt maatwerk bij het CBS? 18-2-2015 47
 48. 48. • Handleiding StatLine op CBS website http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/9FCD6A1E-D711-49E5-9676- 9AD3D17AEA88/0/handleidingstatline54.pdf • Filmpje StatLine op CBS website http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/zelf-tabellen- maken/statline-demo-2013-06.htm • CBS biedt op verzoek een gratis cursus StatLine van 2 uur aan voor gebruikers (journalisten, onderzoekers, beleidsmedewerkers). Denk in dit geval bijvoorbeeld aan enkele regionale bijeenkomsten. Meer informatie over werking StatLine 18-2-2015 48
 49. 49. www.voordejeugd.nl/beleidsinformatie www.cbs.nl/beleidsinformatie-jeugd www.waarstaatjegemeente.nl mj.blaauw@minvws.nl e.v.bostelen@minvws.nl Ruud.vanherk@minvws.nl Meer informatie 18-2-2015 49

×