KF i korthet 2004

734 views

Published on

KF i korthet, 2004

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
734
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KF i korthet 2004

  1. 1. KF i korthet 2004
  2. 2. Kooperativa Förbundet KF äger 42 procent i Coop Norden, som är den K ooperativa Förbundet (KF) är förbund för 60 svenska konsumentföreningar med sam- manlagt 2,9 miljoner medlemmar. största aktören i dagligvaruhandelen i Norden. Vidare driver KF helägda verksamheter som stödjer dagligvaruhandeln: KF Fastigheter AB, KFs roll är att stödja och utveckla den svenska MedMera AB, KF Invest AB, servicebolagen konsumentkooperationen. Huvuduppgiften är Tranbodarna AB och KF Föreningsrevision AB att utveckla dagligvaruhandeln som både Coop samt mediebolaget KF Media AB och kursgården Norden och konsumentföreningarna driver. Vår Gård Saltsjöbaden AB. Detta gör KF för att ge medlemmarna i den svenska konsumentkooperationen bra varor till KF arbetar även med konsumentfrågor genom bra priser i attraktiva butiker. opinionsbildning. Syftet är att förenkla för kon- sumenter att göra konsumtionsval och att skapa ytterligare konsumentnytta för medlemmarna. Ägare: 2,9 miljoner medlemmar i 60 föreningar. Dotterbolag Intressebolag Coop Norden KF Fastigheter MedMera KF Invest KF Media 42% samt Vår Gård Saltsjöbaden, KF Föreningsrevision KF Försäkring, Tranbodarna. ”KF i korthet” är en övergripande presentation av KFs åtaganden och verksamheter. Den vänder sig till förtroendevalda i konsumentkooperationen, medarbetare i KF-koncernen, intresseföretag och konsumentföreningar samt leverantörer, kunder och samarbetspartners. KFs fullständiga verksamhetsberättelse i tryckt form kan beställas via e-post elisabeth@kapa.se eller fax nummer 08-643 95 90. Beställningsnummer 304-004 S. För engelsk version beställningsnummer 304-004 E. Verksamhetsberättelsen finns också på www.kf.se Produktion: KF Förbundskansli i samarbete med Modul1/Delores Delores Design Tryck: Arkpressen AB, Västerås. Papper: Omslag Munken Print Extra 15 300g, inlaga Munken Print Extra 15 150g Omslag: © Jonas Ingerstedt / Johnér
  3. 3. Händelser i KF God lönsamhet under 2004 Den positiva resultatutvecklingen från tidigare år fortsatte och KF redovisade vinst för 2004. Resultat före skatt uppgick till 1084 Mkr (228), inklusive jämförelsestörande poster om 834 Mkr. På tre år har detta resultat ökat från –662 Mkr till 1084 Mkr, en ökning med 1746 Mkr. Justerat för jämförelsestörande poster har resultatet på tre år ökat 912 Mkr till 250 Mkr för 2004. Starka finanser KFs finansiella ställning stärktes ytterligare under 2004 till följd av positiva resultat från de helägda bolagen samt från försäljningar av bolag och fastigheter. Soliditeten stärktes under året till 40,2 procent (36,4). Skuldsättningsgraden förbättrades till 0,01 (0,40). Nettoskulden var endast 68 Mkr vid årets slut (1 812). Koncentration av verksamheten Helägda KappAhl såldes den 30 november 2004 med betydande reavinst. KFs kvarvarande andel i Power Hemelektronik (24 procent) såldes den 30 juni samt i Saba Trading (15 procent) i december. KappAhl och Power kvarstår i MedMera-programmet även efter försäljningarna. Utveckling av MedMera MedMera AB bildades vid halvårsskiftet 2004 med ansvar för Coop MedMera-konceptet. Till det nya bolaget överfördes stora delar av den verksamhet som tidigare funnits i KF inom enheten KF Kort. KF Konsument 2004 bildades KF Konsument som ett samordnings- och kompetenscentrum för konsumentfrågor. Avsikten är att stärka rollen som opinionsbildare och att stödja arbetet med konsumentfrågor i hela konsumentkooperationen. Konkurrensutsatt dagligvaruhandel Den kooperativa dagligvaruhandeln utvecklades svagt under 2004. Nya butiksytor etablerades på den svenska marknaden i en snabbare takt än någonsin tidigare, främst inom lågprissegmentet och stormarknader. Konsumentkooperationens marknadsandel minskade från 18,3 till 17,5 procent, ett historiskt sett kraftigt fall. Resultat Försäljning (Mdr kronor) efter finansiella poster (Mkr) Nettoskuld (Mkr) 35 1600 5000 1400 30 1200 4000 1000 25 800 600 3000 20 400 200 15 0 2000 10 -200 -400 1000 5 -600 -800 0 -1000 0 00 01 02 03 04 00 01 02 03 04 00 01 02 03 04
  4. 4. Dagligvaruhandeln i Sverige Krav på ökad omställning K ooperativa Förbundet (KF) arbetar aktivt med utveckling av den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln i Sverige som störste ägare i Omvandlingen mot allt större, internationalise- Coop Norden och som rådgivare och internbank rade och kostnadseffektiva företag märks tydligt till de konsumentföreningar, som driver egen på den svenska marknaden. Trots en låg volym- detaljhandel. ökning i marknaden har flera stora internationella aktörer etablerat sig i Sverige de senaste åren. Den svenska dagligvaruhandeln befinner sig i en Vidare har framväxten av starka nationella och period av genomgripande strukturell omvandling. samverkande butikskedjor ytterligare ökat kon- Under 2004 har denna utveckling accelererat kurrensen om konsumenterna. framförallt genom de nya lågpriskedjornas intåg på den svenska marknaden. Fler stormarknader De nyetableringar, som genomförs under 2004 och nya lågpriskoncept har lett till ökad konkur- och 2005, medför att affärsytorna för dagligvaru- rens som gett konsumenterna lägre priser. handel i landet ökar med omkring tio procent och nyetableringstakten förväntas vara fortsatt hög under de kommande åren. Denna utveckling Förändrade kundkrav påverkar de etablerade kedjorna olika, beroende på var nyetableringar sker och hur produktiva Traditionella medelstora dagligvarubutiker har och attraktiva butikerna är. svårast att möta kundernas allt mer varierande inköpsbeteende. Stormarknader, lågprisbutiker, Både Coop Norden och de detaljhandelsdrivande närbutiker med begränsat sortiment och speciali- föreningarna arbetar aktivt för att möta den serade livsmedelsbutiker svarar bättre mot kun- ökade konkurrensen, bland annat med utveckling dernas skiftande önskemål. av butikskoncept och ökad andel egna varumärken samt med nyetableringar och avveckling av butiker. De regionala variationerna i butiksstrukturen är stora. I hela landet svarar stormarknader för i genomsnitt 12 procent av försäljningen inom dagligvaruhandeln och lågprisbutikerna för 11 procent. I vissa delar av södra Sverige svarar stor- marknader för nästan 30 procent av försäljningen och lågprisbutikerna för närmare 20 procent. Egna varumärken vinner terräng Egna varumärken blir en allt viktigare del av Kooperativ marknadsandel dagligvaror 17,5% (18,3) butikernas utbud. För kunderna innebär det att priserna blir lägre. Hos de stora kedjorna i Sverige ligger andelen egna varumärken idag på 10-15 procent och väntas öka. I andra delar av Europa ligger andelen på 30-40 procent av utbu- Förändring på dagligvarumarknaden 2004 det och hos vissa lågprisaktörer kan andelen egna ANDEL FÖRÄNDRING varumärken vara upp till 85 procent. PROCENT PROCENTENHETER STORMARKNADER 11,6 +0,2 Konsumentkooperationen har varit föregångare LÅGPRIS 11,4 +1,3 när det gäller egna varumärken genom Blåvitt, SUPERMARKETS OCH TRADITIONELLA BUTIKER 51,9 – 1,7 Änglamark, etc. SERVICEBUTIKER 1,0 +0,1 ÖVRIGA 24,1 – 0,1
  5. 5. Kooperativa Förbundets långsiktiga inriktning En modern återetablera konkurrenskraften. Detta ska lång- konsumentkooperation siktigt kunna utföras med tillräcklig lönsamhet. Målet för den konsumentkooperativa daglig- Konsumentkooperationens grunduppdrag har varuhandeln är att behålla marknadsandelarna genom den mer än hundraåriga historien varit med lönsamhet. detsamma: Att skapa nya medlemsfördelar och valmöjligheter för medlemmarna. I varje tid har detta uppdrag haft olika tyngdpunkter. KF Konsument Idag är KFs uppdrag att bidra till att utveckla den kooperativa dagligvaruhandeln. Dels genom Konsumentkooperationen är pådrivande i kon- stöd till de föreningar som själva driver sin dag- sumentfrågor för att skapa goda förutsättningar ligvaruhandel, dels som en aktiv ägare till Coop för kundens val. KF har under året startat upp- Norden. KF arbetar vidare med konsumentfrågor byggnaden av ett kompetens- och samordnings- – som opinionsbildare och kunskapsförmedlare. centrum – KF Konsument. Härigenom kan koo- På detta sätt bidrar KF till att medlemmarna i perationen driva konsumentfrågor på ett effekti- den svenska konsumentkooperationen kan vare sätt. Målet är att skapa ytterligare nytta för handla bra varor till bra priser och har möjlighet medlemmarna. att fatta beslut på välinformerade grunder. Strategiska hörnstenar i verksamheten KF har under de senaste åren genomfört en tydlig renodlingsstrategi. Den befintliga verksamheten är i huvudsak nödvändiga hörnstenar för daglig- varuhandeln: Fastighetskompetens, utveckling av medlemsförmåner, finansiell kapacitet, för- eningsutveckling samt arbete med konsument- frågor. Målet är att samtliga verksamheter ska vara lönsamma och långsiktigt konkurrenskraftiga. Stärkt dagligvaruhandel KF är väl rustat för att driva på utvecklingen och förnyelsen av den kooperativa dagligvaruhandeln. Som serviceorgan till konsumentföreningarna erbjuder KF bland annat affärsutveckling, finan- siering samt fastighetskompetens. KF verkar även för att Coop Norden och föreningarna ska öka sin samverkan. Som största ägare i Coop Norden verkar KF för en sund utveckling av företaget genom att till- sammans med övriga ägare ställa krav, skapa finansiellt utrymme och utöva aktivt styrelse- arbete. Målet för Coop Norden är på kort sikt att
  6. 6. Konsumentföreningarnas verksamhet K onsumentkooperationens bas är de 2,9 mil- joner medlemmarna. De är medlemmar i någon av de 60 konsumentföreningarna, som i Detaljhandelsdrivande föreningar sin tur är medlemmar i Kooperativa Förbundet. De nio största föreningarna när det gäller KF agerar på föreningarnas uppdrag, både som försäljning är Konsum Nord, Konsum Värmland, stöd för att utveckla den dagligvaruhandel som Ktf Bohuslän-Älvsborg, Konsum Norrbotten, Ktf Göta, Ktf Gävleborg, Ktf Kristianstad-Blekinge, föreningarna driver och som aktiv ägare till Konsum Jämtland och Ktf Malmfälten. Dessa Coop Norden och de helägda dotterbolagen. föreningar svarade 2004 för omkring 84 procent Alla konsumentföreningar arbetar med med- av den totala handeln i samtliga detaljhandels- lemsfrågor och med miljö- och konsumentpoli- drivande föreningar. tiska frågor. MEDLEMSANTAL 1,1 miljoner, en ökning med 1,7 procent* under 2004 ANTAL FÖRENINGAR 55 Detaljhandelsdrivande föreningar Medlemsfrämjande föreningar I konsumentkooperationen finns idag 55 för- KONSUMENTFÖRENINGARNA eningar som driver detaljhandel. De representerar Stockholm, Svea, Solidar, Väst och Norrort. 40 procent av medlemmarna och står för cirka MEDLEMSANTAL 45 procent av den konsumentkooperativa detalj- 1,8 miljoner, en ökning med 2,6 procent* under 2004 ANTAL FÖRENINGAR 5 handeln i Sverige. För att möta den ökade kon- (*Korrigerat för Konsum Svedalas fusion med Solidar) kurrensen har samarbetet mellan föreningarna, Coop Norden och KF utvecklats och fördjupats. Samverkan gäller allt från gemensamma inköp, sortiment och prisfilosofi till utformning av butiker och koncept. De detaljhandelsdrivande förening- arna driver delvis sina butiker under andra koncept än Coop Norden. Föreningarna samverkar i ökad utsträckning med Coop Norden för att kunna utnyttja något av Coop Nordens butiks- koncept. Medlemsfrämjande föreningar Fem föreningar (Norrort, Solidar, Stockholm, Svea och Väst) överlät under 1990-talet sin detaljhandel till KF. Idag ingår butiker och stor- marknader i deras områden i Coop Norden. Föreningarnas inflytande i dagligvaruhandeln sker i enlighet med samrådsavtal. Dessa fem för- eningar representerar cirka 60 procent av med- lemmarna. Föreningarna driver bland annat konsument- Coop Norden driver den dagligvarubaserade politiska frågor genom referensgrupper, tema- kooperativa detaljhandeln i mellersta, västra träffar och genom att utnyttja Internet för med- och sydvästra Sverige (gröna områden). lemsenkäter och diskussioner. Detaljhandelsdrivande föreningar driver verk- samheten i övriga Sverige (grå områden).
  7. 7. Coop Norden AB Coop Norden nådde inte sina resultatmål för C oop Norden AB är sedan 2002 den största aktören i dagligvaruhandeln i Norden med 50 miljarder kronor i försäljning i egna butiker 2004. Rörelseresultatet blev 179 miljoner kronor (457). Den svenska verksamheten gick med för- och cirka 30 miljarder kronor i grossistomsätt- lust. Den totala omsättningen ökade med drygt ning till svenska, danska och norska butiker, som en procent till 86,5 miljarder kronor. drivs av detaljhandelsdrivande föreningar. Coop Norden ägs av KF tillsammans med danska FDB och norska Coop NKL. KF FDB Coop NKL Genom att samverka i Norden inom bland annat 42% 38% 20% inköp och konceptutveckling ska Coop Norden ge kunder och medlemmar fördelar. Coop Norden Verksamheter inom KF KF Fastigheter KF Invest KF Fastigheters uppgift är att förädla, förvalta KFs investerings- och finansverksamhet har två och sälja fastigheter, med fokus på den konsu- huvuduppgifter: Att förvalta koncernens finansiella mentkooperativa detaljhandeln. Det sker bland tillgångar med så god avkastning som möjligt, annat genom att skapa, driva och utveckla lön- givet låg finansiell risk, samt att ge KFs dotter- samma marknadsplatser och köpcentra. bolag och konsumentföreningar god finansiell service. Vid utgången av 2004 förvaltade KF Invest finansiella tillgångar till ett värde av MedMera 4,6 miljarder kronor. MedMera AB svarar för Coop MedMera premie- program vars uppgift är att ge medlemsförmåner i form av rabatter, checkar och erbjudanden. KF Media MedMera är ett drifts- och kompetenscentrum inom premie/lojalitetsprogram, alla typer av kort- KF Medias affärsidé är att bygga en modern bok- inlösen, finansiella tjänster, kundspecifik mark- och mediekoncern genom utveckling och förvärv nadsföring och analys. inom strategiska områden. I KF Media ingår Akademibokhandelsgruppen AB, med 54 butiker i Sverige, Sveriges ledande internetbokhandel, KF Sparkassa Bokus AB, förlagsgruppen P.A. Norstedt & Söner AB samt tidningen Vi AB. KF Sparkassa startades 1908. Omkring 90 000 medlemmar använder sig idag av möjligheten att spara i Sparkassan till en av marknadens högsta sparräntor. Inlåningen uppgår till omkring 4 miljarder kronor.
  8. 8. Kooperativa Förbundet Box 15 200 104 65 Stockholm Telefon 08-743 25 00 www.kf.se Organisationsnummer 702001-1693 Beställningsnummer 304-004 SK Beställningsfax 08-643 95 90 På www.kf.se finns KFs kompletta årsredovisning

×