Årsredovisning 2002

Kooperativa Förbundet (KF)
    ekonomisk förening
Läsanvisningar

KFs redovisning för 2002 speglar resultat och verksamhet i KF-koncernen och de
viktigaste intresseföretage...
Innehåll
Läsanvisningar                 2

Vd har ordet                  4

Året i kort...
Ett framtidsinriktat uppdrag

Kooperativa Förbundets verksamhet har under 2002        1992 bildade KF och fem kons...
sina över 5 miljoner medlemmar genom att ta del av      Fastigheter ytterligare förstärkt likviditet och resultat.
de...
med kraftigt reducerat sin affärsrisk i den kvarvarande   tigt skapa lönsamhet i den dagligvarubaserade detalj-
verksam...
Året i korthet

  Kooperativa Förbundets nya roll
  Genom bildandet av Coop Norden, tillsammans med Coop NKL och FDB, ...
Nyckeltal
   DEFINITIONER AV NYCKELTAL ÅTERFINNS PÅ SIDAN 43.   Försäljning                   ...
Från vänster: Magnus Håkansson, Ivar Fransson, Börje Fors, Lars Hillbom, Per Agefeldt, Bernt-Olof Gustavsson
KFs verks...
KFs nya roll

Konsumentföreningarna och KF
Närmare 2,8 miljoner medlemmar har medlemskap i
någon av de 65 konsumentförenin...
Ägare: 2,8 miljoner
                           medlemmar i 65 föreningar

        KF-KON...
KFs nya uppdrag

                             Strategisk omprövning
Kooperativa Förbundets ro...
Värderingarna är också antagna av Coop NKL och          heter genomlyses och prövas löpande. KF ska genom
FDB och...
Medlemskapet
ger en unik position

År 2002 har präglats av genomgripande förändringar
av KFs inriktning. KF har förändrats...
Medlemsorganisationer

Närmare 2,8 miljoner medlemmar har medlemskap i      Billesholm, Ktf       Billesholm ...
Förbundsstyrelsen
Styrelsens ordförande
Nina Jarlbäck      Jan Andersson  Catharina Andersson  Hans Eklund...
KFs styrelseledamöter med ersättare


ORDINARIE                    ORDINARIE              ...
Coop MedMera

       Ett attraktivt medlemskort

   Medlemskortet Coop MedMera är det        År 2001 hade ...
Rikstäckande premieprogram

När medlemmar handlar i kooperati-      försäljning på drygt 36 miljarder kronor.
va buti...
Bistånd På Köpet                       Utveckling av medlemsfördelar
I oktober 2001 introducerades B...
KappAhl

KappAhls affärsidé är »Prisvärt mode för många
                             Miljöanpa...
KF Media

KF Medias affärsidé är att genom utveckling och för-   leå, som Akademibokhandeln övertog från Konsum
värv in...
troll ökade det operativa resultatet kraftigt.       nat samarbetsavtal med TV4 och världens näst största
  Även No...
KF Fastigheter

                             Aktiv förvaltning, utveckling
KF Fastigheters aff...
KF Invest

KF Invest har som uppdrag att förvalta delar av KFs     och Baltic Rim Fund (16 procent). Vidare har KF In-...
KF Föreningsrevision

KF Föreningsrevision ska bidra till att konsumentför-   sionsarbetet konsumentkooperativa värderi...
Snabb omvandling av den
nordiska dagligvarumarknaden
Under de senaste tio åren har svag eller måttlig mark-  är sammanla...
Coop-koncernen i Sverige

Coop-koncernens helägda dotterbolag i Sverige dri-    De egna varumärkena hade en mycket god...
i dag inte bara de 76 obligatoriska kriterierna, utan     med moderna värderingar. Profilen Coop Extra ingår
också ett...
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
KF årsredovisning 2002
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KF årsredovisning 2002

1,687 views

Published on

KF årsredovisning 2002

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,687
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KF årsredovisning 2002

 1. 1. Årsredovisning 2002 Kooperativa Förbundet (KF) ekonomisk förening
 2. 2. Läsanvisningar KFs redovisning för 2002 speglar resultat och verksamhet i KF-koncernen och de viktigaste intresseföretagen. Redovisningen består av en övergripande presentation av KFs verksamheter samt KFs årsredovisning för 2002 Redovisningen vänder sig bland andra till förtroendevalda i konsumentkooperationen, medarbetare i KF-koncernen och intresseföretagen samt leverantörer och kunder. Den trycks i 8 000 exemplar på svenska och 2 000 exemplar på engelska. Redovisningen finns också på www.coop.se produktion: KF Förbundskansli i samarbete med Xerox Business Services (in house) foto: Anders Qvarnström samt sid 20 Niclas Markbäck tryck: Fagerblads, Västerås, 2003, Coop Sverige Marknad. Papper: 115 gram Arctic Silk Nästa redovisning publiceras i maj–juni 2004 KFs 104:e ordinarie föreningsstämma hålls på Vår Gård, Saltsjöbaden, den 27 maj 2003
 3. 3. Innehåll Läsanvisningar 2 Vd har ordet 4 Året i korthet 7 Nyckeltal 8 KFs verkställande ledning 9 KFs nya roll 10 KFs nya uppdrag 12 Ordföranden har ordet 14 Medlemsorganisationer 15 Förbundsstyrelsen 16 Medlemskortet Coop MedMera 18 KappAhl 21 KF Media 22 KF Fastigheter 24 KF Invest 25 Vår Gård 25 KF Föreningsrevision 26 Detaljhandelsdrivande föreningar 26 Marknadsandelar 26 Coop Norden 27 Coop-koncernen i Sverige 28 Förvaltningsberättelsen 30 Resultaträkning KF-koncernen 33 Balansräkning KF-koncernen 34 Finansieringsanalys KF-koncernen 36 Resultaträkning KF ekonomisk förening 37 Balansräkning KF ekonomisk förening 38 Finansieringsanalys KF ekonomisk förening 40 Bokslutskommentarer och noter 41 Revisionsberättelse 56 Adresser 57 3
 4. 4. Ett framtidsinriktat uppdrag Kooperativa Förbundets verksamhet har under 2002 1992 bildade KF och fem konsumentföreningar, i hög grad dominerats av etableringen av Coop Nor- med 1,3 miljoner medlemmar, ett helintegrerat detalj- den och överföringen av KFs dagligvarubaserade de- handelsföretag. Ett sammanhållet företag för detalj- taljhandel till den nya nordiska koncernen. En kraft- handeln och bakomliggande led var då en nödvändig samling på nordisk bas av den konsumentkooperativa förutsättning för att förverkliga ett nytt flödesoriente- detaljhandeln är en stor händelse i KFs mer än 100- rat arbetssätt inom kooperativ detaljhandel. I sin tur åriga historia. Genom kooperativt ägda företag över en nödvändighet för ökad effektivitet och konkur- nationsgränserna ökas möjligheterna starkt att skapa renskraft. Samtidigt genomfördes under 1990-talet en större strukturer, ta tillvara stordriftsfördelar och där- renodling av KFs verksamheter i övrigt genom avytt- med möta en allt mer internationaliserad konkurrens ring av industriengagemang och stora delar av fack- även inom dagligvaruhandeln. På så sätt säkras också handeln. Därigenom återställdes det finansiella obe- att värde skapas för medlemmarna. roendet. I Sverige har konsumentkooperationen varit först Med bildandet av Coop Norden 2002 tas nästa sto- med gemensam partihandel, med självbetjäning i ra steg i utvecklingen av den konsumentkooperativa snabbköpsbutiker, med stora lagercentraler och vi detaljhandeln. Den nordiska konsumentkooperatio- gick också i bräschen för stormarknadsutvecklingen. nen har goda förutsättningar att skapa större nytta för 4
 5. 5. sina över 5 miljoner medlemmar genom att ta del av Fastigheter ytterligare förstärkt likviditet och resultat. detaljhandelns internationalisering. Det är mot den- Under året har en ökning av inlåningen i KF Sparkas- na bakgrund Coop Norden har etablerats. sa med cirka 400 Mkr gett ytterligare väsentlig med- lemsfinansiering. Likviditeten är därmed vid utgången av 2002 Nya krav på KF mycket god. Soliditeten har under året förbätt- KF har till följd av bildandet av Coop Norden för- rats från 27 till 39 procent och skuldsättningsgraden ändrats från ett mycket stort driftsföretag till huvud- sänkts från 1,1 till 0,5. sakligen ett ägarföretag. En koncentration har under Under året har KF successivt minskat andelen året genomförts inom KFs egen affärsverksamhet till bankfinansiering och lånar för närvarande överhu- några kärnområden: KF Kort, KF Fastigheter, Kapp- vudtaget inte från banksystemet. KF har en stark fi- Ahl, KF Media och KF Invest. En stor del av KFs nansiell ställning och den situationen råder återigen samlade tillgångar på omkring 11 miljarder kommer att medlemmarna till helt övervägande del finansie- därefter att finnas i delägda företag, vilket är en ny si- rar verksamheten. Det skapar styrka och trovärdighet tuation och innebär förändrat fokus i KF. som kooperativt företag och är helt i linje med förut- Strategisk och ekonomisk ägarstyrning inom de af- sättningarna för den konsumentkooperativa företags- färsområden där KF representerar konsumentkoope- formen att finansieringen baseras på medlemmarna. rationens intressen är under uppbyggnad. KF ska som För KF och andra kooperativa företag är det därför ägare driva riktlinjerna i policydokumentet Kompas- avgörande att denna finansieringsform kan fortsätta sen samt frågor om utveckling av medlemskap och att existera framöver. medlemsfördelar. Samtidigt ska KF bidra till verk- samhetsutveckling för att säkra att varje enhet är kon- Med sikte på lönsamhet kurrenskraftig och når upp till tillfredsställande av- kastningskrav. KF-koncernens resultatunderskott har reducerats KF måste som största ägare i Coop Norden och jämfört med 2001 men koncernen redovisar ändå en med övriga intresse- och dotterbolag basera sin verk- betydande förlust för 2002. Under året har omfattan- samhet på hög soliditet och låg skuldsättningsgrad. de insatser genomförts för att vända resultatutveck- För att vara en stark ägare måste KF vara finansiellt lingen, enligt den 24 månaders plan styrelsen fastställ- stabilt och dessutom ha en god grundläggande lön- de i januari 2002. samhet. För KappAhl har den internationella expansionen avbrutits och fokus är därefter på Sverige, Norge och Finland. KappAhl har med en ny ledning lyckats bry- Stärkt soliditet och ta den vikande trenden och har haft en kontinuerligt oberoende av bankfinansiering förbättrad resultatutveckling under årets andra hälft. Inriktningen under året har varit att säkra finansiell För KF Fastigheter inleddes verksamhetsåret med stabilitet och förbättra lönsamheten i KF. att cirka 50 procent av fastighetsbeståndet överfördes Bokslutet för 2001 innebar en stor förlust, hög till Coop Sverige Fastigheter AB. Värdet och avkast- skuldsättning och allt för liten likviditet. Situationen ningen på den kvarvarande fastighetsportföljen har var på sikt inte hållbar. Särskilt inte i kombination emellertid ökats genom fortsatt renodling och effek- med satsningarna på Coop Norden, Coop Bank och tivisering. en genomgripande förändring av KF för att anpassa Inom KF Media har Akademibokhandeln haft ett verksamhet och kompetens till det nya uppdraget. mycket framgångsrikt år. Förlagen har ett stabilt posi- Samtidigt var utgångspunkten en fundamentalt tivt resultat baserat på bredd och kvalitet. Den inter- stark balansräkning med ett stort eget kapital och av- aktiva verksamheten inom PanVision är under etable- sevärda tillgångar. ring och redovisar därmed stora underskott för 2002. Ett antal likviditetsförstärkande åtgärder vidtogs Här formas ett nordiskt företag inom interaktiv un- inledningsvis under året. Inte minst tog föreningar- derhållning. Tidningen Vi är en kulturbärare som na ett ägaransvar och satsade 182 Mkr i förlagsinsatser vare sig belastar eller bidrar resultatmässigt. för att stärka det egna kapitalet i KF. Innehaven i fast- KF Invests resultat 2002 har påverkats negativt av ighetsbolaget Atrium och kosmetikkedjan Kicks samt den mycket svaga utvecklingen på aktiemarknaden. delar av Nordico-innehavet avyttrades. Dessutom har I intressebolaget Coop Elektro har effektivt ge- försäljning av icke-strategiska fastighetsinnehav i KF nomförts en strukturomvandling och KF har där- 5
 6. 6. med kraftigt reducerat sin affärsrisk i den kvarvarande tigt skapa lönsamhet i den dagligvarubaserade detalj- verksamheten. handeln. Intressebolaget Coop Bank bildades hösten 2001. För KF gäller nu koncentration på att som ägare Avsikten med Coop Bank var att aktivt bidra till att bidra till en utveckling av Coop Norden mot lönsam- medlemmarna skulle få billiga enkla banktjänster och het, att vända KappAhl och att bringa klarhet i sats- att göra detta med lönsamhet. Marknadsförutsätt- ningen på Coop Bank. ningarna har dock förändrats i meningen att storban- Vi ska också vidareutveckla KFs framgångsrika kerna förbättrat villkoren för de många kunderna och och starka fastighetsrörelse samt den mediaverksam- att flera nya banker visat sig få svårigheter att få bank- het KF också driver med framgång och som väl stäm- kunder att byta bank. Vi utvärderar nu en fortsätt- mer med de historiska kooperativa bildningsambitio- ning på Coop Bank tillsammans med de andra ägar- nerna. na. Under 2001 gjordes stora satsningar på nya tjänster Det grundläggande uppdraget i avsikt att ge medlemsnytta. Coop Hälsa är en, som nu är avvecklad, och Coop Bank en annan. KF är till för föreningarna och för medlemmarna. De investeringar och andra engagemang av resurser som KF gör har sin utgångspunkt i nytta för medlemmar- Utsikter 2003 na och att vi ska bidra till att förverkliga konsument- Under årets tre första månader 2003 har verksamhe- kooperationens värderingar. ten i KF utvecklats enligt affärsplan och målet att nå Under 2002 hade föreningarna för andra året i ett positivt resultat i KF 2003 bör därmed kunna in- rad en nettoökning av antalet medlemmar på över frias. Detta gäller inte minst de egna dotterbolagen. 110 000. Det är ett kvitto på att det medlemserbju- dande föreningarna, KF och affärsverksamheterna bygger gemensamt visar sig attraktivt för många män- Kravet på långsiktig lönsamhet niskor. De företag och engagemang som KF driver idag är i All framtida planering ska baseras på att vi fortsät- allt väsentligt verksamheter som stämmer med med- ter att lyssna till och kanalisera medlemmarnas öns- lemmarnas värderingar och önskemål. Det är emeller- kemål, krav och behov. Det kan gälla vardagsproblem, tid ett självklart uppdrag för KF att ständigt pröva om som vi kan bidra till att lösa i våra verksamheter. Men vi långsiktigt klarar uppgiften att skapa lönsamhet i det ska också gälla att mer visionärt vidareutveckla de verksamheter vi bedriver. fördelarna med att vara medlem. Vi har i konsumentkooperationen inga möjligheter Den genomgripande strukturförändring som nu att be medlemmarna bidra ekonomiskt för att driva genomförs i KF tar tid. Den innebär inte heller att förlustverksamheter vare sig det gäller mediaföretag, KFs nya roll som förbund och ägarföretag slutligt for- fastighetsrörelse, kläddetaljhandel eller bank. Men vi mats. ska vara beredda att investera i för medlemmarna an- Med de nya affärsmässiga förutsättningarna i Nor- gelägna verksamhetsområden så länge vi är övertyga- den har KF ett lika aktuellt och framtidsinriktat upp- de om långsiktig lönsamhet. drag som någonsin i sin mer än 100-åriga historia. Att Under 2002 togs första steget med Coop Norden i nära och effektiv samverkan med föreningarna vara och nu pågår arbetet med integrationen till en väl den samlande nationella kraften för 65 konsument- fungerande koncern för att uppnå planerade syner- föreningar med 2,8 miljoner medlemmar. givinster och resultat. I det korta perspektivet inne- bär ansträngningen negativ resultatpåverkan men Börje Fors med Coop Norden finns förutsättningar att långsik- Vd och koncernchef 6
 7. 7. Året i korthet  Kooperativa Förbundets nya roll Genom bildandet av Coop Norden, tillsammans med Coop NKL och FDB, och etablerandet av den nya Coop-koncernen 2002 har KFs roll förändrats radikalt. KF har nu tre uppdrag: förbundsuppdraget, ägaruppdraget och affärsutvecklingsuppdraget.  Coop Norden Coop Norden etablerades slutgiltigt vid överföring av apportegendomen från de tre delägarna Coop NKL, FDB och KF i slutet av juni 2002, med retroaktiv verkan från den 1 januari 2002.  KF-koncernens försäljning Koncernens totala försäljning uppgick under 2002 till 18 494 Mkr (32 198), vilket är en minsk- ning med 43 procent. Minskningen är hänförlig till överlåtelsen av dagligvaruverksamheten till Coop Norden. Av koncernens försäljning utgör 11 970 Mkr KFs samhandel med de medlems- främjande föreningarnas medlemmar, vilken administreras av KF Kort, och 6 524 Mkr utgör försäljning från KFs dotterbolag.  KF-koncernens resultat KF visade ett positivt resultat på 90 Mkr efter finansnetto för helägda företag. Motsvarande ut- fall för intresseföretagen var – 370 miljoner. Koncernens samlade resultat efter finansnetto upp- gick till – 280 Mkr (– 662 Mkr).  Stabila finanser Skuldsättningsgraden har sänkts från 1,1 till 0,5 och soliditeten förbättrats från 27 procent till 39 procent. Likviditetssituationen har förbättrats och är mycket god. KF lånar i mars 2003 ej från banksystemet.  Kraftig medlemsökning Under 2002 kunde konsumentföreningarna för andra året i rad åter igen redovisa en nettoök- ning av antalet medlemmar på över 110 000. Fem år i sammandrag 2002 2001 2000 1999 1998 KF-koncernen Försäljning, exkl. moms, Mkr 18 494 32 198 31 761 32 078 30 562 Resultat efter finansiella poster, Mkr – 280 – 662 402 328 187 Antal försäljningsställen, i Sverige, KF 174 661 784 783 733 Medelantal anställda, KF 3 758 17 361 17 988 17 606 18 186 Coop Sverige Antal försäljningsställen, Coop Sverige* 416 Medelantal anställda, Coop Sverige* 12 322 * Till och med 2001 ingick Coop Sveriges verksamhet, försäljningsställen och anställda i KF-koncernen Konsumentföreningarna Försäljning, exkl. moms, Mkr 16 233 15 527 14 901 14 439 14 145 Antal försäljningsställen 520 547 574 575 593 Medelantal anställda 8 676 8 821 8 998 9 003 9 160 Antal föreningar 65 67 75 78 82 Antal medlemmar (tusental) 2 791 2 678 2 563 2 489 2 433 7
 8. 8. Nyckeltal DEFINITIONER AV NYCKELTAL ÅTERFINNS PÅ SIDAN 43. Försäljning Tillgångar Resultat efter finansiella poster Miljarder kronor Miljarder kronor Miljoner kronor 40 40 500 400 300 30 30 200 100 0 20 20 –100 –200 –300 10 10 –400 –500 –600 0 0 –700 98 99 00 01 02 98 99 00 01 02 98 99 00 01 02 Koncernens försäljning minskade med Tillgångarna minskade från 17,0 miljar- KF-koncernens resultatunderskott har 43 procent till följd av överlåtelsen av der kronor till 11,2 miljarder kronor. Till reducerats jämfört med 2001 men kon- dagligvaruverksamheten till Coop Nor- större delen var detta en effekt av Coop cernen redovisar ändå en betydande den. Dotterbolagens försäljning upp- Norden-apporten. förlust för 2002 med – 280 Mkr. gick till 6,5 miljarder. Överskottsgrad Omsättningshastighet sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital Procent Gånger Procent 2,5 5 10 9 2,0 4 8 7 1,5 3 6 5 1,0 2 4 3 0,5 1 2 1 Neg Neg 0,0 0 0 98 99 00 01 02 98 99 00 01 02 98 99 00 01 02 Överskottsgraden har förbättrats till Omsättningshastighet sysselsatt kapital Avkastning sysselsatt kapital har följd av bättre resultat och förbättrad har påverkats av förändrat innehåll i påverkats av den förbättrade över- finansiell ställning. koncernens verksamhet, en effekt av skottsgraden. Coop Norden. Räntetäckningsgrad Skuldsättningsgrad Soliditet Gånger Gånger Procent 5 1,2 40 35 4 1,0 30 0,8 3 25 0,6 20 2 15 0,4 10 1 0,2 5 Neg 0 0,0 0 98 99 00 01 02 98 99 00 01 02 98 99 00 01 02 Räntetäckningsgraden förbättrades Nettoskulden är vid årsskiftet 2,3 mil- Soliditeten har förbättrats avsevärt till följd av bättre resultat och starkare jarder kronor (4,8). Skuldsättnings- från 27 procent till 39 procent. finansiell ställning. graden har sjunkit från 1,1 till 0,53. 8
 9. 9. Från vänster: Magnus Håkansson, Ivar Fransson, Börje Fors, Lars Hillbom, Per Agefeldt, Bernt-Olof Gustavsson KFs verkställande ledning I september 2002 anpassades KFs centrala organisation till KFs nya uppdrag. Den centrala bemanningen utgörs av 20 personer i avdelningarna Ekonomi & Finans, Förbundskansli och Föreningsfrågor. I KFs verkställande ledning ingår: Börje Fors, verkställande direktör och koncernchef Magnus Håkansson, ekonomi- och finansdirektör Ivar Fransson, chef KF Kort Per Agefeldt, chef KF Föreningsfrågor Lars Hillbom, chef KF Förbundskansli Bernt-Olof Gustavsson, vd KF Fastigheter 9
 10. 10. KFs nya roll Konsumentföreningarna och KF Närmare 2,8 miljoner medlemmar har medlemskap i någon av de 65 konsumentföreningar, som är anslutna Medlemmar till KF. Föreningarna äger genom medlemskap Koo- går på perativa Förbundet (KF). Föreningarna och KF styrs genom representativ de- mokrati där medlemmarna utser företrädare i stäm- Butiks-, distrikts- kretsstämmor mor och styrelser. Medlemmarnas uppdrag, som det väljer ombud till är formulerat i stadgar och Kompassen, är ledstjärnan för all verksamhet i KF och föreningarna. KF ansvarar tillsammans med föreningarna för att utveckla med- Föreningsstämmor (65 st) lemsnytta, säkerställa medlemmarnas inflytande samt väljer ombud till att driva opinionsbildning i konsumtions- och konsu- mentfrågor. De demokratiska organisationerna i dansk, norsk och svensk konsumentkooperation förändrades inte Valkretsmöten (10 st) väljer ombud (94 st) till vid bildandet av Coop Norden. Övriga medlemmar KFs stämma väljer 7 ombud totalt 101 ombud väljer KFs styrelse utser ordförande och vd DEN DEMOKRATISKA PROCESSEN KF-koncernen KF ekonomisk förening är moderföretag i KF-kon- äger 42 procent i Coop Norden som driver dagligva- cernen, som omfattar KappAhl, KF Media, KF Fast- ruhandeln i dessa föreningars områden genom det igheter, KF Invest samt Vår Gård Kursgården och KF helägda dotterbolaget Coop Sverige. Föreningsrevision. I moderföretaget ingår KF Kort 60 detaljhandelsdrivande föreningar med 1,1 mil- med KF Sparkassa. KF Kort ansvarar för Coop Med- jon medlemmar äger och driver cirka 39 procent av Mera-konceptet. den kooperativa detaljhandeln. De har samråd och KF är också delägare i intresseföretagen Coop Nor- avtal med Coop Sverige om gemensamma frågor. den, Power Hemelektronik samt Coop Bank. KFs helägda fackhandelsföretag KappAhl och Aka- Fem konsumentföreningar – Stockholm, Svea, demibokhandeln samt Coop Sverige svarar för res- Väst, Solidar och Norrort med 1,7 miljon medlemmar ten av konsumentkooperativ detaljhandel i Sverige. – integrerade 1992 sin affärsverksamhet med KF. KF 10
 11. 11. Ägare: 2,8 miljoner medlemmar i 65 föreningar KF-KONCERNEN KF KF Kort Dotterföretag Intresseföretag KF Media KappAhl KF KF Coop Norden Power Coop Bank Fastigheter Invest 42 % 24% 45% Coop-koncernen Coop Norden AB är moderföretag i Coop-koncernen, I Danmark har FDB och de knappt 500 brugsfo- som utöver moderföretaget omfattar de helägda dot- reningarna (konsumentföreningarna) tillsammans 1,5 terbolagen Coop Sverige AB, Coop Danmark A/S och miljoner medlemmar och äger 38 procent av Coop Coop Norge AS. Koncernen är det största dagligva- Norden. De danska medlemmarna möter drygt 1 100 ruföretaget i Skandinavien. Coop Norden ägs gemen- butiker som drivs av Coop Danmark eller brugsfore- samt av konsumentkooperationen i Sverige, Norge ningarna. och Danmark med tillsammans över 5 miljoner med- Coop Norden är ett aktiebolag vars bolagsstämma lemmar. Verksamheten startade den 1 januari 2002. utgörs av ett ombud från vardera ägare: KF, FDB och Formellt överfördes ägandet från delägarna i juni Coop NKL. Dessa 3 ombud företräder sina respektive 2002. förbund enligt följande ägande: KF äger 42 procent av Coop Norden. I Sverige KF 42 procent, FDB 38 procent, Coop NKL 20 möter medlemmarna drygt 1 100 butiker som drivs av procent. Coop Sverige, de detaljhandelsdrivande föreningarna Dessutom har varje land rätt att sända högst 59 eller KF. Coop levererar varor även till konsumentför- ombud till den rådgivande Coop Norden-stämman. eningarnas butiker. Formellt sett är de biträden för respektive ägarombud Coop NKL är det nationella förbundet för de 227 på Coop Nordens bolagsstämma. norska samvirkelagen (konsumentföreningarna) som Bolagsstämman utser styrelse: 5 ledamöter från KF, har cirka 920 000 medlemmar. Coop NKL äger 20 4 från FDB, 3 från Coop NKL. Därtill kommer re- procent av Coop Norden. På den norska marknaden presentanter för de anställda. driver samvirkelagen närmare 1 400 butiker. Coop Styrelserna i dotterbolagen utses av Coop Nordens Norge äger kedjekoncepten och står för varuförsörj- styrelse. De tre ägarförbunden har möjlighet att före- ningen. slå representanter till dotterbolagens styrelser. KF Coop NKL FDB 42% 20% 38% ÄGANDET AV COOP NORDEN Coop Norden 100% 100% 100% Coop Sverige Coop Norge Coop Danmark 11
 12. 12. KFs nya uppdrag Strategisk omprövning Kooperativa Förbundets roll och uppdrag har föränd- rats kraftigt flera gånger under KFs mer än 100-åriga Mot slutet av 1980-talet omprövas industri- och par- historia. tihandelsstrategin. I en gränslös ekonomi är inte läng- KF bildades 1899 med uppgift att agitera för de nya re egen industri en nödvändighet för att få tillgång kooperativa idéerna. Det nya förbundet skulle också till goda varor till rimliga priser. Industrierna avyttras bedriva upplysningsverksamhet och sprida kunskap och föreningars detaljhandel integreras med KFs par- om hur de kooperativa företagen skulle skötas för att tihandel. KF förändras till ett operativt detaljhandels- vara till nytta för medlemmarna. företag med tyngdpunkt i dagligvarubaserad handel. Redan vid förbundets bildande diskuterades ge- Förändringen möjliggör ett nytt arbetssätt med inte- mensamma inköp för de anslutna föreningarnas räk- grerad nationell kedjedrift. Utan egen livsmedelsin- ning. KFs första affärsverksamhet – en agenturaffär dustri kan en ny varuförsörjningsstrategi införas där – startades dock först 1904. Den blev inledning till en val av leverantör kan ske utifrån kundernas önskemål för kooperationen framgångsrik partihandel. Förbun- och bästa möjliga leverantörsvillkor. dets roll vidgades från att omfatta kunskapsförmed- ling till att också omfatta varuförmedling. Internationalisering Under 1990-talet ökar konkurrensen i en allt mer in- Industrier och kunskapsutveckling ternationaliserad dagligvaruhandel och den nordiska Den framgångsrika partihandeln utmanade enskild marknaden utsätts för ett allt starkare omvandlings- handel som övertygade margarinkartellen att bojkot- tryck. Konsumentkooperationen i Norden inleder ta inköp från KF. KF svarade med att förvärva en egen diskussioner om ett fördjupat samarbete över nations- margarinfabrik, som blir första steget i en industri- gränserna. Slutsatsen blir att konsumentkooperatio- strategi. Varuförmedlingen utökades med egen pro- nen har mycket goda förutsättningar att skapa större duktion. Monopol och kartellstriderna på 1920- och nytta för medlemmarna och kunderna genom att ta 1930-talet blev inledningen till en omfattande indu- del av detaljhandelns internationalisering. Det är mot striell utveckling. KF växer under decennier till ett denna bakgrund Coop Norden har etablerats. mångskiftande industrikonglomerat med såväl tung Genom bildandet av Coop Norden, tillsammans industri som konsumentvaruindustri och livsmedels- med Coop NKL och FDB, och etableringen av den produktion. nya Coop-koncernen 2002 har KFs roll återigen för- KF hade också rollen som konsult åt föreningar- ändrats radikalt. KF har nu tre uppdrag: förbunds- na när det gäller detaljhandelns utveckling. KF För- uppdraget, ägaruppdraget och affärsutvecklingsupp- eningsrevision blir ett kunskapscentrum för koopera- draget. tiv detaljhandel. Via arkitektkontoret KFAI driver KF Den konsumentkooperativa uppgiften är samtidigt fram modern och hygienisk utformning av butikerna. fortfarande densamma – att tillsammans med fören- Introduktionen av självbetjäningen, Konsum Snabb- ingarna skapa ekonomiska och andra mervärden åt köp, i slutet av 1940-talet innebär en revolution i medlemmarna. svensk detaljhandel. Varuhus, stormarknader och mo- dern logisktik följer under de närmaste decennierna. Förbundsuppdraget Den kunskapsförmedlande rollen utvecklas paral- lellt med affärsverksamheten. Utbildning för detalj- KF är och ska vara konsumentföreningarnas gemen- handeln utvecklas på Vår Gård, KF Provkök lär ut samma förbund. Den historiskt viktiga rollen som god hushållning och kunskap om mat, konsumentin- förbund kan ges mer utrymme. Uppgiften är att till- formation, folkbildning och opinionsbildning växer sammans med föreningarna utveckla innehållet i det fram. Samspelet mellan stort företag och bildningsi- kooperativa medlemskapet och den kooperativa före- deal gör KF till en viktig del av samhällsbyggandet. tagsformen. KFs uppdrag är att bevaka att de värde- ringar som uttalas i Kompassen formar verksamheten. 12
 13. 13. Värderingarna är också antagna av Coop NKL och heter genomlyses och prövas löpande. KF ska genom FDB och utgör den nordiska värdekompassen. ägar- och driftsformer ge bolagen möjligheter att ut- Förbundet har det gemensamma ansvaret för kun- vecklas och säkerställa tillfredsställande avkastning. skapsutveckling och opinionsbildning i för medlem- KF ska vara en professionell och aktiv ägare som till- marna angelägna frågor liksom för opinionsbildning i för ledningskompetens, ekonomisk styrning och fi- konsumtionsfrågor. Tillsammans med föreningarna är nansiering. det också viktigt att driva, utveckla och vitalisera den medlemsdemokratiska processen. Utvecklingsuppdraget KF företräder den svenska konsumentkooperatio- nens gemensamma intressen gentemot olika samhälls- I KFs nya uppdrag ingår att bedriva utvecklingsarbete organ. för att skapa ytterligare värden för medlemmarna och öka attraktiviteten i medlemskapet. All affärsutveck- ling som KF bedriver ska ha sin utgångspunkt i med- Ägaruppdraget lemsbasen, som unikt tillhör föreningarna och KF, För att vara en stark ägare måste KF vara lönsamt och och medlemskortet Coop MedMera. Syftet är att ad- finansiellt stabilt. Stor vikt läggs nu på att utforma ett dera mervärden i medlemskapet utöver erbjudanden aktivt och kompetent ägarskap. Kompetens utveck- i dagligvaruhandelns stormarknader och butiker. Det las för strategisk och ekonomisk ägarstyrning inom de kan ske i samarbete med kvalitetssäkrade samarbets- affärsområden där KF representerar konsumentkoo- partners, med varor, tjänster och kunskaper bland an- perationens intressen. Särskild vikt läggs vid ägandet nat inom hälsa, telekom, energi, information, kultur av Coop Norden såsom det mest omfattande och för och underhållning. framtiden mest avgörande åtagandet för KF. Affärsutveckling ska ske utan omfattande investe- Med Coop Norden har KF, Coop NKL och FDB ringar i infrastruktur eller andra omfattande finansiel- skapat en kooperativ koncern, ytterst ägd av medlem- la åtaganden. marna. Styrningen sker genom styrelsearbetet, vilket var ett av motiven bakom den nya strukturen. Även för för- Ny stabsorganisation i KF eningarna och deras medlemmar innebär den nya situ- ationen en förändring av ägarrollen. Ägandet är nu en- Den centrala organisationen i KF ekonomisk fören- dast indirekt i den dagligvarubaserade detaljhandeln. ing förändrades i september 2002 för att svara mot de Medlemsinflytande och en aktiv dialog måste även tre uppdragen i KFs nya roll. Moderföretagets centra- i den nya situationen säkerställas och kanaliseras hela la organisation består nu av funktionerna Förbunds- vägen från butiksnivå till ansvarstagande och besluts- kansli, Föreningsfrågor, Ekonomi och Finans, samt fattande i styrelse och på stämma. KF Kort med KF Sparkassa. De centrala staberna har Ägandet av KF-koncernens övriga affärsverksam- samtidigt minskats och rationaliserats. KF EKONOMISK FÖRENING Vd Dotter- och intresseföretag KF Förbundskansli KF Föreningsfrågor KF Ekonomi & Finans KF Kort 13
 14. 14. Medlemskapet ger en unik position År 2002 har präglats av genomgripande förändringar av KFs inriktning. KF har förändrats till ett ägarförtag med avsevärt mindre egen affärsverksamhet. Samti- digt har en utveckling initierats vad gäller för att stär- ka KFs roll som förbund i den svenska konsumentko- operationen. Den mest omfattande förändringen under året var etableringen av Nordens största dagligvaruföretag, Coop Norden, och överlåtelsen av Coop Sverige till den nya koncernen. Det nya gemensamma nordiska företaget har skapats för att möta utvecklingen i dag- ligvaruhandeln i Europa med allt större och gräns- överskridande aktörer både i leverantörsledet och inom detaljhandeln. Genom att sammanföra den dagligvarubaserade handeln inom Coop NKL, FDB och KF ges nya förutsättningar att, tillsammans med de detaljhandelsdrivande föreningarna, möta en hård- nande konkurrens inom dagligvaruhandeln. Med Coop-koncernen kan vi utnyttja storleksfördelar och all den kunskap som finns i den nordiska kooperatio- nen. Den nya koncernen grundas på en offensiv och långsiktig strategi där samverkan på nordisk bas ökar mans med konsumentföreningarna utveckla ett starkt möjligheterna att skapa värde för medlemmarna i och framtidsinriktat förbundsuppdrag. Därför har varje land. KF genomfört ett rådslag med inriktningen att forma Samgåendet i Coop Norden sker mellan tre koope- KFs framtida roll och säkerställa en fortsatt koopera- rativa parter. En helt ny struktur för ägarstyrning har tiv inriktning i hela verksamheten. utformats utifrån affärsmässiga grunder byggt på den Över fem miljoner medlemmar i Danmark, Nor- kooperativa särarten. Ägarstyrningen skall också ka- ge och Sverige är gemensamt ägare av föreningar, för- nalisera medlemsinflytandet så att detta, tillsammans bund och affärsverksamheter. I Sverige kan fören- med medarbetarnas synpunkter och en aktiv dialog ingarna för andra året i rad redovisa en nettoökning med omvärlden, kan påverka utformningen av affärs- av antalet medlemmar på över 110 000 och antalet verksamheten. medlemmar närmar sig 2,8 miljoner. Det visar tyd- KF ska vara en stark och kompetent ägare i Coop ligt att medlemskapet är attraktivt för många männis- Norden. Ytterst ägs företaget av medlemmarna och kor. Medlemskapet med ekonomiska fördelar och an- från ägarsynpunkt ställer det krav på finansiell styrka i dra mervärden och med möjligheter till delaktighet KF. Under året har en genomgång av KFs övriga verk- och inflytande, ger kooperationen en unik position på samheter inletts med syfte att säkerställa KFs lång- marknaden. Det utgör också grunden för engagerade siktiga finansiella styrka. Genomgången har så långt förtroendevalda. Med ett värdeskapande samspel mel- resulterat i sänkt skuldsättningsgrad och en kraftigt lan medlemmar, närmare 20 000 förtroendevalda i de förbättrad soliditet för KF. Likviditeten har säker- tre länderna och affärsverksamheterna finns förutsätt- ställts. De tre helägda företagen KappAhl, KF Media ningar för en framgångsrik konsumentkooperation. och KF Fastigheter utvecklas positivt. Resultatet för koncernen är dock fortfarande otillfredsställande. Nina Jarlbäck Utöver ägar- och affärsuppdragen ska KF tillsam- Ordförande i Kooperativa Förbundets styrelse 14
 15. 15. Medlemsorganisationer Närmare 2,8 miljoner medlemmar har medlemskap i Billesholm, Ktf Billesholm 1 658 någon av de 65 konsumentföreningar, som är anslut- Forsbacka, Kf Forsbacka 1 496 na till KF. Föreningarna äger genom medlemskap Ko- Lönsboda kp hf Lönsboda 1 376 operativa Förbundet (KF). För andra året i rad kunde Skärplinge, Konsum Skärplinge 1 310 föreningarna redovisa en medlemsökning (netto) på Orrefors, Kf Orrefors 1 194 över 100 000. Över 150 000 sökte medlemskap i Lenhovda kf Lenhovda 1 161 föreningarna och efter avgångar blev nettoökningen Svängsta ktf Svängsta 1 112 112 481. Medlemsantalet är därefter 2 790 790. Frillesås, Ktf Frillesås 1 079 Vislanda kp hf Vislanda 992 ANTAL Tåsjö kf Hoting 938 MEDLEMMAR Getinge kp hf Getinge 879 KONSUMENTFÖRENINGAR ORT 31/12 2002 Knäred, kf Knäred 847 Stockholm, Ktf Stockholm 543 880 Framåt, Hf Tvååker 820 Svea, Ktf Uppsala 526 105 Sollerö ktf Sollerö 793 Solidar, Ktf Malmö 288 527 Kågeröds hf Kågeröd 712 Väst, Ktf Göteborg 276 348 Möja, Kf Möja 681 Nord, Konsum Umeå 179 245 Morups handelsförening Glommen 651 Göta, Ktf Växjö 174 035 Öckerö kf Öckerö 596 Kristianstad-Blekinge, Ktf Kristianstad 114 443 Fågelmara ktf Fågelmara 479 Värmland, Konsum Karlstad 105 277 Hajoms kp hf Hajom 423 Gävleborg, Konsum Gävle 92 200 Styrsö kf Styrsö 389 Norrbotten, Konsum Luleå 86 044 Åmotsbruk, Konsum Åmotsbruk 345 Bohuslän-Älvsborg, Ktf Uddevalla 72 619 Framåt, KpF Broakulla 299 Norrort, Ktf Upplands Väsby 54 015 Svensby kp hf Svensbyn 298 Jämtland, Konsum Östersund 40 692 Glava, ktf Glava 293 Oskarshamn, Ktf Oskarshamn 28 065 Klippan, Kp hf Bohus-Malmön 285 Gotland, Ktf Visby 27 337 Mattmars kf Mattmar 278 Malmfälten, Konsum Gällivare 26 496 Garda-Lau, hf Ljugarn 200 Örnsköldsvik, Konsum Örnsköldsvik 25 967 Sörsjön, Konsum Älvdalen 200 Norra Östergötland, Ktf Finspång 24 091 Resö kp hf Tanumshede 180 Karlskoga, Ktf Karlskoga 16 677 Centrum, Hf Källö-Knippla 166 Karlshamns ktf Karlshamn 10 948 Östbjörka ktf Rättvik 113 Timrå ktf Timrå 8 424 Axmarby hf Axmar 105 Varbergs ktf Varberg 7 586 TOTALT ANTAL MEDLEMMAR 2 790 790 Svedala, Ktf Svedala 6 875 Tabergsdalen, Konsum Norrahammar 4 947 Mellersta Nissadalens ktf Hyltebruk 4 556 Från och med 2003 har Konsum Örnsköldsvik och Norra Dalarna ktf Älvdalen 3 806 Timrå ktf fusionerat med Konsum Nord. Färingsö, Ktf Stenhamra 3 147 Antalet föreningar är därefter 65 stycken. Utöver Veberöds kf Veberöd 2 920 dessa 65 föreningar har KF följande medlemmar: Mörrum, Ktf Mörrum 2 733 OK-föreningar Mellersta Dals kf Mellerud 2 461 Oskarström, Konsum Oskarström 2 413 Folksam Liv Dalsjöfors ktf Dalsjöfors 2 140 Folksam Sak Bjursås, Ktf Bjursås 1 731 Långsele ktf Långsele 1 692 Fonus 15
 16. 16. Förbundsstyrelsen Styrelsens ordförande Nina Jarlbäck Jan Andersson Catharina Andersson Hans Eklund Caterina Franceschi Lena Ingren Curt Johansson Hans-Erik Johansson Vd och koncernchef Göran Lindblå Mats Lundquist Leif Olsson Börje Fors 16
 17. 17. KFs styrelseledamöter med ersättare ORDINARIE ORDINARIE ORDINARIE Nina Jarlbäck, Husby Rekarne Caterina Franceschi, Göteborg Mats Lundquist, Stockholm Styrelsens ordförande Styrelseledamot i Ktf Väst Styrelseledamot i Ktf Stockholm Ordförande i Ktf Svea ERSÄTTARE ERSÄTTARE ERSÄTTARE Ulf Clark, Göteborg Marianne Svensson, Malmö Britt Marinder, Ludvika Styrelseledamot i Ktf Väst Styrelseledamot i Ktf Solidar Styrelseledamot i Ktf Svea ORDINARIE ORDINARIE ORDINARIE Lena Ingren, Tullinge Leif Olsson, Hammarö Jan Andersson, Umeå Styrelseordförande i Ktf Stockholm Vd i K Värmland Styrelsens vice ordförande ERSÄTTARE ERSÄTTARE Ordförande i Konsum Nord Carin Jämtin, Farsta Jan Bohlin, Hagfors ERSÄTTARE Styrelseledamot i Ktf Stockholm Styrelseledamot i K Värmland Bo Sundin, Sandviken Ordförande i Ktf Gävleborg ORDINARIE ORDINARIE Curt Johansson, Luleå Börje Fors, Stockholm ORDINARIE Styrelseordförande i K Norrbotten Vd och koncernchef i KF Catharina Andersson, Kungsängen ERSÄTTARE Ordförande i Ktf Norrort Kent-Åke Ohlsson, Vänersborg ERSÄTTARE Styrelseledamot i Ktf Bohuslän-Älvsborg Arbetstagarledamöter från Handels Sune Dahlqvist, Åkersberga ORDINARIE Bodil Nilsson, ordinarie Styrelseledamot i Ktf Stockholm Hans-Erik Johansson, Växjö TorBjörn Jonsson, ordinarie ORDINARIE Vd i Ktf Göta Melinda Hedström, suppleant Hans Eklund, Uppsala ERSÄTTARE Styrelseledamot i Ktf Svea Jarl Karlsson, Habo ERSÄTTARE Ordförande i Ktf Göta Revisorer Doris Gustafsson, Ronneby ORDINARIE ORDINARIE Styrelseledamot i Kristianstad-Blekinge Göran Lindblå, Stockholm Bertil Hammarstedt, Umeå Vd i OK ekonomisk förening Carina Röjdner, Haninge ERSÄTTARE ERSÄTTARE Hans Ferner, Karlstad Georg Axelsson, Borgvik Vd i OK Värmland Göran Dahlstrand, Stockholm KPMG Per Bergman, auktoriserad revisor Bernhard Öhrn, auktoriserad revisor Bodil Nilsson TorBjörn Jonsson Melinda Hedström 17
 18. 18. Coop MedMera Ett attraktivt medlemskort Medlemskortet Coop MedMera är det År 2001 hade föreningarna den största största och bredaste medlemskortet i nettoökningen av antalet medlemmar i Sverige. Det är i grunden ett medlems- kooperationens historia med 115 381. kort i en konsumentförening men hål- Under 2002 kunde konsumentförening- ler ur medlemsperspektiv samman kon- arna för andra året i rad åter igen redovisa sumentkooperationens olika delar. Det en nettoökning av antalet medlemmar på fungerar som medlemmarnas nyckel över 110 000. Över 153 000 personer sök- till premiesystemet samt andra tjänster te medlemskap och efter avgångar på drygt och medlemserbjudanden baserade på 40 000 blev nettoökning 112 481 medlem- föreningarnas, KFs och Coop Sveriges mar under 2002. Därmed hade förening- verksamheter. Coop MedMera-koncep- arna 2 790 790 medlemmar den 31 decem- tet, som drivs och utvecklas av KF Kort, ber 2002. är gemensamt för svensk konsumentko- Flera kort kan inom ett hushåll kopplas operation och fungerar som samman- till ett medlemskap och antalet kort är hållande varumärke. därför cirka 3,5 miljoner. Coop Medmera – som betalmedel Närmare 450 000 medlemmar använde je månad erhåller medlemmen konto- under 2002 Coop MedMera-kortet som utdrag, vilket bidrar till överblick över betalkort. Kortet kan användas på över hushållsekonomin. KF Kort ansvarar, 1 100 försäljningsställen och samt cirka utöver hanteringen av betalningar via 1 000 OKQ8-stationer. Coop MedMera, för alla kortbetalning- Över 21 miljoner kontoköp gjor- ar inom konsumentkooperationen. Det des under året. Kortets kontofunktion innebär att driva och utveckla säkra och ger 3,15 procent ränta på insatta medel kostnadseffektiva system för hantering av upp till 15 000 (1 april 2003). Cirka 200 kort, betalningar och clearing. En säker 000 medlemmar har också kreditfunk- och smidig betalning i butik, som under- tion kopplad till sitt medlemskort. Se- lättar och förenklar för såväl kunder som dan oktober 2002 administreras Coop personal. MedMera Konto av Coop Bank. Var- 18
 19. 19. Rikstäckande premieprogram När medlemmar handlar i kooperati- försäljning på drygt 36 miljarder kronor. va butiker finns möjligheten att få po- Det genomsnittliga köpet under 2002 äng på sina inköp enligt den enkla re- ökade med 5 procent jämfört med 2001. geln att 1 krona ger 1 poäng. Poängen Därutöver ges också poäng på inköp genererar premiecheckar. 7 500 poäng av till exempel el och telefoni i samarbe- ger en check värd 50 kronor eller 5 res- te med Vattenfall. pektive 10 procents rabatt, beroende på Totalt genererades 6,7 miljoner butikskedja, vid ett inköpstillfälle. Ack- premiecheckar, vilka resulterade i umulerad poäng under året genererar cirka 420 Mkr i lämnade rabatter till extra checkar. Dessutom ges vid åter- medlemmarna. kommande kampanjer dubbla poäng på Utöver premiecheckar ges medlem- gjorda inköp. marna andra förmåner och erbjudanden Varje sekund, när butiker och stor- kopplade till Coop MedMera. Det är er- marknader är öppna, använder i genom- bjudanden från såväl föreningarna, som snitt 12 medlemmar sitt Coop MedMe- KF och Coop Sverige samt samarbets- ra-kort. Det resulterade under 2002 i 155 partners, som till exempel hotellbok- miljoner poängregistrerade köp av en ning, resor, museer, med mera. Medlemsrelationer och kommunikation Coop MedMera skapar unika möjlig- medlemmar direkt till Coop MedMera heter till systematisk kommunikation Kundtjänst eller till talsvarsservicen. med medlemmarna och förutsättningar Tidningen Mersmak skickas till med- för att bygga relationer mellan verksam- lemmar, som använder Coop MedMe- heten och medlemmarna. Under 2002 ra Konto, tillsammans med kontobe- skickade KF Kort ut 5,2 miljoner kon- skedet. Övriga medlemmar får hämta toutdrag och 5,5 miljoner poängbesked tidningen utan kostnad i butiker och med premiecheckar. Detta skapar åter- stormarknader. Under 2002 har tidning- kommande kontakt mellan Coop Med- en Mersmak haft över 700 000 läsare Mera och medlemmen. per nummer. Under året ringde mer än 1,5 miljoner 19
 20. 20. Bistånd På Köpet Utveckling av medlemsfördelar I oktober 2001 introducerades Bistånd På Köpet, vil- I KFs nya uppdrag ingår att bedriva utvecklingsarbe- ket innebär möjligheter för medlemmar med Coop te för att skapa ytterligare värden för medlemmarna MedMera Konto att automatiskt avrunda betalning- och öka attraktiviteten i medlemskapet. Medlemskor- ar uppåt till närmaste hel krona och därmed bidra till tet Coop MedMera och medlemsbasen tillhör unikt kooperativt bistånd. Pengarna delas mellan bistånds- föreningarna och KF. Den ska ligga till grund för var- organisationerna Vi-skogen och Kooperation Utan je affärsutveckling inom KF och utvecklingsarbetet Gränser. 120 000 medlemmar har anslutit sig till Bi- kopplas till KF Kort. Medlemskortet Coop MedMe- stånd På Köpet sedan starten i oktober 2001, vilket ra är den plattform som ger unika förutsättningar för genererat över 3,1 Mkr i bistånd. medlemskommunikation och samordnad marknads- föring för hela konsumentkooperationen. Under 2003 prioriteras bland annat en utveckling KF Sparkassa av premieprogrammet med nya partners. Dessutom KF Sparkassa erbjuder sedan 1908 medlemmar i kon- ska programmet utvecklas för att skapa möjligheter sumentföreningarna ett långsiktigt sparande till för- till ytterligare varianter av medlemsförmåner. månliga räntor. Kapitalkonto ger 3,70 procent och Ytterligare ett utvecklingsområde under 2003 är KFs 5-årslån 4,15 procent (1 april 2003). KF Sparkas- tidningen Mersmak. Den kommer under 2003 att bli sa hade vid årsskiftet en inlåning på drygt 3 miljarder rikstäckande. Den ska ge medlemsnytta i form av en kronor. god läsupplevelse och användbar information. Där- till ska tidningen utgöra en viktig och stark kanal för samordnad och effektiv marknadsföring och medlem- skontakt. Tidningen Mersmak förnyas och blir under 2003 tillgänglig för alla medlemmar i hela konsumentkooperationen. Den blir därmed en av Sveriges fem största tidskrifter med cirka 1 200 000 läsare per nummer. 20
 21. 21. KappAhl KappAhls affärsidé är »Prisvärt mode för många Miljöanpassningen fortsätter människor«. KappAhl-koncernen hade under 2002 butiker i Antalet hälso- och miljömärkta plagg (Öko-tex) mer Sverige, Norge, Finland, Polen, Tjeckien och Dan- än fördubblades och uppgår till cirka 8 procent av det mark (MacCoy). Riktlinjerna för sortiment, bu- totala antalet levererade plagg, vilket motsvarar när- tikskoncept och marknadsföring utarbetas centralt mare 3 miljoner plagg. KappAhls kravspecifikation för och gäller gemensamt för alla marknader. kläder och accessoarer har utökats med krav även för Butiksförsäljningen totalt uppgick till 3 869 Mkr skinn och läder. exklusive moms, vilket är en ök- KappAhl miljöcertifierades första ning med 5 procent för jämför- KappAhl ska bli Nordens gången 1999 och sedan dess har SP, bara enheter mot 2001. Efter en Sveriges Provnings- och Forsknings- svag inledning på året bröts tren- ledande modekedja för institut, gjort miljörevisioner två den under andra halvåret och för- kundgruppen 30–50 år gånger om året. Under året har led- säljningen har därefter fortsatt att ning, varuflödesorganisation, admi- öka. Trendbrottet har åstadkommits främst genom ett nistration, distribution och butiksdrift i Sverige och omfattande arbete med sortimentet samt varumär- Finland omcertifierats enligt ISO 14001. kes- och kommunikationsplattformar. En bred kam- KappAhl har utvecklat en ny interaktiv datautbild- panj kring Coop MedMera-kortet i Sverige och Coop ning i miljökunskap. Den kommer framförallt att an- i Norge bidrog också till försäljningsökningen. När- vändas för att introducera nyanställda i miljöarbetet mare 40 procent av försäljningen, cirka 1 500 Mkr, sked- men också ge redan utbildad personal möjlighet att de via Coop MedMera. KappAhl-koncernens del av KFs på egen hand förbättra sina miljökunskaper. totala försäljning var 59 procent. Etisk handel Koncentration till hemmamarknaden KappAhl har antagit en uppförandekod som ska följas Under årets andra kvartal tillträdde Christian W Jans- av samtliga leverantörer för att förhindra exploatering son som ny vd i koncernen och en ny ledningsgrupp och säkerställa att uppställda krav och villkor för utnytt- har därefter formats. jande av arbetskraft följs. KappAhls egna inspektörer ge- Fokus har under året skiftats från internationell ex- nomför regelbundet inspektioner och uppföljningar av pansion till de tre huvudmarknaderna Sverige, Norge åtgärdsprogrammen vid de fabriker som KappAhl köper och Finland. Den tjeckiska verksamheten började av- sina produkter från. Under 2002 har KappAhl förstärkt vecklas under hösten och upphörde helt den 1 mars åtgärderna genom att även anlita externa revisionsfirmor 2003. KappAhls danska dotterbolag MacCoy avyttra- för inspektionerna. Det har gett en ännu bättre uppfatt- des i december. ning om hur uppförandekoden fungerar och skapat un- KappAhls butiksverksamheter har förts samman i derlag för den vidare utvecklingen. en ny organisation för att bättre utnyttja den samla- KappAhl fortsatte att stödja Unicefs verksamhet med de kompetensen. Servicekontor och organisationen i Brac-skolor i Bangladesh och Unicefs vattenprojekt. Sverige har sammanförts till ett huvudkontor i Möln- KappAhl blev under 2002 medlem i Amnesty Business dal utanför Göteborg. Rationaliseringar och kostnads- Group och IEH, Initiativ för Etisk Handel i Norge. neddragningar har medfört att personalen minskat med ett fyrtiotal personer, huvudsakligen chefer och administrativ personal vid huvudkontoret i Sverige Vd: Christian W Jansson fr.o.m. 24 april 2002 och kontoret i Norge. Totalt antal butiker: 239. Sverige 124, Norge 74, Finland 30, Underhållet av butikerna har varit eftersatt och under Tjeckien 1 (stängd den 1/3 2003) hösten inleddes arbetet med förnyelse. Investeringar in- Försäljning: 3 869 Mkr (3 683 Mkr) klusive förvärv uppgår till sammanlagt cirka 141 Mkr. Medelantal anställda: 2 590; 2 265 kvinnor och 325 män 21
 22. 22. KF Media KF Medias affärsidé är att genom utveckling och för- leå, som Akademibokhandeln övertog från Konsum värv inom strategiska områden bygga en modern bok- Norrbotten, och en helt ny butik i Lund, i det exter- och mediakoncern, där verksamheten integreras och na köpcentrumet Nova. Dessutom gjordes större för- synergier tas tillvara, samtidigt som de enskilda före- ändringar i Fältöversten i Stockholm, Kista utanför tagens egen kraft och mångåriga goodwill ska bibehål- Stockholm, Mobilia i Malmö, Gleerups i Lund, Sö- las och vidareutvecklas. dertörns högskola samt flytt till Södertull i Malmö, KF Media omfattar bokhandel, bokförlag, interak- där Akademibokhandeln skapat en stor butik i en tiva media och tidningar. Till bokhandelsverksamhe- gammal biograf. ten hör Akademibokhandelsgruppen AB med 49 bu- tiker i Sverige. Bokförlagsverksamheten bedrivs inom Expansionen fortsätter P.A. Norstedt & Söner AB som också har intressen i flera bokklubbar. I bolaget ingår förlagen Norstedts Under 2002 uppgick investeringarna totalt i KF Me- förlag, Rabén & Sjögren, Prisma och Norstedts Ord- dia till 54 Mkr. En stor del därav användes för förny- bok. Tidningsverksamheten består av Tidningen Vi. else och utveckling av Akademibokhandelns butiker. Interaktiva Media utgörs av PAN Vision. Akademibokhandeln kommer att fortsätta med bu- Försäljningen i koncernen ökade under året med tiksexpansion och butiksomställningar under 2003. 28 procent till 1 935 Mkr jämfört med 2001. Uppgång- en beror framförallt på mycket stora framgångar för Vinst i hela förlagsverksamheten Akademibokhandeln. KF Media svarar för cirka 30 procent av KF-kon- Utvecklingen för förlagen som helhet var mycket god cernens försäljning. och för första gången sedan det nya P.A. Norstedt & Söner bildades gick alla förlagsdelarna med vinst. För i stort sett hela bokbranschen blev 2002 ett myck- P.A. Norstedt & Söner visade en fortsatt positiv ut- et framgångsrikt år. Den tidigare goda trenden för- veckling, trots att jämförelsetalen från 2001 innehåller stärktes ytterligare av moms- de exceptionella framgångar- sänkningen från 25 procent till na med Harry Potter (delarna 3 6 procent den 1 januari. Moms- KF Media ska utveckla en och 4) och Sagan om Ringen. sänkningen slog igenom i kon- ledande svensk multimedial Norstedts Förlag hade ett sumentledet i så gott som full ut- koncern med boken som bas utomordentligt bra år. Omsätt- sträckning. Priserna sänktes med ningen ökade från 127 Mkr till cirka 15 procent och volymerna 140 milj och resultatet var po- ökade med ungefär lika mycket i många försäljnings- sitivt. Det framgångsrika året kröntes med att Nor- kanaler. Den totala försäljningsökningen i höll i sig stedts-författaren Imre Kertész fick Nobelpriset. Ker- hela året. tész är en mycket uppskattad nobelpristagare och försäljningen av hans böcker bedöms vara större än någon tidigare nobelpristagares. Rekordår för Akademibokhandeln Även Rabén & Sjögren hade ett framgångsrikt år. För Akademibokhandeln blev det ett rekordår och Både omsättning och resultat överträffade förvänt- ökningen fördelades jämnt över kedjan. Det gick bra ningarna, trots att omsättningen sjönk från 173 Mkr för både kursbokförsäljningen, allmänbokförsäljning- till 128 Mkr (Harry Potter 2001). en samt papper- och kontorsförsäljningen. För bok- Antalet nya titlar och lanseringar av nya barnboks- klubbarnas del kom den positiva effekten något se- författare har ökat de senaste åren, vilket är i linje med nare och gav utslag först under det andra halvåret. den strategiska inriktningen. Både resultat och margi- Marknaden för interaktiv underhållning har också ut- naler visar en stark utveckling. vecklats positivt under året. Prisma, som haft svaga resultat tidigare, vände upp- Akademibokhandeln fick två helt nya butiker och åt. Omsättningen steg från 104 Mkr till 117 Mkr. ett flertal renoverades. De två nya var en butik i Lu- Tack vare marginalförstärkning och god kostnadskon- 22
 23. 23. troll ökade det operativa resultatet kraftigt. nat samarbetsavtal med TV4 och världens näst största Även Norstedts Ordbok stärkte sitt resultat och vi- spelföretag – Activision. sar överskott, trots avvecklingskostnader för uppslags- Affärsområdet film har utvecklats enligt plan, trots verken på cirka 1 Mkr. Arbetet med att stärka resulta- stora förändringar hos leverantörerna. tet för Norstedts Ordbok fortsätter. Intressebolagen utvecklas som helhet mycket posi- Tidningsverksamheten renodlas tivt och samtliga redovisar överskott. Under 2002 renodlades tidningsverksamheten till att bara innehålla tidningen Vi. KF Tidningsförlag av- Affärsutveckling vecklades genom att utgivningsbeviset för Butikssäl- Bokklubben Hem & Trädgård, som lanserades i mars jaren avyttrades till Mentorgruppen och i samband 2001, fortsatte att växa och passerade 10 000 i med- därmed uppgick i tidningen Fri Köpenskap. Företags- lemsantal. Klubben visar ett negativt driftsresultat tidningen Coop Eko övergick till Coop Sverige. Den men den har bidragit positivt till P.A. Norstedts totala dåliga annonskonjunkturen påverkade tidningen Vi, resultat genom de förlagsvinster som försäljningen ge- som bytt annonsförmedlare under 2002. nom klubben genererat. Ljudboksmarknaden fick sitt genombrott under Internetbokhandeln Bokus 2002 och Pan Hörböcker tog en stark position. Ut- helägt dotterbolag givningen har begränsats till CD-formatet, vilket har gynnat Pan Hörböcker i konkurrensen på markna- KF har förvärvat resterande 50 procent av aktierna i den, som har sin tyngdpunkt i kassettformatet. Pans Bokus AB, som därmed blev ett helägt dotterbolag. försäljning blev cirka 10 Mkr. Internetbokhandeln Bokus placerades som ett femte ePans försäljning av äldre titlar i små upplagor, affärsområde i KF Media från och med 2003. Bokus framställda genom print-on-demand, har fortsatt att är den ledande svenska Internetbokhandeln och har utvecklas väl. sitt huvudkontor i Malmö. PAN Vision har genomgått ett år av stark konsoli- dering. Antalet medarbetare har minskats kraftigt och uppgår nu till ett knappt hundratal. Trots allt föränd- ringsarbete har PAN Vision lyckats behålla kraften i Vd och koncernchef: Börje Fors sin sälj- och marknadsorganisation. Omsättningen Antal butiker inom Akademibokhandeln: 49 (48) uppgick under 2002 till 416 Mkr. År 2003 har star- Försäljning KF Media: 1 935 Mkr (1 515 Mkr) tat bra för PAN Vision, som bland annat har teck- Medelantal anställda: 902; 576 kvinnor och 326 män P.A. Norstedt & Söner AB 23
 24. 24. KF Fastigheter Aktiv förvaltning, utveckling KF Fastigheters affärsidé är att tillsammans med kun- och omstrukturering derna skapa, driva, effektivisera och utveckla attrakti- va och lönsamma marknadsplatser med fokus på koo- Det finns goda utsikter att under kommande treårs- perativ detaljhandel. period kontinuerligt förbättra resultatet genom att re- Verksamheten i KF Fastigheter är koncentrerad till alisera utvecklingspotentialen inom fastighetsportföl- två områden – den egna fast- jen. Detta innebär fortsatt ighetsportföljen samt fastig- utveckling av marknads- KF Fastigheter ska bli ett ledande platser, till exempel Bäcke- hetsrelaterade tjänster till fö- retag inom kooperationen. fastighetsföretag för detaljhandeln bol, Tuna Park och Brom- Tjänsteverksamheten omfat- med en unik kombination av ma-staden, i kombination tar portföljförvaltning, ut- utvecklingsinriktade tjänster med en aktiv förvaltning veckling, byggprojektledning och omstrukturering av och förvaltning. Den egna beståndet. fastighetsportföljen består av 80 fastigheter till ett KF Fastigheter kommer under 2003 att lansera och marknadsvärde av cirka 3,6 miljarder kronor och en marknadsföra tjänsteverksamheten mot den koope- uthyrbar yta om 600 000 kvadratmeter. rativa marknaden, i första hand konsumentförening- Intäkterna uppgick till 556 Mkr, vilket är en minsk- arna. ning med 55 procent jämfört med 2001 till följd av bildandet av Coop Norden. Miljöarbetet inriktat på effektiv energianvändning Ökad avkastning och höjda värden Det fortlöpande miljöarbetet präglas av en fortsatt Verksamhetsåret inleddes med att cirka 50 procent av koncentration på energieffektivisering, till exempel fastighetsbeståndet överfördes till Coop Sverige Fast- värmeåtervinning och avfallshantering. I samband igheter AB genom en apport i samband med bildan- med nyinvesteringar eller utbyte av gamla energikrä- det av Coop Norden. I övrigt har inriktningen varit vande anläggningar sker en övergång till mer mil- att öka värdet och avkastningen på den kvarvarande jövänliga energislag, till exempel fjärrvärme. På av- fastighetsportföljen. KF Fastigheter bedriver ett an- fallsområdet är arbetet främst inriktat på att hjälpa tal utvecklingsprojekt och har under året investerat hyresgästerna i de förvaltade anläggningarna att ge- drygt 600 Mkr i om- och tillbyggnader samt förvärv. nomföra den lagstadgade källsorteringen. Försäljningar är ett annat led i arbetet med att öka av- Miljöarbetet under året har även präglats av förbe- kastningen. redelser inför en ISO 14001 certifiering. Utvecklingen Under året har bland annat följande innehav avytt- av ett miljöledningssystem har fortsatt och företags- rats: Affärshuset Holmen i Falun, mark i Bro, mark ledningen har antagit en miljöpolicy för verksamhe- i Bäckebol samt aktierna i Mariebergs centrum och ten. Under året har utbildning av personal och inter- Valbo Köpcentrum. na miljörevisorer genomförts. Arbete med att utveckla en konkurrenskraftig tjänste- verksamhet har inletts. Det har bildat grunden för oli- Vd: Bernt-Olof Gustavsson ka fastighetsrelaterade tjänsteerbjudanden, som utgör Intäkter: 556 Mkr (1 227 Mkr) kärnan i ett helentreprenörsavtal med Coop Sverige. Medelantal anställda: 100; 37 kvinnor och 63 män 24
 25. 25. KF Invest KF Invest har som uppdrag att förvalta delar av KFs och Baltic Rim Fund (16 procent). Vidare har KF In- likviditet. Bolagets likviditetsförvaltning består dels vest ett förvaltningsuppdrag avseende moderbolagets av förvaltning av omsättningsaktier – primärt börsno- innehav i Nordico Equity I (12 procent) och II (12 terade aktier – dels av investeringar i riskkapitalbolag. procent). Vid utgången av 2002 var det bokförda vär- Vid inledningen av 2002 ägde KF börsnoterade aktier det på riskkapitalinnehaven 144 Mkr (EVCA). Inom till ett marknadsvärde av 488 Mkr. Merparten av dessa bolaget finns också sedan tidigare mindre innehav av (cirka 60 procent) avyttrades i mars. Vid utgången av onoterade aktier. 2002 var marknadsvärdet på börsportföljen 123 Mkr. KF Invest är också delägare i riskkapitalfonder- Vd: Magnus Håkansson na IDI (10 procent), Litorina Kapital (22 procent) Förvaltat kapital: 267 Mkr Vår Gård Kursgården AB Vår Gårds affärsidé är att erbjuda attraktiva konfe- produkter och tjänster. Arbete med att vidareutveckla rens- och möteslösningar för företag, myndigheter servicekonceptet drivs därför med hög prioritet. Un- och organisationer. Vår Gård ska också vara den na- der året har ett flertal serviceutbildningar genomförts. turliga mötesplatsen för alla företag inom kooperatio- Koncentrationen på kundvård och försäljning har nen. Vår Gård ska vara en in- ökats under året och kommer att spirerande mötesplats för stora vidareutvecklas under 2003. och små grupper med höga Vistelsen på Vår Gård ska Även konferensmiljön är av stor krav på service och kvalitet. ge en oförglömlig mat- och betydelse för hur nöjd gästen är och Hörnstenarna i konceptet är kulturupplevelse för att ytterligare stärka Vår Gårds hög servicenivå, ett förstklas- position har ett flertal konferenslo- sigt kök, vacker och funktio- kaler renoverats under året. Inves- nell miljö och konferensaktiviteter med inriktning på teringarna för renovering av konferenslokaler uppgick konst, kultur och gastronomi. till cirka 5 Mkr. Sedan 1993 är Vår Gård en renodlad konferensan- läggning med övervägande externa gäster. En med- Aktivt miljöarbete veten satsning på gastronomi och den egna konst- samlingen har givit Vår Gård en tydlig profil i Vår Gård bedriver ett aktivt miljöarbete och är mil- konferensbranschen. jöcertifierade enligt branschorganisationen Svenska Trots en allmän nedgång i konferensbranschen var Kursgårdar. efterfrågan på Vår Gårds tjänster god och beläggning- Som ett led i miljöarbetet är Vår Gårds restaurang en någorlunda hög under året. Försäljningen uppgick KRAV-certifierad och erbjuder KRAV-märkta målti- till 37 Mkr (36 Mkr). der. Den dagliga frukostbuffén är KRAV-märkt och ett flertal av de serverade produkterna är även Rättvi- semärkta. Ökad satsning på personalutbildning och service Upplevelsen på plats är av största betydelse för hur Vd: Monica Rasmusen nöjd gästen är. Personalens insatser är avgörande för Intäkter: 37 Mkr (36 Mkr) gästernas uppfattning om kvaliteten på Vår Gårds Medelantal anställda: 41; 32 kvinnor och 9 män 25
 26. 26. KF Föreningsrevision KF Föreningsrevision ska bidra till att konsumentför- sionsarbetet konsumentkooperativa värderingar. eningarnas verksamhet genomförs säkert och effektivt. Uppgifter från konsumentföreningarnas ekonomis- Uppdraget är att, i den omfattning som följer av ka redovisning inhämtas, sammanställs och presente- god revisionssed, granska konsumentföreningarnas ras för KFs styrelse vid två tillfällen per år. årsredovisningar och bokföring samt styrelsens och Förekomsten av stora varu- och kassaflöden med vds förvaltning. attraktiva varor och kontanter i konsumentkoope- Syftet med revisionen är att avge en revisionsberät- rationen leder till ett ökat behov av KF Föreningsre- telse avseende konsumentföreningens årsredovisning visions bidrag till konsumentföreningarnas säkerhet och koncernredovisning samt styrelsens och vds för- och effektivitet. valtning. Uppdraget omfattar också att enligt respek- Bildandet av Coop Norden har inneburit att upp- tive konsumentförenings stadgar granska föreningens giften som underleverantör vid revisionen av KF och skötsel och ge föreningens ledningsorgan del av revi- dess dotterföretag har upphört. Antalet anställda har sionens iakttagelse rörande föreningens tillstånd och under året minskats för att anpassas till den framtida tillse att en arbetsfördelning upprättas mellan reviso- mängden arbetsuppgifter. rerna inbördes och de kontrollorgan som föreningen inrättat. Granskningen av konsumentföreningens skötsel ge- Chef: Erik Ambrén nomförs med utgångspunkt i företags- och detaljhan- Rörelseintäkter: 5 Mkr (7 Mkr) delsekonomiska analyser. Därutöver beaktas vid revi- Medelantal anställda: 7; 1 kvinna och 6 män Detaljhandelsdrivande föreningar De detaljhandelsdrivande föreningarnas verksamhet framförallt föreningarnas stormarknader och storbuti- har utvecklats väl under år 2002. Den sammanlag- ker som har lagt grunden till den goda tillväxten, men da försäljningen (exklusive moms) översteg 16 miljar- även de mindre butikerna ökar sin försäljningsvolym. der kronor innebärande en försäljningsökning med För närvarande finns 60 verksamma detaljhandels- över 700 miljoner kronor. Volymtillväxten uppgick drivande föreningar i landet med sammanlagt 1,1 mil- till 1,5 procent och exklusive den under år 2001 fusio- joner medlemmar, vilket är cirka 40 procent av det to- nerade Gustavsbergsföreningen till 3,1 procent. Det är tala antalet medlemmar. Marknadsandelar Konsumentkooperationens sammanlagda andel av Konsumentkooperationens andel av specialvaru- dagligvarumarknaden i Sverige var oförändrad 18,4 marknaden minskade med 0,6 procentenheter till procent jämfört med 2001. Föreningarnas andel öka- 8,1 procent. Där ingår specialvaruförsäljning i Coop de något under året medan Coop Sverige hade en viss Sverige, detaljhandelsdrivande föreningar samt KFs minskning. Daligvarumarknaden ökade under året fackhandelsföretag. Specialvarumarknaden ökade un- med 1,7 procent i volym. der året med 6 procent i volym. 26
 27. 27. Snabb omvandling av den nordiska dagligvarumarknaden Under de senaste tio åren har svag eller måttlig mark- är sammanlagt 63 707 Mkr inklusive mervärdeskatt. nadstillväxt och hårdnande konkurrens utsatt den Koncernens samlade försäljning exklusive mervärdes- nordiska dagligvaruhandeln för ett allt starkare om- katt är 81 195 Mkr. vandlingstryck. De större aktörerna har svarat med Coop-koncernens operativa verksamhet drivs samgåenden i syfte att skapa stordriftsfördelar och ra- genom de tre dotterbolagen i Danmark, Norge och tionell drift. Ansträngningarna inriktas idag på att Sverige. Marknadskännedom och närheten till med- genom samarbeten eller samgåenden medverka i en lemmarna och kunderna är en förutsättning för fram- strukturomvandling på internationell basis. De nord- gång. Den nordiska integrationen går under 2003 in i iska konsumentkooperationerna har mycket goda för- sin andra fas med ökat tempo. utsättningar att skapa större nytta för medlemmarna och kunderna genom att ta del av denna internatio- Coop Norden första året nalisering. Det är mot denna bakgrund Coop Norden har etablerats. Coop Norden har drivits som en sammanhållen kon- cern sedan 1 januari 2002. Den bildades formellt först den 20 juni med retroaktiv verkan från den 1 januari. Coop Norden I juni tillsköt ägarna huvuddelen av sina verksamheter Sedan den 1 januari 2002 finns det en ny aktör på den i de tre länderna och kapital i utbyte mot ägarandelar nordiska dagligvarumarknaden. Coop-koncernen i Coop Norden. samlar Skandinaviens konsumentkooperativa krafter i Coop Nordens första verksamhetsår känneteck- sitt dagligvaruerbjudande riktat till såväl medlemmar nades av en betydande framgång i driften för Coop som övriga kunder. Den grundläggande uppgiften är Sverige, Coop Danmark och Coop Norge. Samtidigt att tillhandahålla varor och tjänster utifrån medlem- har kostnader för konverteringen av OBS! Danmark marnas krav och önskemål, men den nya konstella- till Kvickly xtra och strukturkostnader i samband tionen har också bättre förutsättningar att möta den med bildandet av koncernen påverkat resultatet i ne- ökande konkurrensen och skapa långsiktig lönsam- gativ riktning. het. Rörelsens intäkter uppgick under år 2002 till 83 922 Mkr. För 2001, innan tillskjutande av verksam- heten till Coop Norden, uppgick jämförbar proforma omsättning till 80 391 Mkr, vilket motsvarar en för- säljningsökning med 4,4 procent. Koncernens totala rörelseresultat uppgick till 109 Mkr. Det operativa rörelseresultatet, det vill säga Coop bygger på de kooperativa värderingarna och resultat exkluderat för stora engångseffekter och om- principerna. Erbjudandet ska inte enbart ge ekono- läggning till koncerngemensamma redovisningsprin- miska fördelar utan även sociala och miljömässiga ciper, uppgick till 615 Mkr (proforma föregående år mervärden. Genom ett tjugotal integrationsprojekt 341 Mkr). Engångseffekter har under året varit kon- ska vinsterna med samgåendet förverkligas. De ska vertering av OBS! Danmark och strukturkostnader i tillfalla Coop-koncernens ägare, medlemmarna, och samband med bildande av koncernen samt extra av- samtidigt förbättra konkurrenskraften. sättning för pensioner i Coop Sverige. Resultat efter Med över 2 000 butiker och drygt 28 000 anställda skatt blev – 205 Mkr. i Danmark, Norge och Sverige är Coop-koncernen en av de ledande aktörerna inom dagligvarubranschen. Kunderna möter Coop i de olika ländernas butiker och kedjor. Totalt driver koncernen 14 olika butiks- koncept. Försäljningen till konsument i butiksledet 27
 28. 28. Coop-koncernen i Sverige Coop-koncernens helägda dotterbolag i Sverige dri- De egna varumärkena hade en mycket god försälj- ver de två detaljhandelskedjorna Coop Forum, som ningsutveckling. Det gäller särskilt Signum-sortimen- är Sveriges största stormarknadskedja med 43 enheter tet som ökade med 22 procent. och Coop Konsum, Sveriges största integrerade dag- Försäljningen av ekologisk mat ökade särskilt i ligvarukedja med 373 butiker. Coop Forum. Ökningen var 30 procent. Coop Forum Coop Forum vänder sig till storköpskunden som på ett enkelt och rationellt sätt vill göra sina vardagsin- köp på ett och samma ställe. Coop Forum erbjuder kunden allt under ett tak genom marknadens bre- daste kombination av dagligvaror, specialvaror och Coop Sverige driver verksamhet i 124 kommuner. De Bygg & Trädgård till låga priser. Den mest priorite- detaljhandelsdrivande föreningarna (DDF) driver rade kunden är medlemmen. Genom en hög ekono- verksamhet i 136 kommuner. I 6 kommuner finns så- misk nytta ska medlemmen märka att det är lönsamt väl Coop Sverige som DDF och i 22 kommuner finns att göra sina inköp hos Coop Forum. ingen konsumentkooperativ dagligvaruhandel. Coop Forum inriktar sig på att vara föräldrarnas bästa vän genom bland annat riktade erbjudanden, le- köar för barnen i stormarknaden och genom den egna barnklubben Prickard. DDF COOP SVERIGE Tidigare fanns det fyra kooperativt ägda stormark- nadskoncept – B&W, Coop Forum, Robin Hood DDF+ COOP SVERIGE och OBS!. Koncepten har nu förenats i konceptet Coop Forum. I samband med omprofileringen bygg- des de flesta butiker om eller modifierades och sorti- mentet förstärktes. De sista stormarknaderna kom- mer att vara klara under 2003, men redan nu märks styrkan i att samla alla resurser och allt kunnande i ett butikskoncept och en organisation. Stormark- nadskonceptet Coop Forum har utvecklats starkt se- dan introduktionen under det andra halvåret 2001. Försäljningen ökade under 2002 med 5 procent till Försäljningen i Coop Sverige ökade 2002 med 3,9 11,7 miljarder kronor. procent till 27 315 Mkr. I synnerhet har Coop Forums Alla Coop Forums 43 stormarknader har uppfyllt försäljning utvecklats positivt. Svenska Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Det operativa rörelseresultatet förbättrades med Miljöval. Arbetet med att få hela kedjan miljömärkt cirka 178 Mkr till 270 Mkr. har pågått i över två års tid. Coop Forum uppfyller 28
 29. 29. i dag inte bara de 76 obligatoriska kriterierna, utan med moderna värderingar. Profilen Coop Extra ingår också ett stort antal frivilliga punkter. Totalt är det 116 i konceptet Coop Konsum och ska genom sin volym åtaganden som Coop Forums stormarknader nu le- erbjuda matglädje, matmästeri och storköp till extra ver efter. Det handlar om allt från miljömärkt el och bra priser. källsortering av avfall till utbud av KRAV-märkta livs- Coop Konsums försäljning har utvecklats mycket medel. Alla restauranger och stormarknader blev dess- positivt i de nyintroducerade större Konsumbutiker- utom KRAV-märkta 2002. na Coop Extra och i de butiker som drivs av konsum- 1998 lanserades ett nytt system med utgångspunk- företagare. Totalt ökade försäljningen i Coop Konsum ten att det skulle bli enklare, smidigare och bekvä- med 2 procent till 11,2 mdr SEK. mare för medlemmarna att handla. Verktyget är en handscanner, som medlemmen använder för att själv läsa av varorna allt eftersom man lägger ner dem i kassar i kundvagnen. Inköpen registreras och sum- man dras efter godkännande direkt från medlemmens kort. Konceptet är numera en del av Coop Forums strategi för framtiden och har blivit en stor succé. I dagsläget är mer än 100 000 medlemmar registrerade som Shop Expresskunder. Coop Konsums försäljning av ekologisk mat öka- Coop Konsum de med 27 procent under 2001 och med 22 procent Coop Konsum är Sveriges största integrerade daglig- 2002. Ökningen har varit stadig de senaste 15 åren och varukedja. Coop Konsums 373 butiker erbjuder kun- den tog extra fart under 2001 – Coop Konsum sålde den goda trafiklägen, bostadsnära och citynära buti- 29 000 ton ekologisk mat, varav 80 procent utgjordes av färskvaror – och fortsatte under 2002. Detta ledde till exempel till att alla kunder som handlade ekolo- gisk mjölk bidrog till att användningen av bekämp- ningsmedel minskade med 4 100 kg och konstgödsel- användningen minskade med cirka 300 000 kg. Coop Konsum tilldelades Svenska Förläggarfören- ingens pris » Årets pocketgärning 2002 « för beslutet att pocketböcker ska ingå i sortimentet i Coop Kon- sums butiker. Belöningen för företagets satsning var ker, där det går att handla snabbt, enkelt, gott och inte bara ett pris utan också en affärsmässig framgång. nyttigt. Butikerna är fördelade på butiksprofilerna Coop Konsum har på ett och ett halvt år lyckats med Coop Konsum och Coop Extra. Coop Konsums vik- att bli en av de största pocketförsäljarna i landet. För- tigaste målgrupp är människor i yngre medelåldern säljningen ökade med cirka 20 procent 2002. 29

×